Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGSG.2012.9

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 lutego 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 9
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ
z dnia 31 stycznia 2012 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia placówek i dywizjonów Straży Granicznej, określenia ich terytorialnego zasięgu działania, a także określenia szczegółowego zakresu zadań terenowych organów Straży Granicznej oraz organizacji komend oddziałów, placówek i dywzjonów

Na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2011 r. Nr 116, poz. 675, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu nr 28 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie utworzenia placówek i dywizjonów Straży Granicznej, określenia ich terytorialnego zasięgu działania, a także określenia szczegółowego zakresu zadań terenowych organów Straży Granicznej oraz organizacji komend oddziałów, placówek i dywizjonów (Dz. Urz. KGSG Nr 7, poz. 29) załączniki nr 1 - 3 do zarządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1- 3 do niniejszego zarządzenia.
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2012 r.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2011 r. Nr 117, poz.677, Nr 170, poz. 1015, Nr 171, poz. 1016 i Nr 230, poz. 1371.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Wykaz placówek i dywizjonów Straży Granicznej oraz ich terytorialny zasięg działania

Tworzy się następujące placówki i dywizjony Straży Granicznej oraz określa ich terytorialny zasięg działania:
1) w Warmińsko - Mazurskim Oddziale Straży Granicznej:
Lp.Placówki i dywizjonyTerytorialny zasięg działania
Obszar strefy nadgranicznej (akwen polskich obszarów morskich)Poza strefą nadgranicznąRodzaj i nazwa przejścia granicznego
12345
1.placówka Straży Granicznej w Braniewieod wschodniego brzegu Zalewu Wiślanego (na zachód od znaku granicznego nr 2417) do zach. brzegu rzeki Omaza (pomiędzy znakami granicznymi 2394-2395); linia rozgraniczenia:

a) z Kaszubskim Dywizjonem Straży Granicznej w Gdańsku: od granicy państwowej, wzdłuż wschodniego brzegu Zalewu Wiślanego na odcinku gminy Braniewo,

b) z placówką Straży Granicznej w Grzechotkach: zachodnim brzegiem rzeki Omaza do drogi krajowej nr S 22, dalej drogą S 22 (wyłączona) do mostu na rzece Banówka i dalej na południe wzdłuż zachodniego brzegu rzeki Banówka do granicy gminy Pieniężno, dalej granicą gmin Płoskinia i Pieniężno;

powiaty: iławski, nowomiejski,

z powiatu braniewskiego gmina Wilczęta;

drogowe - Gronowo, kolejowe - Braniewo
2.placówka Straży Granicznej w Grzechotkachod zachodniego brzegu rzeki Omaza (pomiędzy znakami granicznymi 2394-2395) do znaku granicznego nr 2357; linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w Górowie Iławeckim: wyłączony znak graniczny nr 2357, dalej granicą gmin Lelkowo i Pieniężno oraz Górowo Iławeckie;powiaty: ostródzki, działdowski, nidzicki,

z powiatu lidzbarskiego gminy: Orneta i Lubomino;

drogowe - Grzechotki
3.placówka Straży Granicznej w Górowie Iławeckimod znaku granicznego nr 2357 do znaku granicznego nr 2307; linia rozgraniczenia z placówką w Bezledach: wyłączony znak graniczny nr 2307, drogą do m. Warszkajty (wyłączona) i dalej drogą do skrzyżowania dróg Warszkajty - Gałajny - Nowa Wieś Iławecka (wyłączone), dalej drogą leśną do rzeki Elma (wyłączona), następnie wschodnim brzegiem rzeki Elma do granicy gmin Górowo Iławeckie oraz Lidzbark Warmiński;z powiatu lidzbarskiego gmina Lidzbark Warmiński (gm. m-w *);
4.placówka Straży Granicznej w Bezledachod znaku granicznego nr 2307 do znaku granicznego nr 2272; linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w Sępopolu: wyłączony znak graniczny nr 2272, dalej granicą gmin Bartoszyce oraz Sępopol i Korsze;powiaty: szczycieński, olsztyński, m.p.** Olsztyn,

z powiatu bartoszyckiego gmina Bisztynek (gm. m-w*),

z powiatu lidzbarskiego gmina Kiwity;

drogowe - Bezledy, kolejowe - Głomno, lotnicze - Mazury
5.placówka Straży Granicznej w Sępopoluod znaku granicznego nr 2272 do znaku granicznego nr 2225; linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w Barcianach: wyłączony znak graniczny nr 2225, dalej granicą gmin Sępopol i Korsze oraz Barciany;z powiatu kętrzyńskiego gmina Reszel;
6.placówka Straży Granicznej w Barcianachod znaku granicznego nr 2225 do wschodniego brzegu rzeki Oświnka (na wschód od znaku granicznego nr 2176); linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w Węgorzewie: wschodnim brzegiem rzeki Oświnka do granicy gmin Srokowo oraz Węgorzewo, dalej granicą gmin Srokowo oraz Węgorzewo;powiat mrągowski, z powiatu kętrzyńskiego gmina Kętrzyn (gm. m-w*);kolejowe - Skandawa
7.placówka Straży Granicznej w Węgorzewieod wschodniego brzegu rzeki Oświnka (na wschód od znaku granicznego nr 2176) do znaku granicznego nr 2124; linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w Baniach Mazurskich: wyłączony znak graniczny nr 2124, dalej na południe do rzeki Węgorapy, wschodnim brzegiem rzeki Węgorapy i Gołdapy do granicy gmin Budry i Banie Mazurskie, dalej granicą gmin Budry i Pozezdrze oraz Banie Mazurskie;z powiatu giżyckiego gminy: Giżycko (gm. m-w*), Ryn (gm. m-w*), gmina Miłki;
8.placówka Straży Granicznej w Baniach Mazurskichod znaku granicznego nr 2124 do znaku granicznego nr 2083; linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w Gołdapi: wyłączony znak graniczny nr 2083, m. Bałupiany, m. Kośmidry, wyłączone m. Jabłońskie, m. Wronki Wielkie, m. Kowalki, m. Blenda;z powiatu giżyckiego gminy: Wydminy, Kruklanki;
9.placówka Straży Granicznej w Gołdapiod znaku, granicznego nr 2083 do znaku granicznego nr 2031; linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej:

a) w Dubeninkach: wyłączony znak graniczny nr 2031, dalej granicą gmin Gołdap oraz Dubeninki;

b) w Rutce Tartak; granicą gmin Gołdap oraz Filipów;

powiaty: olecki, piski, ełcki;drogowe - Gołdap
10.placówka Straży Granicznej w Dubeninkachod znaku granicznego nr 2031 do znaku granicznego nr 1987; linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w Rutce Tartak: wyłączony znak graniczny nr 1987, dalej granicą gmin Dubeninki oraz Wiżajny, Przerośl i Filipów;
2) w Podlaskim Oddziale Straży Granicznej:
Lp.Placówki i dywizjonyTerytorialny zasięg działania
Obszar strefy nadgranicznej

(akwen polskich obszarów morskich)

Poza strefą nadgranicznąRodzaj i nazwa przejścia granicznego
12345
1.placówka Straży Granicznej w Rutce Tartakod znaku granicznego nr 1987 (Wisztyniec) do znaku granicznego nr 129; linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w Sejnach: wyłączony znak graniczny nr 129, dalej granicą gmin Szypliszki oraz Puńsk i Krasnopol;m.p. Suwałki,

z powiatu suwalskiego gminy: Bakałarzewo, Suwałki;

2.placówka Straży Granicznej w Augustowiepowiaty: kolneński, grajewski, łomżyński, m.p. Łomża,

z powiatu augustowskiego gminy: Augustów, Bargłów Kościelny,

z powiatu suwalskiego gmina Raczki;

