Dziennik resortowy

Dz.Urz.KGSG.2012.85

| Akt jednorazowy
Wersja od: 31 grudnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 93
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ
z dnia 20 grudnia 2012 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia placówek i dywizjonów Straży Granicznej, określenia ich terytorialnego zasięgu działania, a także określenia szczegółowego zakresu zadań terenowych organów Straży Granicznej oraz organizacji komend oddziałów, placówek i dywizjonów

Na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2011 r. Nr 116, poz. 675, z późn. zm.1) ) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu nr 28 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie utworzenia placówek i dywizjonów Straży Granicznej, określenia ich terytorialnego zasięgu działania, a także określenia szczegółowego zakresu zadań terenowych organów Straży Granicznej oraz organizacji komend oddziałów, placówek i dywizjonów (Dz. Urz. KGSG Nr 7, poz. 29 oraz z 2012 r. poz. 9, 28, 48 i 79) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 7 w ust. 2:
a) po pkt 11 dodaje się pkt 11a w brzmieniu:

"11a) organizowanie i nadzorowanie prowadzenia przez placówki kontroli osobistych przesyłek produktów pochodzenia zwierzęcego, naruszających zasady ustanowione w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 206/2009 w sprawie wprowadzania do wspólnoty osobistych przesyłek pochodzenia zwierzęcego i zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 136/2004;",

b) po pkt 13 dodaje się pkt 13a w brzmieniu:

"13a) organizowanie współpracy z właściwymi organami Inspekcji Weterynaryjnej oraz celnymi w zakresie kontroli osobistych przesyłek produktów pochodzenia zwierzęcego;";

2) w § 9 w ust. 1:
a) pkt 27 otrzymuje brzmienie:

"27) kontrola celna i dewizowa zgodnie z upoważnieniem do wykonywania niektórych zadań organów celnych określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 13 marca 2010 r., w sprawie upoważnienia innych organów administracji rządowej do wykonywania niektórych zadań organów celnych oraz kontrola osobistych przesyłek produktów pochodzenia zwierzęcego, które naruszają zasady ustanowione w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 206/2009 w sprawie wprowadzania do wspólnoty osobistych przesyłek pochodzenia zwierzęcego i zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 136/2004;",

b) po pkt 27 dodaje się pkt 27a w brzmieniu:

"27a) współpraca z właściwymi organami Inspekcji Weterynaryjnej oraz celnymi, w tym przekazywanie informacji koniecznych do sporządzania przez Głównego Lekarza Weterynarii sprawozdania do Komisji Europejskiej dotyczącego środków podejmowanych w celu wykonania przepisów rozporządzenia Komisji (WE) nr 206/2009, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 września 2012 r. o zmianie ustawy o weterynaryjnej kontroli granicznej oraz ustawy - Prawo pocztowe (Dz.U. poz. 1194);";

3) załączniki nr 1 i nr 2 do zarządzenia otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1 i nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 117, poz. 677, Nr 170, poz. 1015, Nr 171, poz. 1016 i Nr 230, poz. 1371 oraz z 2012 r. poz. 627,664,769 i 951.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Wykaz placówek i dywizjonów Straży Granicznej oraz ich terytorialny zasięg działania

Tworzy się następujące placówki i dywizjony Straży Granicznej oraz określa ich terytorialny zasięg działania:
1) w Warmińsko - Mazurskim Oddziale Straży Granicznej:
L.p.Placówki i dywizjonyTerytorialny zasięg działania
Obszar strefy nadgranicznej

(akwen polskich obszarów morskich)

Poza strefą nadgranicznąRodzaj i nazwa przejścia granicznego
23456
1.placówka Straży Granicznej

w Braniewie

od wschodniego brzegu Zalewu Wiślanego (na zachód od znaku granicznego nr 2417) do zach. brzegu rzeki Omaza (pomiędzy znakami granicznymi 2394-2395); linia rozgraniczenia:

a) z Kaszubskim Dywizjonem Straży Granicznej w Gdańsku: od granicy państwowej, wzdłuż wschodniego brzegu Zalewu Wiślanego na odcinku gminy Braniewo,

b) z placówką Straży Granicznej w Grzechotkach: zachodnim brzegiem rzeki Omaza do drogi krajowej nr S 22, dalej drogą S 22 (wyłączona) do mostu na rzece Banówka i dalej na południe wzdłuż zachodniego brzegu rzeki Banówka do granicy gminy Pieniężno, dalej granicą gmin Płoskinia i Pieniężno;

z powiatu braniewskiego gmina Wilczęta;drogowe - Gronowo - Mamonowo,

kolejowe - Braniewo - Mamonowo;

2.placówka Straży Granicznej

w Grzechotkach

od zachodniego brzegu rzeki Omaza (pomiędzy znakami gr. 2394-2395) do zachodniego brzegu rzeki Stradyk (Korniewka), (pomiędzy znakami gr. 2357-2358); linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w Górowie Iławeckim wzdłuż rzeki Stradyk (Korniewka) do styku z granicą administracyjną gmin i dalej wzdłuż granicy gmin Lelkowo i Pieniężno oraz Górowo Iławeckie;z powiatu lidzbarskiego gminy: Orneta i Lubomino;drogowe - Grzechotki - Mamonowo II;
3.placówka Straży Granicznej

w Górowie Iławeckim

od zachodniego brzegu rzeki Stradyk (Korniewka), (pomiędzy znakami gr. 2357-2358) do znaku gr. 2307; linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w Bezledach: wyłączony znak graniczny nr 2307, drogą do m. Warszkajty (wyłączona) i dalej drogą do skrzyżowania dróg Warszkajty - Gałajny - Nowa Wieś Iławecka (wyłączone), dalej drogą leśną do rzeki Elma (wyłączona), następnie wschodnim brzegiem rzeki Elma do granicy gmin Górowo Iławeckie oraz Lidzbark Warmiński;z powiatu lidzbarskiego gmina Lidzbark Warmiński (gm. m-w*);
4.placówka Straży Granicznej w Bezledachod znaku granicznego nr 2307 do znaku granicznego nr 2272; linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w Sępopolu: wyłączony znak graniczny nr 2272, dalej granicą gmin Bartoszyce oraz Sępopol i Korsze;powiaty: olsztyński, m.p.** Olsztyn, z powiatu bartoszyckiego gmina Bisztynek (gm. m-w), z powiatu lidzbarskiego gmina Kiwity;drogowe - Bezledy - Bagrationowsk,

kolejowe - Głomno - Bagrationowsk,

lotnicze - Mazury;

5.placówka Straży Granicznej

w Sępopolu

od znaku granicznego nr 2272 do znaku granicznego nr 2225; linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w Barcianach: wyłączony znak graniczny nr 2225, dalej granicą gmin Sępopol i Korsze oraz Barciany;z powiatu kętrzyńskiego gmina Reszel;
6.placówka Straży Granicznej

w Barcianach

od znaku granicznego nr 2225 do wschodniego brzegu rzeki Oświnka (na wschód od znaku granicznego nr 2176); linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w Węgorzewie: wschodnim brzegiem rzeki Oświnka do granicy gmin Srokowo oraz Węgorzewo, dalej granicą gmin Srokowo oraz Węgorzewo;powiat: mrągowski, z powiatu kętrzyńskiego gmina Kętrzyn (gm. m-w);kolejowe - Skandawa-Żeleznodorożnyj;
7.placówka Straży Granicznej

w Węgorzewie

od wschodniego brzegu rzeki Oświnka (na wschód od znaku granicznego nr 2176) do znaku granicznego nr 2124; linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w Baniach Mazurskich: wyłączony znak graniczny nr 2124, dalej na południe do rzeki Węgorapy, wschodnim brzegiem rzeki Węgorapy i Gołdapy do granicy gmin Budry i Banie Mazurskie, dalej granicą gmin Budry i Pozezdrze oraz Banie Mazurskie;z powiatu giżyckiego gminy: Giżycko (gm. m-w), Ryn (gm. m-w), Miłki;
8.placówka Straży Granicznej

w Baniach Mazurskich

od znaku granicznego nr 2124 do znaku granicznego nr 2083; linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w Gołdapi: wyłączony znak graniczny nr 2083, m. Bałupiany, m. Kośmidry, wyłączone m. Jabłońskie, m. Wronki Wielkie, m. Kowalki, m. Blenda;z powiatu giżyckiego gminy: Wydminy, Kruklanki;
9.placówka Straży Granicznej

w Gołdapi

od znaku, granicznego nr 2083 do znaku granicznego nr 2031; linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej:

a) w Dubeninkach: wyłączony znak graniczny nr 2031, dalej granicą gmin Gołdap oraz Dubeninki,

b) w Rutce Tartak; granicą gmin Gołdap oraz Filipów;

powiaty: olecki, ełcki;drogowe - Gołdap -Gusiew;
10.placówka Straży Granicznej

w Dubeninkach

od znaku granicznego nr 2031 do znaku granicznego nr 1987; linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w Rutce Tartak: wyłączony znak graniczny nr 1987, dalej granicą gmin Dubeninki oraz Wiżajny, Przerośl i Filipów;
2) w Podlaskim Oddziale Straży Granicznej:
L.p.Placówki i dywizjonyTerytorialny zasięg działania
Obszar strefy nadgranicznej

