Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2008.25.321

| Akt jednorazowy
Wersja od: 31 grudnia 2008 r.

ZARZĄDZENIE Nr 41/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 31 grudnia 2008 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia świąt wojskowych oraz sposobu ich obchodzenia w Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

Departament Wychowania i Promocji Obronności

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 30 lipca 1992 r. o ustanowieniu Święta Wojska Polskiego (Dz. U. Nr 60, poz. 303) zarządza się, co następuje:

§  1. W zarządzeniu Nr 52/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 listopada 1995 r. w sprawie ustanowienia świąt wojskowych oraz sposobu ich obchodzenia w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Rozk. MON poz. 197 oraz Dz. Urz. MON z 2005 r. Nr 2, poz. 2) w § 1 dodaje się pkt 16 w brzmieniu:

"16) 1 czerwca - Świętem Służby Ruchu Lotniczego.".

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.