Dzienniki resortowe

Dz.Urz.CBA.2012.50

| Akt jednorazowy
Wersja od: 27 grudnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 39/12
SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO
z dnia 27 grudnia 2012 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym regulaminu udzielania zamówień publicznych, o których mowa w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych

Na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2012 r. poz. 621, 627 i 664) zarządza się, co następuje:
§  1. W załączniku do zarządzenia nr 29/12 Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z dnia 18 września 2012 r. w sprawie wprowadzenia w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym regulaminu udzielania zamówień publicznych, o których mowa w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. Urz. CBA z 2012 r. poz. 38) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 4 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

"2. Jednostki w terminie do 15 grudnia każdego roku przesyłają zgłoszenia do planu zamówień, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, prowadzonego przez Biuro Finansów CBA, na rok kolejny. Wzór planu zamówień stanowi załącznik nr 1 do regulaminu.

3. Biuro Finansów CBA w terminie do 15 stycznia każdego roku sporządza projekt planu zamówień do 14.000 euro na podstawie informacji przekazanych przez jednostki organizacyjne zgodnie z ust. 2 na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 10 do regulaminu, a następnie przedkłada do akceptacji Szefowi CBA.";

2) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1;
3) dodaje się załącznik nr 10 w brzmieniu określonym w załączniku nr 2.
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚĆ KWOTY 14.000 EURO

ZATWIERDZAM

………………………

Szef CBA

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA ...............................
Lp.Przedmiot zamówieniaRodzaj zamówieniaKod CPVSzacunkowa wartość zamówienia netto i bruttoPlanowany termin złożenia zapotrzebowaniaPozycja w planie budżetowymUwagiStan
SUMA WSZYSTKICH ZAMÓWIEŃ, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚĆ KWOTY 14.000 EURO WYNOSI - ......... ZŁ NETTO, ............ ZŁ BRUTTO

…………..……………………….............

Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych BF

....................................................................

Naczelnik Wydziału Budżetu i Zamówień Publicznych BF

.....................................................................

Dyrektor Biura Finansów CBA

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR

PROPOZYCJA DO PLANU ZAMÓWIEŃ,

KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 14.000 EURO
JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA (ZAMAWIAJĄCA) ........................
Lp.Przedmiot zamówieniaRodzaj zamówieniaKod CPVSzacunkowa wartość zamówienia netto i bruttoPlanowany termin złożenia zapotrzebowaniaPlanowany termin zawarcia umowyPozycja w planie budżetowymUwagi
SUMA WSZYSTKICH ZAMÓWIEŃ, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚĆ KWOTY 14.000 EURO WYNOSI - .......... ZŁ NETTO, ............ ZŁ BRUTTO

Wykonał ...................................... ………………………………

(imię i nazwisko, numer telefonu) (data i podpis kierownika

jednostki, której zamówienie dotyczy)