Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MKiDN.2007.4.59

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 września 2007 r.

ZARZĄDZENIE Nr 32
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)
z dnia 28 września 2007 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia i nadania statutu państwowej instytucji kultury Ośrodka "Pamięć i Przyszłość"

Na podstawie art. 8, art. 9, art. 11, art. 13 ust. 1 i art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z późn. zm.2)) oraz umowy w sprawie prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury - Ośrodka "Pamięć i Przyszłość" zawartej we Wrocławiu dnia 24 września 2007 r. pomiędzy Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego a Gminą Wrocław zarządza się, co następuje:
§  1. Państwowa instytucja kultury utworzona zarządzeniem Nr 6 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 marca 2007 r. w sprawie utworzenia i nadania statutu państwowej instytucji kultury Ośrodka "Pamięć i Przyszłość" (Dz. Urz. MKiDN Nr 1, poz. 6) staje się wspólną instytucją kultury zgodnie z umową w sprawie prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury - Ośrodka "Pamięć i Przyszłość" zawartej we Wrocławiu dnia 24 września 2007 r. pomiędzy Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego a Gminą Wrocław, stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia.
§  2. Statut stanowiący załącznik do zarządzenia wymienionego w § 1 niniejszego zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2007 r.
______

1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. Nr 131, poz. 911).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz. 364, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 162, poz. 1568 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 11, poz. 96 i Nr 261, poz. 2598, z 2005 r. Nr 131, poz. 1091 i Nr 132, poz. 1111 oraz z 2006 r. Nr 227, poz. 1658.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  Nr 1

UMOWA

w sprawie prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury Ośrodka "Pamięć i Przyszłość"

zawarta we Wrocławiu 24 września 2007 r. pomiędzy:

1) Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Panem Kazimierzem Michałem Ujazdowskim, zwanym dalej Ministrem, z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa;
2) Gminą Wrocław, reprezentowaną przez Prezydenta Wrocławia Pana Rafała Dutkiewicza, zwaną dalej Miastem, z siedzibą pl. Nowy Targ 1/8, 50-141 Wrocław, NIP 897-13-83-551,

zwanymi dalej łącznie Stronami.

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. nr 13, poz. 123, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą", Strony postanawiają, co następuje:

