Zm.: zarządzenie w sprawie wprowadzenia "Instrukcji przeprowadzania rozliczeń międzyoddziałowych z tytułu migracji... - OpenLEX

Zm.: zarządzenie w sprawie wprowadzenia "Instrukcji przeprowadzania rozliczeń międzyoddziałowych z tytułu migracji ubezpieczonych w 2010 r.".

Dzienniki resortowe

NFZ.2010.12.22

Akt jednorazowy
Wersja od: 28 kwietnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 22/2010/DEF
PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
z dnia 28 kwietnia 2010 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia "Instrukcji przeprowadzania rozliczeń międzyoddziałowych z tytułu migracji ubezpieczonych w 2010 r."

Na podstawie art. 102 ust. 1 i ust. 5 pkt 25 w związku z art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§  1.
W zarządzeniu Nr 5/2010/DEF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 15 stycznia 2010 r. w sprawie wprowadzenia "Instrukcji przeprowadzania rozliczeń międzyoddziałowych z tytułu migracji ubezpieczonych w 2010 r." wprowadza się następujące zmiany:
1)
załącznik nr 2 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2)
załącznik nr 3 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1367, Nr 225, poz. 1486, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570 i Nr 237, poz. 1654 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 26, poz. 157, Nr 38, poz. 299, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 800, Nr 98, poz. 817, Nr 111, poz. 918, Nr 118, poz. 989, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1278 i Nr 178, poz. 1374.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  Nr 1

WZÓR
........ Oddział Wojewódzki
Narodowego Funduszu Zdrowiadnia ..............
z siedzibą w ........

UPOWAŻNIENIE Nr ....

Na podstawie art. 107 ust. 5 pkt 5 i 10 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.)

udzielam upoważnienia

Dyrektorowi ................... Oddziału Wojewódzkiego

Narodowego Funduszu Zdrowia, do:

zaciągnięcia zobowiązania w zakresie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej w ramach

.......................................................................................................................................................

(nazwa pozycji planu finansowego)

ujętych w planie finansowym oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia udzielającego upoważnienie

na kwotę .................. zł

(słownie .....................................................................................................................................).

Niniejsze upoważnienie nie może być odwołane.

...............................................................

Pieczątka i podpis

Dyrektora Oddziału Wojewódzkiego

Narodowego Funduszu Zdrowia

ZAŁĄCZNIK  Nr 2

WZÓR
........ Oddział Wojewódzki
Narodowego Funduszu Zdrowiadnia ..............
z siedzibą w ........

ZMIANA UPOWAŻNIENIA NR ...

Na podstawie art. 107 ust. 5 pkt 5 i 10 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.)

zmieniam upoważnienie nr ........... z dnia ............ udzielone

Dyrektorowi ................. Oddziału Wojewódzkiego

Narodowego Funduszu Zdrowia, do:

zaciągnięcia zobowiązania w zakresie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej w ramach

.......................................................................................................................................................

(nazwa pozycji planu finansowego)

ujętych w planie finansowym oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia udzielającego upoważnienie

BYŁO:

na kwotę ................................... zł

(słownie .....................................................................................................................................).

JEST

na kwotę ................................... zł

zł (słownie .................................................................................................................................).

Niniejsze upoważnienie nie może być odwołane.

...............................................................

Pieczątka i podpis

Dyrektora Oddziału Wojewódzkiego

Narodowego Funduszu Zdrowia