3.placówka Straży Granicznej w Sejnachod znaku granicznego nr 129 do znaku granicznego nr 1789; linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w Płaskiej: wyłączony znak graniczny nr 1789, dalej prostopadle do drogi leśnej biegnącej od linii granicy państwowej do m. Stanowisko, dalej tą drogą do: (wyłączona) punktu wysokościowego nr 128,9 w rejonie leśniczówki Szlamy, (wyłączony) punktu wysokościowego nr 130,6, wyłączona m. Okółek, do punktu wysokościowego nr 125,0, dalej do rzeki Czarna Hańcza i dalej granicą gmin Giby oraz Płaska;
4.placówka Straży Granicznej w Płaskiejod znaku granicznego nr 1789 do znaku granicznego nr 1746; linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w Lipsku: wyłączony znak graniczny nr 1746, dalej granicą gmin Płaska oraz Lipsk i Sztabin;z powiatu augustowskiego gmina Nowinka;rzeczne - Rudawka
5.placówka Straży Granicznej w Lipskuod znaku granicznego nr 1746 do znaku granicznego nr 1718; linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w Nowym Dworze: wyłączony znak graniczny nr 1718, dalej granicą gmin Lipsk i Sztabin oraz Nowy Dwór i Dąbrowa Białostocka;
6.placówka Straży Granicznej w Nowym Dworzeod znaku granicznego nr 1718 do znaku granicznego nr 1695; linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w Kuźnicy: wyłączony znak graniczny nr 1695, dalej wyłączona m. Wołyńce, wyłączona m. Kuścińce, wyłączona m. Zajzdra, dalej granicą gmin Sidra oraz Kuźnica i Sokółka;z powiatu sokólskiego gmina Suchowola;
7.placówka Straży Granicznej w Kuźnicyod znaku granicznego nr 1695 do znaku granicznego nr 1660; linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w Szudziałowie: wyłączony znak graniczny nr 1660, dalej granicą gmin Sokółka oraz Szudziałowo;z powiatu sokólskiego gmina: Janów, Korycin,

z powiatu białostockiego gmina Czarna Białostocka;

drogowe - Kuźnica Białostocka, kolejowe - Kuźnica Białostocka
8.placówka Straży Granicznej w Szudziałowieod znaku granicznego nr 1660 do znaku granicznego nr 1634; linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w Krynkach: wyłączony znak graniczny nr 1634, wyłączona m. Krynki, m. Ostrów Północny, wyłączona m. Talkowszczyzna, dalej drogą m. Krynki - m. Supraśl;
9.placówka Straży Granicznej w Krynkachod znaku granicznego nr 1634 do znaku granicznego nr 1604; linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w Bobrownikach: wyłączony znak graniczny nr 1604, dalej granicą gmin Krynki i Szudziałowo oraz Gródek;
10.placówka Straży Granicznej w Bobrownikachod znaku granicznego nr 1604 do znaku granicznego nr 1576; linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w Michałowie: wyłączony znak graniczny nr 1576, dalej granicą gmin Gródek oraz Michałowo;z powiatu białostockiego gmina Supraśl;drogowe - Bobrowniki, kolejowe - Zubki Białostockie
11.placówka Straży Granicznej w Michałowieod znaku granicznego nr 1576 do znaku granicznego nr 1542; linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w Narewce: wyłączony znak graniczny nr 1542, wyłączony tor kolejowy, wyłączona m. Siemianówka, dalej granicą gmin Michałowo oraz Narewka;z powiatu białostockiego gmina Zabłudów;
12.placówka Straży Granicznej w Narewceod znaku granicznego nr 1542 do znaku granicznego nr 1503; linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w Białowieży: wyłączony znak graniczny nr 1503, dalej granicą gmin Narewka oraz Białowieża i Hajnówka;z powiatu hajnowskiego gmina Narew;kolejowe - Siemianówka
13.placówka Straży Granicznej w Białowieżyod znaku granicznego nr 1503 do znaku granicznego nr 1458; linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w Dubiczach Cerkiewnych: wyłączony znak graniczny nr 1458, wyłączony ciek wodny Leśna i Chwiszczej, wyłączona droga m. Bokówka, wyłączony pkt 159,4, wyłączona m. Orzeszkowo, wyłączona m. Pasieczniki Duże, wyłączony pkt 157,5, dalej granicą gmin Hajnówka i Czyże oraz Dubicze Cerkiewne i Orla;drogowe - Białowieża
14.placówka Straży Granicznej w Dubiczach Cerkiewnychod znaku granicznego nr 1458 do znaku granicznego nr 1425; linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w Czeremsze: wyłączony znak graniczny nr 1425, dalej granicą gmin Dubicze Cerkiewne i Orla oraz Kleszczele i Boćki;z powiatu bielskiego gminy: Bielsk Podlaski, Brańsk, Rudka, Wyszki;
15.placówka Straży Granicznej w Czeremszeod znaku granicznego nr 1425 do znaku granicznego nr 1386; linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w Mielniku: wyłączony znak graniczny nr 1386, dalej granicą gmin Czeremcha i Milejczyce oraz Nurzec - Stacja;kolejowe - Czeremcha,

drogowe - Połowce

16.placówka Straży Granicznej w Mielnikuod znaku granicznego nr 1386 do znaku granicznego nr 1346; linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w Janowie Podlaskim: wyłączony znak graniczny nr 1346, dalej granicą gmin Mielnik oraz Konstantynów i Sarnaki;z powiatu siemiatyckiego gminy: Siemiatycze, Dziadkowice, Grodzisk, Drohiczyn, Perlejewo;
3) w Nadbużańskim Oddziale Straży Granicznej:
Lp.Placówki i dywizjonyTerytorialny zasięg działania
Obszar strefy nadgranicznej

(akwen polskich obszarów morskich)

Poza strefą nadgranicznąRodzaj i nazwa przejścia granicznego
12345
1.placówka Straży Granicznej w Janowie Podlaskimod znaku granicznego nr 1346 do znaku granicznego nr 1313; linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w Bohukałach: wyłączony znak graniczny nr 1313, dalej granicą gmin Janów Podlaski, Konstantynów i Stara Kornica oraz Rokitno, Biała Podlaska, Leśna Podlaska;z powiatu łosickiego gminy: Platerów, Łosice;
2.placówka Straży Granicznej w Bohukałachod znaku granicznego nr 1313 do znaku granicznego nr 1278; linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w Terespolu: wyłączony znak graniczny nr 1278, wyłączona m. Kukuryki, m. Kuzawka, wyłączona m. Koroszczyn Kolonia, m. Dobryń Kolonia, wyłączona m. Dobryń Duży, wyłączona m. Kopelówka, m. Kijowiec, wyłączona m. Dobryń Mały, wyłączona m. Lachówka Mała, m. Horbów, wyłączona Horbów Kolonia, wyłączona kol. Marianka, m. Woskrzenice Duże, m. Kaliłów, wyłączona m. Hola, wyłączona m.p. Biała Podlaska, m. Kozula, m. kol. Kajków, m. Cicibór Duży, wyłączona m. Budziszew, m. Rakowiska, wyłączona m. Stary Sławacinek, wyłączona m. Nowy Sławacinek, m. Sitnik, wyłączona m. Sycyna, m. Woroniec, wyłączona m. Rogoźniczka;z powiatu łosickiego gminy: Huszlew, Olszanka;
3.placówka Straży Granicznej w Terespoluod znaku granicznego nr 1278 do znaku granicznego nr 1254; linia rozgraniczenia: z placówką Straży Granicznej w Kodniu: wyłączony znak graniczny nr 1254, wyłączona m. Michałków, m. Polatycze, m. Kobylany, wyłączona kol. Lebiedziew, wyłączona m. Lebiedziew, m. Zastawek dalej granicą gmin Terespol, Zalesie i Biała Podlaska oraz Kodeń i Piszczac;z powiatu bialskiego gminy: Międzyrzec Podlaski, Drelów,

z powiatu radzyńskiego gmina Kąkolewnica Wschodnia,

z powiatu łukowskiego gminy: Trzebieszów, Łuków, Łuków (g.m.);

drogowe - Terespol,

drogowe - Kukuryki, kolejowe - Terespol

4.placówka Straży Granicznej w Kodniuod znaku granicznego nr 1254 do znaku granicznego nr 1211; linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w Sławatyczach: wyłączony znak graniczny nr 1211, wyłączona m. Zalewsze, m. Zabłocie, m. Olszanka, dalej granicą gminy Piszczac oraz Tuczna;z powiatu bialskiego gmina Łomazy;
5.placówka Straży Granicznej w Sławatyczachod znaku granicznego nr 1211 do znaku granicznego nr 1176; linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w Dołhobrodach: wyłączony znak graniczny 1176, m. Kuzawka, m. Janówka, wyłączona m. Wygnanka, wyłączona m. Sosnówka, wyłączona m. Pieńki;z powiatu łukowskiego gminy: Adamów, Krzywda, Serokomla, Stanin, Stoczek Łukowski, Stoczek Łukowski (g.m), Wojcieszów, Wola Mysłowska,

