Zm.: zarządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane budownictwa powszechnego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MB.1969.14.46

Akt jednorazowy
Wersja od: 15 września 1969 r.

ZARZĄDZENIE Nr 47
MINISTRA BUDOWNICTWA I PRZEMYSŁU MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
z dnia 19 sierpnia 1969 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane budownictwa powszechnego.

Na podstawie art. 5 ust. 1 i art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1961 r. - prawo budowlane (Dz. U. z 1961 r. Nr 7, poz. 46 i z 1965 r. Nr 13, poz. 91) oraz w wykonaniu § 1 rozporządzenia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 11 czerwca 1966 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane budownictwa powszechnego (Dz. U. Nr 26, poz. 157) zarządza się, co następuje:
§  1.
W zarządzeniu nr 130 Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 29 czerwca 1966 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane budownictwa powszechnego (Dziennik Budownictwa z 1966 r. Nr 10, poz. 44, Nr 16, poz. 69 i z 1968 r. Nr 11, poz. 55), po § 145 dodaje się paragraf 145a w brzmieniu:

"§ 145a. 1. W przypadkach uzasadnionych względami konstrukcyjno-technologicznymi i ekonomicznymi dopuszcza się odstępstwa od ustaleń dotyczących dróg ewakuacyjnych w budynkach mieszkalnych średnio wysokich projektowanych w uprzemysłowionych systemach konstrukcyjno-montażowych - za zgodą Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych, udzieloną na wniosek zainteresowanej jednostki projektowania.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien być uzgodniony przez zainteresowaną jednostkę projektowania z Komendą Główną Straży Pożarnych."

§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia.