Zm.: zarządzenie w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt w Ministerstwie Zdrowia.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MZ.2006.3.9

| Akt jednorazowy
Wersja od: 28 lutego 2006 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 10 lutego 2006 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt w Ministerstwie Zdrowia

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1396, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§  1.
W zarządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt w Ministerstwie Zdrowia (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 5, poz. 53 oraz Nr 11, poz. 95) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w załączniku nr 1:
a)
w § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Obieg akt w Urzędzie odbywa się bez pokwitowania, z wyjątkiem przesyłek wartościowych oraz przesyłek, których obowiązek kwitowania wynika z odrębnych przepisów. Dopuszcza się jednak przekazywanie pism za pokwitowaniem na podstawie wewnętrznych kontrolek wpływu, które służą jedynie do kontroli obiegu akt i nie mają wpływu na rejestrowanie spraw i rzeczowe kompletowanie akt w teczkach zakładanych zgodnie z rzeczowym wykazem akt.",

b)
w § 26 ust. 2 i ust. 3 otrzymują brzmienie:

"2. Znak sprawy zawiera:

1) symbol literowy urzędu;

2) symbol literowy komórki organizacyjnej;

3) symbol liczbowy hasła według jednolitego rzeczowego wykazu akt;

4) "15" - oznacza liczbę kolejną ze spisu spraw, pod którą sprawa została zarejestrowana;

5) kolejny numer pisma w sprawie zapisany w nawiasie;

6) symbol literowy referenta;

7) dwie ostatnie cyfry roku, w którym sprawę wszczęto.

3. Poszczególne elementy znaku sprawy oddziela się kreskami poziomymi oraz kreską poprzeczną, np.: MZ-BG-O-010-15-(2)/JK/06, gdzie:

1) "MZ"- oznacza Ministerstwo Zdrowia;

2) "BG-O" - oznacza Biuro Dyrektora Generalnego, Wydział Organizacji i Kontroli Wewnętrznej;

3) "010" - oznacza podstawy prawne działania Ministerstwa Zdrowia;

4) "15" - oznacza liczbę kolejną ze spisu spraw, pod którą sprawa została zarejestrowana;

5) "2" - oznacza kolejny numer pisma w tej sprawie;

6) "JK" - oznacza inicjały referenta, odpowiedzialnego za przygotowanie projektu pisma;

7) "06" - oznacza dwie ostatnie cyfry roku.",

c)
w § 50 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. Do rejestrowania i obiegu dokumentacji w Urzędzie stosuje się program "System Rejestracji Obiegu Dokumentów".";

2)
załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 220, poz. 1901).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 137, poz. 1302, z 2004 r. Nr 173, poz. 1808, Nr 202, poz. 2065 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 69, Nr 64, poz. 565, Nr 163, poz. 1362 i Nr 175, poz. 1462.

ZAŁĄCZNIK 

Symbole klasyfikacji aktHasła klasyfikacyjne aktKategoria archiwalna aktUwagi
W komórce merytorycznejW innych komórkach
123456789
0ZARZĄDZANIE
00Organy kolegialne
000Posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa ZdrowiaABcProtokoły posiedzeń, ustalenia, wnioski, materiały na obrady
001Rada NaukowaABcRegulaminy, wykazy imienne członków Rady, protokoły posiedzeń, materiały na obrady, ustalenia
002Rada do Spraw Niekonwencjonalnych Metod TerapiiABcJak w klasie 001
003Rada Społeczno-ZawodowaABcJak w klasie 001
004Komisje i zespoły doradczeDotyczy komisji i zespołów stałych oraz doraźnych
0040Komisje i zespoły opiniodawczo-doradcze Ministra ZdrowiaABcDla każdej komisji zakłada się odrębną teczkę zawierającą protokoły obrad, referaty, sprawozdania z prac, materiały na posiedzenia, wykazy członków
0041Komisje i zespoły opiniodawczo-doradcze działu gospodarki ZdrowieABcJak w klasie 0040
005Udział w pracach zewnętrznych organów kolegialnychABcDo kategorii A należy zakwalifikować własne referaty i wystąpienia; inne - kat. B5
006Konferencje, sympozja, seminaria organizowane przez Ministerstwo ZdrowiaABcDo kat. A kwalifikuje się programy imprez, wykazy uczestników, stenogramy lub protokoły obrad, referaty, sprawozdania
007Udział w zewnętrznych konferencjach naukowych i seminariach (w tym w konferencjach pod honorowym patronatem Ministra Zdrowia)ABcDo kat. A należy zakwalifikować własne referaty, wystąpienia i relacje z uczestnictwa; pozostała dokumentacja tych imprez - kat. B5
008Narady i odprawy pracowników Ministerstwa ZdrowiaABcProtokoły zebrań, notatki, sprawozdania, wnioski, ustalenia
009Przygotowanie posiedzeń organów kolegialnych oraz ich obsługa organizacyjno-technicznaB2BcZawiadomienia, zaproszenia, harmonogramy, korespondencja
01Organizacja
010Podstawy prawne działania Ministerstwa ZdrowiaABcPrzepisy ogólnopaństwowe dotyczące bezpośredniej działalności Ministerstwa m.in. akty erekcyjne, statuty
011Organizacja Ministerstwa ZdrowiaABcRegulaminy organizacyjne, schematy organizacyjne, rejestracja własnej jednostki, zakresy działania; projekty regulaminów i innych aktów - kat. B5
012Organizacja jednostek nadzorowanych przez Ministra ZdrowiaABcJak w klasie 011
013Imienne upoważnienia i pełnomocnictwaB10Bc
014Organizacja prac biurowych, archiwum zakładowe, biblioteka
0140Zasady prowadzenia prac biurowych i archiwalnychABcInstrukcja kancelaryjna i archiwalna, rzeczowy wykaz akt
0141Środki ewidencji i kontroli obiegu dokumentacjiB10BcTerminarze, rozdzielniki, dzienniki korespondencyjne, rejestry telenot, dalekopisów, dowody doręczeń i opłat pocztowych
0142FormularzeB5BcOpracowanie wzorów
0143Wzory odciskowe pieczęci i stempliABc
0144Ewidencja zasobu archiwum zakładowegoABcSpisy zdawczo-odbiorcze akt, wykazy spisów, protokoły, oceny dokumentacji niearchiwalnej przekazywanej na makulaturę, spisy akt przekazywanych do archiwum państwowego
0145Udostępnianie aktB2BcZezwolenia, karty udostępniania
0146Gromadzenie zasobu bibliotecznegoB5BcZamówienia, korespondencja
0147Ewidencja zasobu bibliotecznegoBE50BcKsięgi inwentarzowe, katalogi
0148Udostępnianie zasobu bibliotecznegoBcBc
02Akty normatywne Pomoc prawna
020Wewnętrzne akty normatywne Ministerstwa Zdrowia
0200Zbiór wewnętrznych aktów normatywnychABcKomplet podpisanych zarządzeń, instrukcji, wytycznych itp.; dla każdego rodzaju aktów normatywnych zakłada się odrębne teczki; 1 egzemplarz wraz z materiałami źródłowymi rejestruje się w odpowiednich klasach rzeczowych i przechowuje w odpowiednich teczkach
0201Opiniowanie projektów wewnętrznych aktów normatywnychB10Bc
0202Rejestr wewnętrznych aktów normatywnychA-
021Własne akty normatywne powszechnie obowiązujące
0210Zbiór aktów normatywnych powszechnie obowiązujących wydanych przez Ministra ZdrowiaABcKat. A dotyczy podpisanych aktów normatywnych; projekty tych aktów - kat. B5
0211Rejestr aktów normatywnych powszechnie obowiązujących wydanych przez Ministra ZdrowiaABc
0212Własne projekty aktów normatywnych powszechnie obowiązujących - ustaw, rozporządzeń Rady Ministrów itp.ABcW klasie tej rejestruje się wyłącznie projekt:

1) którego zarejestrowanie nie zostało przewidziane we właściwej tematycznie klasie rzeczowej wykazu akt lub

2) którego tematyka obejmuje jednocześnie obszary dwu lub więcej klas rzeczowych i którego nie można w związku z tym poprawnie zaliczyć do żadnej z tych klas; kat. A dotyczy wersji ostatecznych projektów aktów, zaaprobowanych i przekazanych przez Ministra Zdrowia właściwym organom; pozostała dokumentacja - kat. B5

0213Interpretacja i wyjaśnienia przepisów ustaw, rozporządzeń Rady Ministrów, których projekty zostały przygotowane w Ministerstwie ZdrowiaB10BcDotyczy interpretacji i wyjaśnień wyłącznie tych aktów normatywnych, których projekty zostały zarejestrowane w klasie 0210
0214Opiniowanie własnych projektów aktów normatywnych powszechnie obowiązującychB10BcDotyczy udzielania opinii do wszystkich własnych projektów aktów normatywnych powszechnie obowiązujących - także przewidzianych w odpowiednich klasach rzeczowych
022Opiniowanie zewnętrznych projektów aktów normatywnychB5Bc
023Zbiór aktów normatywnych organów administracji rządowejB10Bc
024Opinie prawneB5BcDotyczy opinii prawnych do umów zawieranych przez Ministerstwo Zdrowia oraz opinii prawnych związanych z zapytaniami komórek organizacyjnych Ministerstwa Zdrowia, instytucji, organizacji, obywateli
025Sprawy sądowe. Sprawy z powództwa cywilnego oraz sprawy w postępowaniu administracyjnymB10BcOkres przechowywania liczy się od daty wykonania prawomocnego orzeczenia lub umorzenia sprawy
026Rejestr spraw sądowych oraz spraw w postępowaniu administracyjnymB10Bc
03Planowanie i sprawozdawczość, statystyka. Analizy działalności Ministerstwa Zdrowia
030Roczne plany i programy działania Ministerstwa ZdrowiaABcDla każdego rodzaju planów zakłada się odrębne teczki; do kat. A należą wersje ostateczne opracowań; projekty i wersje robocze opracowań oraz materiały źródłowe do opracowań - kat. B2
031Roczne sprawozdania z działalności Ministerstwa ZdrowiaABcJak w klasie 030
032Plany roczne instytucji nadzorowanych przez Ministra Zdrowia oraz sprawozdania z ich realizacjiB5Bc
033Plany okresowe Ministerstwa Zdrowia i sprawozdania z ich realizacjiB5Bc
034Plany i sprawozdania komórek organizacyjnych Ministerstwa Zdrowia
0340Plany pracyB5Bc
0341Sprawozdania z działalnościABcKat. A dotyczy sprawozdań rocznych komórek merytorycznych; sprawozdania komórek usługowych - kat. B5
035Analizy (kompleksowe, problemowe) działalności Ministerstwa ZdrowiaABcKat. A dotyczy wersji ostatecznej analiz; materiały źródłowe i wersje robocze opracowań - kat. B2
036Statystyka
0360Źródłowe materiały statystyczneBE5BcAnkiety, karty, formularze statystyczne, sprawozdania; okres przechowywania liczy się od daty opracowania końcowego
0361Statystyczne opracowania cząstkoweB2Bc
0362Statystyczne opracowania końcoweABcZa okresy roczne lub dłuższe niż roczne
04Informatyka
040Projektowanie i koordynowanie systemów informatycznych
0400Organizacja projektowania i zarządzania systemami informatycznymiB5BcOferty, umowy na wykonanie oprogramowania, protokoły odbioru prac, raporty, korespondencja z wykonawcami; okres przechowywania liczy się od momentu wygaśnięcia umowy
0401Założenia i wymagania systemów informatycznychABcKat. A dotyczy wyłącznie opracowań własnych oraz wykonanych na zlecenie Ministerstwa Zdrowia
0402Projektowanie rozwiązań informatycznychABcWłasne programy oraz metody
0403Spisy systemów i programówABc
0404Oceny systemów i programówABc
041Bazy danychABc
042Wdrażanie i rozpowszechnianie systemów i programówB5Bc
043Eksploatacja systemów informatycznych
0430Zakupy i uruchomienie sprzętu oraz instalacji towarzyszącychB5BcOferty, umowy zakupu, umowy gwarancyjne. Okres przechowywania liczy się od momentu wygaśnięcia umowy
0431Instalacja, utrzymanie i administrowanie oprogramowania systemowego i pomocniczegoB5Bc
0432Dokumentacja eksploatacyjna systemów informatycznychBE5BcInstrukcje obsługi, ewidencjonowania informacji, archiwizowania zbiorów
0433Organizacja eksploatacji systemów informatycznychB5BcHarmonogramy, raporty, korespondencja
0434Modernizacja bazy sprzętowo-systemowejB2Bc
0435Przeglądy komputerów, serwis technicznyB5Bc
0436Administrowanie siecią i systemami informatycznymiB5Bc
044Wspomaganie użytkowników systemów (konsultacje i szkolenia)
045Przetwarzanie danychB2Bc
046Usługi informatyczneB5Bc
05Skargi i wnioski
050Zasady i tryb załatwiania skarg i wnioskówABcKat. A dotyczy wyłącznie przepisów własnych; zewnętrzne przepisy - kat. B5
051Skargi i zażalenia załatwiane przez Ministerstwo ZdrowiaABcW razie masowości tego typu spraw do kat. A należy zaliczyć przykładowo od 5 do 10% spraw w skali roku
052Skargi i wnioski przekazane do załatwienia według właściwościB2Bc
053Rejestry skarg i wniosków załatwianych przez Ministerstwo ZdrowiaABc
054Analizy skarg i wnioskówABc
06Wydawnictwa. Upowszechnianie informacji o działalności Ministerstwa Zdrowia
060Wydawnictwa własne
0600Programowanie działalności wydawniczejABc
0601Teki wydawniczeABcDla każdego tytułu wydawanego przez Ministerstwo Zdrowia (Biuletynu Informacyjnego, ulotek informacyjnych) zakłada się odrębną teczkę zawierającą: egzemplarz opublikowany, kartę wydawniczą, recenzję, umowę autorską
0602Przygotowanie do publikacji i wykonanie poligraficzneB2BcZlecenia, rozliczenia zleceń, zapotrzebowanie materiałowe, korespondencja
0603Rozpowszechnienie wydawnictwB2Bc
061Prenumerata wydawnictw zewnętrznychB2Bc
062Informacje o działalności Ministerstwa Zdrowia
0620Informacje o działalności dla środków masowego przekazu, odpowiedzi na krytykę prasową, wywiady z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia, strona internetowaABcTeksty artykułów prasowych, teksty oświadczeń, teksty stron internetowych
