Zm.: zarządzenie w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Centralnym Biurze... - OpenLEX

Zm.: zarządzenie w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.CBA.2007.1.12

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2007 r.

ZARZĄDZENIE Nr 13/06
SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO
z dnia 29 grudnia 2006 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym

Na podstawie § 1 statutu Centralnego Biura Antykorupcyjnego, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 111 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2006 r. w sprawie nadania statutu Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu (M. P. Nr 49, poz. 527), zarządza się, co następuje:
§  1.
W zarządzeniu nr 6/06 Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z dnia 25 września 2006 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym § 7 załącznika otrzymuje brzmienie:

"§ 7. 1. Zaciągnięcie przez Centralne Biuro Antykorupcyjne zobowiązań finansowych i dokonanie wydatków:

1) w wysokości do 2 tys. zł, realizowanych w ramach udzielonej zaliczki, nie wymaga formy pisemnej, ale wymaga każdorazowo wystąpienia o zaangażowanie środków;

2) w wysokości powyżej 2 tys. zł do 5 tys. zł wymaga formy pisemnego zlecenia albo zamówienia;

3) w wysokości powyżej 5 tys. zł wymaga wcześniejszego zawarcia umowy na piśmie.

2. W przypadkach umów powszechnie zawieranych dopuszcza się dokonywanie zakupów bez zachowania formy pisemnej.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, obowiązuje sporządzenie zlecenia zakupu.

4. Zaciągnięcie przez Centralne Biuro Antykorupcyjne zobowiązań finansowych i dokonanie wydatków przekraczających równowartość 6.000 euro wymaga uwzględnienia zasad i trybu wynikających z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163, z późn. zm.).".

§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.