Dziennik resortowy

NFZ.2012.99

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 99/2012/BK
PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
z dnia 21 grudnia 2012 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad rachunkowości w Narodowym Funduszu Zdrowia

Na podstawie art. 10 ust. 1 i 2 i art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.1)) oraz art. 102 ust. 1, ust. 5 pkt 1 i 25 oraz art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§  1. W załączniku do zarządzenia Nr 76/2009/BK Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia zasad rachunkowości w Narodowym Funduszu Zdrowia, zmienionym zarządzeniem Nr 24/2010/BK Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 28 maja 2010 r., zarządzeniem Nr 58/2010/BK Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 22 września 2010 r., zarządzeniem Nr 76/2010/BK Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 13 grudnia 2010 r., zarządzeniem Nr 26/2011/BK Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 czerwca 2011 r., zarządzeniem Nr 64/2011/BK Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 października 2011 r., zarządzeniem Nr 98/2011/BK Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 22 grudnia 2011 r. oraz zarządzeniem Nr 30/2012/BK Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 18 maja 2011 r., wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 23:
a) pkt 5 i 5a otrzymują brzmienie:

"5) wycena zobowiązań w walutach obcych powstałych na skutek rozliczeń formularzy E 125 / E 127 lub odpowiednich dokumentów SED, zgodnie z przepisami o koordynacji, wobec państw członkowskich Unii Europejskiej (UE) lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - dokonywana jest według dziennego kursu referencyjnego ogłaszanego przez Europejski Bank Centralny (EBC) w dniu przeprowadzenia operacji, czyli dniu wystawienia właściwego dowodu księgowego, a w szczególności faktury, rachunku lub zewnętrznej noty księgowej; w przypadku dni, w których EBC nie ogłasza kursu, zastosowanie ma ostatnio ogłoszony kurs; korekta wyceny zobowiązań powstałych w walutach obcych dokonywana jest po kursie pierwotnie zastosowanym;

5a) wartość zobowiązań w walutach obcych powstałych na skutek rozliczeń formularza E 126 lub odpowiednich dokumentów SED, zgodnie z przepisami o koordynacji, wobec osób ubezpieczonych w związku z ich pobytem w państwie członkowskim Unii Europejskiej (UE) lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) przeliczana jest na walutę polską według dziennego kursu referencyjnego ogłaszanego przez Europejski Bank Centralny (EBC) - w dniu doręczenia do jednostki odpowiedzi z instytucji miejsca pobytu z kwotą określoną w części B formularza E 126 lub odpowiedniego dokumentu SED, a w przypadku Królestwa Hiszpanii - na dzień doręczenia do jednostki wniosku od ubezpieczonego; w przypadku dni, w których EBC nie ogłasza kursu, zastosowanie ma ostatnio ogłoszony kurs; korekta wyceny zobowiązań powstałych w walutach obcych dokonywana jest po kursie pierwotnie zastosowanym;",

b) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) korekty finansowe rozliczeń z osobami fizycznymi powstałymi z tytułu dochodzenia roszczeń regresowych za udzielone świadczenia opieki zdrowotnej lub wypłaconą refundację kosztów świadczenia opieki zdrowotnej, udzielonego w Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwach członkowskich Unii Europejskiej (UE) albo Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), rozliczone wcześniej ze świadczeniodawcą, apteką lub Centralą NFZ, odnosi się na zwiększenie (zmniejszenie) przychodów z regresów (konto 706-x), niezależnie od tego, czy korekta dotyczy bieżącego, czy poprzednich lat obrotowych; przychody powyższe stanowią przychody oddziału wojewódzkiego NFZ;";

2) w § 34 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Konta zespołu 2 "Rozrachunki i roszczenia" służą do ewidencji krajowych i zagranicznych rozrachunków oraz roszczeń. Konta zespołu 2 służą także do ewidencji rozliczeń publicznoprawnych, regresów, wynagrodzeń, rozliczeń niedoborów, szkód i nadwyżek oraz wszelkich innych rozliczeń związanych z rozrachunkami i roszczeniami spornymi. Ewidencja szczegółowa prowadzona do kont zespołu 2 powinna umożliwić wyodrębnienie poszczególnych grup rozrachunków, rozliczeń i roszczeń spornych, ustalenie przebiegu ich rozliczeń oraz stanu należności, rozliczeń, roszczeń spornych i zobowiązań z podziałem według kontrahentów oraz, jeśli dotyczą rozliczeń w walutach obcych - według poszczególnych walut. Ewidencja szczegółowa powinna umożliwiać również ustalenie kwot wydatków występujących w danej jednostce w układzie zgodnym z kodami klasyfikacji wydatków strukturalnych, wydanej w oparciu o właściwe rozporządzenie Ministra Finansów. Za równorzędne z powyższym wymogiem uznaje się prowadzenie ewidencji kwot wydatków strukturalnych w formie ewidencji pozabilansowej lub pomocniczej.";

3) w § 36:
a) w ust. 6 dodaje się pkt 12 w brzmieniu:

