Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MF.1991.13.68

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 października 1991 r.

ZARZĄDZENIE Nr 47
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 30 września 1991 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku informowania przez jednostkę gospodarczą (sprzedawcę) izb skarbowych o zamiarze podwyższenia ceny umownej.

Na podstawie art. 13 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. o cenach (Dz. U. z 1988 r. Nr 27, poz. 195 i z 1990 r. Nr 34, poz. 198) zarządza się, co następuje:
§  1. W załączniku nr 1 do zarządzenia nr 72 Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 1988 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku informowania przez jednostkę gospodarczą (sprzedawcę) izb skarbowych o zamiarze podwyższenia ceny umownej (Dz. Urz. Cen z 1989 r. Nr 1, poz. 2, Nr 5, poz. 29, Nr 6, poz. 37, Nr 7, poz. 41, Nr 9, poz. 50, z 1990 r. Nr 1, poz. 2, Nr 2, poz. 14, Nr 3, poz. 22, Nr 4, poz. 26, Nr 5, poz. 32, Nr 6, poz. 36, Nr 7, poz. 41, Nr 8, poz. 44 i 45, Dz. Urz. Min. Fin. z 1991 r. Nr 7, poz. 28, Nr 9, poz. 39 i 42 oraz Nr 11, poz. 54 i Nr 13, poz. 66) lp. 1 skreśla się.
§  2. Tracą moc decyzje o odroczeniu dokonania podwyżki cen grupy towarów wymienionych pod lp. 1 załącznika nr 1 do zarządzenia, wydane przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia, jeżeli wskazany w nich okres odroczenia obejmuje również okres przypadający po dniu wejścia w życie niniejszego zarządzenia.
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 1991 r.