z powiatu radzyńskiego gminy: Borki, Czemierniki, Komarówka Podlaska, Radzyń Podlaski, Radzyń Podlaski (g.m), Ulan-Majorat, Wohyń,

z powiatu bialskiego gminy: Wisznice, Rossosz,

z powiatu parczewskiego gminy: Jabłoń, Milanów;

drogowe - Sławatycze
6.placówka Straży Granicznej w Dołhobrodachod znaku granicznego nr 1176 do znaku granicznego nr 1147; linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej we Włodawie: wyłączony znak graniczny 1147, m. Kol. Różanka, wyłączona m. Korolówka, wyłączony PGR Korolówka, dalej granicą gmin Hanna i Sosnówka oraz Włodawa i Wyryki;z powiatu parczewskiego gminy: Podedwórze, Dębowa Kłoda, Parczew, Siemień;
7.placówka Straży Granicznej we Włodawieod znaku granicznego nr 1147 do znaku granicznego nr 1123; linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w Zbereżu: wyłączony znak graniczny nr 1123, skrzyżowanie drogi Sobibór - Włodawa z linią kolejową, m. Tarasiuki, skrzyżowanie dróg Włodawa - Chełm - Tarasiuki, dalej granicą gmin Wyryki oraz Włodawa i Hańsk;powiat lubartowski, z powiatu parczewskiego gmina Sosnowica, z powiatu włodawskiego gmina Stary Brus;
8.placówka Straży Granicznej w Zbereżuod znaku granicznego nr 1123 do znaku granicznego 1041; linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w Woli Uhruskiej: wyłączony znak graniczny nr 1041, punkt triangulacyjny 172,5, m. Stulno, linią kolejową Chełm - Włodawa, dalej granicą gmin Włodawa i Hańsk oraz Wola Uhruska i Sawin;z powiatu włodawskiego gmina Urszulin;
9.placówka Straży Granicznej w Woli Uhruskiejod znaku granicznego nr 1041 do znaku granicznego 1010; linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w Dorohusku: wyłączony znak graniczny 1010, dalej drogą Świerże - Rudka, granicą gmin Ruda Huta i Sawin oraz Dorohusk i Chełm;z powiatu łęczyńskego gminy: Łęczna, Cyców, Ludwin, Puchaczów, Spiczyn,

z powiatu chełmskiego gmina Wierzbica;

10.placówka Straży Granicznej w Dorohuskuod znaku granicznego nr 1010 do znaku granicznego nr 966; linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w Skryhiczynie: wyłączony znak graniczny nr 966, dalej granicą gmin Dorohusk i Kamień oraz Dubienka i Żmudź;powiaty: lubelski, świdnicki, puławski, rycki, m.p. Lublin,

z powiatu łęczyńskiego gmina Milej ów, z powiatu chełmskiego gminy: Rejowiec, Rejowiec Fabryczny, Siedliszcze;

drogowe - Dorohusk,

kolejowe - Dorohusk,

lotnicze - Świdnik k/Lublina

11.placówka Straży Granicznej w Skryhiczynieod znaku granicznego nr 966 do znaku granicznego nr 931; linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w Horodle: wyłączony znak graniczny nr 931, wyłączona m. Matcze wyłączona m. Cegielnia, dalej granicą gmin Horodło i Białopole oraz Hrubieszów i Uchanie;z powiatu chełmskiego gmina Leśniowice;
12.placówka Straży Granicznej w Horodleod znaku granicznego nr 931 do znaku granicznego nr 882; linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w Hrubieszowie: wyłączony znak graniczny nr 882, m. Łukaszówka, wyłączona m. Husynne, wyłączona m. Moroszyn, wyłączona m. Dziekanów, m. Moniatycze, m. Nowosiółki, dalej granicą gmin Hrubieszów i Uchanie oraz Trzeszczany;z powiatu chełmskiego gmina Wojsławice;
13.placówka Straży Granicznej w Hrubieszowieod znaku granicznego nr 882 do znaku granicznego nr 853; linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w Kryłowie: wyłączony znak graniczny nr 853, m. Wołynka, wyłączona m. Cichobórz, m. Mieniany, wyłączona m. Masłomęcz, granicą gmin Hrubieszów oraz Werbkowice i dalej wzdłuż linii kolejowej Hrubieszów - Zamość;powiat krasnostawski, m.p. Zamość, z powiatu zamojskiego gminy: Miączyn, Grabowiec, Sitno, Skierbieszów, Zamość, Stary Zamość;kolejowe - Hrubieszów, drogowe - Zosin
14.placówka Straży Granicznej w Kryłowieod znaku granicznego nr 853 do znaku granicznego nr 820; linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w Dołhobyczowie: wyłączony znak graniczny nr 820, m. Gołębie, granicą gmin Mircze oraz Dołhobyczów, m. Smoligów, m. Lasków, m. Marysin, m. Borsuk, m. Miętkie, Bagno Świtulicha, m. Lipowiec;
15.placówka Straży Granicznej w Dołhobyczowieod znaku granicznego nr 820 do znaku granicznego nr 766; linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w Chłopiatynie: wyłączony znak graniczny nr 766, dalej wyłączona m. Liwcze, m. Kościaszyn, dalej granicą gmin Dołhobyczów i Mircze oraz Telatyn i Łaszczów;z powiatu zamojskiego gmina Komarów Osada,

z powiatu tomaszowskiego gmina Tyszowce;

16.placówka Straży Granicznej w Chłopiatynieod znaku granicznego nr 766 do znaku granicznego nr 700; linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w Łaszczowie: wyłączony znak graniczny nr 700, dalej m. Korczmin, wyłączony PGR Korczmin, PGR Krzewica, m. Rzeplin, kol. Rzeplin, wyłączona m. Zachajek, dalej granicą gmin Telatyn oraz Ulhówek i Łaszczów, rzeką Kmiczynką do granicy gmin Łaszczów oraz Tyszowce;
17.placówka Straży Granicznej w Łaszczowie z siedzibą w Lubyczy Królewskiejod znaku granicznego nr 700 do znaku granicznego nr 658; linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w Hrebennem: wyłączony znak graniczny nr 658, dalej południową stroną nasypu dawnej linii kolejowej z Hrebennego do Sokala, następnie przez rzekę Sołokija do stawów hodowlanych. Dalszej wzdłuż wschodniej grobli tych stawów do północnego skraju lasu pomiędzy m. Kornie i Machnów Stary, dalej północną ścianą lasu przez drogę Kornie - Machnów Stary w kierunku zachodnim do punktu wysokościowego nr 230,1; dalej drogą polną w kierunku zachodnim do południowej ściany lasu położonego za m. Teniatyska (punkt wysokościowy nr 239,2 przy skrzyżowaniu dróg gruntowych). Dalej droga leśną w kierunku południowo-zachodnim przez rzekę Sołokija oraz szlak kolejowy Hrebenne - Lubycza Królewska, do drogi krajowej nr 17. Dalej wzdłuż drogi krajowej nr 17 do m. Lubycza Królewska, dalej wzdłuż drogi Lubycza Królewska - Ruda Żurawiecka - Żurawce - Korhynie do m. Korhynie a następnie do punktu wysokościowego 296,7 za m. Korhynie. Dalej do m. Kolonia Korhynie i dalej drogą gruntową w kierunku północnym przez drogę Wierszczyca-Tomaszów Lub, zachodnią ścianą lasu za m. Przewłoka, do punktu wysokościowego 293,0. Dalej do granicy gmin Tomaszów Lubelski i Jarczów pomiędzy miejscowościami Klekacze i Nedeżów i dalej granicą tych gmin do styku z gminą Rachanie.z powiatu tomaszowskiego gmina Rachanie;
18.placówka Straży Granicznej w Hrebennemod znaku granicznego nr 658 do znaku granicznego nr 638; linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w Horyńcu - Zdroju: wyłączony znak graniczny nr 638, dalej granicą gmin Lubycza Królewska, Bełżec i Tomaszów Lubelski oraz Horyniec - Zdrój i Narol;powiaty: janowski, biłgorajski, kraśnicki, opolski,

z powiatu tomaszowskiego gminy: Susiec, Tarnawatka, Krynice,

z powiatu zamojskiego gminy: Łabunie, Krasnobród, Adamów, Zwierzyniec, Szczebrzeszyn, Radecznica, Sułów, Nielisz

drogowe - Hrebenne,

kolejowe - Hrebenne

4) w Bieszczadzkim Oddziale Straży Granicznej:
Lp.Placówki i dywizjonyTerytorialny zasięg działania
Obszar strefy nadgranicznej

