Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MEN.1992.1.2

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 lutego 1992 r.

ZARZĄDZENIE NR 2
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 1 lutego 1992 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Edukacji Narodowej

Na podstawie § 2 uchwały nr 174/90 Rady Ministrów z dnia 30 października 1990 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Edukacji Narodowej, stanowiącego załącznik do tej uchwały, zarządza się, co następuje:
§  1. W regulaminie organizacyjnym Ministerstwa Edukacji Narodowej stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 24 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 października 1991 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Edukacji Narodowej (Dz. Urz. MEN Nr 6, poz. 30) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 3 pkt 1 i 3 otrzymują brzmienie:

"1. Minister kieruje działalnością Ministerstwa i resortu bezpośrednio oraz przy pomocy podsekretarzy stanu, dyrektora generalnego, dyrektorów departamentów, dyrektorów biur, samodzielnych wydziałów, którzy odpowiadają przed Ministerstwem za wykonanie powierzonych zadań.

3. W czasie nieobecności Ministra obowiązki jego pełni wyznaczony przez Ministra członek Kierownictwa Ministerstwa";

2) w § 4 pkt. 14–18 otrzymują brzmienie:

"14. Biuro ds. Reformy Szkolnej (BR),

15. Biuro Spraw Obronnych (BO),

16. Biuro Nadzoru (BN),

17. Samodzielny Wydział Informatyki (WI)".

3) w § 15 pkt. 9–13 otrzymują brzmienie:

"9) koordynowania organizacji i obsługi merytorycznej udziału Ministra w naradach i spotkaniach,

10) obsługi biurowej członków Kierownictwa Ministerstwa,

11) obsługi administracyjnej Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Ministrze Edukacji Narodowej,

12) opieki merytorycznej nad szkolnymi zbiorami muzealnymi, prowadzenia katalogu zabytków w zbiorach szkolnych,

13) wykładni niniejszego regulaminu",

4) § 17 otrzymuje brzmienie:

"Do zakresu działania Departamentu Kształcenia Ogólnego należą sprawy dotyczące:

1) Ustalania:

a) warunków przyjmowania uczniów do szkół i placówek oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych,

b) w porozumieniu z Biurem ds. Reformy Szkolnej, bieżących ramowych planów nauczania,

c) w porozumieniu z Biurem ds. Reformy Szkolnej, bieżących zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów wstępnych i egzaminów dojrzałości,

d) zasad organizowania konkursów i olimpiad przedmiotowych,

e) sposoby prowadzenia przez szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania,

f) warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach,

g) warunków i sposobu umożliwiania przez szkoły podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, a w szczególności nauki języka oraz historii i kultury,

h) zasad tworzenia sieci szkół publicznych,

i) zasad wydawania oraz wzory świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposób dokonywania sprostowań i wydawania duplikatów,

j) zasad trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki,

k) warunków udzielania zezwoleń na założenie szkoły publicznej,

l) w porozumieniu z Biurem ds. Reformy Szkolnej, ramowych statutów szkół publicznych,

m) przedsięwzięć i środków dla zmniejszania różnic w warunkach kształcenia, wychowania i opieki między poszczególnymi regionami kraju, a zwłaszcza między ośrodkami wielkomiejskimi i wiejskimi;

2) bieżącego rozpatrywania, opiniowania i podejmowania decyzji w sprawach należących do problematyki wymienionej w punkcie 1;

3) współdziałania z kuratorami oświaty, samorządami terytorialnymi oraz osobami prawnymi i fizycznymi prowadzącymi szkoły publiczne w sprawach zasad organizacji i funkcjonowania przedszkoli, szkół podstawowych i liceów ogólnokształcących oraz zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego nad nimi;

4) rozpatrywania odwołań od decyzji kuratorów oświaty w sprawach dotyczących:

– likwidacji szkół,

– wydawania zezwoleń na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą,

– skreślenia ucznia z listy uczniów;

5) określania zasad funkcjonowania bibliotek szkolnych i pedagogicznych i zasad nadzorowania ich działalności;

6) współpracy z towarzystwami mniejszości narodowych i etnicznych w zakresie organizacji i funkcjonowania szkolnictwa dla mniejszości;

7) prowadzenia spraw związanych z edukacją dla uchodźców;

