Dziennik resortowy

Dz.Urz.KGSG.2012.48

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 września 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 57
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ
z dnia 31 sierpnia 2012 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia placówek i dywizjonów Straży Granicznej, określenia ich terytorialnego zasięgu działania, a także określenia szczegółowego zakresu zadań terenowych organów Straży Granicznej oraz organizacji komend oddziałów, placówek i dywizjonów

Na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2011 r., Nr 116, poz. 675 z późn. zm.1) ) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu nr 28 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie utworzenia placówek i dywizjonów Straży Granicznej, określenia ich terytorialnego zasięgu działania, a także określenia szczegółowego zakresu zadań terenowych organów Straży Granicznej oraz organizacji komend oddziałów, placówek i dywizjonów (Dz. Urz. KGSG Nr 7, poz. 29, oraz z 2012 r. poz. 9 i 28), wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 7 w ust. 4 pkt 4 otrzymuje następujące brzmienie:

"4) występowanie z wnioskiem do właściwego sądu rejonowego o ukaranie osób odpowiedzialnych za stwierdzone w toku kontroli naruszenia przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.) lub ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) stanowiące wykroczenie.";

2) w § 9 w ust. 1:
a) pkt 16 otrzymuje następujące brzmienie:

"16) występowanie z wnioskiem do właściwego sądu rejonowego o ukaranie osób odpowiedzialnych za stwierdzenie w toku kontroli naruszenia przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.) lub ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) stanowiące wykroczenie;",

b) uchyla się w § 9 w ust. 1 pkt 17;
3) w załączniku nr 1 do zarządzenia pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) w Nadbużańskim Oddziale Straży Granicznej:

Lp.PlacówkiTerytorialny zasięg działania
Obszar strefy nadgranicznejPoza strefą nadgranicznąRodzaj i nazwa przejścia granicznego
12345
1.Placówka Straży Granicznej w Janowie Podlaskimod znaku granicznego nr 1346

do znaku granicznego nr 1313;

z powiatu łosickiego gminy Stara Kornica i Sarnaki, linia rozgraniczenia z Placówką Straży Granicznej w Bohukałach: wyłączony znak graniczny nr 1313, dalej granicą gmin Janów Podlaski - Rokitno; linia rozgraniczenia z Placówką w Terespolu: granicą gmin Janów Podlaski - Biała Podlaska, Janów Podlaski - Leśna Podlaska, Konstantynów - Leśna Podlaska, Stara Kornica - Leśna Podlaska, Stara Kornica - Huszlew, Stara Kornica - Łosice, Stara Kornica - Platerów, Sarnaki - Platerów;

2.Placówka Straży Granicznej w Bohukałachod znaku granicznego nr 1313

do znaku granicznego nr 1285; linia rozgraniczenia z Placówką Straży Granicznej w Terespolu: znak graniczny nr 1285 włączony do ujścia rzeki Krzna, dalej wzdłuż rzeki Krzna do drogi wojewódzkiej nr 698, wyłączona m. Neple, wyłączona m. Kuzawka, wyłączona m. Koroszczyn Kolonia, wyłączona m. Dobryń Duży, wyłączona m. Kopelówka, m. Kijowiec, wyłączona m. Dobryń Mały, wyłączona m. Lachówka Mała, m. Horbów, wyłączona m. Horbów Kolonia, do granicy gminy Biała Podlaska, granicą gmin Zalesie - Biała Podlaska, Rokitno - Biała Podlaska;

