Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MG.2013.21

| Akt jednorazowy
Wersja od: 13 listopada 2013 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI 1
z dnia 13 listopada 2013 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Zespołu do opracowania projektu Krajowego planu postępowania z odpadami promieniotwórczymi i wypalonym paliwem jądrowym

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu Nr 24 Ministra Gospodarki z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie utworzenia Zespołu do opracowania projektu Krajowego planu postępowania z odpadami promieniotwórczymi i wypalonym paliwem jądrowym (Dz. Urz. MG z 2009 r. Nr 3, poz. 30) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. 1. W skład Zespołu wchodzą:

1) przewodniczący Zespołu - przedstawiciel ministra właściwego do spraw gospodarki;

2) członkowie wyznaczeni przez:

a) ministra właściwego do spraw gospodarki,

b) ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa,

c) ministra właściwego do spraw środowiska,

d) ministra właściwego do spraw wewnętrznych,

e) ministra właściwego do spraw zdrowia,

f) Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki,

g) Dyrektora Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego,

h) Dyrektora Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych,

i) Prezesa PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A.;

3) sekretarz Zespołu - pracownik Departamentu Energii Jądrowej w Ministerstwie Gospodarki.

2. W pracach Zespołu mogą uczestniczyć z głosem doradczym, osoby niebędące członkami Zespołu, zaproszone przez przewodniczącego Zespołu, których wiedza i doświadczenie mogą być przydatne do wykonywania zadań Zespołu.

3. Udział w pracach Zespołu jest nieodpłatny.";

2) § 5 otrzymuje brzmienie:

"§ 5. W celu realizacji zadań Zespołu, przewodniczący Zespołu z własnej inicjatywy albo na wniosek członka Zespołu może tworzyć grupy robocze złożone z członków Zespołu oraz osób zaproszonych do udziału w pracach Zespołu.".

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 248, poz. 1478).