Zm.: zarządzenie w sprawie utworzenia placówek i dywizjonów Straży Granicznej, określenia ich terytorialnego zasięgu działania, a także określenia szczegółowego zakresu zadań terenowych organów Straży Granicznej oraz organizacji komend oddziałów, placówek i dywizjonów.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGSG.2014.108

Akt jednorazowy
Wersja od: 10 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 85
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ
z dnia 23 września 2014 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia placówek i dywizjonów Straży Granicznej, określenia ich terytorialnego zasięgu działania, a także określenia szczegółowego zakresu zadań terenowych organów Straży Granicznej oraz organizacji komend oddziałów, placówek i dywizjonów

Na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2011 r. Nr 116, poz. 675 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.
W zarządzeniu nr 28 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie utworzenia placówek i dywizjonów Straży Granicznej, określenia ich terytorialnego zasięgu działania, a także określenia szczegółowego zakresu zadań terenowych organów Straży Granicznej oraz organizacji komend oddziałów, placówek i dywizjonów (Dz. Urz. KGSG Nr 7, poz. 29 z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:
1)
§ 17 otrzymuje brzmienie:

"§ 17. 1. Ustala się następujące kategorie placówek:

1) kategoria I;

2) kategoria II;

3) kategoria III.

2. Kategorię placówce nadaje się po spełnieniu warunków w zakresie:

1) liczby etatów:

a) dla kategorii I - wyższej lub równej 250 stanowiskom służbowym przewidzianym wyłącznie dla funkcjonariuszy,

b) dla kategorii II - mieszczącej się w przedziale między 100 a 249 stanowiskami służbowymi przewidzianymi wyłącznie dla funkcjonariuszy,

c) dla kategorii III - niższej lub równej 99 stanowiskom służbowym przewidzianym wyłącznie dla funkcjonariuszy;

2) uzyskania pozytywnej opinii zastępców Komendanta Głównego Straży Granicznej.

3. Odpowiednią kategorię placówce nadaje Komendant Główny Straży Granicznej na wniosek właściwego komendanta oddziału, zwany dalej "wnioskiem" zawierający szczegółowe uzasadnienie oraz uzupełniające informacje obejmujące:

1) analizę ryzyka dla obszaru ochranianego przez placówkę, której nadanie kategorii ma dotyczyć;

2) strukturę i charakter ruchu granicznego w przejściach granicznych podległych placówce, o której mowa w pkt 1;

3) skalę zidentyfikowanych zagrożeń przestępczością z udziałem cudzoziemców lub mających charakter transgraniczny;

4) liczbę i charakter zdarzeń migracyjnych na odcinku ochranianym przez placówkę, o której mowa w pkt 1;

5) analizę skutków finansowych proponowanych działań.";

2)
w § 18 w ust. 1 pkt 4 uchyla się.
§  2.
Kategorie placówek nadane na podstawie dotychczasowych przepisów pozostają w mocy, z zastrzeżeniem § 3.
§  3. 1
1.
Placówka, której etat obejmujący stanowiska służbowe przewidziane dla funkcjonariuszy jest mniejszy od etatu wymaganego dla posiadanej przez placówkę kategorii, zgodnie z § 17 ust. 1 zarządzenia, o którym mowa w § 1, zachowuje swoją dotychczasową kategorię, jednak nie dłużej niż przez dziewięć miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia.
2.
Komendant oddziału przedstawi Komendantowi Głównemu Straży Granicznej wniosek w sprawie nadania placówce, o której mowa w ust. 1, nowej kategorii lub utrzymania dotychczasowej kategorii, w terminie siedmiu miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia.
§  4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2014 r.
1 § 3 zmieniony przez § 2 zarządzenia nr 19 z dnia 10 marca 2015 r. (Dz.Urz.KGSG.2015.19) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 10 marca 2015 r.