Dzienniki resortowe

Dz.Urz.PKRUS.2004.1.27

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 2004 r.

ZARZĄDZENIE
PREZESA KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
z dnia 19 września 2003 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Nowym Tomyślu

Na podstawie § 7 ust. 2 Statutu Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego stanowiącego załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 marca 1994 r. w sprawie nadania statutu Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 33, poz. 120), zarządzam, co następuje:
§  1. W Zarządzeniu Nr 96 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 25 maja 1993 r. w sprawie utworzenia Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Nowym Tomyślu, zmienionym zarządzeniami: Nr 19 z dnia 21 lutego 1997 r. oraz Nr 236 z dnia 17 grudnia 1998 r., wprowadza się następującą zmianę:

w § 1 ust. 3 dodaje się pkt 6 w brzmieniu: "Miedzichowo".

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2004 r.