Zm.: zarządzenie w sprawie wydawania przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Biuletynu Informacyjnego pt."Ubezpieczenia w Rolnictwie. Materiały i Studia".

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.PKRUS.2008.2.41

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 maja 2007 r.

ZARZĄDZENIE
PREZESA KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
z dnia 31 maja 2007 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie wydawania przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Biuletynu Informacyjnego pt. "Ubezpieczenia w Rolnictwie. Materiały i Studia"

Na podstawie art. 59 ust. 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (tj. Dz. U. z 1998 r. Nr 7, poz. 25 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Nr 4 Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników z dnia 2 marca 2004 r. w sprawie wydawania Biuletynu Informacyjnego pt. "Ubezpieczenia w Rolnictwie. Materiały i Studia" zarządzam, co następuje:
§  1.
W zarządzeniu nr 28 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 21 marca 2007 r. w sprawie wydawania w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Biuletynu Informacyjnego pt. "Ubezpieczenia w Rolnictwie. Materiały i Studia", w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Powołuję Radę Programową w składzie:

1) dr Ryszard Droba - przewodniczący

2) prof. dr Paweł Czechowski - członek

3) dr Danuta Koradecka - członek

4) dr Andrzej Kosiniak-Kamysz - członek

5) prof. dr Marek Kłodziński - członek

6) prof. dr Jerzy Zagórski - członek."

§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.