§  1.
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest prowadzenie jako wspólnej instytucji kultury pod nazwą Ośrodek "Pamięć i Przyszłość" z siedzibą we Wrocławiu, zwanej dalej Ośrodkiem. Ośrodek będzie działał w oparciu o przepisy przywołanej wyżej ustawy oraz przepisy projektu Statutu przyjętego przez Strony i stanowiącego załącznik do niniejszej umowy.
2. Ośrodek pozostaje wpisany w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Ministra i zachowuje ciągłość prawną.
§  2.
1. Prowadzenie Ośrodka jako wspólnej instytucji kultury polegać będzie, w wymiarze finansowym, z zastrzeżeniem innych postanowień Umowy oraz obowiązujących przepisów, na zapewnieniu, począwszy od 1 stycznia 2008 roku, przez Ministra i Miasto z ich środków dotacji na pokrycie kosztów działalności Ośrodka;
2. Strony postanawiają, że dotacje na wydatki dla Ośrodka na rok 2008, uwzględniające łącznie koszty bieżące i wydatki inwestycyjne będą wynosić nie mniej niż:
1) 4.500.000 zł ze strony Ministra;
2) 500.000 zł ze strony Miasta.
3. Ośrodek może otrzymywać inne środki finansowe zgodnie z obowiązującymi przepisami i statutem.
§  3.
1. Z zastrzeżeniem innych postanowień umowy wysokość dotacji na każdy rok budżetowy będzie każdorazowo uzgadniana przez strony - w oparciu o plan finansowy Ośrodka w terminie umożliwiającym ujęcie środków finansowych w budżetach.
2. Wysokość dotacji na każdy rok budżetowy będzie nie mniejsza niż określona w § 2 ust. 2, chyba że Strony zgodnie postanowią inaczej.
3. Strony postanawiają, że w przypadku braku przyjęcia budżetu odnoszącego się do działalności którejkolwiek ze Stron, ta Strona umowy, która nie posiada budżetu na dany rok budżetowy, zobowiązana będzie do czasu przyjęcia jej budżetu do zapewnienia Ośrodkowi finansowania na poziomie nie niższym niż w poprzedzającym roku budżetowym.
§  4.
1. Nowy statut Ośrodka zostanie nadany przez Ministra niezwłocznie po zawarciu Umowy w brzmieniu zgodnym z projektem statutu zawartym w załączniku do Umowy.
2. Zmiany statutu dokonywane będą przez Ministra odpowiednio w trybie ust. 1. Zmiana statutu wymaga aneksowania Umowy w zakresie brzmienia załącznika.
§  5.
1. Dyrektor Ośrodka powoływany i odwoływany będzie w trybie przewidzianym w ustawie, z zastosowaniem zasad, o których mowa w niniejszym paragrafie.
2. Dyrektora Ośrodka powołuje i odwołuje Minister w uzgodnieniu z Miastem.
3. Odwołanie Dyrektora Ośrodka wymaga zasięgnięcia opinii Rady Programowej Ośrodka.
4. W celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Ośrodka Minister powołuje komisję konkursową w uzgodnieniu z Miastem z zachowaniem przepisów art. 16 ust. 4 ustawy.
§  6.
1. Zasady powoływania oraz kompetencje Rady Programowej Ośrodka będącej organem doradczym i opiniodawczym Ośrodka określi statut Ośrodka.
2. W skład Rady Programowej Ośrodka będą wchodzić:
1) osoby powoływane przez Ministra w liczbie nieprzekraczającej 5;
2) osoby powoływane przez Miasto w liczbie nieprzekraczającej 5.
3. Liczba członków Rady nie może przekroczyć 10 osób.
4. W dniu wejścia w życie Umowy członkowie dotychczasowej Rady Programowej Ośrodka pozostaną członkami Rady Programowej jako przedstawiciele Ministra, o których mowa w ust. 2 pkt 1.
5. Kadencja Rady Programowej będzie liczona od dnia pierwszego posiedzenia po dniu wejścia w życie Umowy.
§  7.
1. Dyrektor Ośrodka będzie przedkładał kwartalne i roczne sprawozdania z wykonania zadań do Miasta i Ministra. Roczne sprawozdanie merytoryczne będzie przedkładane Stronom przez Dyrektora Ośrodka do 15 lutego każdego roku za poprzedzający rok budżetowy wraz z opinią Rady Programowej Ośrodka.
2. Dyrektor Ośrodka będzie składał materiały dotyczące planowania oraz wykonania planów rzeczowo-finansowych do Ministra i Miasta zgodnie z obowiązującymi u Stron procedurami.
3. Dyrektor Ośrodka będzie składał Ministrowi roczne sprawozdanie finansowe zbadane przez biegłego rewidenta, a kopię zatwierdzonego sprawozdania finansowego doręczy Miastu.
4. Strony postanawiają, że nadzór nad funkcjonowaniem Ośrodka sprawuje Minister, poza uprawnieniami Stron wynikającymi z ustaw, Umowy oraz statutu.
5. Każda ze Stron jest uprawniona do prowadzenia kontroli w zakresie wykorzystania przyznanych dotacji oraz innych przyznanych środków.
§  8.
1. Likwidacja Ośrodka może nastąpić jedynie w przypadku i trybie określonym w Ustawie.
2. Czynności związane z likwidacją podejmuje Minister po uzgodnieniu z Miastem i zasięgnięciu opinii Rady Programowej Ośrodka.
3. W przypadku likwidacji Ośrodka jego majątek pozostaje własnością Ministra, z zastrzeżeniem § 8 ust. 4 niniejszej umowy.
4. W przypadku likwidacji Ośrodka nieruchomości przekazane Ośrodkowi przez Miasto przechodzą na własność Miasta.
5. Z chwilą likwidacji Ośrodka zobowiązania i wierzytelności Ośrodka przejmą Strony w stosunku odpowiadającym ich udziałowi w finansowaniu działalności Centrum, przy czym odpowiedzialność za zobowiązania jest solidarna.
6. W przypadku likwidacji Ośrodka Minister zobowiązuje się zabezpieczyć zbiory Ośrodka, w szczególności przejęte przez Ośrodek przedmioty stanowiące na mocy odrębnych przepisów i decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dobra kultury narodowej, w taki sposób, aby mogły być przechowywane i prezentowane na terenie Dolnego Śląska.
7. Akt o likwidacji Ośrodka wydaje Minister.
§  9.
1. Strony deklarują, że dołożą starań w celu budowy przez Ośrodek obiektu - Muzeum Ziem Zachodnich zwanego dalej Inwestycją.
2. W celu realizacji Inwestycji Miasto przekaże Ośrodkowi nieruchomość - zabytkową piekarnię garnizonową zlokalizowaną we Wrocławiu przy ul. Księcia Witolda 62-70 wraz z przynależnym terenem (działki nr 46/6 Bi oraz 46/5 Bi).
3. W celu realizacji Inwestycji Minister zgłosił Inwestycję na listę projektów kluczowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
§  10.
1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
2. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron po upływie półrocznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec roku budżetowego, w którym mija okres wypowiedzenia. 3. Po rozwiązaniu umowy Ośrodek staje się instytucją kultury prowadzoną przez Ministra.
§  11.
1. Zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Umowa została sporządzona w czterech egzemplarzach po dwa dla każdej ze stron.
3. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIK  Nr 2

