Dziennik resortowy

Dz.Urz.KGSG.2013.32

| Akt jednorazowy
Wersja od: 12 kwietnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 25
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ
z dnia 12 kwietnia 2013 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia placówek i dywizjonów Straży Granicznej, określenia ich terytorialnego zasięgu działania, a także określenia szczegółowego zakresu zadań terenowych organów Straży Granicznej oraz organizacji komend oddziałów, placówek i dywizjonów

Na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2011 r. Nr 116, poz. 675 z późn. zm.1) ) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu nr 28 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie utworzenia placówek i dywizjonów Straży Granicznej, określenia ich terytorialnego zasięgu działania, a także określenia szczegółowego zakresu zadań terenowych organów Straży Granicznej oraz organizacji komend oddziałów, placówek i dywizjonów (Dz. Urz. KGSG Nr 7, poz. 29, oraz z 2012 r. poz. 9, 28, 48, 79 i 85), wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 7:
a) w ust. 2 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

"2a) sprawowanie nadzoru nad realizacją przez komendanta placówki zadań w zakresie gromadzenia i przetwarzania informacji uzyskanych od przewoźników lotniczych wykonujących loty międzynarodowe, zgodnie z ustawą z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. z 2012 r. poz. 933 z późn. zm.2) ), dotyczących pasażerów znajdujących się na pokładzie statku powietrznego, który będzie lądował na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;",

b) po ust. 6 dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

"7. Komendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku, oprócz zadań określonych w ust. 2 zapewnia podległym placówkom i dywizjonom dostęp do systemu kontrolno-informacyjnego dla portów polskich (PHICS) oraz sprawuje nadzór nad gromadzeniem i przetwarzaniem informacji uzyskanych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie Narodowego Systemu Monitoringu Ruchu Statków i Przekazywania Informacji (Dz. U. z 2012r. poz. 1412).";

2) w § 9 w ust.1po pkt 2 dodaje się pkt 2a i 2b w brzmieniu:

"2a) gromadzenie i przetwarzanie informacji uzyskanych od przewoźników lotniczych wykonujących loty międzynarodowe, zgodnie z ustawą z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze, dotyczących pasażerów znajdujących się na pokładzie statku powietrznego, który będzie lądował na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2b) gromadzenie i przetwarzanie informacji uzyskanych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie Narodowego Systemu Monitorowania Ruchu Statków i Przekazywania Informacji, dotyczących statków wchodzących do polskich portów oraz osób przebywających na ich pokładzie;";

3) w § 12 w ust. 1 w pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

"6) gromadzenie i przetwarzanie informacji uzyskanych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie Narodowego Systemu Monitorowania Ruchu Statków i Przekazywania Informacji, i dotyczących statków zmierzających do polskich portów oraz osób przebywających na ich pokładzie.";

4) użyte w § 7 ust. 6, § 9 ust. 2 i § 12 ust. 2 w różnym przypadku wyrazy "Zarząd Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej" zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami "Biuro Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej" oraz użyty w różnym przypadku wyraz "Zarząd" zastępuje się użytym w odpowiednim przypadku wyrazem "Biuro";
5) w załączniku nr 1 do zarządzenia:
a) w pkt 4 lp. 13 otrzymuje brzmienie:
"
13.placówka Straży Granicznej w Sanokuod znaku granicznego nr I/51 do znaku granicznego nr I/202; linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w Tarnowie: włączony znak graniczny I/202, dalej granicą gmin Krempna oraz Sękowa;powiat brzozowski, jasielski, krośnieński, m.p. Krosno z powiatu leskiego gmina Lesko, z powiatu rzeszowskiego gminy: Dynów***, Dynów (g.m), Błażowa (g.m-w), z powiatu sanockiego gminy: Sanok, Tyrawa Wołoska, Zarszyn i Besko;
",
b) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) w Karpackim Oddziale Straży Granicznej:

