Zm.: zarządzenie w sprawie utworzenia placówek i dywizjonów Straży Granicznej, określenia ich terytorialnego zasięgu działania, a także określenia szczegółowego zakresu zadań terenowych organów Straży Granicznej oraz organizacji komend oddziałów, placówek i dywizjonów.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGSG.2014.76

| Akt jednorazowy
Wersja od: 28 kwietnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 55
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ
z dnia 25 kwietnia 2014 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia placówek i dywizjonów Straży Granicznej, określenia ich terytorialnego zasięgu działania, a także określenia szczegółowego zakresu zadań terenowych organów Straży Granicznej oraz organizacji komend oddziałów, placówek i dywizjonów

Na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2011 r. Nr 116, poz. 675, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.
W zarządzeniu nr 28 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie utworzenia placówek i dywizjonów Straży Granicznej, określenia ich terytorialnego zasięgu działania, a także określenia szczegółowego zakresu zadań terenowych organów Straży Granicznej oraz organizacji komend oddziałów, placówek i dywizjonów (Dz. Urz. KGSG Nr 7, poz. 29, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 5:
a)
pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) ochrony granicy państwowej, w tym prowadzenia rozpoznania;",

b)
pkt 5 uchyla się,
c)
pkt 7 otrzymuje brzmienie:

"7) zapobiegania i przeciwdziałania nielegalnej migracji poprzez:

a) kontrolę przestrzegania przepisów dotyczących wjazdu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i pobytu na tym terytorium,

b) rozpoznawanie i analizowanie zagrożeń migracyjnych,

c) zwalczanie zagrożeń migracyjnych, w tym przestępczości związanej z nielegalną migracją,

d) realizowanie, w zakresie swojej właściwości, zadań określonych w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1650),

e) współdziałanie z organami i podmiotami właściwymi w sprawach udzielania cudzoziemcom zezwoleń na wjazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub pobyt na tym terytorium, w tym wykonywanie czynności na wniosek tych organów i podmiotów, na zasadach określonych odrębnymi przepisami;",

d)
po pkt 7 dodaje się pkt 7a w brzmieniu:

"7a) kontroli legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców, prowadzenia działalności gospodarczej przez cudzoziemców i powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom;",

e)
pkt 8 otrzymuje brzmienie:

"8) wykonywania czynności związanych z wydaniem i realizacją decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu;",

f)
po pkt 9 dodaje się pkt 10 i 11 w brzmieniu:

"10) nakładania kar administracyjnych na przewoźników;

11) wydawania kart pobytu cudzoziemcom, którzy uzyskali decyzję o udzieleniu zgody na pobyt ze względów humanitarnych oraz wydawania dokumentów "zgoda na pobyt tolerowany" cudzoziemcom, którzy uzyskali decyzję o udzieleniu zgody na pobyt tolerowany.";

2)
w § 6:
a)
w ust. 1:
pkt 9 otrzymuje brzmienie:

"9) prowadzi postępowania administracyjne na podstawie ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach oraz realizuje zadania określone w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 680 oraz z 2013 r. poz. 1650) i ustawie z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. Nr 144, poz. 1043, z późn. zm.), a także organizuje i nadzoruje wykonywanie czynności określonych w tych ustawach, w szczególności:

a) organizuje oraz realizuje doprowadzenia do właściwego organu Straży Granicznej, sądu, prokuratury, jednostki organizacyjnej Policji, wojewody, Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców, przedstawicielstwa dyplomatycznego, urzędu konsularnego, placówki opiekuńczo-wychowawczej, podmiotu leczniczego, jak również do granicy państwowej albo do portu lotniczego lub morskiego państwa, do którego cudzoziemiec zostaje doprowadzony,

b) sprawuje nadzór nad wykonywaniem postanowień sądów o zastosowaniu wobec cudzoziemców będących w dyspozycji oddziału, umieszczenia w strzeżonych ośrodkach oraz aresztach dla cudzoziemców;",

pkt 12 uchyla się,
pkt 14 otrzymuje brzmienie:

"14) wykonuje zadania Straży Granicznej wynikające z przepisów prawa wspólnotowego na zasadach w nich określonych, w tym zadania związane z wykorzystaniem systemów informacyjnych, w szczególności Systemu Informacyjnego Schengen oraz Wizowego Systemu Informacyjnego;",

po pkt 22 dodaje się pkt 22a w brzmieniu:

"22a) wydaje decyzje, regulaminy, polecenia, rozkazy i rozkazy dzienne niezbędne do sprawnego funkcjonowania oddziału;",

pkt 27 otrzymuje brzmienie:

"27) organizuje współdziałanie z innymi organami i służbami w zakresie rozpoznawania zagrożeń terroryzmem i przeciwdziałania tym zagrożeniom;",

b)
po ust. 1a dodaje się ust. 1b w brzmieniu:

"1b) Rozkaz dzienny, o którym mowa w ust. 1 pkt 22a, jest wydawany w sprawach istotnych dla funkcjonowania oddziału, nie podlegających ustaleniu lub podaniu do wiadomości funkcjonariuszom i pracownikom oddziału w innej formie, w szczególności dotyczących:

1) zastępowania: komendanta oddziału, zastępców komendanta oddziału, głównego księgowego, kierowników komórek organizacyjnych komendy oddziału oraz komendantów placówek i dywizjonów;

2) pełnienia służby lub przebiegu pracy;

3) podróży służbowych;

4) urlopów i zwolnień od zajęć służbowych osób, o których mowa w pkt 1;

5) spraw szkoleniowych.";

3)
w § 7:
a)
w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) nadzorowanie prowadzenia przez placówki i dywizjony rozpoznania terenu i zjawisk mogących mieć wpływ na wykonywanie zadań należących do właściwości Straży Granicznej, w tym, w celu ochrony granicy państwowej oraz zapobiegania i przeciwdziałania nielegalnej migracji;",

b)
w ust. 2:
pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) zatrzymywanie cudzoziemców, w stosunku do których zachodzą okoliczności uzasadniające ich zatrzymanie, zgodnie z ustawą z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach oraz ustawą z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz występowanie do właściwego sądu rejonowego o wydanie postanowienia o umieszczeniu cudzoziemca w strzeżonym ośrodku albo areszcie dla cudzoziemców;",

po pkt 6 dodaje się pkt 6a w brzmieniu:

"6a) wydawanie postanowień o zastosowaniu wobec cudzoziemca środków w postaci:

a) zgłaszania się w określonych odstępach czasu do organu Straży Granicznej wskazanego w postanowieniu,

b) wpłaty zabezpieczenia pieniężnego w wysokości określonej w postanowieniu, nie niższej niż dwukrotność minimalnego wynagrodzenia przewidzianego w przepisach minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

c) przekazania dokumentu podróży do depozytu organowi wskazanemu w postanowieniu,

d) zamieszkiwania w miejscu wyznaczonym w postanowieniu

- do czasu wykonania decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu;",

pkt 8 otrzymuje brzmienie:

"8) wydawanie decyzji, postanowień, zaświadczeń i prowadzenie rejestrów oraz organizowanie i nadzorowanie wykonywania zadań określonych w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach oraz ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;",

c)
w ust. 3:
zdanie wprowadzające otrzymuje brzmienie:

"W zakresie określonym w § 5 pkt 3 do zadań komendanta oddziału w szczególności należy:",

pkt 8 i 9 uchyla się,
pkt 12 uchyla się,
d)
w ust. 4:
pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) wydawanie decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu;",

po pkt 4 dodaje się pkt 5 - 7 w brzmieniu:

"5) wydawanie decyzji o udzieleniu zgody na pobyt ze względów humanitarnych oraz decyzji o udzieleniu zgody na pobyt tolerowany;

6) wydawanie kart pobytu cudzoziemcom, którzy uzyskali decyzję o udzieleniu zgody na pobyt ze względów humanitarnych oraz wydawanie dokumentów "zgoda na pobyt tolerowany" cudzoziemcom, którzy uzyskali decyzję o udzieleniu zgody na pobyt tolerowany;

7) planowanie, organizowanie i nadzorowanie rozpoznania ukierunkowanego na węzły komunikacyjne (drogowe, kolejowe, morskie, lotnicze), infrastrukturę wzdłuż szlaków komunikacyjnych (dworce autobusowe i kolejowe, stacje benzynowe, motele, parkingi itp.), w celu zapobiegania i przeciwdziałania nielegalnej migracji.",

e)
w ust. 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) planowanie, organizowanie i nadzorowanie rozpoznania w celu ujawnienia, zapobiegania i zwalczania naruszeń przepisów dotyczących wjazdu i pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;";

4)
w § 8 w ust. 1:
a)
pkt 9 i 10 otrzymują brzmienie:

"9) wydaje decyzje, prowadzi rejestry określone w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach oraz ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

10) prowadzi postępowania administracyjne i wykonuje zadania, o których mowa w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ustawie z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin, a także organizuje i nadzoruje wykonywanie czynności określonych w tych ustawach;",

b)
po pkt 10 dodaje się pkt 10a w brzmieniu:

"10a) organizuje i zapewnia właściwe funkcjonowanie strzeżonego ośrodka lub aresztu dla cudzoziemców;",

c)
pkt 13 otrzymuje brzmienie:

"13) wykonuje zadania Straży Granicznej wynikające z przepisów prawa wspólnotowego na zasadach w nich określonych, w tym zadania związane z wykorzystaniem systemów informacyjnych, w szczególności Systemu Informacyjnego Schengen oraz Wizowego Systemu Informacyjnego;",

d)
pkt 23 uchyla się;
5)
w § 9 w ust. 1:
a)
w pkt 1 lit. c otrzymuje brzmienie:

