Zm.: zarządzenie w sprawie utworzenia Karpackiego Ośrodka Wsparcia Straży Granicznej w Nowym Sączu.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGSG.2014.94

| Akt jednorazowy
Wersja od: 9 lipca 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 75
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ
z dnia 9 lipca 2014 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Karpackiego Ośrodka Wsparcia Straży Granicznej w Nowym Sączu

Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2011 r. Nr 116, poz. 675, z późn. zm.) w związku z art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379) zarządza się, co następuje:
§  1.
W załączniku do zarządzenia nr 1 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie utworzenia Karpackiego Ośrodka Wsparcia Straży Granicznej w Nowym Sączu (Dz. Urz. KGSG poz. 1, 33 i 53) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 9 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) powoływanie zespołów o charakterze stałym lub doraźnym do wykonywania zadań merytorycznych, opiniotwórczych i doradczych;";

2)
§ 19 otrzymuje brzmienie:

"§ 19. Do szczegółowego zakresu zadań Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej należy:

1) udział w organizowanych przez Komendę Główną Straży Granicznej, Ośrodek oraz inne jednostki organizacyjne Straży Granicznej, a także organizacje społeczne uroczystościach państwowych, resortowych, patriotyczno-religijnych i regionalnych;

2) reprezentowanie Straży Granicznej podczas centralnych uroczystości z okazji świąt państwowych, resortowych i patriotyczno-religijnych organizowanych na terenie kraju i za granicą;

3) budowa współpracy kulturalnej na poziomie krajowym i międzynarodowym mającej na celu kreowanie wizerunku Straży Granicznej m.in. poprzez udział w festiwalach, paradach, konkursach itp. organizowanych na terenie kraju i za granicą;

4) działanie w obszarze kultury i obszarze kreatywnym poprzez tworzenie i upowszechnianie kultury muzycznej, promowanie polskiego dziedzictwa kulturowego i szeroko rozumianej kultury regionu oraz pielęgnowanie głęboko zakorzenionych tradycji patriotycznych i kulturalnych, ze szczególnym uwzględnieniem historii formacji granicznych, na terenie kraju i za granicą;

5) prowadzenie działalności promocyjnej, m.in. poprzez utrwalanie i rozpowszechnianie nagrań audio i video, w tym również w przestrzeni internetowej.".

§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.