(akwen polskich obszarów morskich)

Poza strefą nadgranicznąRodzaj i nazwa przejścia granicznego
12345
1.placówka Straży Granicznej

w Rutce Tartak

od znaku granicznego nr 1987 (Wisztyniec) do znaku granicznego nr 129; linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w Sejnach: wyłączony znak graniczny nr 129, dalej granicą gmin Szypliszki oraz Puńsk i Krasnopol;m.p. Suwałki, z powiatu suwalskiego gminy: Bakałarzewo, Suwałki;
2.placówka Straży Granicznej

w Augustowie

powiaty: kolneński, grajewski, łomżyński, m.p. Łomża, z powiatu augustowskiego gminy: Augustów, Bargłów Kościelny, z powiatu suwalskiego gmina Raczki;
3.placówka Straży Granicznej

w Sejnach

od znaku granicznego nr 129 do znaku granicznego nr 1789; linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w Płaskiej: wyłączony znak graniczny nr 1789, dalej prostopadle do drogi leśnej biegnącej od linii granicy państwowej do m. Stanowisko, dalej tą drogą do: (wyłączona) punktu wysokościowego nr 128,9 w rejonie leśniczówki Szlamy, (wyłączony) punktu wysokościowego nr 130,6, wyłączona m. Okółek, do punktu wysokościowego nr 125,0, dalej do rzeki Czarna Hańcza i dalej granicą gmin Giby oraz Płaska;
4.placówka Straży Granicznej

w Płaskiej

od znaku granicznego nr 1789 do znaku granicznego nr 1746; linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w Lipsku: wyłączony znak graniczny nr 1746, dalej granicą gmin Płaska oraz Lipsk i Sztabin;z powiatu augustowskiego gmina Nowinka;rzeczne - Rudawka - Lesnaja;
5.placówka Straży Granicznej

w Lipsku

od znaku granicznego nr 1746 do znaku granicznego nr 1718; linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w Nowym Dworze: wyłączony znak graniczny nr 1718, dalej granicą gmin Lipsk i Sztabin oraz Nowy Dwór i Dąbrowa Białostocka;
6.placówka Straży Granicznej

w Nowym Dworze

od znaku granicznego nr 1718 do znaku granicznego nr 1695; linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w Kuźnicy: wyłączony znak graniczny nr 1695, dalej wyłączona m. Wołyńce, wyłączona m. Kuścińce, wyłączona m. Zajzdra, dalej granicą gmin Sidra oraz Kuźnica i Sokółka;z powiatu sokolskiego gmina Suchowola;
7.placówka Straży Granicznej

w Kuźnicy

od znaku granicznego nr 1695 do znaku granicznego nr 1660; linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w Szudziałowie: wyłączony znak graniczny nr 1660, dalej granicą gmin Sokółka oraz Szudziałowo;z powiatu sokolskiego gmina: Janów, Korycin, z powiatu białostockiego gmina Czarna Białostocka;drogowe - Kuźnica Białostocka - Bruzgi,

kolejowe - Kuźnica Białostocka - Grodno;

8.placówka Straży Granicznej

w Szudziałowie

od znaku granicznego nr 1660 do znaku granicznego nr 1634; linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w Krynkach: wyłączony znak graniczny nr 1634, wyłączona m. Krynki, m. Ostrów Północny, wyłączona m. Talkowszczyzna, dalej drogą m. Krynki - m. Supraśl;
9.placówka Straży Granicznej

w Krynkach

od znaku granicznego nr 1634 do znaku granicznego nr 1604; linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w Bobrownikach: wyłączony znak graniczny nr 1604, dalej granicą gmin Krynki i Szudziałowo oraz Gródek;
10.placówka Straży Granicznej

w Bobrownikach

od znaku granicznego nr 1604 do znaku granicznego nr 1576; linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w Michałowie: wyłączony znak graniczny nr 1576, dalej granicą gmin Gródek oraz Michałowo;z powiatu białostockiego gmina Supraśl;drogowe - Bobrowniki - Bierestowica,

kolejowe - Zubki Białostockie -Bierestowica;

11.placówka Straży Granicznej

w Michałowie

od znaku granicznego nr 1576 do znaku granicznego nr 1542; linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w Narewce: wyłączony znak graniczny nr 1542, wyłączony tor kolejowy, wyłączona m. Siemianówka, dalej granicą gmin Michałowo oraz Narewka;z powiatu białostockiego gmina Zabłudów;
12.placówka Straży Granicznej

w Narewce

od znaku granicznego nr 1542 do znaku granicznego nr 1503; linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w Białowieży: wyłączony znak graniczny nr 1503, dalej granicą gmin Narewka oraz Białowieża i Hajnówka;z powiatu hajnowskiego gmina Narew;kolejowe Siemianówka- Świsłocz;
13.placówka Straży

Granicznej w Białowieży

od znaku granicznego nr 1503 do znaku granicznego nr 1458; linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w Dubiczach Cerkiewnych: wyłączony znak graniczny nr 1458, wyłączony ciek wodny Leśna i Chwiszczej, wyłączona droga m. Bokówka, wyłączony pkt 159,4, wyłączona m. Orzeszkowo, wyłączona m. Pasieczniki Duże, wyłączony pkt 157,5, dalej granicą gmin Hajnówka i Czyże oraz Dubicze Cerkiewne i Orla;drogowe - Białowieża - Piererow;
14.placówka Straży Granicznej

w Dubiczach Cerkiewnych

od znaku granicznego nr 1458 do znaku granicznego nr 1425; linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w Czeremsze: wyłączony znak graniczny nr 1425, dalej granicą gmin Dubicze Cerkiewne i Orla oraz Kleszczele i Boćki;z powiatu bielskiego gminy: Bielsk Podlaski, Brańsk, Rudka, Wyszki;
15.placówka Straży Granicznej

w Czeremsze

od znaku granicznego nr 1425 do znaku granicznego nr 1386; linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w Mielniku: wyłączony znak graniczny nr 1386, dalej granicą gmin Czeremcha i Milejczyce oraz Nurzec - Stacja;kolejowe - Czeremcha - Wysokolitoowsk,

drogowe - Połowce - Pieszczatka;

16.placówka Straży Granicznej w Mielnikuod znaku granicznego nr 1386 do znaku granicznego nr 1346; linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w Janowie Podlaskim: wyłączony znak graniczny nr 1346, dalej granicą gmin Mielnik oraz Konstantynów i Sarnaki;z powiatu siemiatyckiego gminy: Siemiatycze, Dziadkowice, Grodzisk, Drohiczyn, Perlejewo;
3) w Nadbużańskim Oddziale Straży Granicznej:
L.p.Placówki i dywizjonyTerytorialny zasięg działania
Obszar strefy nadgranicznej

(akwen polskich obszarów morskich)

Poza strefą nadgranicznąRodzaj i nazwa przejścia granicznego
12345
1.placówka Straży Granicznej

w Janowie

Podlaskim

od znaku granicznego nr 1346 do znaku granicznego nr 1313; z powiatu łosickiego gminy Stara Kornica i Sarnaki, linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w Bohukałach: wyłączony znak graniczny nr 1313, dalej granicą gmin Janów

Podlaski - Rokitno; linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w Białej Podlaskiej: granicą gmin Janów Podlaski - Biała Podlaska, Janów Podlaski - Leśna Podlaska, Konstantynów - Leśna Podlaska, Stara Kornica - Leśna Podlaska, Stara Kornica - Huszlew, Stara Kornica - Łosice, Stara Kornica - Platerów, Sarnaki -Platerów;