0621Pokazy, wystawy dotyczące działalności Ministerstwa ZdrowiaABcProgramy, odczyty, scenariusze wystaw itp.; dokumentacja obsługi imprez - kat. B2
0622Udział w zewnętrznych pokazach, wystawach, odczytachABcDo kat. A należy zaliczyć sprawozdania z uczestnictwa Ministerstwa Zdrowia w imprezach oraz opracowania przygotowane na te imprezy; pozostałe materiały - kat. B5
063Recepcja wizyt gościB2BcKorespondencja, rejestr, harmonogramy wizyt
064ReprezentacjaB2BcZaproszenia, zawiadomienia, podziękowania oraz inna korespondencja Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia
07Współpraca z krajowymi instytucjamiObejmuje sprawy ogólne, nie związane bezpośrednio z aktami innych klas
070Z Sejmem i SenatemABcDo kat. A należy zaliczyć korespondencję merytoryczną, własne opracowania przygotowane dla tych organów; pozostała dokumentacja - kat. B5
071Współpraca z Kancelarią Prezydenta RPABcJak w klasie 070
072Współpraca z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów i Komitetami Rady MinistrówABcJak w klasie 070
073Współpraca z ministerstwami i urzędami centralnymiABcJak w klasie 070
074Współpraca z Narodowym Funduszem ZdrowiaABcDo kat. A należy zaliczyć porozumienia, sprawozdania z realizacji porozumień, korespondencję merytoryczną oraz własne opracowania; pozostała dokumentacja - kat. B5
075Współpraca z terenową administracją rządową i z organami samorządu terytorialnegoBE5BcJak w klasie 074
076Współpraca z organizacjami społecznymiABc
0760Współpraca ze stowarzyszeniami ochrony zdrowiaABcJak w klasie 074
0761Współpraca ze związkami zawodowymiABcJak w klasie 074
0762Współpraca z samorządami zawodowymiABcJak w klasie 074
077Współpraca z fundacjami działającymi w ochronie zdrowiaBE5Bc
078Współpraca z instytucjami nadzorowanymi przez Ministra ZdrowiaB5Bc
079Współpraca między komórkami organizacyjnymi Ministerstwa ZdrowiaBcBc
08Współpraca z zagranicą
080Ogólne zasady i programy współpracyABc
081Porozumienia o współpracy w dziedzinie ochrony zdrowia i nauk medycznych oraz ich realizacjaABc
082Wymiana dokumentacji i informacji z zagranicznymi instytucjami, placówkami naukowymi i leczniczymiBE5Bc
083Współpraca z międzynarodowymi organizacjamiABcDla każdej międzynarodowej organizacji zakłada się osobną teczkę
084Współpraca z instytucjami rządowymi poszczególnych krajówABcJak w klasie 083
085Współpraca z instytucjami i komisjami Unii Europejskiej
0850Postępowanie przed organami sądowymi Unii EuropejskiejB5BcPisma procesowe, wnioski o wydanie orzeczeń w trybie pytań do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości
0851Wdrożenia dyrektyw wspólnotowychB5BcPostępowanie na podstawie art. 226 TWE, korespondencja z Komisją Europejską
0852Współpraca z innymi instytucjami, komitetami i komisjami Unii EuropejskiejB5Bc
086Zagraniczne wyjazdy służbowe oficjalnych delegacji Ministerstwa Zdrowia
0860Przygotowanie wyjazdów i sprawy wizowo-paszportoweB2Bc
0861Sprawozdania z wyjazdów oraz wnioskiABcProgramy, sprawozdania, instrukcje wyjazdowe
087Przyjazdy delegacji zagranicznych
0870Programy pobytu delegacji oraz ekspertów i sprawozdania z przebiegu rozmów i spotkańABc
0871Przygotowanie i obsługa pobytu delegacji zagranicznychB2Bc
09Kontrole i audyt wewnętrzny
090Zasady i tryb przeprowadzania kontroliABcKat. A dotyczy wyłącznie własnych ustaleń; zewnętrzne - kat. B5
091Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w Ministerstwie ZdrowiaProtokoły, sprawozdania z kontroli, wystąpienia pokontrolne i odpowiedzi na wystąpienia, korespondencja, sprawozdania z realizacji zaleceń; każda kontrola stanowi osobną sprawę; kat. A dotyczy dokumentacji kontroli kompleksowych i problemowych; inne - kat. B5
0910KompleksoweABcObejmuje całokształt działalności
0911ProblemoweABcJeśli dotyczą zagadnień merytorycznych, a nie usługowych
0912WycinkoweB5Bc
0913DoraźneBE5Bc
092Kontrole przeprowadzone przez Ministra Zdrowia w instytucjach nadzorowanychABcJak w klasie 091
0920KompleksoweABcJak w klasie 0910
0921ProblemoweABcJak w klasie 0911
0922WycinkoweB5Bc
0923DoraźneBE5Bc
093Kontrole zewnętrzne w instytucjach nadzorowanych przez Ministra ZdrowiaB5Bc
094Kontrole przeprowadzane przez Ministra Zdrowia w instytucjach zewnętrznychBE5BcNa podstawie art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej, art. 10v ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej oraz na podstawie umów cywilnoprawnych
095Książki kontroliB5-
096Działalność Rzecznika Dyscypliny Finansów PublicznychBE5BcWnioski o ukaranie, postanowienia o wszczęciu postępowania itd.
097Procedury przeprowadzania audytu wewnętrznegoABcOpracowania i ustalenia własne
098Plany audytu wewnętrznegoOpracowania własne
0980Plany roczne audytuB5Bc
0981Plany strategiczne audytuABc
099Sprawozdania z wykonania planów audytu wewnętrznegoABcKat. A dotyczy wykonania planów rocznych i strategicznych; pozostała dokumentacja - kat. B5
1KADRY
10Zasady pracy i wynagrodzeńDotyczy pracowników Ministerstwa Zdrowia i jednostek podległych Ministrowi Zdrowia
100Taryfikatory kwalifikacyjneABc
101Regulaminy pracyABc
102Zasady wynagradzania i premiowaniaABc
103Programy polityki kadrowejABcProgramy, własne wytyczne; dokumentacja pomocnicza - kat. B5
11Zatrudnienie
110RekrutacjaB2BcSprawy naboru do służby cywilnej w Ministerstwie Zdrowia, w tym ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy w służbie cywilnej oraz konkursy na wyższe stanowiska, oferty kandydatów
111Zwalnianie pracownikówB2BcAkta konkretnych pracowników odkłada się do akt osobowych klasa 120, 122 i 124
112Wykazy etatówABc
113Prace zleconeUmowy z własnymi i obcymi pracownikami, ewidencja prac zleconych
1130Ze składką na ZUSB50-
1131Bez składki na ZUSB5-