8) koordynowania prac z zakresu edukacji ekologicznej;

9) współdziałania z innymi departamentami w sprawach wynikających z nadzoru Ministra nad funkcjonowaniem systemu oświaty;

10) wspomagania inicjatyw zmierzających do tworzenia organów społecznych w systemie oświaty;

11) współpracy z towarzystwami naukowymi, stowarzyszeniami, instytucjami, uczelniami w zakresie opieki nad uczniami szczególnie uzdolnionymi;

12) prowadzenia spraw związanych z funkcjonowaniem szkół niepublicznych podstawowych, liceów ogólnokształcących i przedszkoli, w tym rozpatrywanie odwołań od decyzji dotyczących nadawania lub odbierania tym szkołom uprawnień szkół publicznych;

13) prowadzenia spraw związanych z wprowadzeniem niektórych szkół do systemu Matury Międzynarodowej oraz ze wspomaganiem rozwoju szkół dwujęzycznych;

14) prowadzenia rejestru szkół niepublicznych oraz kontaktów z organizacjami i stowarzyszeniami prowadzącymi szkoły niepubliczne".

5) w § 18 pkt 3, 6 i 7 otrzymują brzmienie:

"3) opracowania i modernizacji, przy udziale Biura ds. Reformy Szkolnej, ramowych planów nauczania przeznaczonych dla wszystkich szkół zawodowych;

6) prowadzenia, przy udziale Biura ds. Reformy Szkolnej, prac programowych z zakresu szkolnictwa zawodowego;

7) opracowywania przy udziale właściwych ministrów i Biura ds. Reformy Szkolnej minimów programowych specjalistycznych przedmiotów zawodowych".

6) § 19 otrzymuje brzmienie:

"Do zakresu działania Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego należy koordynowanie wszystkich zadań w zakresie szkolnictwa wyższego, a w szczególności sprawy dotyczące:

1) opracowywania i opiniowania kierunków rozwoju szkolnictwa wyższego;

2) opracowywania i opiniowania projektów priorytetowych kierunków badań w uczelniach, w porozumieniu z innymi jednostkami MEN;

3) współudziału w opracowywaniu zasad podziału środków budżetowych dla uczelni na badania własne;

4) współtworzenia warunków kształcenia studentów i nauczycieli akademickich w ośrodkach zagranicznych i w uczelniach krajowych w ramach współpracy z programami i organizacjami międzynarodowymi;

5) gromadzenia w postaci bazy danych informacji o uczelniach, ich strukturze, badaniach naukowych, kierunkach studiów, rekrutacji studentów, cyklach i formach kształcenia, planach studiów, warunków studiów, pomocy materialnej dla studentów, tytułach zawodowych, nowych inicjatywach dydaktycznych i nowych rozwiązaniach organizacyjnych;

6) przygotowania projektów aktów prawnych i decyzji ministra oraz ich nowelizacji w zakresie:

a) tworzenia kierunków studiów, podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni, uchwalania zasad i trybu przyjmowania na I rok studiów oraz zakresu egzaminu wstępnego, zatwierdzania statutów i regulaminów studiów uczelni nie spełniających wymagań określonych w art. 12 ust. 1 ustawy o szkolnictwie wyższym;

b) tworzenia niepaństwowych szkół wyższych;

c) pomocy materialnej dla studentów;

d) legalizacji dyplomów ukończenia studiów, uzyskanych stopni naukowych;

e) studiów doktoranckich, przewodów doktorskich i habilitacyjnych oraz postępowania kwalifikacyjnego o nadaniu tytułu naukowego;

f) stosunku pracy nauczycieli akademickich, warunków i sposobu zatrudniania bibliotekarzy i pracowników informacji naukowej;

g) urlopów nauczycieli akademickich oraz stypendiów naukowych, pracowników uczelni;

h) rodzajów dyplomów i tytułów zawodowych oraz wzoru dyplomu ukończenia studiów wydawanego przez uczelnie;

i) wydawania literatury dydaktycznej i naukowej dotowanej przez MEN oraz jej importu;

j) zasad postępowania dyscyplinarnego wobec nauczycieli akademickich i studentów;

k) domów studenckich oraz bufetów i stołówek studenckich, w tym także remonty tych obiektów;

l) określanie maksymalnej opłaty za przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego;

m) uczelnianych klubów i studenckich zespołów artystycznych;

n) studenckiego ruchu naukowego;