2.placówka Straży Granicznej

w Bohukałach

od znaku granicznego nr 1313 do znaku granicznego nr 1285; linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w Terespolu: wyłączony znak graniczny nr 1285 do ujścia rzeki Krzna, dalej wzdłuż rzeki Krzna do drogi wojewódzkiej nr 698, wyłączona m. Neple, wyłączona m. Kuzawka, wyłączona m. Koroszczyn Kolonia, wyłączona m. Dobryń Duży, wyłączona m. Kopelówka, m. Kijowiec, wyłączona m. Dobryń Mały, wyłączona m. Lachówka Mała, m. Horbów, wyłączona m. Horbów Kolonia, do granicy gminy Biała Podlaska; linia rozgraniczenia z Placówką Straży Granicznej w Białej Podlaskiej: granicą gmin Zalesię - Biała Podlaska, Rokitno - Biała Podlaska;
3.placówka Straży Granicznej

w Terespolu

od ujścia rzeki Krzna w rejonie znaku granicznego nr 1285 do znaku granicznego nr 1254; linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w Kodniu: wyłączony znak graniczny nr 1254, wyłączona m. Michalków, m. Polatycze, m. Kobylany, m. Zastawek, dalej granicą gmin Terespol - Kodeń, Terespol - Piszcząc, Zalesię -Piszcząc; linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w Białej Podlaskiej: granicą gmin Zalesię - Biała Podlaska;drogowe - Terespol - Brześć, drogowe - Kukuryki -Kozłowiczy,

kolejowe - Terespol - Brześć;

4.placówka Straży Granicznej

w Kodniu

od znaku granicznego nr 1254 do znaku granicznego nr 1211; linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w Sławatyczach: wyłączony znak graniczny nr 1211, wyłączona m. Zalewsze, wyłączona m. Zabłocie, m. Olszanki, dalej granicą gmin Piszcząc - Tuczna; linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w Białej Podlaskiej: granicą gmin Piszcząc - Łomazy, Piszcząc - Biała Podlaska;
5.placówka Straży Granicznej

w Sławatyczach

od znaku granicznego nr 1211 do znaku granicznego nr 1176; linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w Dołhobrodach: wyłączony znak graniczny nr 1176, m. Kuzawka, m. Janówka, wyłączona m. Wygnanka, wyłączona m. Sosnówka, wyłączona m. Pieńki; linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w Białej Podlaskiej: granicą gmin Sosnówka - Wisznice, Sosnówka - Łomazy, Tuczna - Łomazy;drogowe - Sławatycze - Domaczewo;
6.placówka Straży Granicznej

w Dołhobrodach

od znaku granicznego nr 1176 do znaku granicznego nr 1147; linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej we Włodawie: wyłączony znak graniczny nr 1147, m. Kol. Różanka, wyłączona m. Korolówka, wyłączona m. PGR Korolówka, wyłączona m. Żuków, włączona m. Konstantyn, dalej granicą gmin Włodawa -Hanna, Hanna - Wyryki, Sosnówka - Wyryki, linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w Białej Podlaskiej: granicą gmin Sosnówka - Podedwórze, Sosnówka - Wisznice;
7.placówka Straży Granicznej we Włodawieod znaku granicznego nr 1147 do znaku granicznego nr 1123; linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w Zbereżu: wyłączony znak graniczny nr 1123, skrzyżowanie drogi Sobibór - Włodawa z linią kolejową, m. Tarasiuki, skrzyżowanie dróg Włodawa - Chełm - Tarasiuki, dalej granicą gmin Włodawa -Hańsk, Wyryki - Hańsk; linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w Lublinie: granicą gmin Wyryki - Stary Brus; linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w Białej Podlaskiej: granicą gmin: Wyryki - Dębowa Kłoda, Wyryki - Podedwórze;
8.placówka Straży Granicznej

w Zbereżu

od znaku granicznego nr 1123 do znaku granicznego nr 1041; linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w Woli Uhruskiej: wyłączony znak graniczny nr 1041, punkt triangulacyjny 172,5, m. Stulno, linią kolejową Chełm - Włodawa, dalej granicą gmin Włodawa - Wola Uhruska, Hańsk - Wola Uhruska, Hańsk-Sawin, linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w Lublinie: granicą gmin Hańsk - Wierzbica, Hańsk - Urszulin, Hańsk - Stary Brus;
9.placówka Straży Granicznej

w Woli Uhruskiej

od znaku granicznego nr 1041 do znaku granicznego nr 1010; linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w Dorohusku: wyłączony znak graniczny nr 1010, dalej drogą Świerże - Rudka, granicą gmin Ruda Huta - Dorohusk, Ruda Huta - Chełm, Sawin - Chełm, linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w Lublinie: granicą gmin Sawin -Wierzbica;
10.placówka Straży Granicznej

w Dorohusku

od znaku granicznego nr 1010 do znaku granicznego nr 966; linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w Skryhiczynie: wyłączony znak graniczny nr 966, dalej granicą gmin Dorohusk - Dubienka, Dorohusk - Żmudź, Kamień - Żmudź; linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w Hrubieszowie: granicą gmin: Kamień - Leśniowice, Chełm - Leśniowice, Chełm - Siennica Różana; linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w Lublinie: granicą gmin Chełm -Rejowiec, Chełm - Siedliszcze, Chełm - Wierzbica;drogowe - Dorohusk - Jagodzin,

kolejowe - Dorohusk - Jagodzin;

11.placówka Straży Granicznej

w Skryhiczynie

od znaku granicznego nr 966 do znaku granicznego nr 931; linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w Horodle: wyłączony znak graniczny nr 931, wyłączona m. Matcze, wyłączona m. Cegielnia, dalej granicą gmin Białopole - Horodło, Białopole - Hrubieszów, Białopole - Uchanie; linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w Hrubieszowie: granicą gmin Białopole - Wojsławice, Żmudź - Wojsławice, Żmudź - Leśniowice;
12.placówka Straży Granicznej

w Horodle

od znaku granicznego nr 931 do znaku granicznego nr 882; linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w Hrubieszowie: wyłączony znak graniczny nr 882, m. Łukaszówka, wyłączona m. Husynne, wyłączona m. Moroczyn, wyłączona m. Dziekanów, m. Moniatycze, m. Nowosiółki, dalej granicą gmin Hrubieszów - Trzeszczany, Uchanie - Trzeszczany, Uchanie - Grabowiec, Uchanie - Wojsławice;
13.placówka Straży Granicznej

w Hrubieszowie

od znaku granicznego nr 882 do znaku granicznego nr 853; linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w Kryłowie: wyłączony znak graniczny nr 853, m. Wołynka, wyłączona m. Cichobórz, m. Mieniany, wyłączona m. Masłomęcz, granicą gmin Hrubieszów - Werbkowice i dalej wzdłuż linii kolejowej Hrubieszów - Zamość do granicy gmin Werbkowice - Miączyn;m. p. Zamość, powiat zamojski, powiat biłgorajski, powiat janowski, powiat krasnostawski, z powiatu tomaszowskiego gminy: Susiec, Tarnawatka, Rachanie, Krynice, Tyszowce, z powiatu chełmskiego gminy: Wojsławice, Leśniowice;kolejowe - Hrubieszów - Włodzimierz Wołyński,

drogowe - Zosin -Ustiług;

14.placówka Straży Granicznej

w Kryłowie

od znaku granicznego nr 853 do znaku granicznego nr 820; linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w Dołhobyczowie: wyłączony znak graniczny nr 820, m. Gołębie, granicą gmin Mircze - Dołhobyczów, m. Smoligów, m. Łasków, m. Marysin, m. Borsuk, m. Miętkie, Bagno Świtulicha, m. Lipowiec; linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w Hrubieszowie: granicą gmin Mircze - Tyszowce, Werbkowice - Tyszowce, Werbkowice - Miączyn;
15.placówka Straży Granicznej

w Dołhobyczowie

od znaku granicznego nr 820 do znaku granicznego nr 766; linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w Chłopiatynie: wyłączony znak graniczny nr 766, dalej wyłączona m. Liwcze, m. Kościaszyn, dalej granicą gmin Dołhobyczów - Telatyn, Mircze - Telatyn, Mircze - Łaszczów; linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w Hrubieszowie: granicą gmin Mircze - Tyszowce;
16.placówka Straży Granicznej

w Chłopiatynie

od znaku granicznego nr 766 do znaku granicznego nr 700; linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w Lubyczy Królewskiej: wyłączony znak graniczny nr 700, dalej m. Korczmin, wyłączona m. PGR Korczmin, PGR Krzewica, m. Rzeplin, kol. Rzeplin, wyłączona m. Zachajek, dalej granicą gmin Telatyn - Ulhówek, Telatyn - Łaszczów, rzeką Kmiczynką do granicy gminy Tyszowce; linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w Hrubieszowie: granicą gmin Łaszczów - Tyszowce;
17.placówka Straży Granicznej