(akwen polskich obszarów morskich)

Poza strefą nadgranicznąRodzaj i nazwa przejścia granicznego
12345
1.placówka Straży Granicznej w Horyńcu-Zdrojuod znaku granicznego nr 638 do znaku granicznego nr 599; linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w Lubaczowie: wyłączony znak graniczny nr 599, dalej granicą gmin Horyniec-Zdrój i Narol oraz Lubaczów i Cieszanów;kolejowe - Werchrata
2.placówka Straży Granicznej w Lubaczowieod znaku granicznego nr 599 do znaku granicznego nr 569; linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w Korczowej: wyłączony znak graniczny nr 569, m. Tarnawskie, wyłączona m. Czerniawka, styk gmin Oleszyce, Laszki, Wielkie Oczy, dalej granicą gmin Oleszyce oraz Laszki;z powiatu lubaczowskiego gmina Stary Dzików,

z powiatu leżajskiego gmina Kuryłówka,

z powiatu przeworskiego gminy: Adamówka, Sieniawa,

z powiatu jarosławskiego gmina Wiązownica;

3.placówka Straży Granicznej w Korczowejod znaku granicznego nr 569 do znaku granicznego nr 533; linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w Medyce: wyłączony znak graniczny nr 533,rzeką Wisznia do granicy gminy Radymno, dalej granicą gmin Radymno oraz Stubno i Orły;z powiatu łańcuckiego gminy: Białobrzegi, Czarna, Łańcut, Łańcut (g.m), Rakszawa, Żołynia,

z powiatu leżajskiego gminy: Grodzisko Dolne, Leżajsk, Leżajsk (g.m), Nowa Sarzyna (g.m-w),

z powiatu jarosławskiego gminy: Jarosław, Pawłosiów, Chłopice,

z powiatu przeworskiego gminy: Przeworsk, Tryńcza;

drogowe - Korczowa
4.placówka Straży Granicznej w Medyceod znaku granicznego nr 533 do znaku granicznego nr 496; linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w Hermanowicach: wyłączony znak graniczny nr 496, m. Krówniki, dalej rz. Wiar, od mostu na drodze krajowej nr 28, ul. Lwowską, Mickiewicza, Jagiellońską do mostu na rz. San, rzeką San, dalej granicą gmin Przemyśl oraz Krasiczyn;z powiatu jarosławskiego gminy: Rokietnica, Pruchnik, Roźwienica,

z powiatu przeworskiego gminy: Zarzecze, Gać, Kańczuga, Jawornik Polski,

z powiatu łańcuckiego gmina Markowa;

drogowe - Medyka,

kolejowe - Przemyśl

5.placówka Straży Granicznej w Hermanowicachod znaku granicznego nr 496 do znaku granicznego nr 475; linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w Huwnikach: wyłączony znak graniczny nr 475, punkt triangulacyjny 496,4 (góra Szybenica), punkt triangulacyjny 428,1 (góra Bobowiska) dalej do styku gmin Krasiczyn, Bircza i Krzywcza;z powiatu przemyskiego gminy: Krzywcza i Dubiecko;
6.placówka Straży Granicznej w Huwnikachod znaku granicznego nr 475 do znaku granicznego nr 446; linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w Wojtkowej: wyłączony znak graniczny nr 446, dalej granicą gmin Fredropol i Bircza oraz Ustrzyki Dolne;
7.placówka Straży Granicznej w Wojtkowejod znaku granicznego nr 446 do znaku granicznego nr 414; linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w Krościenku: wyłączony znak graniczny nr 414, wyłączona góra Bukowina, góra Magura, punkt triangulacyjny 647,9;
8.placówka Straży Granicznej w Krościenkuod znaku granicznego nr 414 do znaku granicznego nr 376; linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w:

a) Czarnej Górnej - wyłączony znak graniczny nr 376, dalej granicą gmin Ustrzyki Dolne oraz Czarna Górna,

b) Wetlinie - od styku gmin Ustrzyki Dolne, Czarna Górna i Solina prawym brzegiem rz. San do granicy gminy Olszanica, dalej granicą gmin Olszanica oraz Solina;

kolejowe - Krościenko,

drogowe - Krościenko

9.placówka Straży Granicznej w Czarnej Górnejod znaku granicznego nr 376 do znaku granicznego 351; linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w:

a) Stuposianach - wyłączony znak graniczny 351, g. Trohaniec, g. Hulskie, dalej granicą gmin Czarna Górna oraz Lutowiska,

b) Wetlinie - granicą gmin Czarna Górna oraz Cisna i Solina;

10.placówka Straży Granicznej w Stuposianachod znaku granicznego nr 351 do znaku granicznego 222; linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w:

a) Ustrzykach Górnych - wyłączony znak graniczny 222, wzgórze 888,9, wyłączona g. Grandysowa, wyłączona góra Widełki, wyłączona góra Jawornik, wyłączona góra Smerek,

b) Wetlinie - granicą gmin Lutowiska oraz Cisna;

11.placówka Straży Granicznej w Ustrzykach Górnychod znaku granicznego 222 do znaku granicznego nr 15; linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w Wetlinie: wyłączony znak graniczny nr 15, wyłączona góra Mała Rawka, wyłączona góra Wielka Rawka, Przełęcz Wyżną (Przełęcz nad Brzegami Górnymi), dalej granicą gmin Lutowiska oraz Cisną do góry Smerek (z wyłączeniem góry);
12.placówka Straży Granicznej w Wetlinieod znaku granicznego nr 15 do znaku granicznego nr I/51; linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w Sanoku: wyłączony znak graniczny nr I/51 dalej granicą gmin Cisna, Baligród oraz Komańcza, Zagórz;
13.placówka Straży Granicznej w Sanokuod znaku granicznego nr I/51 do znaku granicznego nr I/202; linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w Piwnicznej-Zdroju: włączony znak graniczny I/202, dalej granicą gmin Krempna oraz Sękowa;powiat brzozowski, jasielski, krośnieński, m.p. Krosno z powiatu leskiego gmina Lesko,

z powiatu rzeszowskiego gminy: Dynów, Dynów (g.m), Błażowa (g.m-w),

z powiatu sanockiego gminy: Sanok, Tyrawa Wołoska, Zarszyn i Besko;

14.placówka Straży Granicznej w Rzeszowie-Jasioncepowiaty: strzyżowski, dębicki, ropczycko - sędziszowski, mielecki, kolbuszowski, niżański, stalowowolski, tarnobrzeski, m.p. Tarnobrzeg, m.p. Rzeszów,

z powiatu rzeszowskiego gminy: Boguchwała, Chmielnik, Głogów Małopolski, Hyżne, Kamień, Krasne, Lubenia, Sokołów Małopolski, Świlcza, Trzebownisko, Tyczyn;

lotnicze - Rzeszów-Jasionka, lotnicze - Mielec
5) w Karpackim Oddziale Straży Granicznej:
Lp.Placówki i dywizjonyTerytorialny zasięg działania
Obszar strefy nadgranicznej

(akwen polskich obszarów morskich)

