Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MKiDN.2007.4.53

| Akt jednorazowy
Wersja od: 6 września 2007 r.

ZARZĄDZENIE Nr 26
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)
z dnia 6 września 2007 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie

Na podstawie art. 8 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§  1. Statut Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie stanowiący załącznik do zarządzenia Nr 11 Ministra Kultury i Sztuki z dnia 10 maja 1991 r. w sprawie utworzenia Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie, zmienionego zarządzeniem Nr 18 z dnia 6 lipca 1992 r. oraz za rządzeniem Nr 27 Ministra Kultury i Sztuki z dnia 18 maja 1995 r., otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. Nr 131, poz. 911).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz. 364, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 162, poz. 1568 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 11, poz. 96 i Nr 261, poz. 2598, z 2005 r. Nr 131, poz. 1091 i Nr 132, poz. 1111 oraz z 2006 r. Nr 227, poz. 1658.

ZAŁĄCZNIK 

STATUT

Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§  1. Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie, zwane dalej "Centrum", jest państwową instytucją kultury działającą w szczególności na podstawie:
1) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2002 r., Nr 13, poz. 123, z późn. zm.1)), zwanej dalej "ustawą";
2) zarządzenia Nr 11 Ministra Kultury i Sztuki z dnia 10 maja 1991 r. w sprawie utworzenia Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie, zmienionego zarządzeniem Nr 18 z dnia 6 lipca 1992 r. oraz zarządzeniem Nr 27 Ministra Kultury i Sztuki z dnia 18 maja 1995 r.;
3) niniejszego statutu.
§  2.
1. Siedzibą Centrum jest miasto Kraków.
2. Terenem działania Centrum jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica.
§  3. Centrum podlega ministrowi właściwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zwanemu dalej "Ministrem".

Rozdział  II

Cele i zadania

§  4. Centrum jest instytucją kultury o charakterze naukowo-badawczym, edukacyjnym i informacyjnym.
§  5. Celem działania Centrum jest wspieranie współpracy oraz integracji kulturalnej Europy i ochrony jej dziedzictwa kulturowego poprzez:
1) prowadzenie badań i studiów nad dziedzictwem europejskim ze szczególnym uwzględnieniem:
a) przestrzeni kulturowej Europy Środkowej i Wschodniej,
b) zjawiska wielokulturowości i przenikania kultur,
c) polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą,
d) zarządzania dziedzictwem;
2) edukację na rzecz Europy, prowadzoną w ramach tematyki obejmującej zakres działalności Centrum;
3) działalność promocyjną i informacyjną dotyczącą wszelkich dziedzin kultury europejskiej.
§  6. Do zadań Centrum należy w szczególności:
1) organizowanie i udział w badaniach naukowych w zakresie dziedzictwa kulturowego oraz propagowanie ich wyników;
2) inspirowanie współpracy instytucji o charakterze naukowym i kulturalnym w zakresie ochrony i promocji dziedzictwa kulturowego Polski i Europy;
3) organizowanie wystaw w galerii własnej i w innych miejscach w kraju i za granicą;
4) organizowanie i realizowanie programów edukacyjnych, a zwłaszcza Akademii Dziedzictwa;
5) działalność wydawnicza i prowadzenie specjalistycznej biblioteki;
6) zbieranie, dokumentowanie i upowszechnianie informacji dotyczących dziedzictwa kulturowego Polski i Europy.