w Lubyczy Królewskiej

od znaku granicznego nr 700 do znaku granicznego nr 658; linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w Hrebennem: wyłączony znak graniczny nr 658, dalej południową stroną nasypu dawnej linii kolejowej z Hrebennego do Sokala, następnie przez rzekę Sołokija do stawów hodowlanych, dalej wzdłuż wschodniej grobli tych stawów do północnego skraju lasu pomiędzy m. Kornie i m. Machnów Stary, dalej północną ścianą lasu przez drogę Kornie - Machnów Stary w kierunku zachodnim do punktu wysokościowego 230,1, dalej drogą polną w kierunku zachodnim do południowej ściany lasu położonego za m. Teniatyska (punkt wysokościowy 239,2 przy skrzyżowaniu dróg gruntowych), dalej drogą leśną w kierunku południowo - zachodnim przez rzekę Sołokija oraz szlak kolejowy Hrebenne - Lubycza Królewska do drogi krajowej nr 17, dalej wzdłuż drogi krajowej nr 17 do m. Lubycza Królewska, dalej wzdłuż drogi Lubycza Królewska - Ruda Żurawiecka - Żurawce - Korhynie do m. Korhynie a następnie do punktu wysokościowego 296,7 za m. Korhynie, dalej do m. Kol. Korhynie i dalej drogą gruntową w kierunku północnym przez drogę Wierszczyca - Tomaszów Lubelski, zachodnią ścianę lasu za m. Przewłoka, do punktu wysokościowego 293,0, dalej do granicy gmin Jarczów - Tomaszów Lubelski pomiędzy miejscowościami Klekacz i Nedeżów i dalej granicą tych gmin do styku z gminą Rachanie; linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w Hrubieszowie: granicą gmin Jarczów - Rachanie, Łaszczów - Rachanie, Łaszczów - Tyszowce;
18.placówka Straży Granicznej w Hrebennemod znaku granicznego nr 658 do znaku granicznego nr 638; linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w Horyńcu - Zdroju: wyłączony znak graniczny nr 638, dalej granicą gmin Lubycza Królewska - Horyniec - Zdrój, Lubycza Królewska - Narol, Bełżec - Narol, Tomaszów Lubelski - Narol; linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w Hrubieszowie: granicą gmin Tomaszów Lubelski - Susiec, Tomaszów Lubelski - Krasnobród, Tomaszów Lubelski - Tarnawatka, Tomaszów Lubelski - Rachanie;drogowe - Hrebenne - Rawa Ruska,

kolejowe - Hrebenne - Rawa Ruska;

19.placówka Straży Granicznej

w Lublinie

m. p. Lublin, powiaty: lubelski, lubartowski, kraśnicki, opolski, puławski, rycki, świdnicki, łęczyński, z powiatu parczewskiego gmina Sosnowica, z powiatu włodawskiego gminy: Urszulin, Stary Brus, z powiatu chełmskiego gminy: Wierzbica Rejowiec, Rejowiec Fabryczny, Siedliszcze;lotnicze - Świdnik k/Lublina;
20.placówka Straży Granicznej

w Białej Podlaskiej

m. p. Biała Podlaska; gmina Biała Podlaska, gmina Leśna Podlaska; linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w Janowie Podlaskim: granicą gmin Biała Podlaska - Janów Podlaski, Leśna Podlaska - Konstantynów, Leśna Podlaska - Stara Kornica, Huszlew - Stara Kornica, Łosice - Stara Kornica, Platerów - Stara Kornica, Platerów - Sarnaki; linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w Bohukałach: granicą gmin Biała Podlaska - Zalesie, Biała Podlaska - Rokitno; linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w Terespolu: granicą gmin Biała Podlaska - Zalesie; linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w Kodniu: granicą gmin Łomazy - Piszczac, Biała Podlaska - Piszczac; linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w Sławatyczach: granicą gmin Wisznice - Sosnówka, Łomazy - Tuczna; linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w Dołhobrodach: granicą gmin Podedwórze - Sosnówka, Wisznice - Sosnówka; linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej we Włodawie: granicą gmin Dębowa Kłoda - Wyryki, Podedwórze - Wyryki;powiaty: radzyński, łukowski, z powiatu łosickiego gminy: Huszlew, Olszanka, Łosice, Platerów, z powiatu bialskiego gminy: Wisznice, Rossosz, Łomazy, Drelów, Międzyrzec Podlaski, z powiatu Parczewskiego gminy: Podedwórze, Dębowa Kłoda, Parczew, Siemień, Milanów, Jabłoń;
4) w Bieszczadzkim Oddziale Straży Granicznej:
L.p.Placówki i dywizjonyTerytorialny zasięg działania
Obszar strefy nadgranicznej

(akwen polskich obszarów morskich)

Poza strefą nadgranicznąRodzaj i nazwa przejścia granicznego
12345
1.placówka Straży Granicznej

w Horyńcu-Zdroju

od znaku granicznego nr 638 do znaku granicznego nr 599; linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w Lubaczowie: wyłączony znak graniczny nr 599, dalej granicą gmin Horyniec-Zdrój i Narol oraz Lubaczów i Cieszanów;kolejowe - Werchrata - Rawa Ruska;
2.placówka Straży Granicznej

w Lubaczowie

od znaku granicznego nr 599 do znaku granicznego nr 569; linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w Korczowej: wyłączony znak graniczny 569, m. Tarnawskie, wyłączona m. Czerniawka, styk gmin Oleszyce, Laszki, Wielkie Oczy, dalej granicą gmin Oleszyce oraz Laszki;z powiatu lubaczowskiego gmina Stary Dzików, z powiatu jarosławskiego gmina Wiązownica;
3.placówka Straży Granicznej

w Korczowej

od znaku granicznego nr 569 do znaku granicznego nr 533; linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w Medyce: wyłączony znak graniczny nr 533, rzeką Wisznią do granicy gminy Radymno, dalej granicą gmin Radymno oraz Stubno i Orły;z powiatu jarosławskiego gminy: Jarosław, Pawłosiów, Chłopice;drogowe - Korczowa - Krakowiec;
4.placówka Straży Granicznej

w Medyce

od znaku granicznego nr 533 do znaku granicznego nr 496; linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w Hermanowicach: wyłączony znak graniczny nr 496, m. Krówniki, dalej rzeką Wiar, od mostu na drodze krajowej nr 28 - ul. Lwowską, Mickiewicza, Jagiellońską do mostu na rzece San, rzeką San, dalej granicą gmin Przemyśl oraz Krasiczynz powiatu jarosławskiego gminy: Rokietnica, Pruchnik, Roźwienica;drogowe - Medyka -Szeginie,

kolejowe - Przemyśl - Mościska;

5.placówka Straży Granicznej

w Hermanowicach

od znaku granicznego nr 496 do znaku granicznego nr 475; linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w Huwnikach: wyłączony znak graniczny nr 475, punkt triangulacyjny 496,4 (góra Szybenica), punkt triangulacyjny 428,1 (góra Bobowiska) dalej do styku gmin Krasiczyn, Bircza i Krzywcza;z powiatu przemyskiego gminy: Krzywcza i Dubiecko;
6.placówka Straży Granicznej

w Huwnikach

od znaku granicznego nr 475 do znaku granicznego nr 446; linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w Wojtkowej: wyłączony znak graniczny nr 446, dalej granicą gmin Fredropol i Bircza oraz Ustrzyki Dolne;
7.placówka Straży Granicznej

w Wojtkowej

od znaku granicznego nr 446 do znaku granicznego nr 414; linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w Krościenku: wyłączony znak graniczny nr 414, wyłączona góra Bukowina, góra Magura, punkt triangulacyjny 647,9;
8.placówka Straży Granicznej

w Krościenku

od znaku granicznego nr 414 do znaku granicznego nr 376; linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w:

a) Czarnej Górnej - wyłączony znak graniczny nr 376, dalej granicą gmin Ustrzyki Dolne oraz Czarna Górna,

b) Wetlinie - od styku gmin Ustrzyki Dolne, Czarna Górna i Solina prawym brzegiem rz. San do granicy gminy Olszanica, dalej granicą gmin Olszanica oraz Solina;

kolejowe - Krościenko - Chyrów,

drogowe - Krościenko -Smolnica;

9.placówka Straży Granicznej

w Czarnej Górnej

od znaku granicznego nr 376 do znaku granicznego 351; linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w:

a) Stuposianach - wyłączony znak graniczny 351, g. Trohaniec, g. Hulskie, dalej granicą gmin Czarna Górna oraz Lutowiska,

b) Wetlinie - granicą gmin Czarna Górna oraz Cisna i Solina;

10.placówka Straży Granicznej

w Stuposianach

od znaku granicznego nr 351 do znaku granicznego 222; linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w:

a) Ustrzykach Górnych - wyłączony znak graniczny 222, wzgórze 888,9, wyłączona g. Grandysowa, wyłączona góra Widełki, wyłączona góra Jawornik, wyłączona góra Smerek,

b) Wetlinie - granicą gmin Lutowiska oraz Cisna;

