Zm.: zarządzenie w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej, rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji archiwalnej. - OpenLEX

Zm.: zarządzenie w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej, rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji archiwalnej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.PKRUS.2009.2B.133

Akt utracił moc
Wersja od: 31 lipca 2008 r.

ZARZĄDZENIE
PREZESA KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
z dnia 31 lipca 2008 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej, rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji archiwalnej

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 673, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych (Dz. U. Nr 167, poz. 1375) zarządza się, co następuje:
§  1.
W Rzeczowym Wykazie Akt Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 30 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej, rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji archiwalnej, w części II w tabeli w klasie 2310 Procedury zamówień publicznych wprowadza się następujące zmiany.
1)
rubryki 6 i 7 otrzymują brzmienie: B4"
2)
w rubryce 9 skreśla się wyrazy "Oferty - kat. B3".
§  2.
Dokumentacja spraw z zakresu procedury zamówień publicznych zakończonych przed dniem 1 stycznia 2003 r., kwalifikowana według obowiązujących wówczas przepisów, zostaje zaliczona do kat. B4.

Dokumentacja spraw z zakresu procedury zamówień publicznych zakończonych po dniu 31 grudnia 2002 r. a przed wejściem w życie niniejszego zarządzenia, kwalifikowana do kategorii B10 na podstawie obowiązujących dotychczas przepisów, zostaje zaliczona do kat. B4.

§  3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.