L.p.Placówki i dywizjonyTerytorialny zasięg działania
Obszar strefy nadgranicznej (akwen polskich obszarów morskich)Poza strefą nadgranicznąRodzaj i nazwa przejścia granicznego
1.2.3.4.5.
1.placówka Straży Granicznej w Tarnowieod znaku granicznego nr I/202 do znaku granicznego nr II/66; linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w Zakopanem: wyłączony znak graniczny nr II/66, dalej granicą gmin Piwniczna-Zdrój, Rytro, Stary Sącz i Łącko oraz Szczawnica, Krościenko n/Dunajcem i Ochotnica Dolna;powiaty: miechowski, proszowicki, dąbrowski, bocheński, brzeski, tarnowski, m.p. Tarnów, gorlicki, nowosądecki, m.p. Nowy Sącz;
2.placówka Straży Granicznej w Zakopanemod znaku granicznego nr II/66 do znaku granicznego nr III/82; linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w Żywcu: wyłączony znak graniczny III/82, dalej granicą gmin Lipnica Wielka, Jabłonka, Spytkowice, Raba Wyżną oraz Zawoja i Bystra - Sidzina;powiaty: wielicki, myślenicki, limanowski, z powiatu nowotarskiego gmina Rabka-Zdrój;
3.placówka Straży Granicznej w Żywcuod znaku granicznego nr 111/82 do znaku granicznego nr 111/201(1/1) ; linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w Cieszynie: wyłączony znak graniczny nr III/201 (1/1), wyłączony most na rzece Czadeczka (4346-5490-8), prawym brzegiem rzeki Czadeczka do zetknięcia się granicy miejscowości Jaworzynka, Koniaków i Istebna, granicą miejscowości Koniaków oraz Istebna, dalej granicą gmin Milówka, Radziechowy-Wieprz i Lipowa oraz Istebna, Wisła, i Szczyrk;powiaty: olkuski, krakowski bez gminy Zabierzów, chrzanowski, oświęcimski, wadowicki, z powiatu suskiego gminy: Budzów, Zembrzyce, Sucha Beskidzka, Jordanów, z powiatu żywieckiego gminy: Łodygowice, Łękawica, Ślemień, Gilowice, Czernichów;
4.placówka Straży Granicznej w Krakowie – Balicachz powiatu krakowskiego gmina Zabierzów, m.p Kraków;lotnicze-Kraków - Balice;
",
c) w pkt 6 wyrazy "w Śląskim Oddziale Straży Granicznej" zastępuje się wyrazami

"w Śląsko-Małopolskim Oddziale Straży Granicznej",

d) pkt 10 otrzymuje brzmienie:

"10) w Nadwiślańskim Oddziale Straży Granicznej:

l.p.Placówki i dywizjonyTerytorialny zasięg działania
Obszar strefy nadgranicznej (akwen polskich obszarów morskich)Poza strefą nadgranicznąRodzaj i nazwa przejścia granicznego
1.2.3.4.5.
1.placówka Straży Granicznej Warszawa - Okęciewojewództwo mazowieckie - powiaty: garwoliński, grodziski, miński, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, siedlecki, warszawski zachodni, żyrardowski, m.p. Siedlce, m.p. Warszawa;lotnicze - Warszawa -Okęcie;
2.placówka Straży Granicznej w Bydgoszczywojewództwo kujawsko-pomorskie;lotnicze - Bydgoszcz;
3.placówka Straży Granicznej w Kielcachwojewództwo świętokrzyskie, z województwa mazowieckiego - powiaty: białobrzeski, grójecki, kozienicki, lipski, przysuski, radomski, szydłowiecki, zwoleński, m.p. Radom;lotnicze - Kielce-Masłów;
4.placówka Straży Granicznej w Łodziwojewództwo łódzkie;lotnicze - Łódź - Lublinek;
5.placówka Straży Granicznej Warszawa - Modlinwojewództwo mazowieckie - powiaty: ciechanowski, gostyniński, legionowski, makowski, mławski, nowodworski, ostrołęcki, ostrowski, płocki, płoński, pułtuski, przasnyski, sierpecki, sochaczewski, sokołowski, węgrowski, wołomiński, wyszkowski, żuromiński, m.p. Ostrołęka, m.p. Płock.lotnicze - Warszawa/Modlin.
";
6) w załączniku nr 2 do zarządzenia lp. 10 otrzymuje brzmienie:
"
10.NadwiślańskiaWarszawa - Okęciemazowieckie - powiaty: garwoliński, grodziski, miński, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, siedlecki, warszawski zachodni, żyrardowski, m.p. Siedlce, m.p. Warszawa;
bBydgoszczkujawsko-pomorskie;
cŁódźłódzkie;
dKielceświętokrzyskie,

mazowieckie - powiaty: białobrzeski, grójecki, kozienicki, lipski, przysuski, radomski, szydłowiecki, zwoleński, m.p. Radom;

eWarszawa- Modlinmazowieckie - powiaty: ciechanowski, gostyniński, legionowski, makowski, mławski, nowodworski, ostrołęcki, ostrowski, płocki, płoński, pułtuski, przasnyski, sierpecki, sochaczewski, sokołowski, węgrowski, wołomiński, wyszkowski, żuromiński, m.p. Ostrołęka, m.p. Płock.
";
7) w załączniku nr 3 do zarządzenia lp. 6 uchyla się.
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z wyjątkiem § 1 :
1) pkt 5:
a) lit a i b, które wchodzą w życie z dniem 1 czerwca 2013 r.,
b) lit c, która wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 r.,
c) lit. d lp. 1 i 3, które wchodzą w życie z dniem 1 września 2013 r.;
2) pkt 6 lp. 10 lit a i d, które wchodzą w życie z dniem 1 września 2013 r.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 117, poz. 677, Nr 170, poz. 1015, Nr 171, poz. 1016 i Nr 230, poz. 1371 oraz z 2012 r. poz. 627, 651, 664, 769 i 951.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 951 i 1544 oraz z 2013 r. poz. 134.