11.placówka Straży Granicznej

w Ustrzykach Górnych

od znaku granicznego 222 do znaku granicznego nr 15; linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w Wetlinie: wyłączony znak graniczny nr 15, wyłączona góra Mała Rawka, wyłączona góra Wielka Rawka, Przełęcz Wyżna (Przełęcz nad Brzegami Górnymi), dalej granicą gmin Lutowiska oraz Cisna do góry Smerek (z wyłączeniem góry);
12.placówka Straży Granicznej

w Wetlinie

od znaku granicznego nr 15 do znaku granicznego nr I/51; linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w Sanoku: wyłączony znak graniczny nr I/51 dalej granicą gmin Cisna, Baligród oraz Komańcza, Zagórz;
13.placówka Straży Granicznej

w Sanoku

od znaku granicznego nr I/51 do znaku granicznego nr I/102; linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w Piwnicznej-Zdroju: wyłączony znak graniczny I/202, dalej granicą gmin Krempna oraz Sękowa;powiaty: brzozowski, jasielski, strzyżowski, krośnieński, m.p. Krosno, z powiatu dębickiego gminy: Brzostek i Jodłowa, z powiatu leskiego gmina Lesko, z powiatu rzeszowskiego gminy: Dynów, g.m.*** Dynów, Błażowa, z powiatu sanockiego gminy: Sanok, Tyrawa Wołoska, Zarszyn, Besko;
14.placówka Straży Granicznej

w Rzeszowie-Jasionce

powiaty: przeworski, łańcucki, leżajski, ropczycko - sędziszowski, mielecki, kolbuszowski, niżański, stalowowolski, tarnobrzeski, m.p. Tarnobrzeg, m.p. Rzeszów, z powiatu dębickiego gminy: Czarna, Dębica, g.m. Dębica, Pilzno, Żyraków z powiatu rzeszowskiego gminy: Boguchwała, Chmielnik, Głogów Małopolski, Hyżne, Kamień, Krasne, Lubenia, Sokołów Małopolski, Świlcza, Trzebownisko, Tyczyn;lotnicze - Rzeszów-Jasionka;

lotnicze - Mielec;

5) w Karpackim Oddziale Straży Granicznej:
L.p.Placówki i dywizjonyTerytorialny zasięg działania
Obszar strefy nadgranicznej

(akwen polskich obszarów morskich)

Poza strefą nadgranicznąRodzaj i nazwa przejścia granicznego
12345
1.placówka Straży Granicznej

w Piwnicznej-Zdroju

od znaku granicznego nr I/202 do znaku granicznego nr II/66; linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w Zakopanem: wyłączony znak graniczny nr II/66, dalej granicą gmin Piwniczna-Zdrój, Rytro, Stary Sącz i Łącko oraz Szczawnica, Krościenko n/Dunajcem i Ochotnica Dolna;powiaty: limanowski, gorlicki, nowosądecki, m.p. Nowy Sącz;
2.placówka Straży Granicznej

w Zakopanem

od znaku granicznego nr II/66 do znaku granicznego nr III/82 linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w Żywcu: wyłączony znak graniczny nr III/82, dalej granicą gmin Lipnica Wielka, Jabłonka, Spytkowice i Raba Wyżna oraz Zawoja i Bystra Sidzina;powiaty: myślenicki, wielicki, z powiatu nowotarskiego gmina Rabka-Zdrój;
3.placówka Straży Granicznej

w Żywcu

od znaku granicznego nr III/82 do znaku granicznego nr III/201(I/1); linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w Cieszynie: wyłączony znak graniczny nr III/201 (I/1), wyłączony most na rzece Czadeczka (4346-5490-8), prawym brzegiem rzeki Czadeczka do zetknięcia się granicy miejscowości Jaworzynka, Koniaków i Istebna, granicą miejscowości Koniaków oraz Istebna, dalej granicą gmin Milówka, Radziechowy-Wieprz i Lipowa oraz Istebna, Wisła i Szczyrk;powiaty: oświęcimski, wadowicki, chrzanowski, olkuski, krakowski bez gminy Zabierzów, z powiatu suskiego gminy: Budzów, Zembrzyce, Sucha Beskidzka, Jordanów, z powiatu żywieckiego gminy: Łodygowice, Łękawica, Ślemień, Gilowice, Czernichów, g.m. Żywiec;
4.placówka Straży Granicznej

w Krakowie-Balicach

m.p. Kraków, z powiatu krakowskiego gmina Zabierzów;lotnicze - Kraków- Balice;
5.placówka Straży Granicznej

w Tarnowie

powiaty: brzeski, dąbrowski, bocheński, tarnowski, proszowicki, miechowski, m.p. Tarnów;
6) w Śląskim Oddziale Straży Granicznej:
L.p.Placówki i dywizjonyTerytorialny zasięg działania
Obszar strefy nadgranicznej

(akwen polskich obszarów morskich)

Poza strefą nadgranicznąRodzaj i nazwa przejścia granicznego
12345
1.placówka Straży Granicznej

w Cieszynie

od znaku granicznego nr I/1 do znaku granicznego nr I/148a; linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w Raciborzu: wyłączony znak graniczny nr I/148a, dalej granicą gmin Jastrzębie Zdrój i Żory oraz Godów, Mszana i Świerklany;m. p. Bielsko-Biała, z powiatu cieszyńskiego gmina Chybie, z powiatu bielskiego gminy: Buczkowice, Wilkowice, Porąbka, Kozy, Wilamowice, Bestwina, Czechowice - Dziedzice, Jasienica, Jaworze, z powiatu pszczyńskiego gminy: Suszec, Goczałkowice-Zdrój, Kobiór, Miedźna, Pszczyna;
2.placówka Straży Granicznej

w Rudzie Śląskiej

powiaty: będziński, bieruńsko-lędziński, lubliniecki, myszkowski, tarnogórski, kłobucki, częstochowski, mikołowski, zawierciański, m.p. Częstochowa, m.p. Chorzów, m.p. Bytom, m.p. Dąbrowa Górnicza, m.p. Jaworzno, m.p. Katowice, m.p. Mysłowice, m.p. Piekary Śląskie, m.p. Ruda Śląska, m.p. Siemianowice Śląskie, m.p. Zabrze, m.p. Tychy, m.p. Sosnowiec, m.p. Świętochłowice;
3.placówka Straży Granicznej

w Raciborzu

od znaku granicznego nr I/148a do znaku granicznego nr II/124; linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w Opolu: wyłączony znak graniczny nr II/124, dalej granicą gmin: Głubczyce i Pawłowiczki oraz Głogówek i Walce;powiaty: gliwicki, rybnicki, m.p. Rybnik, m.p. Gliwice, z powiatu raciborskiego gminy: Kuźnia Raciborska, Nędza, Kornowac, z powiatu wodzisławskiego gminy: Marklowice, Pszów, Radlin, Rydułtowy, z powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego gminy: Kędzierzyn Koźle, Bierawa, Cisek, Reńska Wieś;
4.placówka Straży Granicznej

w Opolu

od znaku granicznego nr II/124 do znaku granicznego nr II/200, linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w Kłodzku: wyłączony znak graniczny nr II/200, dalej granicą gmin Paczków i Otmuchów oraz Złoty Stok, Kamieniec Ząbkowicki i Ziębice;powiaty: brzeski, namysłowski, kluczborski, oleski, opolski, strzelecki, m.p. Opole, z powiatu krapkowickiego gminy: Gogolin, Zdzieszowice, z powiatu nyskiego gminy: Kamiennik, Łambinowice, Pakosławice, Skoroszyce;
5.placówka Straży Granicznej w Katowicach - Pyrzowicachlotnicze - Katowice-Pyrzowice;
7) w Sudeckim Oddziale Straży Granicznej:
L.p.Placówki i dywizjonyTerytorialny zasięg działania
Obszar strefy nadgranicznejPoza strefą nadgranicznąRodzaj i nazwa przejścia granicznego
12345
1.placówka Straży Granicznej

w Kłodzku

od znaku granicznego nr II/200 do znaku granicznego nr III/204/3, linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w Jeleniej Górze: wyłączony znak graniczny nr III/204/3, dalej granicą gmin Nowa Ruda i Pieszyce oraz Głuszyca i Walim;powiaty: strzeliński, oławski, z powiatu wrocławskiego gminy: Żórawina, Siechnice, Jordanów Śląski, z powiatu ząbkowickiego gminy: Ciepłowody, Ząbkowice Śląskie, z powiatu dzierżoniowskiego gminy: Dzierżoniów, Niemcza, Piława Górna, Łagiewniki;
2.placówka Straży Granicznej