"c) planowanie, organizowanie i prowadzenie rozpoznania terenu i zjawisk mogących mieć wpływ na ochronę granicy państwowej oraz przeciwdziałanie nielegalnej migracji,",

b)
pkt 4 i 5 uchyla się,
c)
pkt 10 otrzymuje brzmienie:

"10) zatrzymywanie cudzoziemców, w stosunku do których zachodzą okoliczności uzasadniające ich zatrzymanie zgodnie z ustawą z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach oraz ustawą z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz występowanie do właściwego sądu rejonowego o wydanie postanowienia o umieszczeniu cudzoziemca w strzeżonym ośrodku albo w areszcie dla cudzoziemców;",

d)
po pkt 10 dodaje się pkt 10a w brzmieniu:

"10a) wydawanie postanowień o zastosowaniu wobec cudzoziemca środków w postaci:

a) zgłaszania się w określonych odstępach czasu do organu Straży Granicznej wskazanego w postanowieniu,

b) wpłaty zabezpieczenia pieniężnego w wysokości określonej w postanowieniu, nie niższej niż dwukrotność minimalnego wynagrodzenia przewidzianego w przepisach o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

c) przekazania dokumentu podróży do depozytu organowi wskazanemu w postanowieniu,

d) zamieszkiwania w miejscu wyznaczonym w postanowieniu do czasu wykonania decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu;",

e)
pkt 12 otrzymuje brzmienie:

"12) wydawanie decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu;",

f)
po pkt 12 dodaje się pkt 12a - 12c w brzmieniu:

"12a) wydawanie decyzji o udzieleniu zgody na pobyt ze względów humanitarnych oraz decyzji o udzieleniu zgody na pobyt tolerowany;

12b) wydawanie kart pobytu cudzoziemcom, którzy uzyskali decyzję o udzieleniu zgody na pobyt ze względów humanitarnych oraz dokumentów "zgoda na pobyt tolerowany" cudzoziemcom, którzy uzyskali decyzję o udzieleniu zgody na pobyt tolerowany;

12c) wydawanie decyzji w przedmiocie nakładania kar administracyjnych na przewoźnika, zgodnie z art. 462 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;",

g)
pkt 18 i 19 otrzymują brzmienie:

"18) realizowanie obowiązku doprowadzenia do właściwego organu Straży Granicznej, sądu, prokuratury, jednostki organizacyjnej Policji, wojewody, Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców, przedstawicielstwa dyplomatycznego, urzędu konsularnego, placówki opiekuńczo-wychowawczej, podmiotu leczniczego, jak również do granicy państwowej albo do portu lotniczego lub morskiego państwa, do którego cudzoziemiec zostaje doprowadzony;

19) planowanie, organizowanie i prowadzenie rozpoznania w celu ujawnienia, zapobiegania i przeciwdziałania naruszeniom przepisów dotyczących zasad wjazdu i pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;",

h)
pkt 29 uchyla się,
i)
pkt 30 otrzymuje brzmienie:

"30) planowanie, prowadzenie i nadzorowanie rozpoznania ukierunkowanego na węzły komunikacyjne (drogowe, kolejowe, morskie i lotnicze), infrastrukturę wzdłuż szlaków komunikacyjnych (dworce kolejowe i autobusowe, stacje benzynowe, motele, parkingi itp.);";

6)
w § 10 ust. 4 uchyla się;
7)
w § 11 w ust. 1 pkt 19 uchyla się;
8)
w § 13 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. W skład komendy oddziału mogą wchodzić wydziały, samodzielne sekcje, służba zdrowia, strzeżony ośrodek, areszt dla cudzoziemców, zespoły stanowisk samodzielnych lub stanowiska samodzielne oraz pododdziały.";

9)
w § 16 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. W skład placówki mogą wchodzić grupy, grupy zamiejscowe, strzeżony ośrodek, areszt dla cudzoziemców, zespoły, punkty, referaty i samodzielne stanowiska służbowe.";

10)
załączniki nr 1, 2 i 3 do zarządzenia otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1, 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.
§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2014 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Wykaz placówek i dywizjonów Straży Granicznej oraz ich terytorialny zasięg działania

Tworzy się następujące placówki i dywizjony Straży Granicznej oraz określa ich terytorialny zasięg działania:

1) w Warmińsko - Mazurskim Oddziale Straży Granicznej:

L.p.Placówki i dywizjonyTerytorialny zasięg działania
Obszar strefy nadgranicznej (akwen polskich obszarów morskich)Poza strefą nadgranicznąRodzaj i nazwa przejścia granicznego
23456
1.placówka Straży Granicznej w Braniewieod wschodniego brzegu Zalewu Wiślanego (na zachód od znaku granicznego nr 2417) do zachodniego brzegu rzeki Omaza (pomiędzy znakami granicznymi nr 2394-2395); linia rozgraniczenia:

a) z Kaszubskim Dywizjonem Straży Granicznej w Gdańsku: od granicy państwowej, wschodnim brzegiem Zalewu Wiślanego na odcinku gminy Braniewo,

b) z placówką Straży Granicznej w Grzechotkach: zachodnim brzegiem rzeki Omaza do drogi krajowej nr S 22, dalej drogą S 22 (wyłączona) do mostu na rzece Banówka i dalej na południe zachodnim brzegiem rzeki Banówka do granicy gminy Pieniężno, dalej granicą gmin Płoskinia i Pieniężno;

z powiatu braniewskiego gmina Wilczęta;drogowe - Gronowo -Mamonowo, kolejowe - Braniewo-Mamonowo;
2.placówka Straży Granicznej w Grzechotkachod zachodniego brzegu rzeki Omaza (pomiędzy znakami granicznymi nr 2394-2395) do zachodniego brzegu rzeki Stradyk (Korniewka), (pomiędzy znakami granicznymi nr 2357-2358); linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w Górowie Iławeckim zachodnim brzegiem rzeki Stradyk (Korniewka) do styku z granicą administracyjną gmin Lelkowo i Górowo Iławieckie, dalej granicą gmin Lelkowo i Górowo Iławieckie oraz gmin Pieniężno i Górowo Iławeckie.z powiatu lidzbarskiego gminy: Orneta (g.m-w) i Lubomino;drogowe - Grzechotki - Mamonowo II;
3.placówka Straży Granicznej w Górowie Iławeckimod zachodniego brzegu rzeki Stradyk (Korniewka), (pomiędzy znakami granicznymi nr 2357-2358) do znaku gr. 2307; linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w Bezledach: wyłączony znak graniczny nr 2307, drogą do m. Warszkajty (wyłączona) i dalej drogą do skrzyżowania dróg Warszkajty - Gałajny - Nowa Wieś Iławecka (wyłączone), dalej drogą leśną do rzeki Elma (wyłączona), następnie wschodnim brzegiem rzeki Elma do granicy gmin Górowo Iławeckie i Lidzbark Warmiński;z powiatu lidzbarskiego gmina Lidzbark Warmiński i (g. m.) Lidzbark Warmiński;
4.placówka Straży Granicznej w Bezledachod znaku granicznego nr 2307 do znaku granicznego nr 2272 (wyłączony); linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w Sępopolu: wyłączony znak graniczny nr 2272, dalej granicą gmin Bartoszyce i Sępopol oraz Bartoszyce i Korsze;z powiatu bartoszyckiego gmina Bisztynek (g.m-w), z powiatu lidzbarskiego gmina Kiwity;drogowe - Bezledy -Bagrationowsk, kolejowe - Głomno - Bagrationowsk;
5.placówka Straży Granicznej w Sępopoluod znaku granicznego nr 2272 do znaku granicznego nr 2225(wyłączony); linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w Barcianach: wyłączony znak graniczny 2225, dalej granicą gmin Sępopol i Barciany oraz gmin Korsze i Barciany, do torowiska Skandawa - Korsze (wyłączone), dalej torowiskiem do skrzyżowania drogi Korsze - Parys z torowiskiem (wyłączone), dalej drogą do m. Korsze (wyłączona), m. Korsze (wyłączona), dalej wzdłuż torowiska Korsze - Kętrzyn do skrzyżowania torowiska z drogą Korsze - Warnikajmy, dalej drogą do m. Błogoszewo, m. Błogoszewo, dalej drogą gruntową Błogoszewo - Parys (wyłączona), m. Parys (wyłączona), dalej drogą do m. Pomnik (wyłączona), m. Pomnik (wyłączona), dalej drogą do granicy gmin Korsze i Barciany (wyłączona), a następnie granicą gmin Korsze i Barciany;z powiatu kętrzyńskiego gmina Reszel (g.m-w);
6.placówka Straży Granicznej w Barcianachod znaku granicznego nr 2225 do wschodniego brzegu rzeki Oświnka (na wschód od znaku granicznego nr 2176); linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w Węgorzewie: wschodnim brzegiem rzeki Oświnka do granicy gmin Srokowo i Węgorzewo, dalej granicą gmin Srokowo i Węgorzewo;z powiatu kętrzyńskiego gmina Kętrzyn, Kętrzyn (g.m.);kolejowe - Skandawa -Żeleznodorożnyj;
7.placówka Straży Granicznej w Węgorzewieod wschodniego brzegu rzeki Oświnka (na wschód od znaku granicznego nr 2176) do znaku granicznego nr 2124 (wyłączony); linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w Baniach Mazurskich: wyłączony znak graniczny nr 2124, dalej na południe do rzeki Węgorapy, wschodnim brzegiem rzeki Węgorapy i Gołdapy do granicy gmin Budry i Banie Mazurskie, dalej granicą gmin Budry i Banie Mazurskie oraz gmin Pozezdrze i Banie Mazurskie;z powiatu giżyckiego gminy: Giżycko, Giżycko (g. m.), Ryn (g. m-w), Miłki;
8.placówka Straży Granicznej w Baniach Mazurskichod znaku granicznego nr 2124 do znaku granicznego nr 2083 (wyłączony); linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w Gołdapi: wyłączony znak graniczny nr 2083, dalej na południe do m. Bałupiany, m. Kośmidry, m. Jabłońskie (wyłączona), m. Wronki Wielkie, m. Kowalki, m. Blenda;z powiatu giżyckiego gminy: Wydminy, Kruklanki;
9.placówka Straży Granicznej w Gołdapiod znaku, granicznego nr 2083 do znaku granicznego nr 2031 (wyłączony); linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej:

