Dziennik resortowy

Dz.Urz.ULC.2007.6.21

| Akt jednorazowy
Wersja od: 15 listopada 2007 r.

ZARZĄDZENIE NR 9
PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO
z dnia 29 czerwca 2007 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia do stosowania Podręcznika Inspektora

Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 16 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r. Nr 100, poz. 696, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 141, poz. 1008, Nr 170, poz. 1217, Nr 249, poz. 1829 oraz z 2007 r. Nr 50, poz. 331 i Nr 82, poz. 558) zarządza się, co następuje:
§  1. W załączniku do zarządzenia nr 10 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 15 lipca 2005 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania Podręcznika Inspektora (Dz. Urz. ULC Nr 8, poz. 29 i Nr 10, poz. 44, z 2006 r. Nr 2, poz. 10 oraz z 2007 r. Nr 3, poz. 7) wprowadza się następujące zmiany:
1) Spis treści otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do zarządzenia;
2) Po Spisie treści dodaje się:
a) Wykaz wprowadzonych zmian,
b) Wykaz wprowadzonych zmian tymczasowych

– w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do zarządzenia;

3) w Dziale A "Informacje ogólne":
a) Wykaz obowiązujących stron,
b) Spis treści,
c) Rozdział 1 "Administrowanie podręcznikiem"

– otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 3 do zarządzenia.

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIKI
..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

ZAŁĄCZNIK  Nr 1

SPIS TREŚCI

ZAŁĄCZNIK  Nr 2

WYKAZ WPROWADZONYCH ZMIAN

ZAŁĄCZNIK  Nr 3

DZIAŁ A

INFORMACJE OGÓLNE

grafika