Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.1992.1.6

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 1992 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 23 grudnia 1991 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia wydziałów w niektórych sądach wojewódzkich, oznaczenia nazw wydziałów i ustalenia zakresu spraw przekazanych tym wydziałom oraz w sprawie określenia wydziału rozpoznającego w II instancji sprawy nieletnich

Na podstawie art. 21 § 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. - prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 1990 r. Nr 23, poz. 138, Nr 34, poz. 198, Nr 53, poz. 306 i Nr 89 poz. 517 oraz z 1991 r. Nr 55, poz. 234 i Nr 100, poz. 443) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 stycznia 1991 r. w sprawie utworzenia wydziałów w niektórych sądach wojewódzkich, oznaczenia nazw wydziałów i ustalenia zakresu spraw przekazanych tym wydziałom oraz w sprawie określenia wydziału rozpoznającego w II instancji sprawy nieletnich (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. Nr 1, poz. 4 i Nr 5, poz. 26) wprowadza się w § 1 następujące zmiany:
1) w pkt 8 - w Sądzie Wojewódzkim w Katowicach:
a) lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) I Wydział Cywilny - dla rozpoznawanych w I instancji spraw cywilnych oraz spraw z zakresu prawa rodzinnego z obszaru właściwości Sądów Rejonowych w: Będzinie, Chrzanowie, Dąbrowie Górniczej, Gliwicach, Jaworznie, Olkuszu, Sosnowcu, Tarnowskich Górach i Zawierciu, a także spraw rejestrowych z całego obszaru właściwości sądu,"

b) po lit. o dodaje się lit. p w brzmieniu:

"p) XVII Wydział Cywilny - dla rozpoznawanych w I instancji spraw cywilnych oraz spraw z zakresu prawa rodzinnego z obszaru właściwości Sądów Rejonowych w: Jastrzębiu Zdroju, Mikołowie, Pszczynie, Raciborzu, Rybniku i Wodzisławiu Śląskim;"

2) po pkt 16 dodaje się nowy pkt 17 w brzmieniu:

"17) w Sądzie Wojewódzkim w Rzeszowie:

a) I Wydział Cywilny - dla rozpoznawanych w I i II instancji spraw cywilnych oraz spraw z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, postępowania w stosunku do osób uzależnionych od alkoholu oraz postępowania w sprawach nieletnich,

b) II Wydział Karny - dla rozpoznawanych w I i II instancji spraw karnych, z wyłączeniem spraw należących do III Wydziału Penitencjarnego i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych,

c) III Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych,

d) IV Wydział Pracy - dla rozpoznawanych w I i II instancji spraw z zakresu prawa pracy z obszaru właściwości Sądów Wojewódzkich w: Krośnie, Przemyślu, Rzeszowie i Tarnobrzegu z tymczasową siedzibą w Sandomierzu,

e) V Wydział Ubezpieczeń Społecznych - dla spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości Sądu Wojewódzkiego w: Rzeszowie i Tarnobrzegu z tymczasową siedzibą w Sandomierzu,

f) VI Wydział Gospodarczy - dla spraw gospodarczych z obszaru właściwości Sądów Wojewódzkich w: Krośnie, Przemyślu, Rzeszowie i Tarnobrzegu z tymczasową siedzibą w Sandomierzu,

g) VII Wydział Ubezpieczeń Społecznych - dla spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości Sądów Wojewódzkich w: Krośnie i Przemyślu;"

3) dotychczasowe pkt 17-19 oznacza się jako pkt 18-20;
4) po pkt 18 dodaje się nowy pkt 19 w brzmieniu:

"19) w Sądzie Wojewódzkim w Toruniu:

a) I Wydział Cywilny - dla rozpoznawanych w I i II instancji spraw cywilnych z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, postępowania w stosunku do osób uzależnionych od alkoholu oraz postępowania w sprawach nieletnich,

b) II Wydział Karny - dla rozpoznawanych w I i II instancji spraw karnych, z wyłączeniem spraw należących do III Wydziału Penitencjarnego i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych,

c) III Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych,

d) IV Wydział Pracy - dla rozpoznawanych w I i II instancji spraw z zakresu prawa pracy z obszaru właściwości Sądów Wojewódzkich w: Toruniu i Włocławku,

e) V Wydział Ubezpieczeń Społecznych - dla spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości Sądów Wojewódzkich w: Toruniu i Włocławku,

f) VI Wydział Gospodarczy - dla spraw gospodarczych z obszaru właściwości Sądów Wojewódzkich w: Toruniu i Włocławku,

g) VII Wydział Wizytacyjny;"

5) dotychczasowe pkt 19-20 oznacza się jako pkt 20-21;".
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1992 r.