Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MZiOS.1989.3.10

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 1989 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
z dnia 15 lutego 1989 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie wynagrodzeń ryczałtowych za dodatkowe zadania wykonywane przez pracowników działalności podstawowej

Na podstawie § 15 ust .1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 marca 1986 r. w sprawie uposażenia pracowników zakładów społecznych służby zdrowia, zakładów pomocy społecznej i zakładów rehabilitacji zawodowej inwalidów (Dz. U. Nr 15, poz. 84, z 1987 r. Nr 10, poz. 61, z 1988 r. Nr 2, poz. 4 i Nr 32, poz. 235 i z 1989 r. Nr 8, poz. 49) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 27 kwietnia 1988 r. w sprawie wynagrodzeń ryczałtowych za dodatkowe zadania wykonywane przez pracowników działalności podstawowej (Dz. Urz. MZiOS Nr 3, poz. 18 i Nr 4, poz. 22) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w § 1 ust. 1, przysługuje za wykonywanie dodatkowych zadań po godzinach zatrudnienia wynikających z umowy o pracę i rozkładu pracy. Nie dotyczy to zadań określonych w załączniku Nr 1 lp. 6 i 11.",

2) po § 8 dodaje się § 8a w brzmieniu:

"§ 8a. 1. Indywidualne wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie zadań określonych w zał. Nr 1 lp. 19–25 i 29–31 przyznaje kierownik zespołu operującego, w ramach stawki ryczałtu określonego za wykonanie zadania.

2. Kierownikowi zespołu operującego, wynagrodzenie ryczałtowe przyznaje ordynator. Jeżeli kierownikiem zespołu operującego jest ordynator, jego wynagrodzenie ryczałtowe powinno być ustalone wskaźnikiem procentowym w stosunku do stawki ryczałtu, a mianowicie, za wykonanie zadania określonego: w lp. 19 – 10 proc., w lp. 20 – 15 proc., w lp. 21 – 15 proc., w lp. 22 – 25 proc., w lp. 23 – 15 proc., w lp. 24 – 20 proc., w lp. 25 – 10 proc. (lekarz koordynujący prace związane z transplantacją szpiku), w lp. 29 – 25 proc., w lp. 30 – 20 proc. i w lp. 31 – 20 proc.,

3) § 5 skreśla się,
4) w § 8 ust. 2 wyrazy "i 16" skreśla się,
5) załącznik Nr 1 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1989 r.

ZAŁĄCZNIK

Tabela wynagrodzeń ryczałtowych pracowników działalności podstawowej za wykonywanie dodatkowych zadań

Lp.WyszczególnienieStawka ryczałtu w zł
11) Wykonanie sekcji zwłok łącznie ze sporządzeniem protokółu:
a) lekarz spoza zakładu pracy:
– specjalista II stopnia w zakresie patomorfologii3.000–5.000
– specjalista I stopnia w zakresie patomorfologii2.500–4.200
– odbywający specjalizację I stopnia w zakresie

patomorfologii

2.000–3.800
b) lekarz zatrudniony w zakładzie pracy w innej komórce

organizacyjnej niż pracownia anatomopatomorfologiczna:

– specjalista II stopnia w zakresie patomorfologii2.000–3.800
– specjalista I stopnia w zakresie patomorfologii1.700–3.400
– odbywający specjalizację I stopnia w zakresie

patomorfologii

1.500–3.000
2) pobranie wycinków przy sekcji zwłok do badań

histopatologicznych

300–700
3) prace pomocnicze przy sekcji zwłok600–1.200
2Udział w naradzie (konsylium) lekarskiej i konsultacje w zakresie orzecznictwa:
1) narada (konsylium) lekarska poza miejscem podstawowego lub

dodatkowego zatrudnienia:

a) lekarz posiadający stopień naukowy doktora

habilitowanego, tytuł naukowy albo zajmujący stanowisko

profesora zwyczajnego, nadzwyczajnego lub docenta

450–900
b) lekarz specjalista II stopnia380–750
c) lekarz specjalista I stopnia300–450
Za naradę (konsylium) lekarską w godzinach między 22.00 a 6.00 albo w niedzielę lub święto przysługuje podwójna stawka wynagrodzenia.
2) konsultacja i wydanie opinii w zakresie orzecznictwa

