Zm.: zarządzenie w sprawie utworzenia Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Bolesławcu.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.PKRUS.2008.2.11

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 kwietnia 2007 r.

ZARZĄDZENIE
PREZESA KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
z dnia 12 lutego 2007 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Bolesławcu

Na podstawie § 5 ust. 2 Statutu Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego stanowiącego załącznik do zarządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 26 lipca 2005 r. w sprawie nadania statutu Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dziennik Urzędowy Ministra Polityki Społecznej z 2005 r. Nr 1, poz. 1), zarządzam, co następuje:
§  1.
W zarządzeniu Nr 92 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 25 maja 1993 r. w sprawie utworzenia Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Bolesławcu, zmienionym zarządzeniami: Nr 145 z dnia 27 czerwca 1997 r., Nr 203 z dnia 16 grudnia 1998 r. wprowadza się następującą zmianę:

§ 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"Placówka Terenowa działa na obszarze gmin:

1) Bolesławiec m. i gm.,

2) Lwówek Śląski m. i gm.,

3) Nowogrodziec m. i gm.,

4) Osiecznica."

§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2007 r.