Zm.: zarządzenie w sprawie utworzenia Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Wysokiem Mazowieckiem.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.PKRUS.2005.1.22

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 2005 r.

ZARZĄDZENIE
PREZESA KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
z dnia 3 listopada 2004 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Wysokiem Mazowieckiem

Na podstawie § 7 ust. 2 Statutu Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego stanowiącego załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 marca 1994 r. w sprawie nadania statutu Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. z 1994 r., Nr 33, poz. 120), zarządzam, co następuje:
§  1.
W zarządzeniu Nr 37 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 17 maja 1993 r. w sprawie utworzenia Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Wysokiem Mazowieckiem, zmienionym zarządzeniami: Nr 86 z dnia 21 lutego 1997 r., Nr 101 z dnia 15 grudnia 1998 r., wprowadza się następującą zmianę:

§ 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"Placówka Terenowa działa na obszarze gmin:

1) Ciechanowiec,

2) Klukowo,

3) Kobylin Borzymy,

4) Kulesze Kościelne,

5) Nowe Piekuty,

6) Sokoły,

7) Szepietowo,

8) Wysokie Mazowieckie m. i gm."

§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2005 r.