Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MKiDN.2008.3.33

| Akt jednorazowy
Wersja od: 3 lipca 2008 r.

ZARZĄDZENIE Nr 23
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)
z dnia 3 lipca 2008 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Domu Pracy Twórczej w Wigrach oraz nadania mu statutu

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§  1. Statut Domu Pracy Twórczej w Wigrach stanowiący załącznik do zarządzenia Nr 52 Ministra Kultury i Sztuki z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie utworzenia Domu Pracy Twórczej w Wigrach oraz nadania mu statutu (Dz. Urz. MKiS Nr 10, poz. 44, z 1997 r. Nr 7, poz. 33 oraz z 2001 r. Nr 14, poz. 36) otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. Nr 216, poz. 1595).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz. 364, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 162, poz. 1568 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 11, poz. 96 i Nr 261, poz. 2598, z 2005 r. Nr 131, poz. 1091 i Nr 132, poz. 1111 oraz z 2006 r. Nr 227, poz. 1658.

ZAŁĄCZNIK 

STATUT

Domu Pracy Twórczej w Wigrach

I.

Postanowienia ogólne

§  1. Dom Pracy Twórczej w Wigrach, zwany dalej "Domem Pracy Twórczej", działa w szczególności na podstawie:
1) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 Nr 13, poz. 123, z 2002 r. Nr 41, poz. 364, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 162, poz. 1568 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 11, poz. 96 i Nr 261, poz. 2598, z 2005 r. Nr 131, poz. 1091 i Nr 132, poz. 1111 oraz z 2006 r. Nr 227, poz. 1658), zwanej dalej "ustawą";
2) niniejszego statutu.
§  2.
1. Nadzór nad Domem Pracy Twórczej sprawuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zwany dalej "Ministrem".
2. Siedzibą i terenem działania Domu Pracy Twórczej są Wigry.
3. Za zgodą Ministra Dom Pracy Twórczej może prowadzić filie na terenie kraju.
§  3. Dom Pracy twórczej jest państwową instytucją kultury wpisaną do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Ministra i posiada osobowość prawną.

II.

Cel i zakres działania

§  4. Celem Domu Pracy Twórczej jest prowadzenie i organizowanie działalności w dziedzinie kultury i sztuki oraz działalności prospołecznej.
§  5. Cel określony w § 4 realizowany jest poprzez:
1) prowadzenie i tworzenie warunków na terenie instytucji do prowadzenia działalności twórczej, artystycznej, naukowej i dydaktycznej;
2) wytwarzanie postaw szacunku i zaufania do kultury oraz propagowanie czynnego uczestnictwa w kulturze;
3) organizowanie imprez artystycznych oraz inicjowanie i wspieranie nieszablonowych przedsięwzięć artystycznych;
4) działalność edukacyjną, wystawienniczą i wydawniczą;
5) współpracę z innymi instytucjami i ośrodkami dla realizowania wspólnych celów statutowych;
6) prezentację, ochronę i konserwację znajdujących się na terenie instytucji ruchomych i nieruchomych zabytków zgodnie z obwiązującymi przepisami prawa.

III.

Organy zarządzające i doradcze

§  6.
1. Organami Domu Pracy Twórczej są: Dyrektor i Rada Programowa.
2. Dyrektor zarządza Domem Pracy Twórczej i reprezentuje go na zewnątrz.
3. Do obowiązków Dyrektora należy realizacja zadań statutowych, a w szczególności:
1) odpowiedzialność za bieżącą działalność Domu Pracy Twórczej;
2) przygotowywanie strategii, wieloletnich planów działania i założeń finansowych Domu Pracy Twórczej;
3) nadzór i koordynacja wykonania przygotowanych programów działania i planów finansowych Domu Pracy Twórczej;
4) sporządzanie sprawozdań merytorycznych i finansowych oraz przedkładanie ich właściwym organom;
5) wydawanie wewnętrznych regulaminów.
4. Dyrektora Domu Pracy Twórczej powołuje i odwołuje Minister.
5. Dyrektor zarządza Domem Pracy Twórczej przy pomocy zastępcy.
6. Zastępcę Dyrektora powołuje i odwołuje Dyrektor.
§  7.
1. Organem doradczym i opiniodawczym Dyrektora w sprawach związanych z realizacją statutowych celów jest Rada Programowa, zwana dalej "Radą".
2. Radę powołuje Dyrektor spośród osób delegowanych przez stowarzyszenia twórców i związki zawodowe pracowników kultury.
3. Rada działa zgodnie z uchwalonym regulaminem.
§  8.
1. Organizację wewnętrzną Domu Pracy Twórczej oraz ramowy zakres działania komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora, w trybie określonym w art. 13 ust. 3 ustawy.
2. Wszelkie zmiany regulaminu organizacyjnego są dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.

IV.

Gospodarka finansowa

§  9.
1. Dom Pracy Twórczej prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie.
2. Majątek może być wykorzystywany jedynie do realizacji celów wynikających z zakresu działania Domu Pracy Twórczej.
3. Dyrektor Domu Pracy Twórczej zapewnia terminowe sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego, obligatoryjnie jego zbadanie przez biegłego rewidenta, i przedłożenie go do zatwierdzenia Ministrowi.
§  10.
1. Do składania w imieniu Domu Pracy Twórczej oświadczeń w zakresie jego praw i obowiązków majątkowych konieczne jest współdziałanie dwóch upoważnionych osób.
2. Osobami upoważnionymi są: Dyrektor, zastępca Dyrektora, główny księgowy oraz upoważnieni pisemnie przez Dyrektora pełnomocnicy.
3. Dyrektor może upoważnić określone osoby do dokonywania innych niż wymienione w ust. 1, czynności prawnych w imieniu Domu Pracy Twórczej, określając każdorazowo zakres pełnomocnictwa.
§  11. Przychodami Domu Pracy Twórczej są dotacje z budżetu, wpływy z prowadzonej działalności, środki otrzymywane od osób fizycznych i osób prawnych oraz z innych źródeł.
§  12. Dom Pracy Twórczej może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie zbieżnym z jego działalnością podstawową, a środki uzyskane z tej działalności mogą być wykorzystane wyłącznie na działalność statutową.

V.

Przepisy końcowe

§  13. Wszelkie zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.