Zm.: zarządzenie w sprawie ustanowienia Przedstawiciela Ministra Spraw Zagranicznych do spraw Współpracy Polsko-Niemieckiej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSZ.2005.1.1

| Akt jednorazowy
Wersja od: 4 listopada 2004 r.

ZARZĄDZENIE NR 10
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH1
z dnia 9 grudnia 2004 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia Przedstawiciela Ministra Spraw Zagranicznych do spraw Współpracy Polsko-Niemieckiej.

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 717) oraz w związku z § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych (Dz. U. Nr 134, poz. 1437) zarządza się, co następuje:
§  1.
W zarządzeniu Nr 9 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 4 listopada 2004 r. (Dz. Urz. Min. Spraw Zagr. Nr 6, poz. 78) w sprawie ustanowienia Przedstawiciela Ministra Spraw Zagranicznych do spraw Współpracy Polsko-Niemieckiej po § 2 dodaje się § 2a w brzmieniu:

"§ 2a. Przedstawicielowi, w ujęciu protokołu dyplomatycznego, przysługuje miejsce równe ambasadorowi tytularnemu.".

§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od 4 listopada 2004 r.

________

1 Minister Spraw Zagranicznych kieruje działem administracji rządowej sprawy zagraniczne na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych (Dz. U. Nr 134, poz. 1437).