a) w Dubeninkach: wyłączony znak graniczny nr 2031, dalej granicą gmin Gołdap i Dubeninki;

b) w Rutce Tartak; granicą gmin Gołdap i Filipów;

powiaty: olecki, ełcki;drogowe - Gołdap -Gusiew;
10.placówka Straży Granicznej w Dubeninkachod znaku granicznego nr 2031 do znaku granicznego Wisztyniec (wyłączony); linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w Rutce Tartak: wyłączony znak graniczny Wisztyniec, dalej granicą gmin Dubeninki i Wiżajny, Dubieninki i Przerośl oraz Dubeninki i Filipów;
11.placówka Straży Granicznej w Olsztyniepowiaty: iławski, nowomiejski, ostródzki, działdowski, mrągowski, piski, nidzicki, szczycieński, olsztyński, Olsztyn (m.p);lotnicze - Mazury;

2) w Podlaskim Oddziale Straży Granicznej:

L.p.Placówki i dywizjonyTerytorialny zasięg działania
Obszar strefy nadgranicznej

(akwen polskich obszarów morskich)

Poza strefą nadgranicznąRodzaj i nazwa przejścia granicznego
12345
1.placówka Straży Granicznej w Rutce Tartakod znaku granicznego Wisztyniec do znaku granicznego nr 129; linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w Sejnach: wyłączony znak graniczny nr 129, dalej granicą gmin Szypliszki oraz Puńsk i Krasnopol;Suwałki (m.p.), z powiatu suwalskiego gminy: Bakałarzewo, Suwałki;
2.placówka Straży Granicznej w Augustowiepowiaty: kolneński, grajewski, łomżyński, Łomża (m.p.), z powiatu augustowskiego gminy: Augustów, Bargłów Kościelny, z powiatu suwalskiego gmina Raczki;
3.placówka Straży Granicznej w Sejnachod znaku granicznego nr 129 do znaku granicznego Marycha; linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w Płaskiej: wyłączony znak graniczny Marycha, dalej w linii prostej do punktu wysokościowego 124,4 (wyłączony), dalej drogą leśną biegnącą do m. Stanowisko (ok. 1200 m) do skrzyżowania z drogą leśną biegnącą z m. Okółek do m.Frącki, dalej w linii prostej do punktu wysokościowego 118,4 (wyłączony) i dalej granicą gmin Giby i Płaska w kierunku granicy gmin Płaska i Nowinka;
4.placówka Straży Granicznej w Płaskiejod znaku granicznego Marycha do znaku granicznego nr 1746; linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w Lipsku: wyłączony znak graniczny nr 1746, dalej granicą gmin Płaska oraz Lipsk i Sztabin;z powiatu augustowskiego gmina Nowinka;rzeczne - Rudawka - Lesnaja;
5.placówka Straży Granicznej w Lipskuod znaku granicznego nr 1746 do znaku granicznego nr 1718; linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w Nowym Dworze: wyłączony znak graniczny nr 1718, dalej granicą gmin Lipsk i Sztabin oraz Nowy Dwór i Dąbrowa Białostocka;
6.placówka Straży Granicznej w Nowym Dworzeod znaku granicznego nr 1718 do znaku granicznego nr 1695; linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w Kuźnicy: wyłączony znak graniczny nr 1695, dalej wyłączona m. Wołyńce, wyłączona m. Kuścińce, wyłączona m. Zajzdra, dalej granicą gmin Sidra oraz Kuźnica i Sokółka;z powiatu sokolskiego gmina Suchowola;
7.placówka Straży Granicznej w Kuźnicyod znaku granicznego nr 1695 do znaku granicznego nr 1660; linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w Szudziałowie: wyłączony znak graniczny nr 1660, dalej granicą gmin Sokółka oraz Szudziałowo;z powiatu sokolskiego gmina: Janów, Korycin, z powiatu białostockiego gmina Czarna Białostocka;drogowe - Kuźnica Białostocka - Bruzgi, kolejowe - Kuźnica Białostocka - Grodno;
8.placówka Straży Granicznej w Szudziałowieod znaku granicznego nr 1660 do znaku granicznego nr 1634; linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w Krynkach: wyłączony znak graniczny nr 1634, wyłączona m. Krynki, m. Ostrów Północny, wyłączona m. Talkowszczyzna, dalej drogą m. Krynki - m. Supraśl;
9.placówka Straży Granicznej w Krynkachod znaku granicznego nr 1634 do znaku granicznego nr 1604; linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w Bobrownikach: wyłączony znak graniczny nr 1604, dalej granicą gmin Krynki i Szudziałowo oraz Gródek;
10.placówka Straży Granicznej w Bobrownikachod znaku granicznego nr 1604 do znaku granicznego nr 1576; linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w Michałowie: wyłączony znak graniczny nr 1576, dalej granicą gmin Gródek oraz Michałowo;z powiatu białostockiego gmina Supraśl;drogowe - Bobrowniki - Bierestowica, kolejowe - Zubki Białostockie -Bierestowica;
11.placówka Straży Granicznej w Michałowieod znaku granicznego nr 1576 do znaku granicznego nr 1542; linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w Narewce: wyłączony znak graniczny nr 1542, wyłączony tor kolejowy, dalej granicą gmin Michałowo oraz Narewka;z powiatu białostockiego gmina Zabłudów;
12.placówka Straży Granicznej w Narewceod znaku granicznego nr 1542 do znaku granicznego nr 1503; linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w Białowieży: wyłączony znak graniczny nr 1503, dalej granicą gmin Narewka oraz Białowieża i Hajnówka;z powiatu hajnowskiego gmina Narew;kolejowe - Siemianówka -Świsłocz;
13.placówka Straży Granicznej w Białowieżyod znaku granicznego nr 1503 do znaku granicznego nr 1458; linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w Dubiczach Cerkiewnych: wyłączony znak graniczny nr 1458, dalej ciekiem wodnym Leśna i Chwiszczej (wyłączony) do punktu wysokościowego 154,5 (wyłączony), dalej w linii prostej do punktu wysokościowego 159,4 (wyłączony), dalej drogą z m. Bokówka do skrzyżowania dróg Bokówka - Hajnówka z Hajnówka-Dubicze Cerkiewne (wyłączone), dalej drogą w kierunku m. Dubicze Cerkiewne do pkt 157,5 (wyłączony), dalej granicą gmin Hajnówka i Czyże oraz Dubicze Cerkiewne i Orla;drogowe - Białowieża - Piererow;
14.placówka Straży Granicznej w Dubiczach Cerkiewnychod znaku granicznego nr 1458 do znaku granicznego nr 1425; linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w Czeremsze: wyłączony znak graniczny nr 1425, dalej granicą gmin Dubicze Cerkiewne i Orla oraz Kleszczele i Boćki;z powiatu bielskiego gminy: Bielsk Podlaski, Brańsk, Rudka, Wyszki;
15.placówka Straży Granicznej w Czeremszeod znaku granicznego nr 1425 do znaku granicznego nr 1386; linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w Mielniku: wyłączony znak graniczny nr 1386, dalej granicą gmin Czeremcha i Milejczyce oraz Nurzec - Stacja;kolejowe - Czeremcha - Wysokolitowsk, drogowe - Połówce - Pieszczatka;
16.placówka Straży Granicznej w Mielnikuod znaku granicznego nr 1386 do znaku granicznego nr 1346; linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w Janowie Podlaskim: wyłączony znak graniczny nr 1346, dalej granicą gmin Mielnik oraz Konstantynów i Sarnaki;z powiatu siemiatyckiego gminy: Siemiatycze, Dziadkowice, Grodzisk, Drohiczyn, Perlejewo;

3) w Nadbużańskim Oddziale Straży Granicznej:

L.p.Placówki i dywizjonyTerytorialny zasięg działania
Obszar strefy nadgranicznej (akwen polskich obszarów morskich)Poza strefą nadgranicznąRodzaj i nazwa przejścia granicznego
12345
1.placówka Straży Granicznej w Janowie Podlaskimod znaku granicznego nr 1346 do znaku granicznego nr 1313; z powiatu łosickiego gminy Stara Kornica i Sarnaki, linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w Bohukałach: wyłączony znak graniczny nr 1313, dalej granicą gmin Janów Podlaski i Rokitno; linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w Białej Podlaskiej: granicą gmin Janów Podlaski Biała Podlaska, Janów Podlaski i Leśna Podlaska, Konstantynów i Leśna Podlaska, Stara Kornica i Leśna Podlaska, Stara Kornica i Huszlew, Stara Kornica i Łosice, Stara Kornica i Platerów, Sarnaki i Platerów;
2.placówka Straży Granicznej w Bohukałachod znaku granicznego nr 1313 do znaku granicznego nr 1285; linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w Terespolu: włączony znak graniczny nr 1285 do ujścia rzeki Krzna, dalej rzeką Krzna do drogi wojewódzkiej nr 698, wyłączona m. Neple, wyłączona m. Kuzawka, wyłączona m. Koroszczyn Kolonia, wyłączona m. Dobryń Duży, wyłączona m. Kopelówka, m. Kijowiec, wyłączona m. Dobryń Mały, wyłączona m. Lachowka Mała, m. Horbów, wyłączona m. Horbów Kolonia, do granicy gminy Biała Podlaska; linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w Białej Podlaskiej: granicą gmin Zalesie i Biała Podlaska, Rokitno i Biała Podlaska;
3.placówka Straży Granicznej w Terespoluod ujścia rzeki Krzna w rejonie znaku granicznego nr 1285 do znaku granicznego nr 1254; linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w Kodniu: wyłączony znak graniczny nr 1254, wyłączona m. Michalków, m. Polatycze, m. Kobylany, m. Zastawek, dalej granicą gmin Terespol i Kodeń, Terespol i Piszczac, Zalesie i Piszczac; linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w Białej Podlaskiej: granicą gmin Zalesie i Biała Podlaska;drogowe - Terespol -Brześć,

drogowe - Kukuryki - Kozłowiczy, kolejowe - Terespol - Brześć;

