Dziennik resortowy

Dz.Urz.MS.2012.161

| Akt jednorazowy
Wersja od: 15 listopada 2012 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 25 października 2012 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Zachodniej Instytucji Gospodarki Budżetowej PIAST

Na podstawie art. 26 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 listopada 2010 r. w sprawie utworzenia Zachodniej Instytucji Gospodarki Budżetowej PIAST (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. Nr 13, poz. 160 oraz z 2012 r. poz. 82) wprowadza się następujące zmiany:
1) w załączniku w § 9 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) zabudowane nieruchomości:

a) o powierzchni ok. 4,92 ha, na której prowadzi działalność Gospodarstwo Pomocnicze Zakład Produkcyjny przy Zakładzie Karnym w Wołowie, stanowiąca własność Skarbu Państwa, będąca w trwałym zarządzie Zakładu Karnego w Wołowie, położona w Wołowie przy ul. Powstańców Śląskich 9, wobec której zostaną podjęte działania mające na celu jej geodezyjne wydzielenie z działki ewidencyjnej nr 20/1 AM-13 z obrębu Nr 0001-Wołów, wchodząca w skład nieruchomości opisanej w księdze wieczystej nr WR1L/00023019/4, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wołowie,

b) o powierzchni 0,1235 ha, na której prowadzi działalność Gospodarstwo Pomocnicze Zakład Produkcyjny przy Zakładzie Karnym w Wołowie, stanowiąca własność Skarbu Państwa, będąca w trwałym zarządzie Zakładu Karnego w Wołowie, położona w Wołowie przy ul. Cichej 8, obejmująca działkę ewidencyjną nr 84/1 AM-28 z obrębu Nr 0001 - Wołów, opisaną w księdze wieczystej nr WR1L/00023019/4, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wołowie,

c) o powierzchni 7,3099 ha, na której prowadzi działalność Gospodarstwo Pomocnicze Zakład Remontowo-Budowlany przy Areszcie Śledczym w Poznaniu, stanowiąca własność Skarbu Państwa, będąca w trwałym zarządzie Aresztu Śledczego w Poznaniu, położona w Grzybowie, gm. Skoki, obejmująca działkę ewidencyjną nr 95/3 z obrębu Grzybowo 0007, opisaną w księdze wieczystej nr PO1B/00047224/7, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wągrowcu,

d) o powierzchni 2,3221 ha, na której prowadzi działalność Gospodarstwo Pomocnicze Zakład Remontowo-Budowlany przy Areszcie Śledczym w Poznaniu, stanowiąca własność Skarbu Państwa, będąca w trwałym zarządzie Aresztu Śledczego w Poznaniu, położona w Grzybowie, gm. Skoki, obejmująca działkę ewidencyjną nr 95/6 z obrębu Grzybowo 0007, opisaną w księdze wieczystej nr PO1B/00047420/1, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wągrowcu,

e) o powierzchni 1,1355 ha, na której prowadzi działalność Gospodarstwo Pomocnicze Zakład Produkcyjny przy Zakładzie Karnym w Rawiczu, stanowiąca własność Skarbu Państwa, będąca w trwałym zarządzie Zakładu Karnego w Rawiczu, położona w Masłowie przy ul. Kołłątaja 33a, obejmująca działki nr 395/9, 395/15 z obrębu Masłowo nr 0009, opisane w księdze wieczystej nr PO1R/00010755/5, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rawiczu

- które po wydaniu przez właściwy organ decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu przysługującego jednostkom organizacyjnym Służby Więziennej, stanowić będą własność lub przedmiot użytkowania wieczystego Instytucji;";

2) uchyla się załącznik do statutu Zachodniej Instytucji Gospodarki Budżetowej PIAST.
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz w Dz. U. z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707.