Zm.: zarządzenie w sprawie utworzenia oddziałów inwestycji i remontów w sądach wojewódzkich.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.1987.1.2

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 1987 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 14 listopada 1986 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia oddziałów inwestycji i remontów w sądach wojewódzkich

Na podstawie § 94 ust. 2 zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 grudnia 1950 r. - tymczasowy regulamin dla sądów wojewódzkich i rejonowych w sprawach administracji i nadzoru (Zbiór resortowych aktów prawnych Ministerstwa Sprawiedliwości z 1973 r., tom II, poz. 1 z późniejszymi zmianami) zarządza się, co następuje.
§  1.
W § 1 zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 czerwca 1975 r. w sprawie utworzenia oddziałów inwestycji i remontów w sądach wojewódzkich (Dz. Urz. Min. Sprawiedliwości z 1975 r. Nr 4, poz. 35, z 1978 r. Nr 5, poz. 23 i z 1985 r. Nr 6, poz. 35) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) w Sądzie Wojewódzkim w Toruniu dla województw: toruńskiego i włocławskiego".

§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1987 r.