STATUT

Ośrodka "Pamięć i Przyszłość"

W przekonaniu, że wartości historyczne i kulturowe stworzone przez Polaków na ziemiach zachodnich po okresie wielkich cierpień i zniszczeń II wojny światowej miały ogromne znaczenie w historii Polski, kontynuowały najlepsze tradycje Rzeczypospolitej i wywarły istotny wpływ na przezwyciężenie pojałtańskiego podziału Europy,

- z wiarą, że wartości te wciąż mają aktualną moc i znaczenie edukacyjne we współpracy narodów Europy i kształtowaniu sprawiedliwego ładu międzynarodowego, tworzy się Ośrodek "Pamięć i Przyszłość".

Rozdział  I

Postanowienia ogólne

§  1. Ośrodek "Pamięć i Przyszłość", zwany dalej "Ośrodkiem", jest państwową instytucją kultury prowadzoną wspólnie przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Gminę Wrocław, działającą w szczególności na podstawie:
1) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z późn. zm.1)) zwanej dalej "ustawą";
2) zarządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Nr 6 z dnia 9 marca 2007 r. w sprawie utworzenia Ośrodka "Pamięć i Przyszłość" (Dz. Urz. MKiDN Nr 1, poz. 6);
3) uchwały Rady Miejskiej Wrocławia Nr XII/272/07 z dnia 13 września 2007 r.;
4) umowy w sprawie prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury Ośrodka "Pamięć i Przyszłość" zawartej pomiędzy Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego a Gminą Wrocław w dniu 24 września 2007 r., zwanej dalej umową;
5) niniejszego statutu.
§  2.
1. Organizatorem Ośrodka jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zwany dalej "Ministrem" oraz Gmina Wrocław, zwana dalej "Miastem".
2. Ośrodek jest wpisany do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Ministra pod numerem 78/07 i posiada osobowość prawną.
3. Siedzibą Ośrodka jest Wrocław, a terenem działalności Rzeczpospolita Polska.
4. Ośrodek może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Ośrodek może tworzyć w Polsce i za granicą filie i oddziały.

Rozdział  II

Zakres działalności Ośrodka

§  3. Celem Ośrodka jest:
1) upowszechnianie dorobku historycznego i kulturowego stworzonego przez Polaków na ziemiach zachodnich po okresie wielkich cierpień i zniszczeń II wojny światowej;
2) prowadzenie działalności edukacyjnej służącej szacunkowi dla prawdy historycznej będącej fundamentem sprawiedliwego ładu międzynarodowego i pokojowych stosunków między narodami Europy;
3) promowanie polskiego dziedzictwa narodowego jako ważnego elementu europejskiego dziedzictwa kulturowego.
§  4.
1. Ośrodek realizuje określone w § 3 cele i zadania w szczególności poprzez:
1) inicjowanie, prowadzenie i wspieranie projektów badawczych, edukacyjnych, szkoleniowych, stypendialnych, kulturalnych oraz rozwojowych;
2) zbieranie, opracowywanie oraz prezentowanie przedmiotów, dokumentów, pamiątek oraz świadectw dziedzictwa historycznego, materialnego, duchowego i kulturowego;
3) animowanie refleksji i debaty publicznej;
4) działanie na rzecz współpracy między narodami Europy opartej na prawdzie historycznej i bliskości kulturowej;
5) budowanie stałych i czasowych programów wystawienniczych;
6) prowadzenie akcji promocyjnych, społecznych i informacyjnych;
7) opracowywanie analiz, raportów i ekspertyz oraz upowszechnianie ich wyników;
8) prowadzenie działalności wydawniczej;
9) nawiązywanie współpracy z organizacjami społecznymi i innymi instytucjami w celu realizacji wspólnych projektów;
10) realizacje projektu budowy Muzeum Ziem Zachodnich we Wrocławiu;
11) pozyskiwanie środków finansowych na cele działalności statutowej z funduszy publicznych, prywatnych oraz środków europejskich.
2. Ośrodek uczestniczy w realizacji zadań wynikających ze strategii i programów rządowych i samorządowych.

