Zm.: zarządzenie w sprawie utworzenia Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Nowym Targu.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.PKRUS.2010.1.32

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 2010 r.

ZARZĄDZENIE
PREZESA KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
z dnia 24 sierpnia 2009 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Nowym Targu

Na podstawie art. 59 ust. 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291 z późn. zm.) oraz § 5 ust. 5 Statutu Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 10 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie nadania, statutu Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. Urzędowy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Nr 10, poz. 12) zarządzam, co następuje:
§  1.
W zarządzeniu Nr 146 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 18 sierpnia 1993 r. w sprawie utworzenia Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Nowym Targu, zmienionego zarządzeniami Prezesa KRUS: Nr 43 z dnia 26 maja 1994 r., Nr 62 z dnia 21 lutego 1997 r., Nr 275 z dnia 17 grudnia 1998 r., Nr 11 z dnia 22 kwietnia 2005 r., wprowadza się następujące zmiany:

W § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Placówka Terenowa działa na obszarze gmin:

1) Nowy Targ m. i gm.,

2) Szczawnica m. i gm.,

3) Czarny Dunajec,

4) Czorsztyn,

5) Jabłonka,

6) Kościelisko nad Dunajem,

7) Lipnica Wielka,

8) Łapsze Niżne,

9) Ochotnica Dolna,

10) Raba Wyżna,

11) Rabka-Zdrój m.,

12) Spytkowice,

13) Szaflary,

14) Bukowina Tatrzańska."

§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010 r.