lekarskiego o czasowej niezdolności do pracy przez

ordynatora i jego zastępcę lub innego lekarza

upoważnionego

450–750
3Opieka nad przewlekle chorymi psychicznie i umysłowo upośledzonymi, przebywającymi w oddziale opieki domowej (miesięcznie):
1) lekarz psychiatra opiekujący się:
a) 10–25 chorymi4.500–9.000
b) powyżej 25 chorymi6.750–13.500
2) pielęgniarka opiekująca się:
a) 10–15 chorymi2.700–5.100
b) powyżej 15 chorymi4.050–7.500
3) pracownik socjalny sprawujący opiekę nad:
a) 10–40 chorymi2.250–4.500
b) powyżej 40 chorymi3.300–6.000
4Odczytanie i opis:
a) zdjęcia małoobrazkowego20
b) elektrokardiogramu100
c) elektroencefalogramu250
d) elektromiogramu600
5Badanie przeprowadzone przez lekarza sądowego:
a) w miejscu przyjęć lekarza380–600
b) w domu chorego450–900
Za badanie przeprowadzone w niedzielę lub święto przysługuje podwójna stawka wynagrodzenia.
6Udział lekarza w akcji ratowniczej na morzu8.000–10.000
7Dyżur lekarski przy telefonie oraz gotowość do pracy na wezwanie (za godzinę):
1) dyżur przy telefonie na rzecz służby ratownictwa morskiego

"Radiomedical":

a) starszy asystent80–150
b) asystent60–120
c) młodszy asystent50–110
2) gotowość do pracy na wezwanie do kopalni węgla:
a) starszy asystent60–90
b) asystent50–70
c) młodszy asystent30–60
3) gotowość do pracy na wezwanie do odprawy sanitarnej statku

na redzie

50–70
8Opieka lekarska w godzinach nocnych nad pracownikami zakładów przemysłowych, zatrudnionymi w warunkach szczególnego narażenia zdrowia, za 12 godzin, poza godzinami funkcjonowania przychodni:
1) w górnictwie i hutnictwie:
a) starszy asystent2.700–4.000
b) asystent2.200–3.400
c) młodszy asystent2.000–2.800
2) w innych przemysłach:
a) starszy asystent2.000–2.900
b) asystent1.700–2.500
c) młodszy asystent1.500–2.200
9Opieka lekarska nad pensjonariuszami (miesięcznie):
1) w domu pomocy społecznej6.750–16.500
2) w profilaktycznym domu zdrowia4.500–12.000
10Wykonywanie zadań inspektora lecznictwa uzdrowiskowego (miesięcznie)9.000–15.000
11Prace techniczne wykonywane ponad 170 jednostek obliczeniowych w pracowniach stomatologicznych (za jednostkę obliczeniową)300
12Wykonywanie zadań po godzinach normalnego zatrudnienia na obozie rehabilitacyjnym dla osób z zaburzeniami psychicznymi (za 2-tygodniowy turnus):
1) kierownik turnusu (lekarz lub inny pracownik medyczny z

wyższym wykształceniem)

9.000–15.000
2) pracownicy medyczni z wyższym wykształceniem4.500–10.500
3) pozostali pracownicy medyczni3.000–5.250
13Przygotowanie zwłok do pogrzebu w domu pomocy społecznej3.000
14Opieka lekarska, lekarsko-dentystyczna w placówkach oświatowo-wychowawczych (miesięcznie)5.000–9.000
15Opieka medyczna (w tym przeprowadzenie badań wstępnych i okresowych) nad pracownikami zakładów pracy i uczniami szkół położonych w rejonie działania gminnego lub wiejskiego ośrodka zdrowia (miesięcznie):
1) lekarz obejmujący opieką:
a) do 300 pracowników i uczniów8.000–10.500
b) powyżej 300 pracowników i uczniów9.000–12.000
2) lekarz dentysta obejmujący opieką:
a) do 150 uczniów8.000–10.500
b) powyżej 150 uczniów9.000–12.000
16Prowadzenie praktycznej nauki zawodu uczniów szkół medycznych (miesięcznie)3.000–5.250
17Wykonywanie zadań inspektora do spraw pediatrii (miesięcznie)10.000–19.000
18Udział w komisyjnym badaniu i stwierdzeniu śmierci osobniczej:
1) lekarz neurolog lub lekarz neurochirurg4.500
2) lekarz anestezjolog4.500
3) lekarz specjalista w dziedzinie patomorfologii lub lekarz

wyznaczony przez właściwy terenowo zakład medycyny sądowej

akademii medycznej

4.500
19Wykonanie zadań związanych z przeszczepieniem jednej nerki (w ośrodku wykonującym ponad 15 przeszczepień rocznie)190.000
20Wykonanie zadań związanych z przeszczepieniem serca250.000
21Wykonanie zadań związanych z przeszczepieniem serca i płuc250.000
22Wykonanie operacji serca w krążeniu pozaustrojowym (w ośrodku wykonującym powyżej 200 operacji rocznie)75.000
23Wykonanie zadań związanych z przeszczepieniem trzustki250.000
24Wykonanie zadań związanych z pobraniem gałki ocznej do przeszczepu jej tkanek i przeszczep rogówki65.000
25Wykonanie zadań związanych z transplantacją szpiku120.000
26Wykonanie zadań związanych z pobraniem i przygotowaniem allogenicznych przeszczepów biostatycznych:
1) pobranie zastawek serca:
a) lekarz8.000
b) pracownik medyczny z innym niż medyczne wykształcenie

