Dziennik resortowy

Dz.Urz.MZ.2013.25

| Akt jednorazowy
Wersja od: 28 czerwca 2013 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 25 czerwca 2013 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia dysponentów środków budżetu państwa w części 46 - Zdrowie

Na podstawie § 3 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa (Dz. U. Nr 245, poz. 1637 z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie ustanowienia dysponentów środków budżetu państwa w części 46 - Zdrowie (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 3, poz. 35 i Nr 5, poz. 47) w § 1 pkt 1 uchyla się lit. a.
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie w dniu następującym po dniu ogłoszenia.
______

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 248, poz. 1495 i Nr 284, poz. 1672).

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 161, poz. 970 i Nr 298, poz. 1769 oraz z 2012 r. poz. 1546.