3.Placówka Straży Granicznej w Terespoluod ujścia rzeki Krzna w rejonie znaku granicznego nr 1285 do znaku granicznego nr 1254; linia rozgraniczenia z Placówką Straży Granicznej w Kodniu: wyłączony znak graniczny nr 1254, wyłączona m. Michalków, m. Polatycze, m. Kobylany, wyłączona m. Kol. Lebiedziew, wyłączona m. Lebiedziew, m. Zastawek, dalej granicą gmin Terespol - Kodeń, Terespol - Piszczac, Zalesie - Piszczac; m. p. Biała Podlaska; gmina Biała Podlaska, gmina Leśna Podlaska;powiaty: radzyński, łukowski, z powiatu łosickiego gminy: Huszlew, Olszanka, Łosice, Platerów, z powiatu bialskiego gminy: Wisznice, Rossosz, Łomazy, Drelów, Międzyrzec Podlaski, z powiatu parczewskiego gminy: Podedwórze, Dębowa Kłoda, Parczew, Siemień, Milanów, Jabłoń;drogowe - Terespol, drogowe - Kukuryki, kolejowe - Terespol
4.Placówka Straży Granicznej w Kodniuod znaku granicznego nr 1254 do znaku granicznego nr 1211; linia rozgraniczenia z Placówką Straży Granicznej w Sławatyczach: wyłączony znak graniczny nr 1211, wyłączona m. Zalewsze, wyłączona m. Zabłocie, m. Olszanki, dalej granicą gmin Piszczac - Tuczna, Piszczac - Łomazy, Piszczac - Biała Podlaska;
5.Placówka Straży Granicznej w Sławatyczachod znaku granicznego nr 1211 do znaku granicznego nr 1176; linia rozgraniczenia z Placówką Straży Granicznej w Dołhobrodach: wyłączony znak graniczny nr 1176, m. Kuzawka, m. Janówka, wyłączona m. Wygnanka, wyłączona m. Sosnówka, wyłączona m. Pieńki; linia rozgraniczenia z Placówką Straży Granicznej w Terespolu: granicą gmin Sosnówka - Wisznice, Tuczna - Łomazy;drogowe - Sławatycze
6.Placówka Straży Granicznej w Dołhobrodachod znaku granicznego nr 1176 do znaku granicznego nr 1147; linia rozgraniczenia z Placówką Straży Granicznej we Włodawie: wyłączony znak graniczny nr 1147, m. Kol. Różanka, wyłączona m. Korolówka, wyłączona PGR Korolówka, dalej granicą gmin Włodawa - Wyryki, Hanna - Wyryki, Sosnówka - Wyryki, linia rozgraniczenia z Placówką Straży Granicznej w Terespolu: granicą gmin Sosnówka - Podedwórze, Sosnówka - Wisznice;
7.Placówka Straży Granicznej we Włodawieod znaku granicznego nr 1147 do znaku granicznego nr 1123; linia rozgraniczenia z Placówką Straży Granicznej w Zbereżu: wyłączony znak graniczny nr 1123, skrzyżowanie drogi Sobibór - Włodawa z linią kolejową, m. Tarasiuki, skrzyżowanie dróg Włodawa - Chełm - Tarasiuki, dalej granicą gmin Włodawa - Hańsk, Wyryki - Hańsk; linia rozgraniczenia z Placówką Straży Granicznej w Lublinie: granicą gmin Wyryki - Stary Brus; linia rozgraniczenia z Placówką Straży Granicznej w Terespolu: granicą gmin: Wyryki - Dębowa Kłoda, Wyryki - Podedwórze;
