Dziennik resortowy

Dz.Urz.MS.2012.177

| Akt jednorazowy
Wersja od: 31 grudnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 13 grudnia 2012 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Bałtyckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej BALTICA

Na podstawie art. 26 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 listopada 2010 r. w sprawie utworzenia Bałtyckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej BALTICA (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. Nr 13, poz. 156 oraz z 2011 r. Nr 13, poz. 191), w załączniku wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. W celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1, Instytucja prowadzi działalność produkcyjną, handlowo-usługową oraz wykonuje roboty remontowo-budowlane na rzecz organu założycielskiego, jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Sprawiedliwości, pozostałych jednostek organizacyjnych sektora finansów publicznych oraz innych podmiotów niebędących jednostkami sektora finansów publicznych.";

2) § 6 otrzymuje brzmienie:

"§ 6. Przedmiotem działalności podstawowej Instytucji, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD), jest:

Lp.PKDRodzaj działalności
123
1.10.73.ZProdukcja makaronów, klusek, kuskusu i podobnych wyrobów mącznych
2.10.85.ZWytwarzanie gotowych posiłków i dań
3.16.23.ZProdukcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa
4.22.23.ZProdukcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych
5.23.63.ZProdukcja masy betonowej prefabrykowanej
6.23.70.ZCięcie, formowanie i wykańczanie kamienia
7.25.11.ZProdukcja konstrukcji metalowych i ich części
8.25.12.ZProdukcja metalowych elementów stolarki budowlanej
9.25.50.ZKucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków
10.25.61.ZObróbka metali i nakładanie powłok na metale
11.25.62.ZObróbka mechaniczna elementów metalowych
12.25.72.ZProdukcja zamków i zawiasów
13.25.93.ZProdukcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn
14.31.01.ZProdukcja mebli biurowych i sklepowych
15.31.02.ZProdukcja mebli kuchennych
16.31.09.ZProdukcja pozostałych mebli
17.33.11.ZNaprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych
18.35.11.ZWytwarzanie energii elektrycznej
19.41.20.ZRoboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
20.42.11.ZRoboty związane z budową dróg i autostrad
21.42.21.ZRoboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
22.42.22.ZRoboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
23.42.99.ZRoboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
24.43.11.ZRozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
25.43.13.ZWykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich
26.43.21.ZWykonywanie instalacji elektrycznych
27.43.22.ZWykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
28.43.29.ZWykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
29.43.32.ZZakładanie stolarki budowlanej
30.43.39.ZWykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
31.46.18.ZDziałalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów
32.46.51.ZSprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania
33.46.66.ZSprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych
34.46.90.ZSprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
35.47.11.ZSprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
36.47.25.ZSprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
37.49.41.ZTransport drogowy towarów
38.55.10.ZHotele i podobne obiekty zakwaterowania
39.55.20.ZObiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
40.56.10.BRuchome placówki gastronomiczne
41.56.21.ZPrzygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
42.56.29.ZPozostała usługowa działalność gastronomiczna
43.56.30.ZPrzygotowywanie i podawanie napojów
44.62.02.ZDziałalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
45.62.09.ZPozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
46.68.20.ZWynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
47.68.32.ZZarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
48.11.11.ZDziałalność w zakresie architektury
49.71.12.ZDziałalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
50.73.12.DPośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach
51.77.32.ZWynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych
52.81.10.ZDziałalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach
53.81.21.ZNiespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
54.82.30.ZDziałalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
55.85.59.BPozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
56.86.21.ZPraktyka lekarska ogólna
57.86.22.ZPraktyka lekarska specjalistyczna
58.86.90.ADziałalność fizjoterapeutyczna
59.86.90.CPraktyka pielęgniarek i położnych
60.86.90.EPozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana
61.93.29.ZPozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
62.95.11.ZNaprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych
63.96.01.ZPranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich
".
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz w Dz. U. z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707.