114Przeszeregowania i awanseB5BcZestawienia, analizy, kopie pism o przyznaniu nagrody, awanse odkłada się do akt osobowych klasa 120, 122 i 124
115Nagrody, odznaczenia i kary
1150NagrodyB10-
1151Odznaczenia państwoweB5-Wnioski
1152KaryB5-Okres przechowywania z uwzględnieniem zasad (terminów) zatarcia kary; odkłada się do akt osobowych
1153Odznaczenia i wyróżnienia honoroweABDo kat. A należy zaliczyć decyzje Ministra Zdrowia oraz rejestr odznaczonych
116Dokumentacja dotycząca oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w placówkach służby zdrowiaB10Bc
117Uprawnienia do wykonywania zawodu i odpowiedzialność zawodowa
1170Postępowanie w sprawach prawa wykonywania zawodu lekarzaB25Bc
1171Uprawnienia cudzoziemców do wykonywania zawodu lekarza w PolsceB25Bc
118Wojskowe sprawy pracownikówB5BcEwidencja
119Legitymacje służbowe, identyfikatoryB5Bc
12Ewidencja osobowa
120Akta osobowe pracowników Ministerstwa ZdrowiaBE50-Dla każdego pracownika prowadzi się oddzielną teczkę zawierającą wniosek o przyjęcie do pracy, życiorys, ankiety, opinie, umowy o pracę, odpisy aktu stanu cywilnego i przebiegu pracy, angaże, odznaczenia, nagrody, fotokopie świadectw szkolnych i naukowych, świadectwo pracy
121Pomoce ewidencyjne do akt osobowych pracowników Ministerstwa ZdrowiaB50-Księgi ewidencyjne, skorowidze
122Akta osobowe kierowników jednostek nadzorowanych przez Ministra ZdrowiaBE50-
123Pomoce ewidencyjne do akt osobowych kierowników jednostek nadzorowanych przez Ministra ZdrowiaB50-
124Akta osobowe mianowanych pracowników naukowychA-Profesorów, docentów, pracowników akademickich w Akademiach Medycznych
125Rejestry pracowników naukowychA-
126Rejestry personelu medycznego
1260Przepisy dotyczące rejestracji personelu medycznegoABcUstalenia własne; inne kat. B5
1261Rejestry lekarzyB50Bc
1262Rejestry innych grup zawodowych personelu medycznegoB50Bc
127Biogramy zmarłych pracowników naukowychA-
13Dyscyplina pracy
130Dowody obecności w pracyB2BcListy obecności
131AbsencjaB3BcKat. B3 dotyczy zwolnień lekarskich; urlopy okolicznościowe, usprawiedliwienia nieobecności - kat. Bc
132Urlopy pracowniczeB2BcKarty urlopowe, plany urlopów
133Delegacje służboweBcBcDotyczy ewidencji delegacji; rachunki kosztów delegacji należą do dowodów księgowych - kat. B5
134Analizy czasu pracyABc
135Postępowanie dyscyplinarneB5BcWnioski rzecznika dyscyplinarnego do Komisji Dyscyplinarnej, orzeczenia i postanowienia Komisji
14Szkolenie zawodowe pracowników Ministerstwa Zdrowia
140Zasady, metody i treści szkoleniaABc
141Programy szkoleniowe Ministerstwa ZdrowiaABcKat. A dotyczy własnych programów; programy zewnętrzne szkoleń i kursów - kat. B2
142Pomoce dydaktyczno-szkolenioweABcWłasne opracowania lub opracowania przygotowane na zlecenie Ministerstwa Zdrowia; uwagi i opinie do opracowań, pomoce zewnętrzne - kat. B2
143Rekrutacja uczestników szkoleń, dobór wykładowców, obsługa administracyjna kursówB2Bc
144Ewidencja szkolonych, protokoły egzaminacyjne i świadectwa naukiB50Bc
145Studia magisterskie, podyplomowe i doktoranckieB5BcUmowy z placówkami naukowymi, ewidencja uczestników studiów
146Staże naukowe i praktyki
1460KrajoweB5Bc
1461ZagraniczneB10BcKat. B10 dotyczy sprawozdań z odbytego stażu; pozostałe akta - kat. B5
147Stypendia naukowe zagraniczneABcKat. A dotyczy sprawozdań; pozostałe akta - kat. B5
148Służba przygotowawcza w służbie cywilnejB5Bc
15Sprawy socjalno-bytowe
150Podstawowe zasadyABcKat. A dotyczy własnych przepisów, m.in. regulamin gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych; zewnętrzne - kat. B5
151Mieszkania pracowniczeB5BcObejmuje sprawy mieszkań zakładowych, hoteli pracowniczych
152Zaopatrzenie rzeczowe pracownikówB3BcStołówki, bufety, rejestr abonamentów obiadowych, kwitariusze opłat za obiady, itp.
153Wypoczynek pracowników, kolonie i zimowiska dla dzieciB3BcWnioski, skierowania, kwitariusze opłat za wczasy
154Opieka nad pracownikami Ministerstwa ZdrowiaB5BcZapomogi, zasiłki, opieka zdrowotna, również emerytów i rencistów
155Dokumentacja pożyczek z Zakładowego Funduszu Świadczeń SocjalnychB3BcOkres przechowywania liczy się od momentu spłaty pożyczki
156Realizacja akcji socjalno-bytowejABcAnalizy, sprawozdania, oceny za okresy roczne lub dłuższe
16Bezpieczeństwo i higiena pracy
160Przepisy o bezpieczeństwie i higienie pracyABcKat. A dotyczy własnych przepisów; zewnętrzne - kat. B5
161Okresowe przeglądy warunków pracyB5BcProtokoły, wnioski, wytyczne, zalecenia
162Wypadki przy pracy
1620Zbiorowe, śmiertelne, inwalidzkieA-
1621Inne wypadkiB10-
163Analizy wypadków i chorób zawodowychABc
164Badania lekarskie pracownikówB5-Badania wstępne, okresowe, kontrolne
17Ubezpieczenia osobowe
170Przepisy ubezpieczenioweB5BcInstrukcje i wyjaśnienia ZUS, PZU i innych instytucji ubezpieczeniowych
171Ubezpieczenia społeczneB5BcDeklaracje podatkowe, deklaracje rozliczeniowe składek miesięcznych ZUS, listy płatnicze zasiłków
172Legitymacje ubezpieczenioweB5BcRejestry, skorowidze wydanych legitymacji
173Dowody uprawnień do zasiłkówB5BcDotyczy zasiłków wychowawczych, macierzyńskich, chorobowych, rodzinnych, pogrzebowych itp.
174Raporty imienne o odprowadzonych składkach na ZUSB5-
175Emerytury i rentyB2BcWnioski
176Ubezpieczenia zbioroweB10BcOkres przechowywania liczy się od upływu terminu umowy ubezpieczeniowej
2ŚRODKI RZECZOWE
20Podstawowe zasady gospodarowania środkami trwałymiABcUstalenia własne w zakresie zaopatrzenia i gospodarki środkami rzeczowymi
21Administrowanie nieruchomościami i lokalami Ministerstwa Zdrowia
210Nabywanie i zbywanie nieruchomościABcDokumentacja prawna i techniczna
211Przydział i najem nieruchomościB5BcOkres przechowywania liczy się od daty utraty nieruchomości lub daty wygaśnięcia umowy
