Zm.: zarządzenie w sprawie utworzenia Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Chełmie oraz zakresu udzielonych pełnomocnictw dla Dyrektora Oddziału.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.PKRUS.2005.1.24

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 2005 r.

ZARZĄDZENIE
PREZESA KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
z dnia 4 listopada 2004 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Chełmie oraz zakresu udzielonych pełnomocnictw dla Dyrektora Oddziału

Na podstawie § 7 ust. 2 Statutu Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego stanowiącego załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 marca 1994 r. w sprawie nadania statutu Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. z 1994 r., Nr 33, poz. 120); zarządzam, co następuje:
§  1.
W zarządzeniu Nr 23 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 15 stycznia 1992 r. w sprawie utworzenia Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Chełmie oraz zakresu udzielonych pełnomocnictw dla Dyrektora Oddziału, zmienionym zarządzeniami: Nr 241 z dnia 27 czerwca 1997 r., Nr 47 z dnia 15 grudnia 1998 r., wprowadza się następującą zmianę:

w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Oddział Regionalny obejmuje swym zasięgiem:

1) gminy:

1) Chełm m. i gm.,

2) Rejowiec Fabryczny m. i gm.,

3) Rejowiec,

4) Białopole,

5) Dorohusk,

6) Dubienka,

7) Kamień,

8) Leśniowice,

9) Ruda Huta,

10) Sawin,

11) Siedliszcze,

12) Wierzbica,

13) Wojsławice,

14) Żmudź.

2) Placówki Terenowe:

1) Krasnystaw,

2) Włodawa,

utworzone odrębnymi zarządzeniami."

§  2.
Zarządzenia wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2005 r.