8.Placówka Straży Granicznej w Zbereżuod znaku granicznego nr 1123 do znaku granicznego nr 1041; linia rozgraniczenia z Placówką Straży Granicznej w Woli Uhruskiej: wyłączony znak graniczny nr 1041, punkt triangulacyjny 172,5, m. Stulno, linią kolejową Chełm - Włodawa, dalej granicą gmin Włodawa - Wola Uhruska, Hańsk - Wola Uhruska, Hańsk-Sawin, linia rozgraniczenia z Placówką Straży Granicznej w Lublinie: granicą gmin Hańsk - Wierzbica, Hańsk - Urszulin, Hańsk - Stary Brus;
9.Placówka Straży Granicznej w Woli Uhruskiejod znaku granicznego nr 1041 do znaku granicznego nr 1010; linia rozgraniczenia z Placówką Straży Granicznej w Dorohusku: wyłączony znak graniczny nr 1010, dalej drogą Świerże - Rudka, granicą gmin Ruda Huta - Dorohusk, Ruda Huta - Chełm, Sawin - Chełm, linia rozgraniczenia z Placówką Straży Granicznej w Lublinie: granicą gmin Sawin -Wierzbica;
10.Placówka Straży Granicznej w Dorohuskuod znaku granicznego nr 1010 do znaku granicznego nr 966; linia rozgraniczenia z Placówką Straży Granicznej w Skryhiczynie: wyłączony znak graniczny nr 966, dalej granicą gmin Dorohusk -Dubienka, Dorohusk - Żmudź, Kamień - Żmudź; linia rozgraniczenia z Placówką Straży Granicznej w Hrubieszowie: granicą gmin: Kamień - Leśniowice, Chełm - Leśniowice, Chełm - Siennica Różana; linia rozgraniczenia z Placówką Straży Granicznej w Lublinie: granicą gmin Chełm - Rejowiec, Chełm - Siedliszcze, Chełm - Wierzbica;drogowe - Dorohusk, kolejowe - Dorohusk
11.Placówka Straży Granicznej w Skryhiczynieod znaku granicznego nr 966 do znaku granicznego nr 931; linia rozgraniczenia z Placówką Straży Granicznej w Horodle: wyłączony znak graniczny nr 931, wyłączona m. Matcze, wyłączona m. Cegielnia, dalej granicą gmin Białopole - Horodło, Białopole - Hrubieszów, Białopole - Uchanie; linia rozgraniczenia z Placówką Straży Granicznej w Hrubieszowie: granicą gmin Białopole - Wojsławice, Żmudź - Wojsławice, Żmudź - Leśniowice;
12.Placówka Straży Granicznej w Horodleod znaku granicznego nr 931 do znaku granicznego nr 882; linia rozgraniczenia z Placówką Straży Granicznej w Hrubieszowie: wyłączony znak graniczny nr 882, m. Łukaszówka, wyłączona m. Husynne, wyłączona m. Moroczyn, wyłączona m. Dziekanów, m. Moniatycze, m. Nowosiółki, dalej granicą gmin Hrubieszów - Trzeszczany, Uchanie -Trzeszczany, Uchanie - Grabowiec, Uchanie - Wojsławice;
13.Placówka Straży Granicznej w Hrubieszowieod znaku granicznego nr 882 do znaku granicznego nr 853; linia rozgraniczenia z Placówką Straży Granicznej w Kryłowie: wyłączony znak graniczny nr 853, m. Wołynka, wyłączona m. Cichobórz m. Mieniany, wyłączona m. Masłomęcz, granicą gmin Hrubieszów - Werbkowice i dalej wzdłuż linii kolejowej Hrubieszów - Zamość do granicy gmin Werbkowice - Miączyn;m. p. Zamość, powiat zamojski, powiat biłgorajski, powiat janowski, powiat krasnostawski, z powiatu tomaszowskiego gminy: Susiec, Tarnawatka, Rachanie, Krynice, Tyszowce, z powiatu chełmskiego gminy: Wojsławice, Leśniowice;kolejowe – Hrubieszów