212Eksploatacja nieruchomościB2BcDokumentacja konserwacji i remontów bieżących, ogrzewania, oświetlenia itp.
213Podatki i opłaty publiczneB10BcDeklaracje, wymiar podatku
22Inwestycje i remonty obiektów Ministerstwa ZdrowiaOkres przechowywania przez cały okres eksploatacji obiektu
220Dokumentacja prawna i techniczna obiektówBE5BcDla każdego obiektu zakłada się odrębną teczkę, dokumentacja prawna i techniczna obiektów zabytkowych - kat. A
221Wykonawstwo inwestycji i remontówB5Wnioski, opinie rzeczoznawców, umowy, kosztorysy robót, harmonogramy prac, rozliczenia
222Ewidencja inwestycjiABc
23Gospodarka środkami trwałymi oraz wartościami niematerialnymi
230Organizacja gospodarowaniaABcKat. A dotyczy własnych ustaleń; zewnętrzne - kat. B5
231Zaopatrzenie oraz dostawy aparatury i sprzętuB5BcZapotrzebowania, rozdzielniki i katalogi reklamowe - kat. Bc, dalszy podział wg użytkowników - komórek organizacyjnych Ministerstwa Zdrowia
232Zaopatrzenie i dostawyB5Bc
233Magazynowanie i użytkowanieB5BcDowody przychodu i rozchodu towarów, kartoteki ilościowo-wartościowe
234Eksploatacja środków trwałychB5BcDowody przyjęcia do eksploatacji maszyn i urządzeń, książka ewidencyjna środków trwałych, dowody zmiany miejsca użytkowania, okres przechowywania liczy się od momentu wycofania sprzętu z eksploatacji
235Konserwacja i remonty środków trwałychB5Bc
236Likwidacja aparatury i sprzętuB5BcProtokoły likwidacji
237Dokumentacja techniczno-eksploatacyjna aparatury i sprzętuB5BcOpisy techniczne, instrukcje obsługi; okres przechowywania liczy się od momentu likwidacji maszyn lub urządzeń
238Gospodarka odpadami i surowcami wtórnymiB3Bc
24Źródła zaopatrzeniaB2BcNie dotyczy zamówień publicznych, do których ma zastosowanie ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o zamówieniach publicznych
25Transport i łączność
250Eksploatacja własnych środków transportowychB3BcKarty drogowe, karty eksploatacyjne samochodów, zeszyty eksploatacyjne, rejestry wyjazdów służbowych
251Dokumentacja techniczno-eksploatacyjna samochodów służbowychB5BcDla każdego samochodu służbowego prowadzi się odrębną teczkę zawierającą kopie rachunku zakupu, sprzedaży, protokół przekazania-przejęcia, dowód rejestracji, instrukcje obsługi, książkę gwarancyjną, polisy ubezpieczeniowe i dowody opłat podatku drogowego; okres przechowywania liczy się od momentu upłynnienia samochodu
252Usługi transportoweB2Bc
253Eksploatacja środków łącznościB3BcTelefony, teleksy
26Gospodarka energetyczna
260Ogólne zasady gospodarki energetycznej, cieplnej i paliwowejABcPrzepisy własne; projekty tych przepisów i pozostała dokumentacja - kat. B5
261Limitowanie paliw i energiiB3Bc
27Zamówienia publiczne
270Postępowanie w trybie zamówień publicznychB5BcDokumentacja komisji przetargowych, wnioski, oferty, umowy, aneksy; okres przechowywania liczy się od momentu wykonania umowy; dalszy podział według tematyki zamówień
271Ewidencja zamówień publicznychB10Bc
272Wnioski w sprawie odstąpienia od przepisów ustawy o zamówieniach publicznychB5Bc
28Ochrona mienia Ministerstwa Zdrowia
280Strzeżenie budynków i lokaliB2BcDokumentacja służby wartowniczej (dzienniki służby, meldunki, przepustki materiałowe)
281Ochrona przeciwpożarowa
2810Organizacja ochrony przeciwpożarowejB5BcRegulaminy, plany pracy
2811Zapobieganie i zabezpieczenie przeciwpożarowejB5BcKontrola stanu bezpieczeństwa, akcje prewencyjne
2812Technika pożarniczaB5BcPlany odnowy, ewakuacji, czujniki, alarmy, gaśnice itd.
282Ochrona informacji niejawnychB5-Organizacja, dostęp, postępowanie sprawdzające, protokoły kontroli przestrzegania przepisów
283Ochrona danych osobowychB5-Zalecenia, procedury (zgodne z ustawą z dnia 29 października 1997 r. o ochronie danych osobowych)
284Ochrona komputerowych systemów informatycznychB10-
285Ubezpieczenia rzeczoweB10Bc
286Sprawy obrony cywilnejB5-Dalszy podział wg wykazu Ministerstwa Obrony Narodowej
3EKONOMIKA
30Zasady działalności ekonomiczno-finansowej
300Systemy ekonomiczno-finansoweABcKat. A dotyczy wyłącznie własnych ustaleń, zewnętrzne - kat. B5
301System ewidencji finansowo-księgowej i plan kontABc
31Plany budżetowe i sprawozdawczość finansowo-księgowa Ministerstwa Zdrowia
310Roczne plany finansowe Ministerstwa ZdrowiaABcKat. A obejmuje również zmiany budżetowe
311Roczne plany budżetowe jednostek nadzorowanych przez Ministra ZdrowiaB5Bc
312Materiały do opracowania budżetuB2Bc
313Roczne bilanse i sprawozdania finansowe
3130Roczne bilanse i sprawozdania finansowe Ministerstwa ZdrowiaABcMateriały pomocnicze i wersje robocze bilansów i sprawozdań - kat. B2; orzeczenia biegłych księgowych - kat. B10
3131Roczne bilanse i sprawozdania jednostek nadzorowanych przez Ministra ZdrowiaB5Bc
3132Roczne analizy działalności jednostek nadzorowanych przez Ministra ZdrowiaB5Bc
3133Roczne analizy działalności Ministerstwa ZdrowiaABc
314Okresowe sprawozdania finansowe (kwartalne, miesięczne)
3140Okresowe sprawozdania finansowe Ministerstwa ZdrowiaB5Bc
3141Okresowe sprawozdania finansowe jednostek nadzorowanych przez Ministra ZdrowiaB3Bc
315Naruszenie dyscypliny budżetowejB10BcProtokoły posiedzeń Resortowej Komisji Orzekającej, materiały na posiedzenia
32Wydatki i dochody budżetowe
320Rozliczenia wydatków budżetowychB5Bc
321Rozliczenia dochodów budżetowychB5Bc
322Rozliczenia dewizoweB5Bc
323Rozliczenia usług i zakupów dla Ministerstwa ZdrowiaB5Bc
324Rozliczenie usług i zakupu dla jednostek nadzorowanych przez Ministra ZdrowiaB5Bc
325Dotacje celowe Ministra Zdrowia dla zadań inwestycyjnych i inwestycji wieloletnichB5BcRozliczenia inwestycji, w tym wezwania do zapłaty, zajęcia komornicze
325Raporty kasoweB5Bc
326Grzbiety książeczek czekowych i rozrachunkowychB2Bc
33Współpraca z bankami
330Wyciągi bankoweB5Bc