"12) finansowania zakupu leków dla uprawnionych żołnierzy lub pracowników, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu ubiegania się o dofinansowanie kosztów zaopatrzenia w produkty lecznicze stosowane u uprawnionego żołnierza lub pracownika.",

b) zdanie następujące po pkt 12 otrzymuje brzmienie:

"Ewidencja na kontach, o których mowa w pkt 1 - 6 oraz w pkt 9 - 12 powinna umożliwiać rozliczenie z budżetem państwa.";

4) w § 43 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Księgi rachunkowe w Centrali Funduszu prowadzone są przy zastosowaniu następujących programów komputerowych:

Lp.Nazwa programu komputerowegoProducent programuWersja oprogramowaniaData rozpoczęcia eksploatacji
1.Finansowo - KsięgowyAsseco Poland S.A.*02.07.02201.10.2004
2.Środki TrwałeAsseco Poland S.A.02.07.02201.10.2004
3.Kadry - PłaceAsseco Poland S.A.1.11.00101.10.2004

* Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie.";

5) § 44 otrzymuje brzmienie:

"§ 44. 1. Terminy przyjęte do szacowania przychodów należnych za miesiąc kalendarzowy ze składek na ubezpieczenie zdrowotne w 2013 r.:

Lp.Przychody należneUznanie rachunku bankowego Centrali Funduszu
za miesiącod dniado dnia
1styczeń2013-01-192013-02-20
2luty2013-02-212013-03-20
3marzec2013-03-212013-04-18
4kwiecień2013-04-192013-05-20
5maj2013-05-212013-06-20
6czerwiec2013-06-212013-07-18
7lipiec2013-07-192013-08-21
8sierpień2013-08-222013-09-19
9wrzesień2013-09-202013-10-18
10październik2013-10-192013-11-20
11listopad2013-11-212013-12-19
12grudzień2013-12-202014-01-20

2. Terminy sporządzania zestawień obrotów i sald kont księgi głównej w 2013 r.:

Lp.MiesiącTermin
1styczeń22 lutego
2luty22 marca
3marzec22 kwietnia
4kwiecień22 maja
5maj22 czerwca
6czerwiec22 lipca
7lipiec22 sierpnia
8sierpień22 września
9wrzesień22 października
10październik22 listopada
11listopad22 grudnia

3. Terminy przyjęte do szacowania przychodów należnych za miesiąc kalendarzowy ze składek na ubezpieczenie zdrowotne w 2014 r.:

Lp.Przychody należneUznanie rachunku bankowego Centrali Funduszu
za miesiącod dniado dnia
1styczeń2014-01-212014-02-20
2luty2014-02-212014-03-20
3marzec2014-03-212014-04-18
4kwiecień2014-04-192014-05-20
5maj2014-05-212014-06-19
6czerwiec2014-06-202014-07-18
7lipiec2014-07-192014-08-21
8sierpień2014-08-222014-09-18
9wrzesień2014-09-192014-10-20
10październik2014-10-212014-11-20
11listopad2014-11-212014-12-18
12grudzień2014-12-192015-01-20

4. Terminy sporządzania zestawień obrotów i sald kont księgi głównej w 2014 roku:

Lp.MiesiącTermin
1styczeń22 lutego
2luty22 marca
3marzec22 kwietnia
4kwiecień22 maja
5maj22 czerwca
6czerwiec22 lipca
7lipiec22 sierpnia
8sierpień22 września
9wrzesień22 października
10październik22 listopada
11listopad22 grudnia

".

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 r., z wyjątkiem:
1) § 1 pkt 1 lit. a:
a) który w zakresie wyceny zobowiązań powstałych wobec Konfederacji Szwajcarskiej - wchodzi w życie z mocą obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2012 r.,
b) który w zakresie wyceny zobowiązań powstałych wobec Królestwa Norwegii, Księstwa Lichtensteinu i Republiki Islandii, wchodzi w życie z mocą obowiązującą od dnia 1 czerwca 2012 r.; oraz
2) § 1 pkt 2 i 5, które wchodzą w życie z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 r.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, Nr 165 poz. 1316, z 2010 r. Nr 47 poz. 278 oraz z 2011 r. Nr 102 poz. 585, Nr 199 poz. 1175 oraz Nr 232, poz. 1378.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1367, Nr 225, poz. 1486, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570 i Nr 237, poz. 1654 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 26, poz. 157, Nr 38, poz. 299, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 800, Nr 98, poz. 817, Nr 111, poz. 918, Nr 118, poz. 989, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1278, Nr 178, poz. 1374 oraz z Dz. U. z 2010 r. Nr 50, poz. 301, Nr 125 poz. 842, Nr 107, poz. 679, Nr 165, poz. 1116, Nr 127, poz. 857, Nr 225, poz. 1465, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1723, Nr 182, poz. 1228. Nr 257, poz. 1725 oraz z 2011 r. Nr 45 poz. 235, Nr 73 poz. 390, Nr 81, poz. 440, Nr 106 poz. 622, Nr 112 poz. 654, Nr 113 poz. 657, Nr 122 poz. 696, Nr 138 poz. 808, Nr 149 poz. 887, Nr 171 poz. 1016, Nr 205, poz. 1203 oraz z 2012 r. poz. 123 i poz. 476.