Dzienniki resortowe

Dz.Urz.WUG.2010.22.120

| Akt jednorazowy
Wersja od: 14 grudnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 47
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 7 grudnia 2010 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie wydatków publicznych związanych z pracami niektórych organów opiniodawczych i doradczych Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego

Na podstawie art. 114 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu nr 4 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 7 stycznia 2010 r. w sprawie wydatków publicznych związanych z pracami niektórych organów opiniodawczych i doradczych Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego (Dz. Urz. WUG Nr 1, poz. 4 i Nr 10, poz. 64) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 uchyla się pkt 5;
2) w § 4 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Należności za udział w posiedzeniach komisji, o których mowa w § 1 pkt 1-6, są wypłacane osobom wchodzącym w skład komisji w kasie Wyższego Urzędu Górniczego lub przelewem na wskazane przez te osoby rachunki bankowe, w terminie 7 dni od daty przedłożenia listy należności za udział w posiedzeniu komisji w Biurze Budżetowo-Finansowym w Wyższym Urzędzie Górniczym.".

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.
______

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020.