4.placówka Straży Granicznej w Kodniuod znaku granicznego nr 1254 do znaku granicznego nr 1211; linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w Sławatyczach: wyłączony znak graniczny nr 1211, wyłączona m. Zalewsze, wyłączona m. Zabłocie, m. Olszanki, dalej granicą gmin Piszczac i Tuczna; linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w Białej Podlaskiej: granicą gmin Piszczac i Łomazy, Piszczac i Biała Podlaska;
5.placówka Straży Granicznej w Sławatyczachod znaku granicznego nr 1211 do znaku granicznego nr 1176; linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w Dołhobrodach: wyłączony znak graniczny nr 1176, m. Kuzawka, m. Janówka, wyłączona m. Wygnanka, wyłączona m. Sosnówka, wyłączona m. Pieńki; linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w Białej Podlaskiej: granicą gmin Sosnówka i Wisznice, Sosnówka i Łomazy, Tuczna i Łomazy;drogowe - Sławatycze -Domaczewo;
6.placówka Straży Granicznej w Dołhobrodachod znaku granicznego nr 1176 do znaku granicznego nr 1147; linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej we Włodawie: wyłączony znak graniczny nr 1147, m. Kol. Różanka, wyłączona m. Korolówka, wyłączona m. PGR Korolówka, wyłączona m. Żuków, włączona m. Konstantyn, dalej granicą gmin Włodawa i Hanna, Hanna - Wyryki, Sosnówka - Wyryki, linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w Białej Podlaskiej: granicą gmin Sosnówka i Podedwórze, Sosnówka i Wisznice;
7.placówka Straży Granicznej we Włodawieod znaku granicznego nr 1147 do znaku granicznego nr 1123; linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w Zbereżu: wyłączony znak graniczny nr 1123, skrzyżowanie drogi Sobibór - Włodawa z linią kolejową, m. Tarasiuki, skrzyżowanie dróg Włodawa - Chełm - Tarasiuki, dalej granicą gmin Włodawa i Hańsk, Wyryki i Hańsk; linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w Lublinie: granicą gmin Wyryki i Stary Brus; linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w Białej Podlaskiej: granicą gmin: Wyryki i Dębowa Kłoda, Wyryki i Podedwórze;
8.placówka Straży Granicznej w Zbereżuod znaku granicznego nr 1123 do znaku granicznego nr 1041; linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w Woli Uhruskiej: wyłączony znak graniczny nr 1041, punkt triangulacyjny 172,5, m. Stulno, linią kolejową Chełm - Włodawa, dalej granicą gmin Włodawa i Wola Uhruska, Hańsk i Wola Uhruska, Hańsk i Sawin, linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w Lublinie: granicą gmin Hańsk i Wierzbica, Hańsk i Urszulin, Hańsk i Stary Brus;
9.placówka Straży Granicznej w Woli Uhruskiejod znaku granicznego nr 1041 do znaku granicznego nr 1010; linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w Dorohusku: wyłączony znak graniczny nr 1010, dalej drogą Świerże - Rudka, granicą gmin Ruda Huta i Dorohusk, Ruda Huta i Chełm, Sawin i Chełm, linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w Lublinie: granicą gmin Sawin i Wierzbica;
10.placówka Straży Granicznej w Dorohuskuod znaku granicznego nr 1010 do znaku granicznego nr 966; linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w Skryhiczynie: wyłączony znak graniczny nr 966, dalej granicą gmin Dorohusk i Dubienka, Dorohusk i Żmudź, Kamień i Żmudź; linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w Lublinie: granicą gmin: Kamień i Leśniowice, Chełm i Leśniowice, Chełm i Siennica Różana, granicą gmin Chełm i Rejowiec, Chełm i Siedliszcze, Chełm i Wierzbica;drogowe - Dorohusk -Jagodzin, kolejowe - Dorohusk - Jagodzin;
11.placówka Straży Granicznej w Skryhiczynieod znaku granicznego nr 966 do znaku granicznego nr 931; linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w Horodle: wyłączony znak graniczny nr 931, wyłączona m. Matcze, wyłączona m. Cegielnia, dalej granicą gmin Białopole i Horodło, Białopole i Hrubieszów, Białopole i Uchanie; linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w Lublinie: granicą gmin Białopole i Wojsławice, Żmudź i Wojsławice, Żmudź i Leśniowice;
12.placówka Straży Granicznej w Horodleod znaku granicznego nr 931 do znaku granicznego nr 882; linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w Hrubieszowie: wyłączony znak graniczny nr 882, m. Łukaszówka, wyłączona m. Husynne, wyłączona m. Moroczyn, wyłączona m. Dziekanów, m. Moniatycze, m. Nowosiółki, dalej granicą gmin Hrubieszów i Trzeszczany, Uchanie i Trzeszczany; linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w Lublinie: granicą gmin Uchanie i Grabowiec, Uchanie i Wojsławice;
13.placówka Straży Granicznej w Hrubieszowieod znaku granicznego nr 882 do znaku granicznego nr 853; linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w Kryłowie: wyłączony znak graniczny nr 853, m. Wołynka, wyłączona m. Cichobórz, m. Mieniany, wyłączona m. Masłomęcz, granicą gmin Hrubieszów i Werbkowice i dalej wzdłuż linii kolejowej Hrubieszów - Zamość do granicy gminy Werbkowice i Miączyn; linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w Lublinie: granicą gmin Werbkowice i Miączyn, Trzeszczany i Miączyn, Trzeszczany i Grabowiec;kolejowe - Hrubieszów -Włodzimierz Wołyński drogowe - Zosin - Ustiług;
14.placówka Straży Granicznej w Kryłowieod znaku granicznego nr 853 do znaku granicznego nr 820; linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w Dołhobyczowie: wyłączony znak graniczny nr 820, m. Gołębie, granicą gmin Mircze i Dołhobyczów, m. Smoligów, m. Lasków, m. Marysin, m. Borsuk, m. Miętkie, Bagno Świtulichna, m. Lipowiec; linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w Lublinie: granicą gmin Mircze i Tyszowce, Werbkowice i Tyszowce, Werbkowice i Miączyn;
15.placówka Straży Granicznej w Dołhobyczowieod znaku granicznego nr 820 do znaku granicznego nr 766; linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w Chłopiatynie: wyłączony znak graniczny nr 766, dalej wyłączona m. Liwcze, m. Kościaszyn, dalej granicą gmin Dołhobyczów i Telatyn, Mircze i Telatyn, Mircze i Łaszczów; linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w Lublinie: granicą gmin Mircze - Tyszowce;
16.placówka Straży Granicznej w Chłopiatynieod znaku granicznego nr 766 do znaku granicznego nr 700; linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w Lubyczy Królewskiej: wyłączony znak graniczny nr 700, dalej m. Korczmin, wyłączona m. PGR Korczmin, PGR Krzewica, m. Rzeplin, kol. Rzeplin, wyłączona m. Zachajek, dalej granicą gmin Telatyn i Ulhówek, Telatyn i Łaszczów, rzeką Kmiczynką do granicy gminy Tyszowce; linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w Lublinie: granicą gmin Łaszczów i Tyszowce;
17.placówka Straży Granicznej w Lubyczy Królewskiejod znaku granicznego nr 700 do znaku granicznego nr 658; linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w Hrebennem: wyłączony znak graniczny nr 658, dalej południową stroną nasypu dawnej linii kolejowej z Hrebennego do Sokala, następnie przez rzekę Sołokija do stawów hodowlanych, dalej wzdłuż wschodniej grobli tych stawów do północnego skraju lasu pomiędzy m. Kornie i m. Machnów Stary, dalej północną ścianą lasu przez drogę Kornie - Machnów Stary w kierunku zachodnim do punktu wysokościowego 230,1, dalej drogą polną w kierunku zachodnim do południowej ściany lasu położonego za m. Teniatyska (punkt wysokościowy 239,2 przy skrzyżowaniu dróg gruntowych), dalej drogą leśną w kierunku południowo - zachodnim przez rzekę Sołokija oraz szlak kolejowy Hrebenne - Lubycza Królewska do drogi krajowej nr 17, dalej drogą krajowej nr 17 do m. Lubycza Królewska, dalej drogą Lubycza Królewska - Ruda Żurawiecka -Żurawce - Korhynie do m. Korhynie a następnie do punktu wysokościowego 296,7 za m. Korhynie, dalej do m. Kol. Korhynie i dalej drogą gruntową w kierunku północnym przez drogę Wierszczyca - Tomaszów Lubelski, zachodnią ścianą lasu za m. Przewłoka, do punktu wysokościowego 293,0, dalej do granicy gmin Jarczów i Tomaszów Lubelski pomiędzy miejscowościami Klekacz i Nedeżów i dalej granicą tych gmin do styku z gminą Rachanie; linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w Lublinie: granicą gmin Jarczów i Rachanie, Łaszczów i Rachanie, Łaszczów i Tyszowce;
18.placówka Straży Granicznej w Hrebennemod znaku granicznego nr 658 do znaku granicznego nr 638; linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w Horyńcu - Zdroju: wyłączony znak graniczny nr 638, dalej granicą gmin Lubycza Królewska i Horyniec - Zdrój, Lubycza Królewska i Narol, Bełżec i Narol, Tomaszów Lubelski i Narol; linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w Lublinie: granicą gmin Tomaszów Lubelski i Susiec, Tomaszów Lubelski i Krasnobród, Tomaszów Lubelski i Tarnawatka, Tomaszów Lubelski i Rachanie;drogowe - Hrebenne -Rawa Ruska, kolejowe - Hrebenne - Rawa Ruska;
19.placówka Straży Granicznej w LublinieLublin (m. p.), powiaty: lubelski, lubartowski, kraśnicki, opolski, puławski, rycki, świdnicki, łęczyński, z powiatu parczewskiego gmina Sosnowica, z powiatu włodawskiego gminy: Urszulin, Stary Brus, z powiatu chełmskiego gminy: Wierzbica, Rejowiec, Rejowiec Fabryczny, Siedliszcze, Zamość (m. p.), powiat zamojski, powiat biłgorajski, powiat janowski, powiat krasnostawski, z powiatu tomaszowskiego gminy: Susiec, Tarnawatka, Rachanie, Krynice, Tyszowce, z powiatu chełmskiego gminy: Wojsławice, Leśniowice;lotnicze - Świdnik k/Lublina;
20.placówka Straży Granicznej w Białej PodlaskiejBiała Podlaska (m. p.); gmina Biała Podlaska, gmina Leśna Podlaska; linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w Janowie Podlaskim: granicą gmin Biała Podlaska i Janów Podlaski, Leśna Podlaska i Konstantynów, Leśna Podlaska i Stara Kornica, Huszlew i Stara Kornica, Łosice i Stara Kornica, Platerów i Stara Kornica, Platerów i Sarnaki; linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w Bohukałach: granicą gmin Biała Podlaska i Zalesie, Biała Podlaska i Rokitno; linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w Terespolu: granicą gmin Biała Podlaska i Zalesie; linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w Kodniu: granicą gmin Łomazy i Piszczac, Biała Podlaska i Piszczac; linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w Sławatyczach: granicą gmin Wisznice i Sosnówka, Łomazy i Tuczna; linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w Dołhobrodach: granicą gmin Podedwórze i Sosnówka, Wisznice i Sosnówka; linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej we Włodawie: granicą gmin Dębowa Kłoda i Wyryki, Podedwórze i Wyryki;powiaty: radzyński, łukowski, z powiatu łosickiego gminy: Huszlew, Olszanka, Łosice, Platerów, z powiatu bialskiego gminy: Wisznice, Rossosz, Łomazy, Drelów, Międzyrzec Podlaski, z powiatu parczewskiego gminy: Podedwórze, Dębowa Kłoda, Parczew, Siemień, Milanów, Jabłoń;