Rozdział  III

Organizacja i zarządzanie

§  5.
1. Nadzór nad Ośrodkiem sprawuje Minister i Miasto w zakresie opisanym w umowie.
2. Organami Ośrodka są: Dyrektor i Rada Programowa.
§  6.
1. Dyrektora powołuje i odwołuje Minister w uzgodnieniu z Miastem, po zasięgnięciu opinii Rady Programowej, z zastrzeżeniem art. 15 ust. 1 ustawy oraz postanowień Umowy. Pierwszy dyrektor Ośrodka został powołany Ministra bez zasięgania opinii Rady Programowej.
2. Dyrektor zarządza całokształtem działalności Ośrodka, reprezentuje go na zewnątrz, czuwa nad mieniem Ośrodka i jest za nie odpowiedzialny.
3. Do obowiązków Dyrektora należy realizacja celów i zadań statutowych, w szczególności:
1) zarządzanie Ośrodkiem oraz odpowiedzialność za jego bieżącą działalność;
2) przygotowywanie oraz nadzór na realizacją programów działania i planów finansowych Ośrodka;
3) sporządzanie sprawozdań merytorycznych i finansowych oraz przedkładanie ich właściwym organom;
4) czuwanie nad racjonalnym i efektywnym gospodarowaniem posiadanymi środkami finansowymi i materiałowymi;
5) stwarzanie warunków do podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników;
6) wydawanie w obowiązującym trybie zarządzeń w szczególności: wewnętrznych regulaminów i procedur.
4. Dyrektor zarządza Ośrodkiem przy pomocy zastępców.
5. Dyrektor powołuje i odwołuje zastępców Dyrektora w liczbie nie przekraczającej 4, po zasięgnięciu opinii Rady Programowej.
6. Filią lub Oddziałem kieruje zastępca dyrektora lub kierownik.
§  7.
1. Organizację wewnętrzną Ośrodka, w tym podział kompetencji między Dyrektorem i zastępcami Dyrektora, określa Regulamin Organizacyjny, nadawany przez Dyrektora, z zastrzeżeniem art. 13 ust. 3 ustawy.
2. Zmiany Regulaminu Organizacyjnego dokonywane są w trybie określonym w ust. 1.
§  8.
1. Rada Programowa, zwana dalej "Radą", jest organem doradczym i opiniodawczym Ośrodka.
2. Do zadań Rady należy w szczególności:
1) zatwierdzanie rocznych programów pracy Ośrodka oraz strategii wieloletnich oraz ocena ich realizacji;
2) opiniowanie rocznego sprawozdania merytorycznego z pracy Ośrodka;
3) opiniowanie projektów planów finansowych Ośrodka;
4) opiniowanie kandydatów na stanowisko Dyrektora Ośrodka oraz Zastępców Dyrektora;
5) udzielanie opinii w sprawie odwołania Dyrektora oraz likwidacji Ośrodka;
6) poszukiwanie nowych form wsparcia organizacyjnego, koncepcyjnego i finansowego działalności Ośrodka;
7) wyrażanie opinii i składanie wniosków do Dyrektora Ośrodka w innych istotnych sprawach związanych z działalnością Ośrodka;
8) wykonywanie innych kompetencji przewidzianych w statucie i umowie.
§  9.
1. W skład Rady wchodzą:
1) osoby powoływane przez Ministra w liczbie nie-przekraczającej 5;
2) osoby powoływane przez Miasto w liczbie nie-przekraczającej 5.
2. Kadencja Rady trwa 4 lata. Bieg kadencji, z zastrzeżeniem postanowień Umowy, liczy się od dnia pierwszego posiedzenia nowo powołanej Rady.
3. Liczba członków Rady nie może przekroczyć 10 osób.
4. Szczegółowy tryb działania Rady określa uchwalony przez nią regulamin.
5. Członkostwo w Radzie wygasa przed upływem kadencji w przypadku:
1) zrzeczenia się;
2) śmierci, prawomocnego orzeczenia kary pozbawienia praw publicznych, ubezwłasnowolnienia lub choroby trwale uniemożliwiającej wykonywanie obowiązków.
6. Pierwsze posiedzenie Rady zwołuje Dyrektor Ośrodka.
7. Rada na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego składu w głosowaniu tajnym Przewodniczącego. Przewodniczący zwołuje posiedzenia Rady oraz kieruje jej pracami.
8. Rada obraduje nie rzadziej niż raz na pół roku. Posiedzenie Rady może być zwołane w trybie nadzwyczajnym na wniosek Ministra, Miasta, Dyrektora Ośrodka lub na wniosek co najmniej połowy ogólnej liczby członków Rady.
9. Z zastrzeżeniem innych postanowień statutu uchwały Rady zapadają na posiedzeniach w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Rady.
10. Obsługę kancelaryjno-biurową Rady zapewnia Ośrodek. Członkom Rady mogą być zwracane poniesione przez nich uzasadnione koszty związane z wykonywaniem funkcji, w szczególności koszty podróży.
§  10. Dyrektor, po zasięgnięciu opinii Rady, może powoływać inne kolegialne ciała o charakterze doradczym i eksperckim.