Poza strefą nadgranicznąRodzaj i nazwa przejścia granicznego
12345
1.placówka Straży Granicznej w Piwnicznej-Zdrojuod znaku granicznego nr I/202 do znaku granicznego nr II/66; linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w Zakopanem: wyłączony znak graniczny nr II/66, dalej granicą gmin Piwniczna-Zdrój, Rytro, Stary Sącz i Łącko oraz Szczawnica, Krościenko n/Dunajcem i Ochotnica Dolna;powiaty: limanowski, gorlicki, nowosądecki, m.p. Nowy Sącz;
2.placówka Straży Granicznej w Zakopanemod znaku granicznego nr II/66 do znaku granicznego nr III/82 linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w Żywcu: wyłączony znak graniczny nr III/82, dalej granicą gmin Lipnica Wielka, Jabłonka, Spytkowice i Raba Wyżna oraz Zawoja i Bystra Sidzina;powiaty: myślenicki, wielicki,

z powiatu nowotarskiego gmina Rabka-Zdrój;

3.placówka Straży Granicznej w Żywcuod znaku granicznego nr III/82 do znaku granicznego nr III/201(I/1); linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w Cieszynie: wyłączony znak graniczny nr III/201 (I/1), wyłączony most na rzece Czadeczka (4346-5490-8), prawym brzegiem rzeki Czadeczka do zetknięcia się granicy miejscowości Jaworzynka, Koniaków i Istebna, granicą miejscowości Koniaków oraz Istebna, dalej granicą gmin Milówka, Radziechowy-Wieprz i Lipowa oraz Istebna, Wisła i Szczyrk;powiaty: oświęcimski, wadowicki, chrzanowski, olkuski, krakowski bez gminy Zabierzów,

z powiatu suskiego gminy: Budzów, Zembrzyce, Sucha Beskidzka, Jordanów,

z powiatu żywieckiego gminy: Łodygowice, Łękawica, Ślemień, Gilowice, Czernichów, Żywiec (g.m);

4.placówka Straży Granicznej w Krakowie-Balicachm.p. Kraków,

z powiatu krakowskiego gmina Zabierzów;

lotnicze - Kraków-Balice
5.placówka Straży Granicznej w Tarnowiepowiaty: brzeski, dąbrowski, bocheński, tarnowski, proszowicki, miechowski, m.p. Tarnów;
6) w Śląskim Oddziale Straży Granicznej:
Lp.Placówki i dywizjonyTerytorialny zasięg działania
Obszar strefy nadgranicznej

(akwen polskich obszarów morskich)

Poza strefą nadgranicznąRodzaj i nazwa przejścia granicznego
12345
1.placówka Straży Granicznej w Cieszynieod znaku granicznego nr I/1 do znaku granicznego nr I/148a; linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w Raciborzu: wyłączony znak graniczny nr I/148a, dalej granicą gmin Jastrzębie Zdrój i Żory oraz Godów, Mszana i Świerklany;m. p. Bielsko-Biała,

z powiatu cieszyńskiego gmina Chybie,

z powiatu bielskiego gminy: Buczkowice, Wilkowice, Porąbka, Kozy, Wilamowice, Bestwina, Czechowice - Dziedzice, Jasienica, Jaworze,

z powiatu pszczyńskiego gminy: Suszec, Goczałkowice-Zdrój, Kobiór, Miedźna, Pszczyna;

2.placówka Straży Granicznej w Rudzie Śląskiejpowiaty: będziński, bieruńsko-lędziński, lubliniecki, myszkowski, tarnogórski, kłobucki, częstochowski, mikołowski, zawierciański, m.p. Częstochowa, m.p. Chorzów, m.p. Bytom, m.p. Dąbrowa Górnicza, m.p. Jaworzno, m.p. Katowice, m.p. Mysłowice, m.p. Piekary Śląskie, m.p. Ruda Śląska, m.p. Siemianowice Śląskie, m.p. Zabrze, m.p. Tychy, m.p. Sosnowiec, m.p. Świętochłowice;
3.placówka Straży Granicznej w Raciborzuod znaku granicznego nr I/148a do znaku granicznego nr II/124; linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w Opolu: wyłączony znak graniczny nr II/124, dalej granicą gmin: Głubczyce i Pawłowiczki oraz Głogówek i Walce;powiaty: gliwicki, rybnicki, m.p. Rybnik, m.p. Gliwice,

z powiatu raciborskiego gminy: Kuźnia Raciborska, Nędza, Kornowac, z powiatu wodzisławskiego gminy: Marklowice, Pszów, Radlin, Rydułtowy,

z powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego gminy: Kędzierzyn Koźle, Bierawa, Cisek, Reńska Wieś;

4.placówka Straży Granicznej w Opoluod znaku granicznego nr II/124 do znaku granicznego nr II/200, linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w Kłodzku: wyłączony znak graniczny nr II/200, dalej granicą gmin Paczków i Otmuchów oraz Złoty Stok, Kamieniec Ząbkowicki i Ziębice;powiaty: brzeski, namysłowski, kluczborski, oleski, opolski, strzelecki, m.p. Opole,

z powiatu krapkowickiego gminy: Gogolin, Zdzieszowice,

z powiatu nyskiego gminy: Kamiennik, Łambinowice, Pakosławice, Skoroszyce;

5.placówka Straży Granicznej w Katowicach - Pyrzowicachlotnicze - Katowice-Pyrzowice
7) w Sudeckim Oddziale Straży Granicznej:
Lp.Placówki i dywizjonyTerytorialny zasięg działania
Obszar strefy nadgranicznej

(akwen polskich obszarów morskich)

Poza strefą nadgranicznąRodzaj i nazwa przejścia granicznego
12345
1.placówka Straży Granicznej w Kłodzkuod znaku granicznego nr II/200 do znaku granicznego nr III/204/3, linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w Jeleniej Górze: wyłączony znak graniczny nr III/204/3, dalej granicą gmin Nowa Ruda i Pieszyce oraz Głuszyca i Walim;powiaty: strzeliński, oławski,

z powiatu wrocławskiego gminy: Żórawina, Siechnice, Jordanów Śląski,

z powiatu ząbkowickiego gminy: Ciepłowody, Ząbkowice Śląskie,

z powiatu dzierżoniowskiego gminy: Dzierżoniów, Niemcza, Piława Górna, Łagiewniki;

2.placówka Straży Granicznej w Jeleniej Górzeod znaku granicznego nr III/204/3 do znaku granicznego nr IV/58; linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w Legnicy: wyłączony znak graniczny nr IV/58, dalej granicą gmin: Szklarska Poręba i Stara Kamienica oraz Mirsk;powiaty: jaworski, średzki, świdnicki,

z powiatu wrocławskiego gminy: Sobótka, Mietków, Kąty Wrocławskie,

z powiatu wałbrzyskiego gminy: Stare Bogaczowice, Szczawno-Zdrój,

z powiatu kamiennogórskiego gmina Marciszów,

z powiatu jeleniogórskiego gminy: Jeżów Sudecki, Janowice Wielkie,

z powiatu złotoryjskiego gminy: Świerzawa, Wojcieszów;

3.placówka Straży Granicznej w Legnicyod znaku granicznego nr IV/58 do znaku granicznego nr IV/89/5; linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w Zgorzelcu: wyłączony znak graniczny nr IV/89/5, dalej granicą gmin: Platerówka, Siekierczyn, Lubań i Gryfów Śląski oraz Sulików, Zgorzelec, Pieńsk i Nowogrodziec;powiaty: głogowski, górowski, polkowicki, lubiński, wołowski, legnicki, m.p. Legnica,

z powiatu złotoryjskiego gminy: Pielgrzymka, Złotoryja, Zagrodno,

z powiatu lwóweckiego gminy: Wleń, Lubomierz, Lwówek Śląski;

4.placówka Straży Granicznej we Wrocławiu - Strachowicachpowiaty: milicki, oleśnicki, trzebnicki, m.p. Wrocław,

z powiatu wrocławskiego gminy: Kobierzyce, Długołęka, Czernica;

lotnicze - Wrocław-Strachowice
8) w Nadodrzańskim Oddziale Straży Granicznej:
Lp.Placówki i dywizjonyTerytorialny zasięg działania
Obszar strefy nadgranicznej

(akwen polskich obszarów morskich)

