Dziennik resortowy

Dz.Urz.MS.2012.140

| Akt jednorazowy
Wersja od: 10 września 2012 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 28 sierpnia 2012 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej MAZOVIA

Na podstawie art. 26 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 listopada 2010 r. w sprawie utworzenia Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej MAZOVIA (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. Nr 13, poz. 159), w załączniku wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. W celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1, Instytucja prowadzi działalność produkcyjną, handlowo-usługową oraz wykonuje roboty remontowo-budowlane na rzecz organu założycielskiego, jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Sprawiedliwości, pozostałych jednostek organizacyjnych sektora finansów publicznych oraz innych podmiotów niebędących jednostkami sektora finansów publicznych.";

2) § 6 otrzymuje brzmienie:

"§ 6. Przedmiotem działalności podstawowej Instytucji, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD), jest:

Lp.PKDNazwa
123
1.01.11.ZUprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu
2.01.43.ZChów i hodowla koni i pozostałych zwierząt koniowatych
3.13.92.ZProdukcja gotowych wyrobów tekstylnych
4.25.11.ZProdukcja konstrukcji metalowych i ich części
5.25.12.ZProdukcja metalowych elementów stolarki budowlanej
6.25.72.ZProdukcja zamków i zawiasów
7.25.91.ZProdukcja pojemników metalowych
8.25.92.ZProdukcja opakowań z metali
9.25.94.ZProdukcja złączy i śrub
10.25.99.ZProdukcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana
11.31.01.ZProdukcja mebli biurowych i sklepowych
12.31.02.ZProdukcja mebli kuchennych
13.31.09.ZProdukcja pozostałych mebli
14.32.91.ZProdukcja mioteł, szczotek i pędzli
15.33.11.ZNaprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych
16.35.30.ZWytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych
17.41.10.ZRealizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
18.41.20.ZRoboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
19.42.11.ZRoboty związane z budową dróg i autostrad
20.42.21.ZRoboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
21.43.11.ZRozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
22.43.12.ZPrzygotowanie terenu pod budowę
23.43.13.ZWykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich
24.43.21.ZWykonywanie instalacji elektrycznych
25.43.22.ZWykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
26.43.29.ZWykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
27.43.31.ZTynkowanie
28.43.32.ZZakładanie stolarki budowlanej
29.43.33.ZPosadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian
30.43.34.ZMalowanie i szklenie
31.43.39.ZWykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
32.43.91.ZWykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
33.43.99.ZPozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
34.45.20.ZKonserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
35.45.40.ZSprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich
36.46.49.ZSprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego
37.46.51.ZSprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania
38.46.65.ZSprzedaż hurtowa mebli biurowych
39.46.66.ZSprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych
40.46.73.ZSprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego
41.46.74.ZSprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego
42.47.11.ZSprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
43.47.19.ZPozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
44.47.41.ZSprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
45.47.43.ZSprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
46.47.51.ZSprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.47.52.ZSprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
48.47.62.ZSprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
49.47.71.ZSprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
50.47.72.ZSprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
51.47.73.ZSprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
52.47.91.ZSprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
53.47.99.ZPozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
54.49.32.ZDziałalność taksówek osobowych
55.49.39.ZPozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
56.49.41.ZTransport drogowy towarów
57.49.42.ZDziałalność usługowa związana z przeprowadzkami
58.52.21.ZDziałalność usługowa wspomagająca transport lądowy
59.55.10.ZHotele i podobne obiekty zakwaterowania
60.55.20.ZObiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
61.55.90.ZPozostałe zakwaterowanie
62.56.10.ARestauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
63.56.21.ZPrzygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
64.56.29.ZPozostała usługowa działalność gastronomiczna
65.56.30.ZPrzygotowywanie i podawanie napojów
66.61.10.ZDziałalność w zakresie telekomunikacji przewodowej
67.61.90.ZDziałalność w zakresie pozostałej telekomunikacji
68.62.03.ZDziałalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
69.62.09.ZPozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
70.68.20.ZWynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
71.68.32.ZZarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
72.71.11.ZDziałalność w zakresie architektury
73.71.12.ZDziałalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
74.73.11.ZDziałalność agencji reklamowych
75.74.10.ZDziałalność w zakresie specjalistycznego projektowania
76.74.90.ZPozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
77.77.11.ZWynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek
78.77.12.ZWynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
79.77.21.ZWypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
80.77.32.ZWynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych
81.77.39.ZWynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
82.78.30.ZPozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników
83.80.10.ZDziałalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa
84.80.20.ZDziałalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa
85.81.10.ZDziałalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach
86.81.21.ZNiespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
87.81.22.ZSpecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
88.81.29.ZPozostałe sprzątanie
89.81.30.ZDziałalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni
90.82.11.ZDziałalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura
91.82.30.ZDziałalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
92.82.92.ZDziałalność związana z pakowaniem
93.84.23.ZWymiar sprawiedliwości
94.85.51.ZPozaszkolne formy edukacji sportowe] oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
95.85.59.BPozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
96.86.90.ADziałalność fizjoterapeutyczna
97.90.04.ZDziałalność obiektów kulturalnych
98.93.11.ZDziałalność obiektów sportowych
99.93.13.ZDziałalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
100.93.29.ZPozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
101.96.01.ZPranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz w Dz. U. z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707.