331Potwierdzenie sald (miesięczne i roczne)B2Bc
332Karty wzorów podpisówB5Bc
34Księgowanie
340Polecenia księgowaniaB5Bc
341Noty księgoweB5Bc
342Dokumentacja księgowaB5Bc
343Syntetyka i analitykaB5BcZestawienia obrotów i sald, kartoteki kont syntetycznych i analitycznych
35Rozliczenia płac
350Dokumentacja płacB5-Materiały źródłowe do obliczania wysokości płac, premii i potrąceń z płac (wnioski premiowe, podatki, składki ZUS, pożyczki, zajęcia sądowe)
351Listy płac osobowego funduszu płacB50-Również pokwitowania odbioru
352Karty zbiorcze zarobków osobowego funduszu płacB50-
353Rozliczenia podatku dochodowego osób fizycznychB5-Deklaracje podatkowe, oświadczenia roczne, informacje o uzyskanych dochodach
354Rozliczenia zasiłków z tytułu ubezpieczeńB50-Listy płac zasiłków chorobowych
355Rozliczenia wynagrodzeń z tytułu prac zleconychB5-Kopie umów zleceń, umów o dzieło, rachunki, listy płatnicze itd. Dokumentacja wynagrodzeń z opłaconą składką ZUS - kat. B50
356Zaświadczenia o płacachBc-
36Księgowość materiałowo-towarowa
360Dowody księgoweB5BcFaktury własne i obce
361Dokumentacja księgowaB5BcKarty ilościowo-wartościowe, księgi, rejestry
37Koszty i ceny
370Kalkulacja kosztów i cen
3700Zasady kalkulacji kosztów i cenABcKat. A dotyczy własnych ustaleń; zewnętrzne - kat. B5
3701Kalkulacje planowe i wynikoweABc
371Analiza kosztów i cenABc
372Rejestr kosztów i cenB5Bc
38Fundusze specjalne
380Zasady gospodarowania funduszamiABcWłasne ustalenia; obce - kat. B5
381Fundusze specjalneB5BcFundusz nagród, fundusz rozwoju i rezerwy itp.; dla każdego funduszu zakłada się osobną teczkę
39Inwentaryzacja
390Zasady przeprowadzania inwentaryzacjiABcKat. A dotyczy wyłącznie przepisów własnych; inne - kat. B10
391Spisy i protokoły remanentoweB5Bc
392Sprawozdania z przebiegu inwentaryzacji i różnice inwentaryzacyjneB5Bc
393Wycena i przecenaB10Bc
4POLITYKA ZDROWOTNA I LEKOWA ORAZ ICH REALIZACJA
40Polityka zdrowotna
400Kształtowanie polityki zdrowotnejABcStrategia działania, opracowania własne
401Akty normatywne Ministra Zdrowia powszechnie obowiązujące w zakresie polityki zdrowotnejABcProjekty tych aktów - kat. B5
402Własne projekty aktów normatywnych powszechnie obowiązujących - ustaw, rozporządzeń Rady MinistrówABcKat. A dotyczy wersji ostatecznych projektów aktów, zaaprobowanych i przekazanych przez Ministra Zdrowia właściwym organom; pozostała dokumentacja - kat. B5
403Plan programówABcZatwierdzony przez Ministra Finansów
404Programy polityki zdrowotnejABcDokumentacja programowa, ekspertyzy, analizy; dla każdego programu zakłada się odrębną teczkę
405Realizacja programów
4050Akceptacja programówB10BcWniosek, opis programu
4051Postępowanie konkursoweB5BcOgłoszenie konkursu, oferty, umowy, sprawozdania okresowe
4052Nadzór nad realizacją programówABcProtokoły kontroli, odwołania
4053Informacje o stanie realizacji programówBE5Bc
41Reforma placówek służby zdrowia
410Akty normatywne w zakresie reformy służby zdrowiaABc
411Programy reformy placówek służby zdrowiaABc
412Informacje o realizacji reformy placówek służby zdrowiaBE5Bc
413Prywatyzacja placówek służby zdrowia oraz przedsiębiorstw podległych Ministrowi Zdrowia
4130Strategia i programy prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych podległych Ministrowi ZdrowiaABc
4131Wnioski i decyzje o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych nadzorowanych przez Ministra ZdrowiaABc
42Nadzór nad placówkami opieki zdrowotnej i lecznictwa
420Zasady dotyczące działalności zakładów opieki zdrowotnejABc
421Programy organizacji zakładów opieki zdrowotnejABcDla każdego zakładu zakłada się odrębną teczkę
422Nadzór nad funkcjonowaniem zakładów opieki zdrowotnejB5Bc
423Sprawozdania i analizy dotyczące działalności zakładów opieki zdrowotnejBE5Bc
43Organizacja szpitali i nadzór nad ich funkcjonowaniem
430Podstawy prawne w zakresie organizacji szpitali i nadzoru nad ich funkcjonowaniemABc
431Organizacja szpitaliABcStatuty, regulaminy organizacyjne; korespondencja - kat. B5
432Analizy i informacje dotyczące funkcjonowania szpitaliBE5Bc
433Opieka nad fundacjami na rzecz funkcjonowania działalności szpitaliB5Bc
434Wykorzystanie darowizn na rzecz szpitaliB5Bc
44Lecznictwo specjalistyczne
440Podstawy prawne w zakresie organizacji lecznictwa specjalistycznegoABc
441Analizy dotyczące działalności lecznictwa specjalistycznegoABcZa okresy roczne i dłuższe niż roczne
442Współdziałanie z placówkami lecznictwa specjalistycznegoB5BcKorespondencja merytoryczna i wspólne przedsięwzięcia - kat. A
443Świadczenia zdrowotne finansowane z budżetu państwa (świadczenia wysokospecjalistyczne)ABcDokumentacja merytoryczna, analizy, ekspertyzy
444Realizacja świadczeń wysokospecjalistycznych (procedur wysokospecjalistycznych)B10Bc
45Ratownictwo medyczneDotyczy również lotniczego pogotowia ratunkowego
450Zasady funkcjonowania ratownictwa medycznegoABcProjekty należą do kat. B5.
451Oceny i informacje dot. działalności ratownictwa medycznego i lotniczego pogotowia ratunkowegoBE5Bc
452Program Zintegrowane Ratownictwo Medyczne
4520Dokumentacja programowaB5BcUmowy, ustalenia, korespondencja
4521Realizacja programuBE5BcRaporty, sprawozdania
46Polityka lekowa
460Kierunki polityki lekowejABcWłasne opracowania
461Akty normatywne Ministra Zdrowia dotyczące polityki lekowejABcProjekty tych aktów - kat. B5
462Własne projekty aktów prawnych powszechnie obowiązujących - ustaw, rozporządzeńABcKat. A dotyczy wersji ostatecznych projektów aktów, zaaprobowanych i przekazanych przez Ministra Zdrowia właściwym organom; pozostała dokumentacja - kat. B5
463Opinie dotyczące wyrobów medycznychB5Bc
464Gospodarka lekami
4640Decyzje Ministra Zdrowia w sprawie dopuszczenia do użytku wyrobów medycznychB10BcDecyzje administracyjne, rejestr