Poza strefą nadgranicznąRodzaj i nazwa przejścia granicznego
12345
1.placówka Straży Granicznej w Zgorzelcuod znaku granicznego nr IV/89/5 do znaku granicznego nr 185, linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w Tuplicach: wyłączony znak graniczny nr 185, dalej granicą gmin Pieńsk i Węgliniec oraz Przewóz i Gozdnica;z powiatu bolesławieckiego gminy: Bolesławiec (g.m), Bolesławiec, Gromadka, Osiecznica, Warta Bolesławiecka;
2.placówka Straży Granicznej w Tuplicachod znaku granicznego nr 185 do znaku granicznego nr 364; linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w Zielonej Górze - Babimoście: wyłączony znak graniczny nr 364, granicą gmin Brody i Lubsko oraz Gubin i Bobrowice;z powiatu żagańskiego gminy: Brzeźnica, Iłowa, Małowice, Niegosławice, Szprotawa, Żagań (g.m), Żagań; z powiatu żarskiego gmina Jasień,

z powiatu zielonogórskiego gmina Nowogród Bobrzański;

3.placówka Straży Granicznej w Zielonej Górze - Babimoście:od znaku granicznego nr 364 do znaku granicznego nr 432; linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w Świecku: włączony znak graniczny nr 432, dalej granicą gmin Gubin i Maszewo oraz Cybinka i Torzym;powiaty: nowosolski, wschowski, wolsztyński; m.p. Zielona Góra;

z powiatu zielonogórskiego gminy: Babimost, Bojadło, Czerwieńsk, Kargowa, Sulechów, Świdnica, Trzebiechów, Zabór, Zielona Góra;

z powiatu krośnieńskiego: gminy Dąbie, Bytnica;

lotnicze - Zielona Góra-Babimost, lotnicze - Przylep k/Zielonej Góry
4.placówka Straży Granicznej w Świeckuod znaku granicznego nr 432 wył. do znaku granicznego nr 521; linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w Kostrzynie nad Odrą: wyłączony znak graniczny nr 521 dalej granicą gmin Słubice, Rzepin i Ośno Lubuskie oraz Górzyca i Słońsk;powiat świebodziński,

z powiatu międzyrzeckiego gmina Trzciel;

5.placówka Straży Granicznej w Kostrzynie nad Odrąod znaku granicznego nr 521 do znaku granicznego nr 584; linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w Szczecinie: wyłączony znak graniczny nr 584, dalej granicą gmin Boleszkowice i Dębno oraz Mieszkowice;powiaty: strzelecko - drezdenecki, gorzowski, m.p. Gorzów Wielkopolski,

z powiatu międzyrzeckiego gminy: Bledzew, Międzyrzecz, Przytoczna, Pszczyna, Skwierzyna;

z powiatu myśliborskiego gminy: Myślibórz, Nowogródek Pomorski, Barlinek;

z powiatu sulęcińskiego gminy: Krzeszyce, Lubniewice, Sulęcin;

6.placówka Straży Granicznej w Kaliszupowiaty: słupecki, kolski, jarociński, pleszewski, turecki, krotoszyński, ostrowski, ostrzeszowski, kępiński, koniński, m.p. Konin, kaliski, m.p. Kalisz;
7.placówka Straży Granicznej w Poznaniu - Ławicypowiaty: złotowski, pilski, czarnkowsko - trzcianecki, chodzieski, międzychodzki, szamotulski, obornicki, wągrowiecki, nowotomyski, gnieźnieński, grodziski, kościański, śremski, średzki, wrzesiński, gostyński, rawicki, poznański, m.p. Poznań, leszczyński, m.p. Leszno;lotnicze - Poznań - Ławica
8.placówka Straży Granicznej w Szczecinieod znaku granicznego nr 584 do znaku granicznego nr 892; linia rozgraniczenia z:

a) Pomorskim Dywizjonem Straży Granicznej w Świnoujściu: znak graniczny nr 892, linią brzegową Zalewu Szczecińskiego w gminie Nowe Warpno i Police do linii prostej przechodzącej przez boję "TN-C" północnego toru podejściowego do portu w Trzebieży i stawę "N" na wyspie Chełminek,

b) placówką Straży Granicznej w Szczecinie Porcie: granicą morskiego przejścia granicznego w Nowym Warpnie, granicą morskiego przejścia granicznego w Trzebieży, linią brzegową w gminie Police i dalej granicą portu morskiego w Szczecinie od strony lądu, następnie wzdłuż północnej krawędzi mostu Trasy Zamkowej i mostu Cłowego w Szczecinie, linią brzegową jezior Dąbie Małe i Dąbie,

c) placówką Straży Granicznej w Goleniowie: granicą m.p. Szczecin oraz gminy Goleniów;

powiaty: stargardzki, drawski, pyrzycki, choszczeński, wałecki;

z powiatu gryfińskiego gmina Trzcińsko-Zdrój;

9.placówka Straży Granicznej w Szczecinie Porcieobszar morskich wód wewnętrznych na południe od linii prostej łączącej brzegi Zalewu Szczecińskiego, przechodzącej przez boję "TN - C" północnego toru podejściowego do portu w Trzebieży i stawę "N" na wyspie Chełminek do linii biegnącej wzdłuż północnej krawędzi mostu Trasy Zamkowej i mostu Cłowego w Szczecinie oraz wody jezior Dąbie i Dąbie Małe;morskie - Szczecin,

morskie - Trzebież,

morskie - Nowe Warpno

10.placówka Straży Granicznej w Szczecinie -Goleniowielinia rozgraniczenia z:

a) Pomorskim dywizjonem Straży Granicznej w Świnoujściu: linią brzegową Zalewu Szczecińskiego w gminie Stepnica do linii prostej łączącej brzegi Zalewu Szczecińskiego, przechodzącej przez boję "TN - C" północnego toru podejściowego do portu w Trzebieży i stawę "N" na wyspie Chełminek,

b) placówką Straży Granicznej w Świnoujściu: lądową granicą gmin Stepnica oraz Wolin;

powiaty: łobeski, świdwiński, szczecinecki,

z powiatu goleniowskiego gminy: Goleniów, Maszewo, Nowogard, Osin, Przybierów;

lotnicze - Szczecin-Goleniów
9) w Morskim Oddziale Straży Granicznej:
Lp.Placówki i dywizjonyTerytorialny zasięg działania
Obszar strefy nadgranicznej

(akwen polskich obszarów morskich)

Poza strefą nadgranicznąRodzaj i nazwa przejścia granicznego
12345
1.placówka Straży Granicznej w Świnoujściuod znaku granicznego nr 893 do znaku granicznego nr 923 i dalej do brzegu morza terytorialnego, brzegiem morza terytorialnego na odcinku m.p. Świnoujście i powiatu kamieńskiego; linia rozgraniczenia z:

a) Pomorskim Dywizjonem Straży Granicznej w Świnoujściu: znak graniczny nr 893, dalej brzegiem Zalewu Szczecińskiego, rzeki Dźwiny i Zalewu Kamieńskiego do granicy gminy Wolin oraz Stepnica, a także brzegiem morza terytorialnego od granicy z Republiką Federalną Niemiec na odcinku m.p. Świnoujście i powiatu kamieńskiego,

b) placówką Straży Granicznej w Rewalu: od brzegu morza terytorialnego granicą gmin Dziwnów i Świerzno oraz Rewal, Kamice i Gryfice;

z powiatu gryfickiego gmina Golczewo;morskie - Świnoujście, morskie - Dziwnów
2.placówka Straży Granicznej w Rewalubrzegiem morza terytorialnego na odcinku powiatu gryfickiego; linia rozgraniczenia z:

a) placówką Straży Granicznej w Kołobrzegu: granicami gmin Trzebiatów oraz Kołobrzeg i Siemyśl,

b) Pomorskim Dywizjonem Straży Granicznej w Świnoujściu: wzdłuż brzegu morza terytorialnego na odcinku powiatu gryfickiego;

z powiatu gryfickiego gmina Płoty;morskie - Mrzeżyno
3.placówka Straży Granicznej w Kołobrzegubrzegiem morza terytorialnego na odcinku powiatu kołobrzeskiego; linia rozgraniczenia z:

a) placówką Straży Granicznej w Darłowie - granicami gmin Ustronie Morskie, Dygowo i Karlino oraz Będzino i Biesiekierz,

b) Pomorskim Dywizjonem Straży Granicznej w Świnoujściu: wzdłuż brzegu morza terytorialnego na odcinku powiatu kołobrzeskiego;

z powiatu białogardzkiego gminy: Białogard (g.m), Białogard, Tychowo;

z powiatu kołobrzeskiego gmina Rymań;