w Jeleniej Górze

od znaku granicznego nr III/204/3 do znaku granicznego nr IV/58; linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w Legnicy: wyłączony znak graniczny nr IV/58, dalej granicą gmin: Szklarska Poręba i Stara Kamienica oraz Mirsk;powiaty: jaworski, średzki, świdnicki, z powiatu wrocławskiego gminy: Sobótka, Mietków, Kąty Wrocławskie, z powiatu wałbrzyskiego gminy: Stare Bogaczowice, Szczawno-Zdrój, z powiatu kamiennogórskiego gmina Marciszów, z powiatu jeleniogórskiego gminy: Jeżów Sudecki, Janowice Wielkie, z powiatu złotoryjskiego gminy: Świerzawa, Wojcieszów;lotnicze - Jelenia Góra;
3.placówka Straży Granicznej

w Legnicy

od znaku granicznego nr IV/58 do znaku granicznego nr IV/89/5; linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w Zgorzelcu: wyłączony znak graniczny nr IV/89/5, dalej granicą gmin: Platerówka, Siekierczyn, Lubań i Gryfów Śląski oraz Sulików, Zgorzelec, Pieńsk i Nowogrodziec;powiaty: głogowski, górowski, polkowicki, lubiński, wołowski,

legnicki, m.p. Legnica, z powiatu złotoryjskiego gminy: Pielgrzymka, Złotoryja, Zagrodno, z powiatu lwóweckiego gminy: Wleń, Lubomierz, Lwówek Śląski;

4.placówka Straży Granicznej

we Wrocławiu - Strachowicach

powiaty: milicki, oleśnicki, trzebnicki, m.p. Wrocław, z powiatu wrocławskiego gminy: Kobierzyce, Długołęka, Czernica;lotnicze - Wrocław - Strachowice;
8) w Nadodrzańskim Oddziale Straży Granicznej:
L.p.Placówki i dywizjonyTerytorialny zasięg działania
Obszar strefy nadgranicznej

(akwen polskich obszarów morskich)

Poza strefą nadgranicznąRodzaj i nazwa przejścia granicznego
12345
1.placówka Straży Granicznej

w Zgorzelcu

od znaku granicznego nr IV/89/5 do znaku granicznego nr 185, linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w Tuplicach: wyłączony znak graniczny nr 185, dalej granicą gmin Pieńsk i Węgliniec oraz Przewóz i Gozdnica;z powiatu bolesławieckiego gminy: g.m. Bolesławiec, Bolesławiec, Gromadka, Osiecznica, Warta Bolesławiecka;
2.placówka Straży Granicznej

w Tuplicach

od znaku granicznego nr 185 do znaku granicznego nr 364; linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w Zielonej Górze - Babimoście: wyłączony znak graniczny nr 364, granicą gmin Brody i Lubsko oraz Gubin i Bobrowice;z powiatu żagańskiego gminy: Brzeźnica, Iłowa, Małowice, Niegosławice, Szprotawa, Żagań, g.m Żagań; z powiatu żarskiego gmina Jasień, z powiatu zielonogórskiego gmina Nowogród Bobrzański;
3.placówka Straży Granicznej

w Zielonej Górze - Babimoście:

od znaku granicznego nr 364 do znaku granicznego nr 432; linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w Świecku: włączony znak graniczny nr 432, dalej granicą gmin Gubin i Maszewo oraz Cybinka i Torzym;powiaty: nowosolski, wschowski, wolsztyński; m.p. Zielona Góra; z powiatu zielonogórskiego gminy: Babimost, Bojadło, Czerwieńsk, Kargowa, Sulechów, Świdnica, Trzebiechów, Zabór, Zielona Góra; z powiatu krośnieńskiego: gminy Dąbie, Bytnica;lotnicze - Zielona Góra-Babimost, lotnicze - Przylep k/Zielonej Góry;
4.placówka Straży Granicznej

w Świecku

od znaku granicznego nr 432 wył. do znaku granicznego nr 521; linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w Kostrzynie nad Odrą: wyłączony znak graniczny nr 521 dalej granicą gmin Słubice, Rzepin i Ośno Lubuskie oraz Górzyca i Słońsk;powiat świebodziński, z powiatu międzyrzeckiego gmina Trzciel;
5.placówka Straży Granicznej

w Kostrzynie nad Odrą

od znaku granicznego nr 521 do znaku granicznego nr 584; linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w Szczecinie: wyłączony znak graniczny nr 584, dalej granicą gmin Boleszkowice i Dębno oraz Mieszkowice;powiaty: strzelecko - drezdenecki, gorzowski, m.p. Gorzów Wielkopolski, z powiatu międzyrzeckiego gminy: Bledzew, Międzyrzecz, Przytoczna, Pszczyna, Skwierzyna; z powiatu myśliborskiego gminy: Myślibórz, Nowogródek Pomorski, Barlinek; z powiatu sulęcińskiego gminy: Krzeszyce, Lubniewice, Sulęcin;
6.placówka Straży Granicznej

w Kaliszu

powiaty: słupecki, kolski, jarociński, pleszewski, turecki, krotoszyński, ostrowski, ostrzeszowski, kępiński, koniński, m.p. Konin, kaliski, m.p. Kalisz;
7.placówka Straży Granicznej

w Poznaniu - Ławicy

powiaty: złotowski, pilski, czarnkowsko - trzcianecki, chodzieski, międzychodzki, szamotulski, obornicki, wągrowiecki, nowotomyski, gnieźnieński, grodziski, kościański, śremski, średzki, wrzesiński, gostyński, rawicki, poznański, m.p. Poznań , leszczyński, m.p. Leszno;lotnicze - Poznań - Ławica;
8.placówka Straży Granicznej

w Szczecinie

od znaku granicznego nr 584 do znaku granicznego nr 892; linia rozgraniczenia z:

a) Pomorskim Dywizjonem Straży Granicznej w Świnoujściu: znak graniczny nr 892, linią brzegową Zalewu Szczecińskiego w gminie Nowe Warpno i Police do linii prostej przechodzącej przez boję "TN-C" północnego toru podejściowego do portu w Trzebieży i stawę "N" na wyspie Chełminek,

b) placówką Straży Granicznej w Szczecinie Porcie: granicą morskiego przejścia granicznego w Nowym Warpnie, granicą morskiego przejścia granicznego w Trzebieży, linią brzegową w gminie Police i dalej granicą portu morskiego w Szczecinie od strony lądu, następnie wzdłuż północnej krawędzi mostu Trasy Zamkowej i mostu Cłowego w Szczecinie, linią brzegową jezior Dąbie Małe i Dąbie,

c) placówką Straży Granicznej w Szczecinie - Goleniowie: granicą m.p. Szczecin oraz gminy Goleniów;

powiaty: stargardzki, drawski, pyrzycki, choszczeński, wałecki; z powiatu gryfińskiego gmina Trzcińsko-Zdrój;
9.placówka Straży Granicznej

w Szczecinie Porcie

obszar morskich wód wewnętrznych na południe od linii prostej łączącej brzegi Zalewu Szczecińskiego, przechodzącej przez boję "TN - C" północnego toru podejściowego do portu w Trzebieży i stawę "N" na wyspie Chełminek do linii biegnącej wzdłuż północnej krawędzi mostu Trasy Zamkowej i mostu Cłowego w Szczecinie oraz wody jezior Dąbie i Dąbie Małe;morskie - Szczecin, morskie - Trzebież,

morskie - Nowe Warpno;

10.placówka Straży Granicznej

w Szczecinie - Goleniowie

linia rozgraniczenia z:

a) Pomorskim dywizjonem Straży Granicznej w Świnoujściu: linią brzegową Zalewu Szczecińskiego w gminie Stepnica do linii prostej łączącej brzegi Zalewu Szczecińskiego, przechodzącej przez boję "TN - C" północnego toru podejściowego do portu w Trzebieży i stawę "N" na wyspie Chełminek,

b) placówką Straży Granicznej w Świnoujściu: lądową granicą gmin Stepnica oraz Wolin;

powiaty: łobeski, świdwiński, szczecinecki, z powiatu goleniowskiego gminy: Goleniów, Maszewo, Nowogard, Osin, Przybierów;lotnicze - Szczecin-Goleniów;
9) w Morskim Oddziale Straży Granicznej:
L.p.Placówki i dywizjonyTerytorialny zasięg działania
Obszar strefy nadgranicznej

(akwen polskich obszarów morskich)

