Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.1989.1.4

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 1989 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 26 stycznia 1989 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia rodzinnych ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości

Na podstawie art. 84 § 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. Nr 35, poz. 228) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 maja 1983 r. w sprawie utworzenia rodzinnych ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. Nr 3, poz. 17 oraz z 1985 r. Nr 1, poz. 2, z 1986 r. Nr 3, poz. 14 i Nr 4, poz. 20, z 1987 r. Nr 1, poz. 12 i Nr 8, poz. 35) w § 1 wprowadza się następujące zmiany:
1) pkt 13 otrzymuje brzmienie:

"13) Rodzinny Ośrodek Diagnostyczno-Konsultacyjny w Bytomiu dla obszaru właściwości sądów rejonowych w: Bytomiu, Chorzowie, Chrzanowie i Tarnowskich Górach,

Rodzinny Ośrodek Diagnostyczno-Konsultacyjny w Raciborzu dla obszaru właściwości sądów rejonowych w: Pszczynie, Raciborzu, Rybniku, Jastrzębiu Zdroju i Wodzisławiu Śląskim,

Rodzinny Ośrodek Diagnostyczno-Konsultacyjny w Zabrzu dla obszaru właściwości sądów rejonowych w: Gliwicach, Mikołowie, Mysłowicach, Rudzie Śląskiej i Zabrzu,

Rodzinny Ośrodek Diagnostyczno-Konsultacyjny w Katowicach dla obszaru właściwości sądów rejonowych w: Olkuszu, Jaworznie i Katowicach,

Rodzinny Ośrodek Diagnostyczno-Konsultacyjny w Zawierciu dla obszaru właściwości sądów rejonowych w: Będzinie, Dąbrowie Górniczej, Sosnowcu i Zawierciu",

2) pkt 34 otrzymuje brzmienie:

"34) Rodzinny Ośrodek Diagnostyczno-Konsultacyjny w Zabrzu dla obszaru właściwości sądów rejonowych w Sieradzu i Wieluniu,

Rodzinny Ośrodek Diagnostyczno-Konsultacyjny w Zabrzu dla obszaru właściwości sądów rejonowych w Zduńskiej Woli i Łasku".

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą od dnia 1 stycznia 1989 r.