Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.1992.1.7

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 1992 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 23 grudnia 1991 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia wydziałów w niektórych sądach rejonowych, oznaczenia nazw wydziałów i ustalenia zakresu spraw przekazywanych wydziałom w tych sądach

Na podstawie art. 21 § 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. - prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 1990 r. Nr 23, poz. 138, Nr 34, poz. 198, Nr 53, poz. 306, Nr 89, poz. 517 oraz z 1991 r. Nr 55, poz. 234 i Nr 100, poz. 443) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia 1989 r. w sprawie utworzenia wydziałów w nhiektórych sądach rejonowych, oznaczenia nazw wydziałów i ustalenia zakresu spraw przekazywanych wydziałom w tych sądach (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. z 1990 r. Nr 1, poz. 3 oraz z 1991 r. Nr 1, poz. 5 i Nr 5, poz. 25) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 12:
a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) III Wydział Karny - sprawy karne z obszaru objętego właściwością I, II i V Komisariatu Policji w Lublinie z wyłączeniem spraw przekazanych V i VI Wydziałowi Rodzinnemu i Nieletnich,"

b) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) IV Wydział Karny - sprawy karne, z wyłączeniem spraw przekazanych III i IX Wydziałowi Karnemu oraz V i VI Wydziałowi Rodzinnemu i Nieletnich,"

c) po pkt 8 dodaje się nowy pk 9 w brzmieniu:

"9) IX Wydział Karny - sprawy karne z obszaru miasta Lublina, z wyłączeniem spraw przekazanych III Wydziałowi Karnemu oraz V i VI Wydziałowi Rodzinnemu i Nieletnich.";

2) w § 13:
a) pkt 18 otrzymuje brzmienie:

"18) XVIII Wydział Gospodarczy - do spraw z zakresu prawa gospodarczego z obszaru właściwości Sądu Rejonowego w Łodzi, obejmującego części miasta w granicach ustalonych dla dzielnic: Bałuty, Górna, Polesie i Widzew, przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz. U. Nr 16, poz. 95, Nr 34, poz. 199 i Nr 43, poz. 253),"

b) pkt 19 otrzymuje brzmienie:

"19) XIX Wydział Gospodarczy - do spraw z zakresu prawa gospodarczego z obszaru właściwości Sądów Rejonowych w Pabianicach i Zgierzu oraz z części miasta w granicach ustalonych dla dzielnicy Śródmieście przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz. U. Nr 16, poz. 95, Nr 34, poz. 199 i Nr 43, poz. 253) i gmin: Andrespol, Brójce i Nowosolna z obszaru właściwości Sądu Rejonowego w Łodzi, a także do prowadzenia rejestrów przekazanych sądom rejonowym z całego obszaru województwa łódzkiego."

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1992 r.