Zm.: zarządzenie w sprawie wydatków publicznych związanych z pracami niektórych organów opiniodawczych i doradczych Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.WUG.2009.2.9

| Akt jednorazowy
Wersja od: 8 stycznia 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 1
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 8 stycznia 2009 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie wydatków publicznych związanych z pracami niektórych organów opiniodawczych i doradczych Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego

Na podstawie art. 103 ust. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§  1.
W zarządzeniu nr 11 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 12 czerwca 2008 r. w sprawie wydatków publicznych związanych z pracami niektórych organów opiniodawczych i doradczych Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego (Dz. Urz. WUG Nr 10, poz. 62) w § 1 po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:

"4a) Komisji do spraw opiniowania stanu zagrożenia wodnego i zawałowego oraz podjęcia niezbędnych działań profilaktycznych dla zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania Kopalni Soli "Wieliczka" S.A. w Wieliczce;".

§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100.