Poza strefą nadgranicznąRodzaj i nazwa przejścia granicznego
12345
1.placówka Straży Granicznej

w Świnoujściu

od znaku granicznego nr 893 do znaku granicznego nr 923 i dalej do brzegu morza terytorialnego, brzegiem morza terytorialnego na odcinku m.p. Świnoujście i powiatu kamieńskiego; linia rozgraniczenia z:

a) Pomorskim Dywizjonem Straży Granicznej w Świnoujściu: znak graniczny nr 893, dalej brzegiem Zalewu Szczecińskiego, rzeki Dźwiny i Zalewu Kamieńskiego do granicy gminy Wolin oraz Stepnica, a także brzegiem morza terytorialnego od granicy z Republiką Federalną Niemiec na odcinku m.p. Świnoujście i powiatu kamieńskiego,

b) placówką Straży Granicznej w Rewalu: od brzegu morza terytorialnego granicą gmin Dziwnów i Świerzno oraz Rewal, Kamice i Gryfice;

z powiatu gryfickiego gmina Golczewo;morskie - Świnoujście,

morskie - Dziwnów;

2.placówka Straży Granicznej

w Rewalu

brzegiem morza terytorialnego na odcinku powiatu gryfickiego; linia rozgraniczenia z:

a) placówką Straży Granicznej w Kołobrzegu: granicami gmin Trzebiatów oraz Kołobrzeg i Siemyśl,

b) Pomorskim Dywizjonem Straży Granicznej w Świnoujściu: wzdłuż brzegu morza terytorialnego na odcinku powiatu gryfickiego;

z powiatu gryfickiego gmina Płoty;morskie - Mrzeżyno;
3.placówka Straży Granicznej

w Kołobrzegu

brzegiem morza terytorialnego na odcinku powiatu kołobrzeskiego; linia rozgraniczenia z:

a) placówką Straży Granicznej w Darłowie - granicami gmin Ustronie Morskie, Dygowo i Karlino oraz Będzino i Biesiekierz,

b) Pomorskim Dywizjonem Straży Granicznej w Świnoujściu: wzdłuż brzegu morza terytorialnego na odcinku powiatu kołobrzeskiego;

z powiatu białogardzkiego gminy: g.m. Białogard, Białogard, Tychowo; z powiatu kołobrzeskiego gmina Rymań;morskie - Kołobrzeg;
4.placówka Straży Granicznej

w Darłowie

brzegiem morza terytorialnego na odcinku powiatu koszalińskiego i sławieńskiego; linia rozgraniczenia z:

a) placówką Straży Granicznej w Ustce: granicami gmin Postomino oraz Ustka i Słupsk,

b) Pomorskim Dywizjonem Straży Granicznej w Świnoujściu: wzdłuż brzegu morza terytorialnego na odcinku powiatu koszalińskiego gmin Darłowo i Postomino do południka 16°30 00 długości geograficznej wschodniej

c) Kaszubskim Dywizjonem Straży Granicznej w Gdańsku: wzdłuż brzegu morza terytorialnego na odcinku gminy Postomino od południka 16°30 00 długości geograficznej wschodniej do granicy powiatów sławieńskiego oraz słupskiego;

z powiatu koszalińskiego gminy: Bobolice, Polanów, Świeszyno, Manowo;morskie - Darłowo;
5.placówka Straży Granicznej

w Ustce

brzegiem morza terytorialnego na odcinku powiatu słupskiego; linia rozgraniczenia z:

a) placówką Straży Granicznej w Łebie: granicami gmin Smołdzino i Główczyce oraz Łeba, Wieko i Nowa Wieś Lęborska,

b) Kaszubskim Dywizjonem Straży Granicznej w Gdańsku: wzdłuż brzegu morza terytorialnego na odcinku powiatu słupskiego;

powiaty: człuchowski, bytowski, z powiatu słupskiego gminy: Kępice, Kobylnica, Dębnica Kaszubska, Damnica, Potęgowo;morskie - Ustka;
6.placówka Straży Granicznej

w Łebie

brzegiem morza terytorialnego na odcinku powiatu lęborskiego i wejherowskiego; linia rozgraniczenia z:

a) placówką Straży Granicznej we Władysławowie: granicą gmin Choczewo, Gniewino, Wejherowo Reda i Rumia oraz Krokowa, Puck i Kosakowo,

b) z placówką Straży Granicznej w Gdyni: granicami gmin: Rumia, Wejherowo i Szemud oraz m.p. Gdynia i gminy Żukowo, c) Kaszubskim Dywizjonem Straży Granicznej w Gdańsku: wzdłuż brzegu morza terytorialnego na odcinku powiatów lęborskiego i wejherowskiego;

z powiatu lęborskiego gmina Cewice, z powiatu wejherowskiego gminy Linia, Luzino;morskie - Łeba;
7.placówka Straży Granicznej we Władysławowiebrzegiem morza terytorialnego i Zatoki Gdańskiej na odcinku powiatu puckiego; linia rozgraniczenia z:

a) placówką Straży Granicznej w Gdyni: granicami gmin Kosakowo i Gdynia,

b) Kaszubskim Dywizjonem Straży Granicznej w Gdańsku: wzdłuż brzegu morza terytorialnego i Zatoki Gdańskiej na odcinku powiatu puckiego;

morskie - Władysławowo,

morskie - Jastarnia, morskie - Hel;

8.placówka Straży Granicznej

w Gdyni

brzegiem Zatoki Gdańskiej na odcinku m.p. Gdynia; linia rozgraniczenia z:

a) placówką Straży Granicznej w Gdańsku: granicami m.p. Gdynia i gminy Żukowo oraz Sopot, m.p. Gdańsk i gminy Kołbudy,

b) Kaszubskim Dywizjonem Straży Granicznej w Gdańsku: wzdłuż Zatoki Gdańskiej na odcinku m.p. Gdynia;

powiaty: chojnicki, kościerski, z powiatu kartuskiego gminy: Chmielno, Kartuzy, Przodkowo, Sierakowice, Somonino, Stężyca, Sulęczyno;morskie - Gdynia
9.placówka Straży Granicznej

w Gdańsku

brzegiem Zatoki Gdańskiej na odcinku m.p. Sopot, m.p. Gdańsk; linia rozgraniczenia z:

a) placówką Straży Granicznej w Krynicy Morskiej - granicami m.p. Gdańsk i gminy Cedry Wielkie oraz Stegna i Ostaszewo,

b) Kaszubskim Dywizjonem Straży Granicznej w Gdańsku: wzdłuż brzegu Zatoki Gdańskiej na odcinku m.p. Sopot i m.p. Gdańsk;

powiaty: starogardzki, tczewski, z powiatu gdańskiego gminy: Przywidz, Trąbki Wielkie, Pszczółki, Suchy Dąb;morskie - Gdańsk-Port,

morskie - Gdańsk-Górki Zachodnie;

10.placówka Straży Granicznej

w Krynicy Morskiej

brzegiem zatoki gdańskiej i morza terytorialnego na odcinku powiatu nowodworskiego oraz na lądzie od brzegu morza terytorialnego (na zachód od znaku granicznego nr 2439) do zachodniego brzegu Zalewu Wiślanego (na wschód od znaku granicznego nr 2436); linia rozgraniczenia z:

a) Kaszubskim Dywizjonem Straży Granicznej w Gdańsku:

- od granicy państwowej, wzdłuż brzegu morza terytorialnego i Zatoki Gdańskiej na odcinku powiatu nowodworskiego,

- od granicy państwowej, wzdłuż zachodniego brzegu Zalewu Wiślanego na odcinku powiatu nowodworskiego,

b) placówką Straży Granicznej w Elblągu: od brzegu Zalewu Wiślanego granicą gmin Sztutowo i Nowy Dwór oraz Elbląg i Gronowo Elbląskie;

11.placówka Straży Granicznej

w Elblągu

brzegiem Zalewu Wiślanego na odcinku powiatu elbląskiego i gminy Frombork z powiatu braniewskiego; linia rozgraniczenia z:

a) placówką Straży Granicznej w Braniewie: granicami gmin Frombork oraz Braniewo i Płoskinia,

b) Kaszubskim Dywizjonem Straży Granicznej w Gdańsku: wzdłuż wschodniego brzegu Zalewu Wiślanego na odcinku powiatu elbląskiego i gminy Frombork z powiatu braniewskiego;

powiaty: kwidzyński, sztumski, malborski, m.p. Elbląg, z powiatu elbląskiego gminy: Godkowo, Gronowo Elbląskie, Elbląg, Markus, Milejewo, Młynary, Pasłęk, Rychliki;morskie - Elbląg,

morskie - Frombork;

