Dziennik resortowy

Dz.Urz.MSiT.2013.10

| Akt jednorazowy
Wersja od: 26 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 10
MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI1)
z dnia 26 marca 2013 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Zespołu do spraw wsparcia kultury fizycznej i turystyki z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w ramach Nowej Perspektywy Finansowej na lata 2014-2020

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu Nr 15 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 4 października 2012 r. w sprawie utworzenia Zespołu do spraw wsparcia kultury fizycznej i turystyki z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w ramach Nowej Perspektywy Finansowej na lata 2014-2020, zmienionego zarządzeniem Nr 20 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 26 listopada 2012 r., wprowadza się następujące zmiany:
1) § 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. W skład Zespołu wchodzą:

1) przewodniczący - Katarzyna Sobierajska, Podsekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki;

2) zastępca przewodniczącego - Tomasz Półgrabski, Podsekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki;

3) sekretarz Zespołu - Maria Napiórkowska, dyrektor Departamentu Turystyki w Ministerstwie Sportu i Turystyki;

4) członkowie Zespołu:

a) Ewa Suska, zastępca dyrektora Departamentu Strategii i Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Sportu i Turystyki,

b) Remigiusz Ludwig, zastępca dyrektora Departamentu Infrastruktury Sportowej w Ministerstwie Sportu i Turystyki,

c) Dariusz Buza, zastępca dyrektora Departamentu Sportu dla Wszystkich w Ministerstwie Sportu i Turystyki;

d) Rafał Piechota, naczelnik wydziału w Departamencie Strategii i Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Sportu i Turystyki,

e) Anna Zabłocka-Sztyber, wicedyrektor Departamentu Funduszy Europejskich w Polskiej Organizacji Turystycznej,

f) Marcin Krauzowicz, wicedyrektor Departamentu Funduszy Europejskich w Polskiej Organizacji Turystycznej,

g) Piotr Tatara, Dyrektor Biura Zarządzania Projektem "Promujmy Polskę Razem" w Polskiej Organizacji Turystycznej,

h) Borys Burzawa, starszy specjalista w Departamencie Strategii i Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Sportu Turystyki,

i) Olga Piekarzewska, główny specjalista w Departamencie Turystyki w Ministerstwie Sportu i Turystyki,

j) Karolina Szuppe, specjalista w Departamencie Turystyki w Ministerstwie Sportu i Turystyki.";

2) w § 4 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Zespół może wykorzystywać opinie podmiotów zewnętrznych i w zależności od potrzeb może dopraszać na posiedzenia ekspertów zewnętrznych.".

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Minister Sportu i Turystyki kieruje działami administracji rządowej: kultura fizyczna oraz turystyka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. Nr 248, poz. 1489).