Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MZiOS.1989.6.31

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 czerwca 1989 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
z dnia 28 czerwca 1989 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie wynagrodzeń ryczałtowych za dodatkowe zadania wykonywane przez pracowników działalności podstawowej

Na podstawie § 15 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 marca 1986 r. w sprawie uposażenia pracowników zakładów społecznych służby zdrowia, zakładów pomocy społecznej i zakładów rehabilitacji zawodowej inwalidów (Dz. U. Nr 15, poz. 84, z 1987 r. Nr 10, poz. 61, z 1988 r. Nr 2, poz. 4 i Nr 32, poz. 235 i z 1989 r. Nr 8, poz. 49) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 27 kwietnia 1988 r. w sprawie wynagrodzeń ryczałtowych za dodatkowe zadania wykonywane przez pracowników działalności podstawowej (Dz. Urz. MZiOS Nr 3, poz. 18 i Nr 4, poz. 23 i z 1989 r. Nr 3, poz. 10) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 ust. 1 drugie zdanie otrzymuje brzmienie: "Nie dotyczy to zadań określonych w załączniku Nr 1 lp. 6, 11, 33, 34 i 35.",
2) w załączniku do zarządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 15 lutego 1989 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie wynagrodzeń ryczałtowych za dodatkowe zadania wykonywane przez pracowników działalności podstawowej (Dz. Urz. Nr 3, poz. 10) dodaje się lp. 33, 34 i 35 w brzmieniu:

"Lp. 33. Pracownikowi działalności podstawowej zatrudnionemu w zakładzie (komórce), którego podstawowym zadaniem jest zapewnienie opieki zdrowotnej nad osobami zakażonymi wirusem HIV, za wykonywanie zadań związanych z tą opieką – 20.000–150.000 zł miesięcznie,

Lp. 34. Pracownikowi działalności podstawowej zatrudnionemu w zakładzie (komórce) opieki stacjonarnej, innym niż określony w lp. 33, udzielającemu sporadycznie pomocy medycznej osobom zakażonym wirusem HIV (za każdy dzień, w którym udzielana była pomoc medyczna) – 1.000–6.000 zł.

Stawka ryczałtu ulega zwiększeniu o 100%, jeżeli pomoc medyczna polegała na dokonaniu zabiegu operacyjnego.

Lp. 35. Pracownikowi medycznemu, za udzielenie pomocy medycznej ambulatoryjnej (doraźnej, diagnostycznej itp.) osobie zakażonej wirusem HIV – 1.000–7.000 zł.".

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą od 1 czerwca 1989 r.