12.placówka Straży Granicznej

w Gdańsku-Rębiechowie

lotnicze - Gdańsk-Rębiechowo;
13.Pomorski Dywizjon Straży Granicznej

w Świnoujściu

obszary morskie Rzeczypospolitej Polskiej znajdujące się na zachód od południka 16°30'00" długości geograficznej wschodniej, z wyłączeniem morskich wód wewnętrznych na Zalewie Szczecińskim położonych na południe od linii prostej łączącej brzegi Zalewu Szczecińskiego, przechodzącej przez boję "TN-D" północnego toru podejściowego do portu Trzebież i stawę "N" na wyspie Chełminek;
14.Kaszubski Dywizjon Straży Granicznej

w Gdańsku

obszary morskie Rzeczypospolitej Polskiej znajdujące się na wschód od południka 16°30'00" długości geograficznej wschodniej.
10) w Nadwiślańskim Oddziale Straży Granicznej:
L.p.Placówki i dywizjonyTerytorialny zasięg działania
Obszar strefy nadgranicznej

(akwen polskich obszarów morskich)

Poza strefą nadgranicznąRodzaj i nazwa przejścia granicznego
23456
1.placówka Straży Granicznej Warszawa-Okęcielotnicze - Warszawa - Okęcie,

lotnicze - Warszawa - Babice;

2.placówka Straży Granicznej

w Bydgoszczy

województwo kujawsko - pomorskie, z województwa mazowieckiego powiaty: gostyniński, płocki, sierpecki, żuromiński, mławski oraz m.p. Płock;lotnicze - Bydgoszcz;
3.placówka Straży Granicznej

w Kielcach

województwo świętokrzyskie, z województwa mazowieckiego powiaty: radomski, zwoleński, lipski, szydłowiecki, przysuski, m.p. Radom;lotnicze - Kielce - Masłów;
4.placówka Straży Granicznej

w Łodzi

województwo łódzkie.lotnicze - Łódź -Lublinek;
5.placówka Straży Granicznej

Warszawa - Modlin

lotnicze - Warszawa/Modlin.

g.m-w * - gmina miejsko - wiejska;

m.p.** - miasto na prawach powiatu;

g.m. ***- gmina miejska

ZAŁĄCZNIK Nr  2

Terytorialny zasięg działania placówek Straży Granicznej w zakresie odprawy granicznej na lotniskach

Lp.Oddział SGPlacówka Straży GranicznejWojewództwo/Powiat/Gmina
1.Warmińsko - MazurskiBezledywarmińsko-mazurskie;
2.PodlaskiaAugustówpodlaskie -powiaty: łomżyński, augustowski, sejneński, suwalski, grajewski, kolneński, m.p.*

Suwałki, m.p. Łomża;

bKuźnicapodlaskie - powiaty: białostocki, bielski, hajnowski, moniecki, siemiatycki, sokolski, wysokomazowiecki, zambrowski, m.p. Białystok;
3.NadbużańskiaTerespollubelskie - powiaty: bialski, łukowski, radzyński, m.p. Biała Podlaska, mazowieckie - powiat łosicki;
bDorohusklubelskie - powiaty: chełmski, m.p. Chełm;
cHrebennelubelskie - powiat tomaszowski;
dHrubieszówlubelskie - powiaty: zamojski, biłgorajski, janowski, krasnostawski, hrubieszowski, m.p. Zamość;
eLublinlubelskie - powiaty: kraśnicki, lubartowski, lubelski, łęczyński, opolski, parczewski, puławski, rycki, świdnicki, włodawski, m.p. Lublin;
4.BieszczadzkiRzeszów - Jasionkapodkarpackie;
5.KarpackiKraków - Balicemałopolskie,

śląskie - powiaty: żywiecki i z powiatu cieszyńskiego część obszaru gminy Istebna na południe od linii prostej od znaku granicznego I/201 na granicy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Słowacką do mostu na potoku Czadeczka z wyłączeniem tego mostu, prawym brzegiem potoku Czadeczka do zetknięcia się granicy miejscowości Jaworzynka, Koniaków i Istebna, dalej granicą miejscowości Koniaków oraz Istebna do granicy gmin Istebna i Milówka;

6.ŚląskiaCieszynśląskie - powiat bielski;
bOpoleopolskie;
cKatowice -Pyrzowiceśląskie - powiaty: będziński, bieruńsko - lędziński, częstochowski, gliwicki, kłobucki, lubliniecki, mikołowski, myszkowski, pszczyński, raciborski, rybnicki, tarnogórski, wodzisławski, zawierciański, m.p. Bielsko - Biała, m.p. Bytom, m.p.Chorzów, m.p. Częstochowa, m.p. Dąbrowa Górnicza, m.p. Gliwice, m.p. Jastrzębie Zdrój, m.p. Jaworzno, m.p. Katowice, m.p. Mysłowice, m.p. Piekary Śląskie, m.p. Ruda Śląska, m.p Rybnik, m.p. Siemianowice Śląskie, m.p. Sosnowiec, m.p. Świętochłowice, m.p. Tychy, m.p. Zabrze, m.p. Żory, z powiatu cieszyńskiego część obszaru gminy Istebna na północ od linii prostej od znaku granicznego I/201 na granicy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Słowacką do mostu na potoku Czadeczka, prawym brzegiem potoku Czadeczka do zetknięcia się granicy miejscowości Jaworzynka, Koniaków i Istebna, dalej granicą miejscowości Koniaków oraz Istebna do granicy gmin Istebna i Milówka;
7.SudeckiaKłodzkodolnośląskie - powiaty: kłodzki, ząbkowicki, dzierżoniowski, strzeliński, oławski, z powiatu wrocławskiego gminy: Siechnice, Żórawina, Jordanów Śląski;
bWrocław - Strachowicedolnośląskie - powiaty: oleśnicki, trzebnicki, milicki, m.p. Wrocław, z powiatu wrocławskiego gminy: Długołęka, Czernica, Kobierzyce;
cJelenia Góradolnośląskie - powiaty: jaworski, wałbrzyski, świdnicki, średzki, jeleniogórski, m.p. Jelenia Góra, kamiennogórski,

z powiatu złotoryjskiego gminy: Świerzawa, Wojcieszów, z powiatu wrocławskiego gminy: Kąty Wrocławskie, Mietków, Sobótka;

dLegnicadolnośląskie - powiaty: górowski, głogowski, polkowicki, lubiński, wołowski, legnicki, m.p. Legnica, lubański, lwówecki,

z powiatu złotoryjskiego gminy: Pielgrzymka, Zagrodno, Złotoryja;

8.NadodrzańskiaZgorzelecdolnośląskie - powiaty: zgorzelecki, bolesławiecki;
bTuplicelubuskie - powiaty: żarski, żagański;
cZielona Góra - Babimostlubuskie - powiaty: krośnieński, międzyrzecki, nowosolski, słubicki, sulęciński, świebodziński, wschowski, zielonogórski, m.p. Gorzów Wielkopolski, m.p. Zielona Góra;
dKostrzyn nad Odrąlubuskie - powiaty: strzelecko-drezdenecki, gorzowski; m.p. Gorzów Wielkopolski;
ePoznań - Ławicawielkopolskie;
fSzczecin-Goleniówzachodniopomorskie - powiaty: choszczeński, drawski, goleniowski, gryfiński, łobeski, myśliborski, policki, pyrzycki, stargardzki, szczeciński, świdwiński, wałecki, m.p. Szczecin, m.p. Świnoujście;
9.MorskiaDarłowozachodniopomorskie - powiaty: sławieński, koszaliński, oraz m.p. Koszalin;
bKołobrzegzachodniopomorskie - powiaty: białogardzki, kołobrzeski;
cRewalzachodniopomorskie - powiaty gryficki, kamieński;
dŁebapomorskie - powiaty lęborski, wejherowski;
eUstkapomorskie - powiaty: człuchowski, bytowski, słupski oraz m.p. Słupsk;
fGdańsk-Rębiechowopomorskie - powiaty: Chojnicki, gdański, kartuski, kościerski, malborski, nowodworski, pucki, stargardzki, sztumski, tczewski, m.p. Gdańsk, m.p. Gdynia, m.p. Sopot;
10.NadwiślańskiaWarszawa - Okęciemazowieckie - powiaty: białobrzeski, garwoliński, grodziski, grójecki, kozienicki, miński, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, siedlecki, sochaczewski, warszawski zachodni, wołomiński, żyrardowski, m.p. Siedlce, m.p. Warszawa;
bBydgoszczkujawsko - pomorskie;
cŁódźłódzkie;
dKielceświętokrzyskie,

mazowieckie - powiaty: radomski, zwoleński, lipski, szydłowiecki, przysuski, m.p. Radom;

eWarszawa - Modlinmazowieckie - powiaty: ciechanowski, gostyniński, legionowski, makowski, mławski, nowodworski, ostrołęcki, ostrowski, płocki, płoński, przasnyski, sierpecki, sokołowski, węgrowski, wyszkowski, żuromiński, m.p. Ostrołęka, m.p. Płock.
m.p.* - miasto na prawach powiatu