Dziennik resortowy

Dz.Urz.MF.2013.18

| Akt jednorazowy
Wersja od: 27 czerwca 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 27
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 27 czerwca 2013 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Rady Rozwoju Rynku Finansowego

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu Nr 25 Ministra Finansów z dnia 14 września 2006 r. w sprawie utworzenia Rady Rozwoju Rynku Finansowego (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 11 poz. 80 i Nr 12, poz. 88) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 4:
a) w ust. 1:
pkt 7 otrzymuje brzmienie:

"7) Prezes Zarządu BondSpot S.A.;",

pkt 22 i 23 otrzymują brzmienie:

"22) Prezes Stowarzyszenia Rynków Finansowych ACI Polska;

23) Przedstawiciel Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce;",

dodaje się pkt 29 - 34 w brzmieniu:

"29) Prezes Biura Informacji Kredytowej;

30) Prezes Fundacji na Rzecz Kredytu Hipotecznego;

31) Prezes Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych;

32) Rzecznik Ubezpieczonych;

33) Prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy;

34) Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.",

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Członkowie wymienieni w pkt 3-34 mogą w zastępstwie do prac w Radzie oddelegować jednego przedstawiciela.";

2) w § 5 uchyla się ust. 2;
3) w § 7 dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

"4) może upoważnić Sekretarza Prezydium Rady, o którym mowa w § 8 ust. 2 pkt 2 do zwoływania posiedzeń Rady.";

4) w § 8 w ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) osoby powołane przez Przewodniczącego Rady spośród członków Rady, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 5-34.";

5) § 11 otrzymuje brzmienie:

"§ 11. Prezydium Rady może zarządzić sporządzenie sprawozdania z działalności Rady określając termin jego sporządzenia oraz okres jaki ma obejmować.".

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.