Zm.: zarządzenie w sprawie utworzenia Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Suchej Beskidzkiej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.PKRUS.2010.1.33

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 2010 r.

ZARZĄDZENIE
PREZESA KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
z dnia 24 sierpnia 2009 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Suchej Beskidzkiej

Na podstawie art. 59 ust. 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291 z późn. zm.) oraz § 5 ust. 5 Statutu Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 10 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie nadania statutu Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. Urzędowy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Nr 10, poz. 12) zarządzam, co następuje:
§  1.
W zarządzeniu Nr 15 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 15 września 1995 r. w sprawie utworzenia Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Suchej Beskidzkiej, zmienionego zarządzeniami Prezesa KRUS: Nr 201 z dnia 27 czerwca 1997 r., Nr 64 z dnia 15 grudnia 1998 r., Nr 147 z dnia 29 listopada 2007 r., wprowadza się następujące zmiany:

W § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Placówka Terenowa działa na obszarze gmin:

1) Sucha Beskidzka,

2) Maków Podhalański,

3) Zawoja,

4) Zembrzyce,

5) Budzów,

6) Stryszawa,

7) Jordanów m. i gm.,

8) Bystra-Sidzina."

§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010 r.