Rozdział  IV

Gospodarka finansowa

§  11.
1. Ośrodek prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie.
2. Majątek Ośrodka może być wykorzystywany jedynie do realizacji celów wynikających z zakresu działania Ośrodka.
3. Dyrektor Ośrodka zapewnia terminowe sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego, obligatoryjne jego zbadanie przez biegłego rewidenta i przedłożenie go do zatwierdzenia Ministrowi. Kopię zatwierdzonego sprawozdania Dyrektor Ośrodka przekazuje Miastu.
§  12.
1. Do składania w imieniu Ośrodka oświadczeń w zakresie jego praw i obowiązków majątkowych konieczne jest współdziałanie dwóch upoważnionych osób.
2. Osobami upoważnionymi są: Dyrektor, zastępcy Dyrektora, główny księgowy oraz upoważnieni pisemnie przez Dyrektora pełnomocnicy.
3. Dyrektor może upoważnić określone osoby do dokonywania innych niż wymienione w ust. 1, czynności prawnych w imieniu Ośrodka, określając każdorazowo zakres pełnomocnictwa.
§  13. Bieżąca działalność Ośrodka jest finansowana z uzyskiwanych przychodów, którymi są:
1) dotacje otrzymywane od Ministra oraz Miasta;
2) wpływy z prowadzonej działalności;
3) środki otrzymywane od innych osób fizycznych i osób prawnych oraz z innych źródeł.

Rozdział  V

Działalność dodatkowa

§  14.
1. W celu finansowania działalności określonej w § 3 Ośrodek może prowadzić, jako dodatkową, działalność gospodarczą według zasad określonych w obowiązujących przepisach, o ile działalność ta nie spowoduje ograniczenia przedmiotu działalności Ośrodka, określonego w § 3.
2. Działalność określona w ust. 1 może być prowadzona w szczególności w zakresie:
1) sprzedaży wydawnictw, pamiątek, replik przedmiotów historycznych, materiałów promocyjnych, materiałów dokumentacyjnych i wyrobów przemysłów kultury;
2) organizowania imprez kulturalnych, naukowych, edukacyjnych, projekcji, spektakli, koncertów, pokazów, konferencji, szkoleń i innych spotkań oraz realizacji prezentacji, filmów, zdjęć itp.;
3) wykonywania ekspertyz, świadczenia usług wydawniczych, wypożyczania do ekspozycji zbiorów i materiałów dokumentacyjnych;
4) wynajmu pomieszczeń;
5) usług reklamowych;
6) publikacji i rozpowszechnia wydawnictw z zakresu swojej działalności.
3. Dochód z działalności gospodarczej Ośrodka może być wykorzystany wyłącznie w celu finansowania działalności statutowej.

Rozdział  VII

Przepisy końcowe

§  15.
1. Połączenia, podziału lub likwidacji Ośrodka dokonują w uzgodnieniu Minister i Miasto, na warunkach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach oraz Umowie.
2. Zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.

______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz. 364, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 162, poz. 1568 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 11, poz. 96 i Nr 261, poz. 2598, z 2005 r. Nr 131, poz. 1091 i Nr 132, poz. 1111 oraz z 2006 r. Nr 227, poz. 1658.