Zm.: zarządzenie w sprawie utworzenia Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku. - OpenLEX

Zm.: zarządzenie w sprawie utworzenia Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MKul.2005.1.3

Akt jednorazowy
Wersja od: 29 marca 2005 r.

ZARZĄDZENIE NR 3
MINISTRA KULTURY
z dnia 29 marca 2005 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 364, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 162, poz. 1568 i Nr 2081 oraz z 2004 r. Nr 11, poz. 96) zarządza się, co następuje:
§  1.
W statucie stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 12 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 13 listopada 2000 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie utworzenia Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku (Dz. Urz. MKiDN Nr 10, poz. 23 oraz z 2001 r. Nr 18, poz. 51) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 11 ust. 3 otrzymuje brzmienie: "Członków Rady powołuje spośród twórców i nauczycieli rzeźby, historyków i krytyków sztuki oraz osób wspierających rozwój sztuki na okres 3 lat, dyrektor Centrum, po uprzedniej akceptacji jej składu przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.".
2)
po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: "Odwołanie członków Rady następuje w tym samym trybie.".
§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.