4) w Bieszczadzkim Oddziale Straży Granicznej:

L.p.Placówki i dywizjonyTerytorialny zasięg działania
Obszar strefy nadgranicznej (akwen polskich obszarów morskich)Poza strefą nadgranicznąRodzaj i nazwa przejścia granicznego
12345
1.placówka Straży Granicznej w Horyńcu-Zdrojuod znaku granicznego nr 638 do znaku granicznego nr 599; linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w Lubaczowie: wyłączony znak graniczny nr 599, dalej granicą gmin Horyniec - Zdrój i Lubaczów oraz Horyniec - Zdrój i Cieszanów oraz Narol i Cieszanów;kolejowe - Werchrata -Rawa Ruska;
2.placówka Straży Granicznej w Lubaczowieod znaku granicznego nr 599 do znaku granicznego nr 569; linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w Korczowej: wyłączony znak graniczny nr 569, m. Tarnawskie, wyłączona m. Czerniawka, styk gmin Oleszyce, Laszki, Wielkie Oczy, dalej granicą gmin Oleszyce i Laszki;z powiatu lubaczowskiego gmina Stary Dzików, z powiatu jarosławskiego gmina Wiązownica;drogowe - Budomierz -Hruszew;
3.placówka Straży Granicznej w Korczowejod znaku granicznego nr 569 do znaku granicznego nr 533; linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w Medyce: wyłączony znak graniczny nr 533, rzeką Wisznia do granicy gminy Radymno, dalej granicą gmin Radymno i Stubno oraz Radymno i Orły;z powiatu jarosławskiego gminy: Jarosław, Pawłosiów, Chłopice,drogowe - Korczowa -Krakowiec;
4.placówka Straży Granicznej w Medyceod znaku granicznego nr 533 do znaku granicznego nr 496; linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w Hermanowicach: wyłączony znak graniczny nr 496, włączona m. Jaksmanice i Krówniki, dalej rzeką Wiar, od mostu na drodze krajowej nr 28 w m. Przemyśl - ulicami: Lwowską, Mickiewicza, Jagiellońską do mostu na rzece San, rzeką San do m. Wapowce, dalej granicą gmin Przemyśl i Krasiczyn;z powiatu jarosławskiego gminy: Rokietnica, Pruchnik, Roźwienica;drogowe - Medyka-Szeginie, kolejowe - Przemyśl-Mościska;
5.placówka Straży Granicznej w Hermanowicachod znaku granicznego nr 496 do znaku granicznego nr 475; linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w Huwnikach: wyłączony znak graniczny nr 475, włączona m. Kłokowice i Aksmanice, wyłączona m. Gaje i Berendowice, punkt triangulacyjny 496,3 (góra Szybenica), w linii prostej w kierunku zachodnim do granicy gmin Krasiczyn i Fredropol, dalej granicą gmin Krasiczyn i Fredropol oraz Krasiczyn i Birczaz powiatu przemyskiego gminy: Krzywcza i Dubiecko;
6.placówka Straży Granicznej w Huwnikachod znaku granicznego nr 475 do znaku granicznego nr 446; linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w Wojtkowej: wyłączony znak graniczny nr 446, dalej granicą gmin Fredropol i Ustrzyki Dolne oraz Bircza i Ustrzyki Dolne;
7.placówka Straży Granicznej w Wojtkowejod znaku granicznego nr 446 do znaku granicznego nr 414; linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w Krościenku: wyłączony znak graniczny nr 414, wyłączona góra Bukowina, góra Magura, punkt triangulacyjny 647,9;
8.placówka Straży Granicznej w Krościenkuod znaku granicznego nr 414 do znaku granicznego nr 376; linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w:

a) Czarnej Górnej - wyłączony znak graniczny nr 376, dalej granicą gmin Ustrzyki Dolne i Czarna Górna,

b) Wetlinie - od styku gmin Ustrzyki Dolne, Czarna Górna i Solina - granicą gmin Ustrzyki Dolne i Solina oraz Olszanica i Solina

kolejowe - Krościenko -Chyrów, drogowe - Krościenko -Smolnica;
9.placówka Straży Granicznej w Czarnej Górnejod znaku granicznego nr 376 do znaku granicznego nr 351; linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w:

a) Stuposianach - wyłączony znak graniczny nr 351, góra Trohaniec, góra Hulskie, dalej granicą gmin Czarna Górna i Lutowiska,

b) Wetlinie - granicą gmin Czarna Górna i Cisna oraz Czarna Górna i Solina;

10.placówka Straży Granicznej w Stuposianachod znaku granicznego nr 351 do znaku granicznego nr 222; linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w:

a) Ustrzykach Górnych - wyłączony znak graniczny nr 222, punkt traingulacyjny 888,9, góra Grandysowa, góra Widełki, góra Jawornik, wyłączona góra Smerek,

b) Wetlinie - granicą gmin Lutowiska i Cisna;

11.placówka Straży Granicznej w Ustrzykach Górnychod znaku granicznego nr 222 do znaku granicznego nr 15; linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w Wetlinie: wyłączony znak graniczny nr 15, wyłączona góra Wielka Rawka, dalej szlakiem turystycznym, wyłączona góra Mała, dalej szlakiem turystycznym w kierunku północno-zachodnim do Przełęczy Wyżnej (Przełęcz nad Brzegami Górnymi), dalej granicą gmin Lutowiska i Cisna do góry Smerek (z wyłączeniem góry);
12.placówka Straży Granicznej w Wetlinieod znaku granicznego nr 15 do znaku granicznego nr I/51; linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w Sanoku: wyłączony znak graniczny nr I/51 dalej granicą gmin Cisna i Komańcza, Baligród i Komańcza oraz Baligród i Zagórz;
13.placówka Straży Granicznej w Sanokuod znaku granicznego nr I/51 do znaku granicznego nr I/202; linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w Tarnowie: wyłączony znak graniczny nr I/202, dalej granicą gmin Krempna i Sękowa;powiaty: brzozowski, jasielski, strzyżowski, krośnieński, Krosno (m.p.), z powiatu dębickiego gminy: Brzostek i Jodłowa, z powiatu leskiego gmina Lesko, z powiatu rzeszowskiego gminy: Dynów, Dynów (g.m.), Błażowa, z powiatu sanockiego gminy: Sanok, Tyrawa Wołoska, Zarszyn, Besko;
14.placówka Straży Granicznej w Rzeszowie-Jasioncepowiaty: przeworski, łańcucki, leżajski, ropczycko - sędziszowski, mielecki, kolbuszowski, niżański, stalowowolski, tarnobrzeski, Tarnobrzeg (m.p.), Rzeszów (m.p.), z powiatu dębickiego gminy: Czarna, Dębica, Dębica (g.m.), Pilzno, Żyraków z powiatu rzeszowskiego gminy: Boguchwała, Chmielnik, Głogów Małopolski, Hyżne, Kamień, Krasne, Lubenia, Sokołów Małopolski, Świlcza, Trzebownisko, Tyczyn;lotnicze - Rzeszów-Jasionka lotnicze - Mielec;