drogowe - Zosin

14.Placówka Straży Granicznej w Kryłowieod znaku granicznego nr 853 do znaku granicznego nr 820; linia rozgraniczenia z Placówką Straży Granicznej w Dołhobyczowie: wyłączony znak graniczny nr 820, m. Gołębie, granicą gmin Mircze - Dołhobyczów, m. Smoligów, m. Łasków, m. Marysin, m. Borsuk, m. Miętkie, Bagno Świtulicha, m. Lipowiec; linia rozgraniczenia z Placówką Straży Granicznej w Hrubieszowie: granicą gmin Mircze -Tyszowce, Werbkowice - Tyszowce, Werbkowice - Miączyn;
15.Placówka Straży Granicznej w Dołhobyczowieod znaku granicznego nr 820 do znaku granicznego nr 766; linia rozgraniczenia z Placówką Straży Granicznej w Chłopiatynie: wyłączony znak graniczny nr 766, dalej wyłączona m. Liwcze, m. Kościaszyn, dalej granicą gmin Dołhobyczów - Telatyn, Mircze - Telatyn, Mircze - Łaszczów; linia rozgraniczenia z Placówką Straży Granicznej w Hrubieszowie: granicą gmin Mircze - Tyszowce;
16.Placówka Straży Granicznej w Chłopiatynieod znaku granicznego nr 766 do znaku granicznego nr 700; linia rozgraniczenia z Placówką Straży Granicznej w Lubyczy Królewskiej: wyłączony znak graniczny nr 700, dalej m. Korczmin, wyłączona m. PGR Korczmin, PGR Krzewica, m. Rzeplin, Kol. Rzeplin, wyłączona m. Zachajek, dalej granicą gmin Telatyn - Ulhówek, Telatyn -Łaszczów, rzeką Kmiczynką do granicy gminy Tyszowce; linia rozgraniczenia z Placówką Straży Granicznej w Hrubieszowie: granicą gmin Łaszczów - Tyszowce;
17.Placówka Straży Granicznej w Lubyczy Królewskiejod znaku granicznego nr 700 do znaku granicznego nr 658; linia rozgraniczenia z Placówką Straży Granicznej w Hrebennem: wyłączony znak graniczny nr 658, dalej południową stroną nasypu dawnej linii kolejowej z Hrebennego do Sokala, następnie przez rzekę Sołokija do stawów hodowlanych, dalej wzdłuż wschodniej grobli tych stawów do północnego skraju lasu pomiędzy m. Kornie i m. Machnów Stary, dalej północną ścianą lasu przez drogę Kornie - Machnów Stary w kierunku zachodnim do punktu wysokościowego 230,1, dalej drogą polną w kierunku zachodnim do południowej ściany lasu położonego za m. Teniatyska (punkt wysokościowy 239,2 przy skrzyżowaniu dróg gruntowych), dalej drogą leśną w kierunku południowo - zachodnim przez rzekę Sołokija oraz szlak kolejowy Hrebenne - Lubycza Królewska do drogi krajowej nr 17, dalej wzdłuż drogi krajowej nr 17 do m. Lubycza Królewska, dalej wzdłuż drogi Lubycza Królewska - Ruda Żurawiecka - Żurawce - Korhynie do m. Korhynie a następnie do punktu wysokościowego 296,7 za m. Korhynie, dalej do m. Kol. Korhynie i dalej drogą gruntową w kierunku północnym przez drogę Wierszczyca -Tomaszów Lubelski, zachodnią ścianę lasu za m. Przewłoka, do punktu wysokościowego 293,0, dalej do granicy gmin Jarczów - Tomaszów Lubelski pomiędzy miejscowościami Klekacz i Nedeżów i dalej granicą tych gmin do styku z gminą Rachanie; linia rozgraniczenia z Placówką Straży Granicznej w Hrubieszowie: granicą gmin Jarczów - Rachanie, Łaszczów - Rachanie, Łaszczów - Tyszowce;
18.Placówka Straży Granicznej w Hrebennemod znaku granicznego nr 658 do znaku granicznego nr 638; linia rozgraniczenia z Placówką Straży Granicznej w Horyńcu - Zdroju: wyłączony znak graniczny nr 638, dalej granicą gmin Lubycza Królewska - Horyniec - Zdrój, Lubycza Królewska - Narol, Bełżec - Narol, Tomaszów Lubelski - Narol; linia rozgraniczenia z Placówką Straży Granicznej w Hrubieszowie: granicą gmin Tomaszów Lubelski - Susiec, Tomaszów Lubelski - Krasnobród, Tomaszów Lubelski - Tarnawatka, Tomaszów Lubelski - Rachanie;drogowe - Hrebenne, kolejowe - Hrebenne
19.Placówka Straży Granicznej w Lubliniem.p. Lublin, powiaty: lubelski, lubartowski, kraśnicki, opolski, puławski, rycki, świdnicki, łęczyński, z powiatu parczewskiego gmina Sosnowica, z powiatu włodawskiego gminy: Urszulin, Stary Brus, z powiatu chełmskiego gminy: Wierzbica Rejowiec, Rejowiec Fabryczny, Siedliszcze;lotnicze - Świdnik k/Lublina
";
4) w załączniku nr 2 do zarządzenia lp. 3 otrzymuje brzmienie:
"
3.NadbużańskiaTerespollubelskie - powiaty: bialski, łukowski, radzyński, m.p. Biała Podlaska;

mazowieckie - powiat łosicki;

bDorohusklubelskie - powiat chełmski, m.p. Chełm;
cHrebennelubelskie - powiat tomaszowski;
dHrubieszówlubelskie - powiaty: zamojski, biłgorajski, janowski, krasnostawski, hrubieszowski, m.p. Zamość;
eLublinlubelskie - powiaty: kraśnicki, lubartowski, lubelski, łęczyński, opolski, parczewski, puławski, rycki, świdnicki, włodawski, m.p. Lublin;
";
5) w załączniku nr 3 do zarządzenia lp. 7 otrzymuje brzmienie:
"
7.SudeckiJelenia Góra
".
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2012 r.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 117, poz. 677, Nr 170, poz. 1015, Nr 171, poz. 1016 i Nr 230, poz. 1371 oraz z 2012 r. poz. 627, 664, 769 i 951.