7) opiniowania wniosków o przyznanie środków finansowych na działalność statutową i inwestycje, składanych przez uczelnie i inne jednostki organizacyjne;

8) podziału środków budżetowych na badania własne i działalność ogólnotechniczną;

9) powoływania i współpracy z Zespołami Ekspertów Ministra Edukacji Narodowej;

10) organizacji i samorządów studenckich w zakresie kompetencji departamentu;

11) dostępu do studiów młodzieży szczególnie uzdolnionej, w tym laureatów olimpiad przedmiotowych;

12) przyznawania stypendiów i nagród Ministra Edukacji Narodowej;

13) opiniowania:

a) aktów prawnych dotyczących badań naukowych i edukacji,

b) projektów i realizacji umów i porozumień międzynarodowych w zakresie nauki i szkolnictwa wyższego,

c) wniosków o wyjazdy za granicę w ramach umów bilateralnych,

d) projektów rozwoju i finansowania zaplecza naukowo­badawczego resortu,

e) projektów związanych z inwestycjami i infrastrukturą szkolnictwa wyższego,

f) aktów prawnych związanych z kształceniem policealnym w uczelniach;

14) prowadzenia centralnej ewidencji nadawanych stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego;

15) ustalania zakresu uprawnień uczelni zgodnie z wymogami określonymi w art. 12 ust. 1 ustawy o szkolnictwie wyższym;

16) bieżącego nadzoru prawnego nad działalnością uczelni;

17) bieżącej współpracy z Radą Główną Szkolnictwa Wyższego i jej komisjami, Radą Szkolnictwa Artystycznego, Radą Szkolnictwa Wojskowego, Radą Wyższego Szkolnictwa Spraw Wewnętrznych i Nauki, Komitetem Badań Naukowych oraz innymi ministerstwami w zakresie kompetencji departamentu oraz Centralną Komisją do spraw Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych";

7) § 21 otrzymuje brzmienie:

"Do zakresu działania Departamentu Kształcenia Ustawicznego należą sprawy:

1) określania zasad uzyskiwania i podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych;

2) organizacji kształcenia we wszystkich typach szkół dla dorosłych;

3) adaptacji planów i programów nauczania szkół młodzieżowych do specyfiki szkół dla dorosłych oraz określania potrzeb w zakresie podręczników i innych środków dydaktycznych;

4) określania warunków i zasad działalności innowacyjnej i eksperymentalnej w szkołach dla dorosłych;

5) ustalania zasad przeprowadzania egzaminów eksternistycznych z zakresu wszystkich typów szkół;

6) organizacji i przeprowadzania państwowych egzaminów na tytuły kwalifikacyjne;

7) nadzoru pedagogicznego nad kształceniem dorosłych w formach szkolnych i pozaszkolnych;

8) określania zasad i potrzeb doskonalenia pedagogicznego i zawodowego kadr edukacji dorosłych;

9) inicjowania i koordynowania współpracy resortów i organizacji społecznych w zakresie organizacji i programów dokształcania i przekwalifikowywania dorosłych;

10) nawiązywania i prowadzenia współpracy z ośrodkami zagranicznymi oświaty dorosłych;

11) organizacji szkoleń specjalistycznych z zakresu kształcenia ustawicznego pracowników kuratoriów oświaty i dyrektorów CKU;

12) upowszechniania informacji o szkołach dla dorosłych i innych wyróżniających się placówkach edukacji dorosłych oraz nowych inicjatywach dydaktycznych i rozwiązaniach organizacyjnych;

13) określania zasad organizacji kształcenia w Ochotniczych Hufcach Pracy;

14) określania potrzeb w zakresie badań edukacji dorosłych;

15) popularyzacji kształcenia ustawicznego".

