Zm.: zarządzenie w sprawie utworzenia Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Oleśnie.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.PKRUS.2006.2.7

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 kwietnia 2006 r.

ZARZĄDZENIE
PREZESA KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
z dnia 9 marca 2006 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Oleśnie

Na podstawie § 5 ust. 2 Statutu Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego stanowiącego załącznik do zarządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 26 lipca 2005 r. w sprawie nadania statutu Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dziennik Urzędowy Ministra Polityki Społecznej z 2005 r. Nr 1, poz. 1), zarządzam, co następuje:
§  1.
W zarządzeniu Nr 193 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 22 grudnia 1993 r. w sprawie utworzenia Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Oleśnie, zmienionym zarządzeniami: Nr 51 z 5 grudnia 1996 r., Nr 7 z 23 stycznia 1997 r., Nr 270 z 17 grudnia 1998 r., Nr 18 z 27 kwietnia 2000 r., Nr 32 z 17 listopada 2005 r. wprowadza się następującą zmianę:

§ 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"Placówka Terenowa działa na obszarze gmin:

1) Olesno,

2) Praszka,

3) Radłów,

4) Rudniki Wielkie,

5) Gorzów,

6) Dobrodzień

7) Zębowice."

§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2006 r.