5) w Śląsko - Małopolskim Oddziale Straży Granicznej:

L.p.Placówki i dywizjonyTerytorialny zasięg działania
Obszar strefy nadgranicznej (akwen polskich obszarów morskich)Poza strefą nadgranicznąRodzaj i nazwa przejścia granicznego
12345
1.placówka Straży Granicznej w Tarnowieod znaku granicznego nr I/202 do znaku granicznego nr II/66; linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w Zakopanem: wyłączony znak graniczny nr II/66, dalej granicą gmin Piwniczna Zdrój i Szczawnica, Rytro i Szczawnica, Stary Sącz i Szczawnica, Łącko i Szczawnica, Łącko i Krościenko n/Dunajcem oraz Łącko i Ochotnica Dolna;powiaty: dąbrowski, bocheński, brzeski, tarnowski, Nowy Sącz (m.p.), Tarnów (m.p.), z powiatu gorlickiego gminy: Lipinki, Gorlice, Łużna, Bobowa (g.m-w), Moszczenica, Biecz, Gorlice

(g.m.), z powiatu nowosądeckiego gminy: Podegrodzie, Chełmiec, Łososina Dolna, Gródek n/Dunajcem, Korzenna, Kamionka Wielka;

2.placówka Straży Granicznej w Zakopanemod znaku granicznego nr II/66 do znaku granicznego nr III/90; linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w Bielsku-Białej: wyłączony znak graniczny nr III/90, dalej granicą gmin Zawoja i Jeleśnia, Zawoja i Koszarowa, Stryszawa i Koszarowa oraz Stryszawa i Jeleśnia;powiaty: myślenicki, limanowski, z powiatu nowotarskiego gmina Rabka Zdrój (g.m-w), z powiatu suskiego gminy: Jordanów (g.m.), Jordanów, Budzów, Zembrzyce, Sucha Beskidzka (g.m.);
3.placówka Straży Granicznej w Krakowie-Balicachpowiaty: krakowski, miechowski, proszowicki, olkuski, chrzanowski, wielicki, Kraków (m.p.);lotnicze - Kraków-Balice;
4.placówka Straży Granicznej w Bielsku-Białej z siedzibą w Cieszynieod znaku granicznego nr III/90 do znaku granicznego nr I/148a; linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w Rudzie Śląskiej wyłączony znak graniczny nr I/148a, dalej granicą gmin Jastrzębie Zdrój i Godów, Jastrzębie Zdrój i Mszana, Jastrzębie Zdrój i Świerklany oraz Żory i Świerklany;powiaty: wadowicki, oświęcimski, z powiatu żywieckiego gminy: Łodygowice, Łękawica, Ślemień, Gilowice, Czernichów, Żywiec (g.m.), z powiatu cieszyńskiego gmina Chybie, z powiatu bielskiego gminy: Buczkowice, Wilkowice (g.m-w), Porąbka, Kozy, Wilamowice, Bestwina, Czechowice-Dziedzice (g.m-w), Jasienica, Jaworze, z powiatu pszczyńskiego gminy: Suszec, Goczałkowice-Zdrój, Kobiór, Miedźna, Pszczyna(g.m-w), Bielsko Biała (m.p.);
5.placówka Straży Granicznej w Rudzie Śląskiejod znaku granicznego nr I/148a do znaku granicznego nr II/45/6; linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w Opolu: wyłączony znak graniczny nr II/45/6, dalej granicą gmin: Pietrowice Wielkie i Kietrz, Pietrowice Wielkie i Baborów, Rudnik i Baborów oraz Rudnik i Polska Cerekiew;z powiatu raciborskiego gminy: Kuźnia Raciborska (g.m-w), Nędza, Kornowac, z powiatu wodzisławskiego gminy: Marklowice, Pszów (g.m.), Radlin (g.m.), Rydułtowy (g.m.); powiaty: gliwicki, bieruńsko-lędziński, mikołowski, rybnicki, Rybnik (m.p.), Gliwice (m.p.), Chorzów (m.p.), Bytom (m.p.), Jaworzno (m.p.), Katowice (m.p.), Mysłowice (m.p.), Piekary Śląskie (m.p.), Ruda Śląska (m.p.), Zabrze (m.p.), Tychy (m.p.), Sosnowiec (m.p.), Świętochłowice (m.p.), Siemianowice Śląskie (m.p.);
6. placówka Straży Granicznej w Opolu od znaku granicznego nr II/45/6 do znaku granicznego nr II/200; linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w Kłodzku : wyłączony znak graniczny nr II/200, dalej granicą gmin: Paczków i Złoty Stok, Paczków i Kamieniec Ząbkowicki, Paczków i Ziębice oraz Otmuchów i Ziębice;powiaty: brzeski, namysłowski, kluczborski, oleski, opolski, strzelecki,

Opole (m.p.), z powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego gminy: Kędzierzyn-Koźle (g.m.), Bierawa, Cisek, Reńska Wieś, z powiatu krapkowickiego gminy: Gogolin (g.m.), Zdzieszowice (g.m.), z powiatu nyskiego gminy: Kamiennik, Łambinowice, Pakosławice, Skoroszyce;

7.placówka Straży Granicznej w Katowicach-Pyrzowicachpowiaty: będziński, lubliniecki, myszkowski, tarnogórski, kłobucki, częstochowski, zawierciański, Częstochowa (m.p.), Dąbrowa Górnicza (m.p.);lotnicze - Katowice-Pyrzowice;

6) w Nadodrzańskim Oddziale Straży Granicznej:

Lp.Placówki i dywizjonyTerytorialny zasięg działania
Obszar strefy nadgranicznej (akwen polskich obszarów morskich)Poza strefą nadgranicznąRodzaj i nazwa przejścia granicznego
12345
1.placówka Straży Granicznej w Kłodzkuod znaku granicznego nr II/200 do znaku granicznego nr III/204/3, linią rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w Jeleniej Gorze: wyłączony znak graniczny nr III/204/3, dalej granicą gmin Nowa Ruda i Głuszyca, Nowa Ruda i Walim oraz Pieszyce i Walim;powiaty: strzeliński, oławski, z powiatu ząbkowickiego gminy: Ciepłowody, Ząbkowice Śląskie, z powiatu dzierżoniowskiego gminy: Dzierżoniów, Niemcza, Łagiewniki, Piława Górna;
2.placówka Straży Granicznej w Jeleniej Górzeod znaku granicznego nr III/204/3 do znaku granicznego nr IV/58; linia rozgraniczenia z placówka Straży Granicznej w Zgorzelcu: wyłączony znak graniczny nr IV/58, dalej granicą gmin: Szklarska Poręba i Mirsk oraz Stara Kamienica i Mirsk;powiaty: jaworski, świdnicki, złotoryjski, z powiatu wałbrzyskiego gminy: Stare Bogaczowice, Szczawno-Zdrój, z powiatu kamiennogórskiego gmina: Marciszów, z powiatu jeleniogórskiego gminy: Jeżów Sudecki, Janowice Wielkie;lotnicze - Jelenia Góra;
3.placówka Straży Granicznej w Zgorzelcuod znaku granicznego nr IV/58 do znaku granicznego nr 185; linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w Tuplicach: wyłączony znak nr 185, dalej granica gmin Pieńsk i Przewóz, Węgliniec i Przewóz oraz Węgliniec i Gozdnica;z powiatu bolesławieckiego gminy: Bolesławiec, Gromadka, Osiecznica, Warta Bolesławiecka, z powiatu lwóweckiego gminy: Wleń, Lubomierz, Lwówek Śląski;
4.placówka Straży Granicznej w Tuplicachod znaku granicznego nr 185 do znaku granicznego nr 364; linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w Zielonej Górze - Babimoście: wyłączony znak graniczny nr 364, granicą gmin Brody i Gubin, Lubusko i Gubin oraz Lubsko i Bobrowice;z powiatu żagańskiego gminy: Brzeźnica, Iłowa, Mało wice, Niegosławice, Szprotawa, Żagań (g.m.), Żagań, z powiatu żarskiego gmina: Jasień, z powiatu zielonogórskiego gmina: Nowogród Bobrzański;
5.placówka Straży Granicznej w Zielonej Górze - Babimościeod znaku granicznego nr 364 do znaku granicznego nr 432; linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w Świecku: włączony znak graniczny nr 432, dalej granicą gmin Gubin i Cybinka, Maszewo i Cybinka oraz Maszewo i Torzym;powiaty: nowosolski, wschowski, wolsztyński, z powiatu zielonogórskiego gminy: Babimost, Bojadła, Czerwieńsk, Kargowa, Sulechów, Świdnica, Trzebiechów, Zabór, Zielona Góra, z powiatu krośnieńskiego: gminy Dąbie, Bytnica;lotnicze - Zielona Góra-Babimost, lotnicze - Przylep k/Zielonej Góry;
6.placówka Straży Granicznej w Świeckuod znaku granicznego nr 432 do znaku granicznego nr 521; linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w Gorzowie Wielkopolskim z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą: wyłączony znak graniczny nr 521 dalej granicą gmin Słubice i Górzyca, Rzepin i Górzyca, Ośno Lubuskie i Górzyca oraz Ośno Lubuskie i Słońsk;powiat świebodziński, z powiatu międzyrzeckiego gmina: Trzciel (g.m-w), z powiatu sulęcińskiego gmina Torzym (g.m-w);
7.placówka Straży Granicznej w Gorzowie Wielkopolskim z siedzibą w Kostrzynie nad Odrąod znaku granicznego nr 521 do znaku granicznego nr 568; linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w Szczecinie: włączony znak graniczny nr 568, dalej granicą gmin Kostrzyn nad Odrą i Boleszkowice, Kostrzyn nad Odrą i Dębno oraz Witnica i Dębno;powiaty: strzelecko - drezdenecki, gorzowski, Gorzów (m.p.), z powiatu międzyrzeckiego gminy: Bledzew, Międzyrzecz (g.m-w), Przytoczna, Pszczew, Skwierzyna (g.m-w), z powiatu sulęcińskiego gminy: Krzeszyce, Lubniewice (g.m-w), Sulęcin (g.m-w);
8.placówka Straży Granicznej we Wrocławiu -Strachowicachpowiaty: milicki, oleśnicki, trzebnicki, wrocławski,. Wrocław (m.p);lotnicze - Wrocław - Strachowice;
9.placówka Straży Granicznej w Legnicypowiaty: średzki, głogowski, górowski, polkowicki, lubiński, wołowski, legnicki, Legnica (m.p.);
10.placówka Straży Granicznej w Kaliszupowiaty: słupecki, kolski, jarociński, pleszewski, turecki, krotoszyński, ostrowski, ostrzeszowski, kępiński, koniński, Konin (m.p.), kaliski, Kalisz (m.p.);
11.placówka Straży Granicznej w Poznaniu - Ławicypowiaty: złotowski, pilski, czarnkowsko - trzcianecki, chodzieski, międzychodzki, szamotulski, obornicki, wągrowiecki, nowotomyski, gnieźnieński, wolsztyński, grodziski, kościański, śremski, średzki, wrzesiński, gostyński, rawicki, poznański, Poznań (m.p.), leszczyński, Leszno (m.p.);lotnicze -Poznań - Ławica;

