Dzienniki resortowe

Dz.Urz.PKRUS.2004.1.20

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 października 2003 r.

ZARZĄDZENIE
PREZESA KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
z dnia 21 sierpnia 2003 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Żyrardowie oraz zakresu udzielonych pełnomocnictw dla Dyrektora Oddziału

Na podstawie § 7 ust. 2 Statutu Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego stanowiącego załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 marca 1994 r. w sprawie nadania statutu Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 33, poz. 120), zarządzam, co następuje:
§  1. W Zarządzeniu Nr 19 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 15 stycznia 1992 r. w sprawie utworzenia Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Żyrardowie oraz zakresu udzielonych pełnomocnictw dla Dyrektora Oddziału, zmienionym zarządzeniami: Nr 220 z dnia 27 czerwca 1997 r. oraz Nr 72 dnia 15 grudnia 1998 r., wprowadza się następującą zmianę:

w § 1 ust. 2 pkt 1 dodaje się ppkt 7 w brzmieniu: "Puszcza Mariańska".

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1 października 2003 r.