wyższym wykształceniem

6.000
c) technik medyczny (laborant medyczny)4.000
2) pobranie tkanek innych niż wymienione w pkt 1:
a) lekarz lub pracownik medyczny z innym niż medyczne

wyższym wykształceniem, za pobranie:

– opony twardej1.500
– kości długich (4 sztuki)3.000
– talerza biodrowego (jednego)750
– mostka750
– żebra300
– skóry (o powierzchni 100 cm2)600
– nerwów i naczyń krwionośnych1.500
– kostek słuchowych – jednostronnie2.000
b) technik medyczny (laborant medyczny) za pobranie:
– opony twardej750
– kości długich (4 sztuki)1.500
– talerza biodrowego (jednego)380
– mostka380
– żebra150
– skóry (o pow. 100 cm2)450
– nerwów i naczyń krwionośnych750
– kostek słuchowych – jednostronnie750
3) protezowanie zwłok2.250
4) przygotowanie zastawki sercowej do przeszczepienia:
a) lekarz lub pracownik medyczny z innym niż medyczne

wyższym wykształceniem

11.000
b) technik medyczny (laborant medyczny)3.750
5) przygotowanie kostek słuchowych do przeszczepienia:
a) lekarz6.000
b) technik medyczny (laborant medyczny)3.000
6) przygotowanie tkanek innych niż wymienione w pkt 4 i 5 przeszczepienia (do jednego przeszczepu):
a) lekarz300
b) technik medyczny (laborant medyczny)150
c) pracownik niższego personelu działalności podstawowej100
7) wykonanie oceny bakteriologicznej pobranej tkanki przed i po sterylizacji:
a) lekarz lub pracownik medyczny z innym niż medyczne

wyższym wykształceniem

300
b) technik medyczny (laborant medyczny)150
8) wykonywanie kwalifikacji sekcji i konsultacja przy pobieraniu tkanek ze zwłok ludzkich – lekarz patomorfolog lub lekarz specjalista z zakresu medycyny sądowej3.000
9) konsultacja i pobieranie tkanek zwierzęcych – lekarz1.500
27Wykonanie badania wirusologicznego u dawcy narządów lub tkanek:
1) lekarz lub pracownik medyczny z innym niż medyczne wyższym wykształceniem3.000
2) technik medyczny (laborant medyczny)1.500
28Wykonanie oceny bakteriologicznej pobranego narządu lub tkanek:
1) lekarz lub pracownik medyczny z innym niż medyczne wyższym wykształceniem600
2) technik medyczny (laborant medyczny)300
29Wykonanie operacji rewaskularyzacyjnych tętnic w ośrodku wykonującym powyżej 200 operacji rocznie50.000
30Wykonanie zadań związanych z endoplastyką stawów biodrowych albo kolanowych58.000
31Wykonanie zadań związanych z operacją wydłużenia kończyny66.000
32Wykonywanie zadań lekarza kierującego pracą punktu krwiodawstwa (miesięcznie):
1) pobierającego do 500 litrów krwi rocznie15.000
2) pobierającego powyżej 500 litrów krwi rocznie20.000
Wyjaśnienia:

1) W razie wykonywania sekcji zwłok w miejscowości, oddalonej co najmniej 25 km od miejscowości, w której lekarz jest zatrudniony, stawka wynagrodzenia ryczałtowego określonego pod Lp. 1 pkt 1 lit. a) i b) przysługuje w podwójnej wysokości.

2) Stawka wynagrodzenia ryczałtowego, podana pod Lp. 5, przysługuje za badania określone w rozporządzeniu Ministrów Sprawiedliwości, Obrony Narodowej oraz Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 29 października 1970 r. w sprawie warunków i trybu usprawiedliwiania niestawiennictwa z powodu choroby uczestników procesu w sprawach karnych (Dz. U. Nr 27, poz. 218).

3) Stawka za zadanie wyszczególnione pod Lp. 13 przysługuje za jednorazowe wykonanie czynności przez pracownika lub przez zespół pracowników.

4) Rodzaj placówek oświatowo-wychowawczych, w których ma zastosowanie wynagrodzenie ryczałtowe określone pod Lp. 14, ustalany jest odrębnie.