8) § 26 otrzymuje brzmienie:

"Do zakresu działania Departamentu Współpracy z Zagranicą należą sprawy dotyczące:

1) umów i porozumień, a także wieloletnich programów dotyczących współpracy z zagranicą w dziedzinie edukacji narodowej, udziału w ich negocjacjach oraz nadzoru nad realizacją;

2) określania warunków i trybu kierowania za granicę polskich studentów, specjalistów i kadry naukowo­dydaktycznej;

3) określania warunków i trybu kierowania za granicę nauczycieli i uczniów;

4) koordynacji w ramach umów i porozumień kwalifikowania kandydatów i realizacji wyjazdów na długoterminowe zagraniczne staże naukowe, imprezy międzynarodowe, kursy językowe i inne oraz realizacja przyjazdów cudzoziemców do Polski; pozyskiwania stypendiów zagranicznych;

5) organizacji kształcenia i doskonalenia kadr polskich za granicą i cudzoziemców w Polsce oraz – w porozumieniu z DNS – wymiany kadr naukowych;

6) kształcenia obywateli polskich w szkołach średnich za granicą;

7) prowadzenia centrum informacji o systemach edukacji w Polsce i za granicą, o działalności uczelni polskich i zagranicznych oraz gromadzenia informacji o porozumieniach o współpracy uczelni polskich z zagranicznymi instytucjami;

8) współpracy z organizacjami międzynarodowymi, zajmującymi się rozwojem nauki i edukacji;

9) prowadzenia spraw związanych z organizacją, realizacją i oceną wielostronnych programów międzynarodowych w dziedzinie edukacji a także upowszechnianie informacji o tych programach;

10) pomocy w bezpośredniej współpracy z zagranicą szkół wszystkich szczebli i innych placówek podległych ministrowi;

11) zatrudnianych w polskich szkołach wszystkich szczebli i innych placówkach oświatowo­wychowawczych obywateli innych państw;

12) określania zasad ekwiwalencji dyplomów szkół i uczelni, okresów studiów oraz zasad ekwiwalencji i trybu nostryfikacji tytułów zawodowych i stopni naukowych, a także negocjowania i realizacji umów i konwencji międzynarodowych dotyczących ekwiwalencji;

13) współpracy z przedstawicielstwami dyplomatycznymi RP za granicą;

14) koordynowania działalności polskich szkół za granicą;

15) koordynowania działalności właściwych jednostek resortu w zakresie rozwoju oświaty polonijnej, a w szczególności:

a) zaopatrzenia w podręczniki i pomoce dydaktyczne,

b) delegowania nauczycieli do pracy w środowiskach polonijnych,

c) koordynowania prac nad podręcznikami, pomocami dydaktycznymi oraz programami nauczania w szkołach polonijnych;

16) ustalania zasad rekrutacji na kształcenie, dokształcanie i doskonalenie zawodowe w Polsce dzieci, młodzieży oraz osób pochodzenia polskiego – obywateli obcych państw;

17) utrzymywania kontaktów z polonijnymi organizacjami oświatowymi, a także współpracy z organizacjami społecznymi w kraju zajmującymi się wspomaganiem oświaty polonijnej;

18) obsady – w porozumieniu z zainteresowanymi departamentami – stanowisk w zakresie oświaty i szkolnictwa wyższego za granicą, w tym – w polskich przedstawicielstwach dyplomatycznych i organizacjach międzynarodowych;

19) koordynowania współpracy wielostronnej oraz prac związanych z udziałem ministra w naradach ministrów oświaty, szkolnictwa wyższego i zawodowego innych krajów;

20) koordynowania pomocy zagranicznej w zakresie uprawnień ministerstwa; wprowadzania zagranicznych linii kredytowych na potrzeby edukacyjne;

21) opracowywania planu finansowego dotyczącego współpracy z zagranicą;

22) obsługi paszportowo­wizowej oraz protokołu i recepcji dla ministerstwa w zakresie współpracy z zagranica;

23) prowadzenia Sekretariatu Zespołu Oświaty i Nauki Międzyresortowej Komisji ds. Polonii i Emigracji".