Rozdział  III

Zarządzanie i organizacja

§  7.
1. Działalnością Centrum kieruje dyrektor powoływany i odwoływany przez Ministra.
2. Zastępców dyrektora powołuje i odwołuje dyrektor.
§  8. Do obowiązków dyrektora Centrum należy w szczególności:
1) kierowanie pracami Centrum oraz nadzór nad majątkiem przekazanym mu w zarząd;
2) decydowanie o celowości wydatków i zarządzanie wypłat w ramach zatwierdzonego budżetu;
3) decydowanie o przyjmowaniu zapisów i darowizn oraz przyjmowaniu i przekazywaniu depozytów;
4) zawieranie umów o pracę, umów zlecenia i umów o dzieło oraz decydowanie w sprawach osobowych;
5) reprezentowanie Centrum na zewnątrz.
§  9.
1. W skład Centrum wchodzą następujące komórki organizacyjne:
1) Biuro Organizacyjne;
2) Biuro Administracji;
3) Biuro Finansowo-Księgowe;
4) Instytut Dziedzictwa Europejskiego;
5) Ośrodek Wystaw i Wydawnictw;
6) Ośrodek Edukacji - Akademia Dziedzictwa;
7) Ośrodek Strategii i Komunikacji.
2. Dyrektor Centrum może tworzyć, łączyć, dzielić i likwidować komórki organizacyjne Centrum.
§  10.
1. Organizację wewnętrzną Centrum, w tym szczegółowy zakres działania komórek organizacyjnych oraz podział kompetencji między dyrektorem Centrum i zastępcami dyrektora, określa regulamin organizacyjny nadany przez dyrektora Centrum, z zastrzeżeniem art. 13 ust. 3 ustawy.
2. Zmiany regulaminu organizacyjnego dokonywane są w trybie określonym w ust. 1.

Rozdział  IV

Rada Programowa

§  11.
1. W Centrum działa Rada Programowa, zwana dalej "Radą", jako organ doradczy i opiniodawczy dyrektora Centrum.
2. W skład Rady wchodzi od 10 do 15 członków (w tym delegowany przez Ministra jego przedstawiciel), powoływanych i odwoływanych przez dyrektora Centrum spośród:
1) autorytetów w zakresie sztuki, dziedzictwa kulturowego i jego ochrony;
2) krytyków sztuki, historyków sztuki i mecenasów kultury.
§  12.
1. Kadencja Rady trwa trzy lata.
2. Do zadań Rady należy opiniowanie i wnioskowanie w sprawach związanych z całokształtem działalności Centrum.
3. Pracami Rady kieruje przewodniczący wybrany przez członków Rady.
4. Przewodniczący zwołuje posiedzenia Rady przynajmniej raz w roku.
5. Rada działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.
6. Obsługę Rady prowadzi przedstawiciel Centrum wskazany przez Dyrektora.

Rozdział  V

Majątek i finanse

§  13.
1. Centrum prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
2. Działalność Centrum finansowana jest z dotacji budżetowych, z dochodów własnych uzyskiwanych z działalności statutowej, dobrowolnych wpłat, zapisów osób prawnych i fizycznych, a także z innych źródeł.
3. Podstawą gospodarki finansowej Centrum jest roczny plan finansowy ustalony przez dyrektora.
4. Dyrektor Centrum zapewnia terminowe sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego, obligatoryjnie jego zbadanie przez biegłego rewidenta i przedłożenie go do zatwierdzenia Ministrowi.
§  14.
1. Do składania w imieniu Centrum oświadczeń w zakresie jego praw i obowiązków majątkowych konieczne jest współdziałanie dwóch upoważnionych osób.
2. Osobami upoważnionymi są: dyrektor centrum, zastępca dyrektora, główny księgowy oraz upoważnieni pisemnie przez dyrektora Centrum pełnomocnicy.
3. Dyrektor może upoważnić określone osoby do dokonywania innych niż wymienione w ust. 1, czynności prawnych w imieniu Centrum, określając każdorazowo zakres pełnomocnictwa.
§  15.
1. W celu finansowania działalności określonej w § 5 i 6 Centrum może prowadzić, jako dodatkową, działalność gospodarczą według zasad określonych w obowiązujących przepisach, o ile działalność ta nie spowoduje ograniczenia przedmiotu działalności Centrum, określonego w § 5 i 6.
2. Dochód z działalności gospodarczej Centrum może być wykorzystywany wyłącznie w celu finansowania działalności określonej w § 5 i 6.

Rozdział  VI

Postanowienia końcowe

§  16.
1. Centrum podlega wpisowi do rejestru prowadzonego przez Ministra.
2. Centrum rozpoczyna działalność i uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do rejestru.
§  17. Zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.

______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz. 364, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 162, poz. 1568 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 11, poz. 96 i Nr 261, poz. 2598, z 2005 r. Nr 131, poz. 1091 i Nr 132, poz. 1111 oraz z 2006 r. Nr 227, poz. 1658.