4641Zezwolenia Ministra Zdrowia na jednorazowe dopuszczenie produktu leczniczego do obrotu na czas określonyB5BcOkres przechowywania liczy się od momentu wygaśnięcia zezwolenia
4642Rejestr produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej PolskiejABc
4643Import celowy
46430Zestawienia lekówB5Bc
46431Rejestr pozwoleń celowychB5Bc
465Refundacja wyrobów medycznych
4650Wykaz refundowanych wyrobów medycznychBE10Bc
4651Porozumienie z izbami aptekarskimiB5BcOraz z firmami farmaceutycznymi
4652Refundacja kosztów leków związanych z chorobami wywołanymi pracą przy azbeścieB5Bc
5ORGANIZACJA OCHRONY ZDROWIA
50Akty normatywne Ministra Zdrowia powszechnie obowiązujące w zakresie organizacji ochrony zdrowiaABc
51Program działań osłonowych i restrukturyzacyjnych w zakresie ochrony zdrowiaABcKoncepcja, opracowanie, opis programu
52Uzdrowiska
520Wnioski i oceny Ministerstwa Zdrowia w sprawie uznania miejscowości za uzdrowiskoBE10BcDla każdego uzdrowiska zakłada się odrębną teczkę
521Oceny Ministerstwa Zdrowia dotyczące wydobywania wód leczniczych i torfów leczniczychB5BcDla każdego uzdrowiska zakłada się odrębną teczkę; okres przechowywania liczy się od momentu wygaśnięcia koncesji
522Ewidencja zasobów złóż kopalin leczniczych oraz wyniki pomiarów wód leczniczychABc
523Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowejB10Bc
524Dokumentacja powoływania naczelnych lekarzy uzdrowiskB5BcWnioski, decyzje; okres przechowywania liczy się od momentu odwołania ze stanowiska
525Współpraca z Izbą Gospodarczą "Uzdrowiska Polskie"B5BcWspólne przedsięwzięcia - kat. A
53Lecznictwo uzdrowiskowe
530Zasady kierowania na leczenie uzdrowiskoweBE5Bc
531Komisje ds. lecznictwa uzdrowiskowegoB5BcDokumentacja dot. postępowania w sprawach kwalifikowania na leczenie uzdrowiskowe
532Lecznictwo uzdrowiskowe pracowników branży azbestowejB5Bc
533Nadzór nad lecznictwem uzdrowiskowymBcKontrole, lustracje
54Rehabilitacja medycznaBE10
540Indywidualne leczenie rehabilitacyjneB5BcKorespondencja z placówkami rehabilitacji medycznej
541Zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczneB5Bc
542Współdziałanie z instytucjami w sprawach rehabilitacji medycznejB5Bc
55Postępowanie rejestrowe
550Wnioski oraz decyzje o wpisie lub wykreśleniu z Rejestru Zakładów Opieki ZdrowotnejB5BcOkres przechowywania liczy się od momentu wykreślenia z rejestru
551Rejestr Zakładów Opieki ZdrowotnejABc
6ZDROWIE PUBLICZNE
60Akty normatywne Ministra Zdrowia powszechnie obowiązujące w zakresie zdrowia publicznegoABcProjekty tych aktów - kat. B5
61Własne projekty aktów normatywnych powszechnie obowiązujących - ustaw, rozporządzeń Rady MinistrówABcKat. A dotyczy wersji ostatecznej projektu zaaprobowanego przez Ministra Zdrowia i przekazanego właściwym organom - pozostała dokumentacja kat. B5
62Opracowania i rozwiązania systemowe w zakresie sprawowania profilaktycznej opieki zdrowotnejABcWłasne opracowania, inne - kat. B5
63Profilaktyka i promocja zdrowia
630Opieka zdrowotna nad uczniamiB10Bc
631Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia w szkoleB10BcW tym udział w programach edukacyjnych dla dziewcząt w zakresie profilaktyki raka piersi
632Sport amatorski dzieci i młodzieżyB5Bc
633Medycyna pracy
6330Okresowe badania profilaktyczne pracownikówB5BcUmowy zawarte i finansowane ze środków publicznych
6331Badania pracowników branży azbestowejB5Bc
634Informacje dotyczące realizacji zadań w zakresie profilaktyki i promocji zdrowiaABc
635Współpraca z instytucjami promującymi zdrowie i wspierającymi edukację zdrowotną (w szczególności Ministerstwo Edukacji i Nauki, Ministerstwo Sportu, Instytut Matki i Dziecka, Główny Inspektor Sanitarny, Główny Inspektorat Pracy, Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych)BE10BcDla każdej instytucji należy założyć odrębną teczkę. Porozumienia Ministra Zdrowia zawarte z tymi instytucjami oraz wspólne ustalenia - kat. A
636Współpraca z jednostkami badawczymi w zakresie badań czynników rakotwórczychBE10Bc
64Problematyka dialogu społecznego
640Udział w posiedzeniach Komisji TrójstronnejABcWłasne ustalenia i wystąpienia - kat. A; pozostała dokumentacja kat. - B5
641Udział w pracach innych komisji i grup roboczychABcDla każdego zespołu i grupy roboczej należy założyć odrębną teczkę. Kat. A dotyczy własnych wystąpień; pozostała dokumentacja - kat. B5
642Współpraca z jednostkami organizacyjnymi, których organem założycielskim jest Minister ZdrowiaB5Bc
643Współpraca z samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnejB5Bc
644Współpraca z niepublicznymi zakładami opieki zdrowotnejB5Bc
645Współpraca z samorządami zawodowymiNp. samorząd zawodowy aptekarzy, pielęgniarek i położnych, lekarzy, diagnostów laboratoryjnych; dla każdego samorządu należy założyć odrębną teczkę
6450Badanie zgodności z prawem uchwał samorządów zawodowychB10BcJak w klasie 645
6451Nadzór nad orzecznictwem sądów działających w samorządach zawodowychB10BcJak w klasie 645
6452Kryteria przydziału środków finansowych i sprawozdania z dotacji
64520samorządu lekarskiegoB5Bc
64521samorządu aptekarskiegoB5Bc
64522pielęgniarek i położnychB5Bc
64523diagnostów laboratoryjnychB5Bc
6453Dokumentacja w zakresie przekazywania środków publicznych samorządom zawodowymB5BcUmowy, rozliczenia, korespondencja; dla każdego samorządu prowadzi się odrębną teczkę
646Integracja z Unią Europejską w zakresie dialogu społecznego
6460Współpraca z instytucjami dialogu społecznego w strukturach Unii EuropejskiejABcDo kat. A kwalifikuje się tylko porozumienia, ustalenia końcowe
6461Współpraca z instytucjami partnerów społecznych w Unii EuropejskiejABcJak w klasie 6460
6462Wymiana informacji w zakresie rynku pracyB10Bc
7UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE
70Udział w tworzeniu aktów prawnych w zakresie ubezpieczenia zdrowotnegoABcDo kat. A należy zaliczyć ostateczną wersję projektu zaaprobowaną przez Ministra Zdrowia przygotowaną dla odpowiednich organów; pozostała dokumentacja - kat. B5
71Opinie i wyjaśnienia dotyczące stosowania prawa związane z ubezpieczeniem zdrowotnymB5Bc
72Prognozy przychodów i kosztów oraz analizy w zakresie ubezpieczenia zdrowotnegoABcDo kat. A należy zaliczyć opracowania roczne oraz wieloletnie
73Wykaz świadczeń zdrowotnych finansowanych z budżetu państwaABc
74Nadzór nad systemem ubezpieczenia zdrowotnego
740Decyzje i postanowienia Ministra Zdrowia w sprawach nadzoru nad systemem ubezpieczenia zdrowotnegoBE10BcKomplet decyzji
741Rejestr decyzji i postanowieńBE10Bc
742Decyzje Ministra Zdrowia w sprawie zatwierdzania planów finansowych Narodowego Funduszu Zdrowia oraz ich realizacjiBE10Bc
743Sprawozdania okresowe z realizacji planów finansowychB5BcSprawozdania miesięczne z realizacji planów, przywrócenia równowagi finansowej w związku ze stratą lub uruchomieniem funduszu rezerwowego
744Meldunki dekadowe o stanie środków pieniężnych, zobowiązań i należności oraz podziale składki przez Narodowy Fundusz ZdrowiaB5Bc
745Kontrole przeprowadzone przez Ministerstwo Zdrowia w zakresie realizacji ubezpieczenia zdrowotnego przez świadczeniodawcówB10BcProtokoły kontroli, zalecenia
746Informacje i analizy dotyczące sytuacji finansowej Narodowego Funduszu ZdrowiaABc
747Kompleksowa informacja w sprawie przekazywania składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz ich rozliczeniaABcBazy elektroniczne Ministerstwa Zdrowia prowadzone na podstawie danych przekazywanych z Narodowego Funduszu Zdrowia, ZUS oraz KRUS
8NAUKA I SZKOLNICTWO WYŻSZE. PROJEKTY BADAWCZE I PRACE WDROŻENIOWE
80Transformacja systemu kształcenia w zawodach medycznych
800Tworzenie nowych kierunków medycznychB5BcOpiniowanie nadesłanych wniosków, korespondencja
801Zamknięcie kształcenia w zawodach medycznychB5BcJak w klasie 800
803Opiniowanie wniosków w sprawie likwidacji szkół medycznychB5Bc
804Opiniowanie wniosków szkół niepublicznych w sprawie uzyskania uprawnień szkół publicznychB5Bc
81Kształcenie podyplomowe i przeddyplomowe
810Kształcenie farmaceutówABcKat. A dotyczy programów opracowanych przez Ministra Zdrowia; inna dokumentacja - kat. B5
811Kształcenie w zakresie analityki medycznejABcW tym diagnostów laboratoryjnych i w innych zawodach mających zastosowanie w ochronie zdrowia. Kat. A dot. programów Ministra Zdrowia; inna dokumentacja - kat. B5
812Kształcenie w zawodach pielęgniarki i położnejABcJak w klasie 811
82Programy i standardy kształceniaZatwierdzone przez Ministra Zdrowia
820Standardy kształcenia w szkołach wyższych na kierunkach medycznychABcDla każdego kierunku prowadzi się odrębną teczkę
821Programy kształcenia w szkołach medycznychABcW tym pielęgniarskich i położniczych
83Plany i programy nauczania kursów specjalistycznych doskonalących w zawodach medycznychABcW tym kursy zielarsko-medyczne, sanitariuszy szpitalnych, szczepień ochronnych itp.
84Kształcenie lekarzyW tym lekarzy dentystów
840Decyzje Ministra Zdrowia w sprawie przyznawania liczby miejsc w poszczególnych dziedzinach specjalizacjiB10Bc
841Programy specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystówABc
842Nabór na specjalizacje lekarskie i realizacja specjalizacjiB5BcW tym powierzenie obowiązków kierownika specjalizacji, umowy rezydenckie, decyzje dot. skrócenia specjalizacji. Okres przechowywania liczy się od momentu zakończenia specjalizacji
843Specjalizacje obcokrajowcówB5BcZezwolenia Ministra Zdrowia
844Staże podyplomoweB5Bc
85Nadawanie tytułu specjalisty
850Decyzje Ministra Zdrowia nadające tytuł specjalistyB50BcDalszy podział wg specjalizacji
851Decyzje Ministra Zdrowia w sprawie powierzenia obowiązków specjalisty w zawodach mających zastosowanie w ochronie zdrowiaB50Bc
852Decyzje administracyjne Ministra Zdrowia w sprawie uznawania równoważności tytułu specjalistyB50Bc
86Uznawanie świadectw wykształcenia medycznego i uprawnień zawodowych
860Uznawanie kwalifikacji do wykonywania zawodów medycznych
8600lekarzaB50Bc
8601lekarza dentystyB50Bc
8602farmaceutyB50Bc
8603pielęgniarkiB50Bc
8604położnejB50Bc
8605w pozostałych zawodach medycznychB50Bc
861Zezwolenia na wykonywanie zawodu medycznego osób posiadających dyplomy szkół wyższych obcych państwB25BcNostryfikacja dyplomów wyższych szkół medycznych
87Działalność naukowo-badawcza i wdrożeniowa
870Programy wieloletnieABc
871Projekty badawcze celowe i celowe - zamawianeB5BcWnioski do Ministerstwa Edukacji i Nauki
872Finansowanie i rozliczanie prac projektowych i wdrożeniowychB5BcUmowy, korespondencja, raporty etapowe, protokoły odbioru. Okres przechowywania liczy się od momentu zakończenia pracy
873Wyniki zakończonych projektów naukowo-badawczych i prac wdrożeniowychABcRaporty końcowe i opracowania ostateczne
874Działalność wspomagająca badania
8740Podział zadań i środkówB5BcDecyzje Ministra Zdrowia
8741Realizacja zadańB5BcRaporty, protokoły zdawczo-odbiorcze, korespondencja; raporty końcowe - kat. A
875Informacje i analizy dotyczące działalności naukowej i wdrożeniowejABc
88Programy pomocoweDot. programów PHARE, dalszy podział wg programów
880Dokumentacja dot. programów i koordynacjiB10BcW tym umowy, aneksy do kontraktów, korespondencja bieżąca
881Realizacja programówB10BcRaporty kwartalne, końcowe, dot. wydatkowania środków finansowych itd.
9SPRZĘT MEDYCZNY PLACÓWEK SŁUŻBY ZDROWIA
90Standardy wyposażenia placówek służby zdrowiaABc
91Systemy zarządzania sprzętem i aparaturą medycznąABc
92Zaopatrzenie placówek służby zdrowia w sprzęt medycznyB5Bc