morskie - Kołobrzeg
4.placówka Straży Granicznej w Darłowiebrzegiem morza terytorialnego na odcinku powiatu koszalińskiego i sławieńskiego; linia rozgraniczenia z:

a) placówką Straży Granicznej w Ustce: granicami gmin Postomino oraz Ustka i Słupsk,

b) Pomorskim Dywizjonem Straży Granicznej w Świnoujściu: wzdłuż brzegu morza terytorialnego na odcinku powiatu koszalińskiego gmin Darłowo i Postomino do południka 16o30'00' długości geograficznej wschodniej,

c) Kaszubskim Dywizjonem Straży Granicznej w Gdańsku: wzdłuż brzegu morza terytorialnego na odcinku gminy Postomino od południka 16o30'00' długości geograficznej wschodniej do granicy powiatów sławieńskiego oraz słupskiego;

z powiatu koszalińskiego gminy: Bobolice, Polanów, Świeszyno, Manowo;morskie - Darłowo
5.placówka Straży Granicznej

w Ustce

brzegiem morza terytorialnego na odcinku powiatu słupskiego; linia rozgraniczenia z:

a) placówką Straży Granicznej w Łebie: granicami gmin Smołdzino i Główczyce oraz Łeba, Wicko i Nowa Wieś Lęborska,

b) Kaszubskim Dywizjonem Straży Granicznej w Gdańsku: wzdłuż brzegu morza terytorialnego na odcinku powiatu słupskiego;

powiaty: człuchowski, bytowski,

z powiatu słupskiego gminy: Kępice, Kobylnica, Dębnica Kaszubska, Damnica, Potęgowo;

morskie - Ustka
6.placówka Straży Granicznej w Łebiebrzegiem morza terytorialnego na odcinku powiatu lęborskiego i wejherowskiego; linia rozgraniczenia z:

a) placówką Straży Granicznej we Władysławowie: granicą gmin Choczewo, Gniewino, Wejherowo Reda i Rumia oraz Krokowa, Puck i Kosakowo,

b) z Placówką Straży Granicznej w Gdyni: granicami gmin: Rumia, Wejherowo i Szemud oraz m.p. Gdynia i gminy Żukowo,

c) Kaszubskim Dywizjonem Straży Granicznej w Gdańsku: wzdłuż brzegu morza terytorialnego na odcinku powiatów lęborskiego i wejherowskiego;

z powiatu lęborskiego gmina Cewice,

z powiatu wejherowskiego gminy Linia, Luzino;

morskie - Łeba
7.placówka Straży Granicznej we Władysławowiebrzegiem morza terytorialnego i Zatoki Gdańskiej na odcinku powiatu puckiego; linia rozgraniczenia z:

a) placówką Straży Granicznej w Gdyni: granicami gmin Kosakowo i Gdynia,

b) Kaszubskim Dywizjonem Straży Granicznej w Gdańsku: wzdłuż brzegu morza terytorialnego i Zatoki Gdańskiej na odcinku powiatu puckiego;

morskie -Władysławowo, morskie - Jastarnia,

morskie - Hel

8.placówka Straży Granicznej w Gdynibrzegiem Zatoki Gdańskiej na odcinku gmin Kosakowo i Gdynia; linia rozgraniczenia z:

a) placówką Straży Granicznej w Gdańsku: granicami m.p. Gdynia i gminy Żukowo oraz m.p. Sopot, m.p. Gdańsk i gminy Kolbudy,

b) Kaszubskim Dywizjonem Straży Granicznej w Gdańsku: wzdłuż Zatoki Gdańskiej na odcinku m.p. Gdynia;

powiaty: chojnicki, kościerski,

z powiatu kartuzkiego gminy: Chmielno, Kartuzy, Przodkowo, Sierakowice, Somonino, Stężyca, Sulęczyno;

morskie - Gdynia
9.placówka Straży Granicznej w Gdańskubrzegiem Zatoki Gdańskiej na odcinku m.p. Sopot, m.p. Gdańsk; linia rozgraniczenia z:

a) placówką Straży Granicznej w Krynicy Morskiej - granicami m.p. Gdańsk i gminy Cedry Wielkie oraz Stegna i Ostaszewo,

b) Kaszubskim Dywizjonem Straży Granicznej w Gdańsku: wzdłuż brzegu Zatoki Gdańskiej na odcinku m.p. Sopot i m.p. Gdańsk;

powiaty: starogardzki, tczewski,

z powiatu gdańskiego gminy: Przywidz, Trąbki Wielkie, Pszczółki, Suchy Dąb;

morskie - Gdańsk-Port, morskie - Gdańsk-Górki Zachodnie
10.placówka Straży Granicznej w Krynicy Morskiejbrzegiem zatoki gdańskiej i morza terytorialnego na odcinku powiatu nowodworskiego oraz na lądzie od brzegu morza terytorialnego (na zachód od znaku granicznego nr 2439) do zachodniego brzegu Zalewu Wiślanego (na wschód od znaku granicznego nr 2436); linia rozgraniczenia z:

a) Kaszubskim Dywizjonem Straży Granicznej w Gdańsku:

- od granicy państwowej, wzdłuż brzegu morza terytorialnego i Zatoki Gdańskiej na odcinku powiatu nowodworskiego,

- od granicy państwowej, wzdłuż zachodniego brzegu Zalewu Wiślanego na odcinku powiatu nowodworskiego,

b) placówką Straży Granicznej w Elblągu: od brzegu Zalewu Wiślanego granicą gmin Sztutowo i Nowy Dwór oraz Elbląg i Gronowo Elbląskie;

11.placówka Straży Granicznej w Elblągubrzegiem Zalewu Wiślanego na odcinku powiatu elbląskiego i gminy Frombork z powiatu braniewskiego; linia rozgraniczenia z:

a) placówką Straży Granicznej w Braniewie: granicami gmin Frombork oraz Braniewo i Płoskinia,

b) Kaszubskim Dywizjonem Straży Granicznej w Gdańsku: wzdłuż wschodniego brzegu Zalewu Wiślanego na odcinku powiatu elbląskiego i gminy Frombork z powiatu braniewskiego;

powiaty: kwidzyński, sztumski, malborski, m.p. Elbląg, z powiatu elbląskiego gminy: Godkowo, Gronowo Elbląskie, Elbląg, Markus, Milejewo, Młynary, Pasłęk, Rychliki;morskie - Elbląg, morskie - Frombork
12.placówka Straży Granicznej w Gdańsku-Rębiechowielotnicze - Gdańsk-Rębiechowo
13.Pomorski Dywizjon Straży Granicznej w Świnoujściuobszary morskie Rzeczypospolitej Polskiej znajdujące się na zachód od południka 16030'00" długości geograficznej wschodniej, z wyłączeniem morskich wód wewnętrznych na Zalewie Szczecińskim położonych na południe od linii prostej łączącej brzegi Zalewu Szczecińskiego, przechodzącej przez boję "TN-D" północnego toru podejściowego do portu Trzebież i stawę "N" na wyspie Chełminek;
14.Kaszubski Dywizjon Straży Granicznej w Gdańskuobszary morskie Rzeczypospolitej Polskiej znajdujące się na wschód od południka 16030'00" długości geograficznej wschodniej;
10) w Nadwiślańskim Oddziale Straży Granicznej:
Lp.Placówki i dywizjonyTerytorialny zasięg działania
Obszar strefy nadgranicznej

(akwen polskich obszarów morskich)

Poza strefą nadgranicznąRodzaj i nazwa przejścia granicznego
12345
1.placówka Straży Granicznej Warszawa-Okęcielotnicze - Warszawa - Okęcie,

lotnicze - Warszawa - Babice,

lotnicze - Warszawa/Modlin

2.placówka Straży Granicznej w Bydgoszczywojewództwo kujawsko - pomorskie,

z województwa mazowieckiego powiaty: gostyniński, płocki, sierpecki, żuromiński, mławski oraz m.p. Płock;

lotnicze - Bydgoszcz
3.placówka Straży Granicznej w Kielcachwojewództwo świętokrzyskie,

z województwa mazowieckiego powiaty: radomski, zwoleński, lipski, szydłowiecki, przysuski, m.p. Radom;

lotnicze - Kielce - Masłów
4.placówka Straży Granicznej w Łodziwojewództwo łódzkie;lotnicze - Łódź - Lublinek.