7) w Morskim Oddziale Straży Granicznej:

Lp.Placówki i dywizjonyTerytorialny zasięg działania
Obszar strefy nadgranicznej (akwen polskich obszarów morskich)Poza strefą nadgranicznąRodzaj i nazwa przejścia granicznego
12345
1.placówka Straży Granicznej w Szczecinieod znaku granicznego nr 568 do znaku granicznego nr 892; linia rozgraniczenia z:

a) Pomorskim Dywizjonem Straży Granicznej w Świnoujściu: znak graniczny nr 892, linią brzegową Zalewu Szczecińskiego w gminie Nowe Warpno i Police do granicy wód Zalewu Szczecińskiego i dalej wzdłuż granicy wód morskich portu w Policach i Szczecinie,

b) placówką Straży Granicznej w Świnoujściu lądową granicą gminy Stepnica i Goleniów;

powiaty: wałecki, hoszczeński, pyrzycki, stargardzki, z powiatu gryfińskiego gmina Trzcińsko - Zdrój, z powiatu myśliborskiego gminy: Myślibórz, Nowogródek Pomorski, Barlinek, z powiatu goleniowskiego gmina Goleniów;lotnicze - Szczecin-Goleniów, morskie -Szczecin, morskie - Trzebież, morskie - Nowe Warpno;
2.placówka Straży Granicznej w Świnoujściuod znaku granicznego nr 893 do znaku granicznego nr 923 i dalej do brzegu morza terytorialnego, brzegiem morza terytorialnego na odcinku Świnoujście (m.p.) i powiatu kamieńskiego; linia rozgraniczenia z:

a) Pomorskim Dywizjonem Straży Granicznej w Świnoujściu: znak graniczny nr 893, dalej brzegiem Zalewu Szczecińskiego, rzeki Dziwnej i Zalewu Kamieńskiego do granicy gminy Stepnica oraz Goleniów, a także brzegiem morza terytorialnego od granicy z Republiką Federalną Niemiec na odcinku Świnoujście (m.p.) i powiatu kamieńskiego,

b) placówką Straży Granicznej w Rewalu: od brzegu morza terytorialnego granicą gmin Dziwnów i Świerzno oraz Rewal, Karnice i Gryfice;

z powiatu kamieńskiego gmina Golczewo, z powiatu goleniowskiego gminy: Przybiernów, Nowogard, Osina, Maszewo;morskie - Świnoujście, morskie - Dziwnów;
3.placówka Straży Granicznej w Rewalubrzegiem morza terytorialnego na odcinku powiatu gryfickiego; linia rozgraniczenia z:

a) placówką Straży Granicznej w Kołobrzegu: granicami gmin Trzebiatów i Brojce oraz Kołobrzeg i Siemyśl,

b) Pomorskim Dywizjonem Straży Granicznej w Świnoujściu: wzdłuż brzegu morza terytorialnego na odcinku powiatu gryfickiego;

powiat łobeski, z powiatu gryfickiego gmina Płoty;morskie - Mrzeżyno;
4.placówka Straży Granicznej w Kołobrzegubrzegiem morza terytorialnego na odcinku powiatu kołobrzeskiego; linia rozgraniczenia z:

a) placówką Straży Granicznej w Darłowie: granicami gmin Ustronie Morskie, Dygowo i Karlino oraz Będzino i Biesiekierz,

b) Pomorskim Dywizjonem Straży Granicznej w Świnoujściu: wzdłuż brzegu morza terytorialnego na odcinku powiatu kołobrzeskiego;

powiat drawski, świdwiński, z powiatu białogardzkiego gminy: Białogard (g.m.), Białogard, Tychowo; z powiatu kołobrzeskiego gmina Rymań;morskie - Kołobrzeg;
5.placówka Straży Granicznej w Darłowiebrzegiem morza terytorialnego na odcinku powiatu koszalińskiego; linia rozgraniczenia z:

a) placówką Straży Granicznej w Ustce: granicami gmin Postomino i Sławno oraz Ustka i Słupsk,

b) Pomorskim Dywizjonem Straży Granicznej w Świnoujściu: wzdłuż brzegu morza terytorialnego na odcinku gmin Darłowo i Postomino z powiatu koszalińskiego do południka 16°30'00" długości geograficznej wschodniej,

c) Kaszubskim Dywizjonem Straży Granicznej w Gdańsku: wzdłuż brzegu morza terytorialnego na odcinku gminy Postomino od południka 16°30'00" długości geograficznej wschodniej do granicy powiatów sławieńskiego oraz słupskiego;

powiat szczecinecki, z powiatu koszalińskiego gminy: Bobolice, Polanów, Świeszyno, Manowo;morskie - Darłowo;
6.placówka Straży Granicznej w Ustcebrzegiem morza terytorialnego na odcinku powiatu słupskiego; linia rozgraniczenia z:

a) placówką Straży Granicznej w Łebie: granicami gmin Smołdzino i Główczyce oraz Łeba, Wicko i Nowa Wieś Lęborska,

b) Kaszubskim Dywizjonem Straży Granicznej w Gdańsku: wzdłuż brzegu morza terytorialnego na odcinku powiatu słupskiego;

powiaty: człuchowski, bytowski, z powiatu słupskiego gminy: Kępice, Kobylnica, Dębnica Kaszubska, Damnica, Potęgowo;morskie - Ustka;
7.placówka Straży Granicznej w Łebiebrzegiem morza terytorialnego na odcinku powiatu lęborskiego i wejherowskiego; linia rozgraniczenia z:

a) placówką Straży Granicznej we Władysławowie: granicą gmin Choczewo, Gniewino, Wejherowo Reda i Rumia oraz Krokowa, Puck i Kosakowo,

b) z Placówką Straży Granicznej w Gdyni: granicami gmin: Rumia, Wejherowo i Szemud oraz Gdynia (m.p.) i gminy Żukowo,

c) Kaszubskim Dywizjonem Straży Granicznej w Gdańsku: wzdłuż brzegu morza terytorialnego na odcinku powiatów lęborskiego i wejherowskiego;

z powiatu lęborskiego gmina Lębork, Lębork (g.m.), Cewice, z powiatu wejherowskiego gminy Linia, Luzino;morskie - Łeba;
8.placówka Straży Granicznej we Władysławowiebrzegiem morza terytorialnego i Zatoki Gdańskiej na odcinku powiatu puckiego; linia rozgraniczenia z:

a) placówką Straży Granicznej w Gdyni: granicami gmin Kosakowo i Gdynia z wyłączeniem terytorialnego zasięgu działania dodatkowego lotniczego przejścia granicznego Gdynia-Kosakowo,

b) Kaszubskim Dywizjonem Straży Granicznej w Gdańsku: wzdłuż brzegu morza terytorialnego i Zatoki Gdańskiej na odcinku powiatu puckiego;

morskie - Władysławowo, morskie - Jastarnia, morskie - Hel;
9.placówka Straży Granicznej w Gdynibrzegiem Zatoki Gdańskiej na odcinku (m.p.) Gdynia; linia rozgraniczenia z:

a) placówką Straży Granicznej w Gdańsku: granicami Gdynia (m.p.) i gminy Żukowo oraz Sopot, Gdańsk (m.p.) i gminy Kolbudy,

b) Kaszubskim Dywizjonem Straży Granicznej w Gdańsku: wzdłuż Zatoki Gdańskiej na odcinku Gdynia (m.p.); jednocześnie wyłącza się terytorialny zasięg działania dodatkowego lotniczego przejścia granicznego Gdynia-Kosakowo;

powiaty: chojnicki, kościerski, z powiatu kartuskiego gminy: Chmielno, Kartuzy, Przodkowo, Sierakowice, Somonino, Stężyca, Sulęczyno;morskie - Gdynia;
10.placówka Straży Granicznej w Gdańskubrzegiem Zatoki Gdańskiej na odcinku Sopot (m.p.), Gdańsk (m.p.); linia rozgraniczenia z:

a) placówką Straży Granicznej w Krynicy Morskiej - granicami Gdańsk (m.p.) i gminy Cedry Wielkie oraz Stegna i Ostaszewo,

b) Kaszubskim Dywizjonem Straży Granicznej w Gdańsku: wzdłuż brzegu Zatoki Gdańskiej na odcinku Sopot (m.p.) i Gdańsk (m.p.);

powiaty: starogardzki, tczewski, z powiatu gdańskiego gminy: Przywidz, Trąbki Wielkie, Pszczółki, Suchy Dąb;morskie - Gdańsk-Port, morskie - Gdańsk-Górki Zachodnie;
11.placówka Straży Granicznej w Krynicy Morskiejbrzegiem Zatoki Gdańskiej i morza terytorialnego na odcinku powiatu nowodworskiego oraz na lądzie od brzegu morza terytorialnego (na zachód od znaku granicznego nr 2439) do zachodniego brzegu Zalewu Wiślanego (na wschód od znaku granicznego nr 2436); linia rozgraniczenia z:

a) Kaszubskim Dywizjonem Straży Granicznej w Gdańsku:

- od granicy państwowej, wzdłuż brzegu morza terytorialnego i Zatoki Gdańskiej na odcinku powiatu nowodworskiego,

- od granicy państwowej, wzdłuż zachodniego brzegu Zalewu Wiślanego na odcinku powiatu nowodworskiego,

b) placówką Straży Granicznej w Elblągu: od brzegu Zalewu Wiślanego granicą gmin Sztutowo i Nowy Dwór oraz Elbląg i Gronowo Elbląskie;

12.placówka Straży Granicznej w Elblągubrzegiem Zalewu Wiślanego na odcinku powiatu elbląskiego i gminy Frombork z powiatu braniewskiego; linia rozgraniczenia z:

a) placówką Straży Granicznej w Braniewie: granicami gmin Frombork oraz Braniewo i Płoskinia,

b) Kaszubskim Dywizjonem Straży Granicznej w Gdańsku: wzdłuż wschodniego brzegu Zalewu Wiślanego na odcinku powiatu elbląskiego i gminy Frombork z powiatu braniewskiego;

powiaty: kwidzyński, sztumski, malborski, Elbląg (m.p.), z powiatu elbląskiego gminy: Godkowo, Gronowo Elbląskie, Elbląg, Markus, Milejewo, Młynary, Pasłęk, Rychliki;morskie - Elbląg,

morskie - Frombork;

13.placówka Straży Granicznej w Gdańsku-Rębiechowielotnicze - Gdańsk - Rębiechowo, lotnicze - Gdynia - Kosakowo;
14.Pomorski Dywizjon Straży Granicznej w Świnoujściuobszary morskie Rzeczypospolitej Polskiej znajdujące się na zachód od południka 16°30'00" długości geograficznej wschodniej;
15.Kaszubski Dywizjon Straży Granicznej w Gdańskuobszary morskie Rzeczypospolitej Polskiej znajdujące się na wschód od południka 16°30'00" długości geograficznej wschodniej.

8) w Nadwiślańskim Oddziale Straży Granicznej:

Lp.Placówki i dywizjonyTerytorialny zasięg działania
Obszar strefy nadgranicznej (akwen polskich obszarów morskich)Poza strefą nadgranicznąRodzaj i nazwa przejścia granicznego
12345
1.placówka Straży Granicznej Warszawa - Okęciewojewództwo mazowieckie - powiaty: garwoliński, grodziski, miński, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, siedlecki, warszawski zachodni, żyrardowski, Siedlce (m.p.), Warszawa (m.p.);lotnicze - Warszawa -Okęcie;
2.placówka Straży Granicznej w Bydgoszczywojewództwo kujawsko-pomorskie;lotnicze - Bydgoszcz;
3.placówka Straży Granicznej w Kielcachwojewództwo świętokrzyskie, z województwa mazowieckiego - powiaty: białobrzeski, grójecki, kozienicki, lipski, przysuski, radomski, szydłowiecki, zwoleński, Radom (m.p.);lotnicze - Kielce-Masłów;
4.placówka Straży Granicznej w Łodziwojewództwo łódzkie;lotnicze - Łódź - Lublinek;
5.placówka Straży Granicznej Warszawa - Modlinwojewództwo mazowieckie - powiaty: ciechanowski, gostyniński, legionowski, makowski, mławski, nowodworski, ostrołęcki, ostrowski, płocki, płoński, pułtuski, przasnyski, sierpecki, sochaczewski, sokołowski, węgrowski, wołomiński, wyszkowski, żuromiński, Ostrołęka (m.p.), Płock (m.p.);lotnicze -Warszawa/Modlin;

g.m-w * -gmina miejsko-wiejska:

m.p.** - miasto na prawach powiatu;

g.m. ***-gmina miejska.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

Terytorialny zasięg działania placówek Straży Granicznej w zakresie odprawy granicznej na lotniskach

Lp.Oddział SGPlacówka Straży GranicznejWojewództwo/Powiat/Gmina
1.Warmińsko -MazurskimOlsztynWarmińsko - Mazurskie;
2.PodlaskiaAugustówpodlaskie - powiaty: łomżyński, augustowski, sejneński, suwalski, grajewski, kolneński, m.p.* Suwałki, m.p. Łomża;
bKuźnicapodlaskie - powiaty: białostocki, bielski, hajnowski, moniecki, siemiatycki, sokólski, wysokomazowiecki, zambrowski, m.p. Białystok;
3.NadbużańskiaTerespollubelskie - powiaty: bialski, łukowski, radzyński, m.p. Biała Podlaska, mazowieckie - powiat łosicki;
bDorohusklubelskie - powiaty: chełmski, m.p. Chełm;
cHrebennelubelskie - powiat tomaszowski;
dHrubieszówlubelskie - powiat hrubieszowski;
eLublinlubelskie - powiaty: biłgorajski, janowski, lubartowski, lubelski, krasnostawski, kraśnicki, łęczyński, opolski, parczewski, puławski, rycki, świdnicki, włodawski, zamojski, m.p Zamość, m.p. Lublin;
4.BieszczadzkiRzeszów - Jasionkapodkarpackie;
5.Śląsko - MałopolskiaKraków - Balicemałopolskie;
bKatowice - Pyrzowiceśląskie, opolskie;
6.NadodrzańskiaZielona Góra -Babimostlubuskie;
bPoznań - Ławicawielkopolskie;
cWrocław - Strachowicedolnośląskie;
7.MorskiaDarłowozachodniopomorskie - powiaty: sławieński, koszaliński, szczecinecki, oraz m.p. Koszalin;
bKołobrzegzachodniopomorskie - powiaty: kołobrzeski, białogardzki, świdwiński, drawski;
cRewalzachodniopomorskie - powiaty: gryficki, łobeski;
dŚwinoujściezachodniopomorskie - powiat kamieński, m.p. Świnoujście;
eSzczecinzachodniopomorskie - powiaty goleniowski, policki, gryfiński, myśliborski, pyrzycki, stargardzki, choszczeński, wałecki, m.p. Szczecin;
fŁebapomorskie - powiaty lęborski, wejherowski;
gUstkapomorskie - powiaty człuchowski, bytowski, słupski oraz m.p. Słupsk;
hGdańsk-Rębiechowopomorskie - powiaty chojnicki, gdański, kartuski, kościerski, malborski, nowodworski, pucki, starogardzki, sztumski, kwidzyński, tczewski, m.p. Gdańsk, m.p. Gdynia, m.p. Sopot;
8.NadwiślańskiaWarszawa - Okęciemazowieckie - powiaty: garwoliński, grodziski, miński, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, siedlecki, warszawski zachodni, żyrardowski, m.p. Siedlce, m.p. Warszawa
bBydgoszczkujawsko-pomorskie
cŁódźŁódzkie
dKielceświętokrzyskie, mazowieckie - powiaty: białobrzeski, grójecki, kozienicki, lipski, przysuski, radomski, szydłowiecki, zwoleński, m.p. Radom
eWarszawa- Modlinmazowieckie - powiaty: ciechanowski, gostyniński, legionowski, makowski, mławski, nowodworski, ostrołęcki, ostrowski, płocki, płoński, pułtuski, przasnyski, sierpecki, sochaczewski, sokołowski, węgrowski, wołomiński, wyszkowski, żuromiński, m.p. Ostrołęka, m.p. Płock
m.p.* - miasto na prawach powiatu

ZAŁĄCZNIK Nr  3

Wykaz miejscowości

w których znajdują się pomieszczenia dla osób zatrzymanych

Lp.Nazwa oddziału Straży GranicznejMiejscowość
1.Warmińsko - MazurskiKętrzyn
Węgorzewo
Banie Mazurskie
Braniewo
Górowo Iławeckie
2.PodlaskiRutka Tartak
Augustów
Płaska
Lipsk
Szudziałowo
Bobrowniki
Michałowo
Dubicze Cerkiewne
Czeremcha
Mielnik
Białystok
3.NadbużańskiJanów Podlaski
Bohukały
Terespol
Sławatycze
Dołhobrody
Zbereże
Wola Uhruska
Dorohusk
Horodło
Hrubieszów
Kryłów
Dołhobyczów
Chłopiatyn
Lubycza Królewska
Włodawa
Biała Podlaska
4.BieszczadzkiPrzemyśl
Sanok
Horyniec - Zdrój
Medyka
Krościenko
5.NadodrzańskiKrosno Odrzańskie
Kostrzyn nad Odrą
Jelenia Góra
6.MorskiGdańsk
Kołobrzeg
Świnoujście
7.NadwiślańskiWarszawa