9) § 28 otrzymuje brzmienie:

"Do zakresu działania Biura ds. Reformy Szkolnej należą sprawy przygotowania i wdrożenia generalnej zmiany kształcenia ogólnego oraz przygotowania całościowej reformy systemu kształcenia zawodowego w szczególności:

1) przygotowania pakietu minimów programowych w zakresie kształcenia ogólnego i ramowych planów nauczania oraz opracowania i wdrożenia efektywnego systemu ich aktualizacji;

2) opracowania i wdrożenia systemu tworzenia urzędowego katalogu programów nauczania przedmiotów ogólnokształcących oraz bieżące prowadzenie tego katalogu;

3) opracowania we współpracy z właściwymi departamentami:

– nowej koncepcji szkolnictwa zawodowego,

– systemu dystrybucji programów nauczania,

– systemu zalecania do użytku szkolnego środków dydaktycznych,

– systemu finansowania działalności programowej szkoły;

4) określania zasad i warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej w szkołach, wydawania decyzji w sprawie nadawania uprawnień szkołom uznanym za eksperymentalne;

5) opracowania i wdrożenia systemu dopuszczania do użytku szkolnego podręczników i książek pomocniczych oraz prowadzenie rejestru;

6) opracowania i wdrożenia we współpracy z telewizją koncepcji programów edukacyjnych dla szkoły;

7) wprowadzenia, we współpracy z właściwym departamentem w MEN i telewizją, szkolenia nauczycieli w zakresie przekształceń systemu pracy szkoły, zgodnie z nową koncepcją kształcenia ogólnego;

8) prowadzenia we współpracy z prasą, radiem i telewizją kampanii informacyjnej na temat przygotowywanych zmian w oświacie".

10) § 30 otrzymuje brzmienie:

"Do zakresu działania Biura Nadzoru należą sprawy dotyczące":

Punkty od 1–7 bez zmian.

11) W załączniku Nr 1 do Regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Edukacji Narodowej w części dotyczącej Departamentu Kształcenia Nauczycieli pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli",

12) W części dotyczącej Departamentu Inwestycji i Wyposażenia pkt 11 i pkty 46–47 otrzymują brzmienie:

"11. Fabryka Pomocy Naukowych w Częstochowie (w likwidacji),

46. Zarząd Inwestycji Szkół Wyższych w Poznaniu,

47. Zarząd Inwestycji Szkół Wyższych we Wrocławiu".

13) Część dotycząca Samodzielnego Wydziału Nadzoru i Kontroli otrzymuje brzmienie:

"Biuro Nadzoru".

14) W załączniku Nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego w części dotyczącej Gabinetu Ministra dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

"5. Sekretariat Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Ministrze Edukacji Narodowej".

15) Część dotycząca Departamentu Kształcenia Ogólnego otrzymuje brzmienie:

"Departament Kształcenia Ogólnego

1. Zespół ds. Liceów Ogólnokształcących

2. Zespół ds. Szkół Podstawowych i Przedszkoli

3. Zespół Problemowy".

16) Część dotycząca Departamentu Kadr i Zatrudnienia otrzymuje brzmienie:

"Departament Kadr i Zatrudnienia

1. Wydział Spraw Pracowniczych

2. Wydział Płac w Oświacie

3. Wydział Zatrudnienia w Oświacie

4. Zespół Systemów Wynagrodzeń w Szkolnictwie Wyższym i innych jednostkach podległych

5. Zespół Polityki Socjalnej

6. Zespół Kadr Kierowniczych jednostek podległych".

17) Część dotycząca Departamentu Współpracy z Zagranicą otrzymuje brzmienie:

"Departament Współpracy z Zagranicą

1. Wydział Współpracy Dwustronnej

2. Wydział Współpracy Wielostronnej

3. Wydział Koordynacji Pomocy Zagranicznej

4. Wydział Ekwiwalencji

5. Wydział ds. Polonii i Polaków za Granicą

6. Wydział Programowania i Finansowania

7. Wydział Paszportowo­Wizowy i Protokołu".

18) Skreśla się część dotyczącą Biura ds. Programów Międzynarodowych.
19) Skreśla się część dotyczącą Samodzielnego Wydziału ds. Polonii.
20) Część dotycząca Biura ds. Reformy Szkolnej otrzymuje brzmienie:

"Biuro ds. Reformy Szkolnej

1. Wydział ds. Reformy Kształcenia Ogólnego

2. Wydział ds. Reformy Kształcenia Zawodowego

3. Zespół ds. RTV".

21) Część dotycząca Samodzielnego Wydziału Nadzoru i Kontroli otrzymuje brzmienie:

"Biuro Nadzoru".

Punkty 1–3 bez zmian.

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.