g.m-w * - gmina miejsko - wiejska;

m.p.** - miasto na prawach powiatu;

g.m. *** - gmina miejska.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

Terytorialny zasięg działania placówek Straży Granicznej w zakresie odprawy granicznej na lotniskach

Lp.Oddział SGPlacówka Straży GranicznejWojewództwo/Powiat/Gmina
1.Warmińsko - MazurskiBezledywarmińsko-mazurskie;
2.PodlaskiaAugustówpodlaskie -powiaty: łomżyński, augustowski, sejneński, suwalski, grajewski, kolneński, m.p.* Suwałki, m.p. Łomża;
bKuźnicapodlaskie - powiaty: białostocki, bielski, hajnowski, moniecki, siemiatycki, sokólski, wysokomazowiecki, zambrowski, m.p. Białystok;
3.NadbużańskiaTerespollubelskie - powiaty: bialski, łukowski, radzyński, mazowieckie - powiat łosicki;
bDorohusklubelskie - powiaty: chełmski, hrubieszowski, janowski, krasnostawski, kraśnicki, lubartowski, lubelski, łęczycki, opolski, parczewski, puławski, rycki, świdnicki, włodawski, m.p. Biała Podlaska, m.p. Chełm, m.p. Lublin, m.p. Zamość;
cHrebennelubelskie - powiaty: tomaszowski, zamojski, biłgorajski;
4.BieszczadzkiRzeszów - Jasionkapodkarpackie;
5.KarpackiKraków - Balicemałopolskie

śląskie - powiaty: żywiecki i z powiatu cieszyńskiego część obszaru gminy Istebna na południe od linii prostej od znaku granicznego I/201 na granicy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Słowacką do mostu na potoku Czadeczka z wyłączeniem tego mostu, prawym brzegiem potoku Czadeczka do zetknięcia się granicy miejscowości Jaworzynka, Koniaków i Istebna, dalej granicą miejscowości Koniaków oraz Istebna do granicy gmin Istebna i Milówka;

6.ŚląskiaCieszynśląskie - powiat bielski;
bOpoleopolskie;
cKatowice - Pyrzowiceśląskie - powiaty: będziński, bieruńsko - lędziński, częstochowski, gliwicki, kłobucki, lubliniecki, mikołowski, myszkowski, pszczyński, raciborski, rybnicki, tarnogórski, wodzisławski, zawierciański, m.p. Bielsko - Białą, m.p. Bytom, m.p.Chorzów, m.p. Częstochowa, m.p. Dąbrowa Górnicza, m.p. Gliwice, m.p. Jastrzębie Zdrój, m.p. Jaworzno, m.p. Katowice, m.p. Mysłowice, m.p. Piekary Śląskie, m.p. Ruda Śląska, m.p Rybnik, m.p. Siemianowice Śląskie, m.p. Sosnowiec, m.p. Świętochłowice, m.p. Tychy, m.p. Zabrze, m.p. Żory, z powiatu cieszyńskiego część obszaru gminy Istebna na północ od linii prostej od znaku granicznego I/201 na granicy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Słowacką do mostu na potoku Czadeczka, prawym brzegiem potoku Czadeczka do zetknięcia się granicy miejscowości Jaworzynka, Koniaków i Istebna, dalej granicą miejscowości Koniaków oraz Istebna do granicy gmin Istebna i Milówka;
7.SudeckiaKłodzkodolnośląskie - powiaty: kłodzki, ząbkowicki, dzierżoniowski, strzeliński, oławski, z powiatu wrocławskiego gminy: Siechnice, Żórawina, Jordanów Śląski,
bWrocław - Strachowicedolnośląskie - powiaty: oleśnicki, trzebnicki, milicki, m.p. Wrocław,

z powiatu wrocławskiego gminy: Długołęka, Czernica, Kobierzyce;

cJelenia Góradolnośląskie - powiaty: jaworski, wałbrzyski, świdnicki, średzki, jeleniogórski, m.p. Jelenia Góra, kamiennogórski,

z powiatu złotoryjskiego gminy: Świerzawa, Wojcieszów,

z powiatu wrocławskiego gminy: Kąty Wrocławskie, Mietków, Sobótka;

dLegnicadolnośląskie - powiaty: górowski, głogowski, polkowicki, lubiński, wołowski, legnicki, m.p. Legnica, lubański, lwówecki,

z powiatu złotoryjskiego gminy: Pielgrzymka, Zagrodno, Złotoryja;

8.NadodrzańskiaZgorzelecdolnośląskie - powiaty: zgorzelecki, bolesławiecki;
bTuplicelubuskie - powiaty: żarski, żagański;
cZielona Góra - Babimostlubuskie - powiaty: krośnieński, międzyrzecki, nowosolski, słubicki, sulęciński, świebodziński, wschowski, zielonogórski, m.p. Gorzów Wielkopolski, Zielona Góra;
dKostrzyn nad Odrąlubuskie - powiaty: strzelecko-drezdenecki, gorzowski; m.p. Gorzów Wielkopolski
ePoznań - Ławicawielkopolskie;
fSzczecin-Goleniówzachodniopomorskie - powiaty: choszczeński, drawski, goleniowski, gryfiński, łobeski, myśliborski, policki, pyrzycki, stargardzki, szczeciński, świdwiński, wałecki, m.p. Szczecin, m.p. Świnoujście;
9.MorskiaDarłowozachodniopomorskie - powiaty: sławieński, koszaliński, oraz m.p. Koszalin
bKołobrzegzachodniopomorskie - powiaty: białogardzki, kołobrzeski
cRewalzachodniopomorskie - powiaty gryficki, kamieński
dŁebapomorskie - powiaty lęborski, wejherowski
eUstkapomorskie - powiaty: człuchowski, bytowski, słupski oraz m.p. Słupsk
fGdańsk-Rębiechowopomorskie - powiaty: chojnicki, gdański, kartuski, kościerski, malborski, nowodworski, pucki, stargardzki, sztumski, tczewski, m.p. Gdańsk, m.p. Gdynia, m.p. Sopot;
10.NadwiślańskiaWarszawa - Okęciemazowieckie - powiaty: białobrzeski, ciechanowski, garwoliński, grodziski, grójecki, kozienicki, legionowski, makowski, miński, nowodworski, ostrołęcki, ostrowski, otwocki, piaseczyński, płoński, pruszkowski, przasnyski, puławski, siedlecki, sochaczewski, sokołowski, warszawski zachodni, węgrowski, wołomiński, wyszkowski, żyrardowski, m.p. Ostrołęka, m.p. Siedlce, m.p. Warszawa;
bBydgoszczkujawsko - pomorskie

mazowieckie - powiaty: gostyniński, płocki, sierpecki, żuromiński, mławski, m.p. Płock

cŁódźłódzkie
dKielceŚwiętokrzyskie,

mazowieckie - powiaty: radomski, zwoleński, lipski, szydłowiecki, przysuski, m.p. Radom

* m.p. - miasto na prawach powiatu

ZAŁĄCZNIK Nr  3

Wykaz miejscowości w których znajdują się pomieszczenia dla osób zatrzymanych

Lp.Nazwa oddziału Straży GranicznejMiejscowość
1.Warmińsko - MazurskiKętrzyn

Węgorzewo

Banie Mazurskie

Braniewo

2.PodlaskiRutka Tartak

Augustów

Płaska

Lipsk

Szudziałowo

Bobrowniki

Michałowo

Narewka

Dubicze Cerkiewne

Czeremcha

Mielnik

Białystok

3.NadbużańskiJanów Podlaski

Bohukały

Terespol

Sławatycze

Dołhobrody

Włodawa

Zbereże

Wola Uhruska

Dorohusk

Horodło

Hrubieszów

Kryłów

Dołhobyczów

Chłopiatyn

Hrebenne

Chełm

4.BieszczadzkiPrzemyśl

Sanok

Horyniec-Zdrój

Medyka

Krościenko

5.KarpackiNowy Sącz
6.ŚląskiCieszyn
7.SudeckiKłodzko

Jelenia Góra

8.NadodrzańskiKrosno Odrzańskie

Kostrzyn nad Odrą

9.MorskiGdańsk

Kołobrzeg

Świnoujście

10.NadwiślańskiWarszawa