Zm.: zarządzenie w sprawie ustalenia zasad rachunkowości w Narodowym Funduszu Zdrowia. - OpenLEX

Zm.: zarządzenie w sprawie ustalenia zasad rachunkowości w Narodowym Funduszu Zdrowia.

Dzienniki resortowe

NFZ.2012.30

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 30/2012/BK
PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
z dnia 18 maja 2012 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad rachunkowości w Narodowym Funduszu Zdrowia

Na podstawie art. 10 ust. 1 i 2 i art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.1))oraz art. 102 ust. 1, ust. 5 pkt 1 i 25 oraz art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.2))zarządza się, co następuje:
§  1.
W załączniku do zarządzenia Nr 76/2009/BK Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia zasad rachunkowości w Narodowym Funduszu Zdrowia, zmienionym zarządzeniami Nr 24/2010/BK Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 28 maja 2010 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie ustalenia zasad rachunkowości w Narodowym Funduszu Zdrowia, Nr 58/2010/BK Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 22 września 2010 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie ustalenia zasad rachunkowości w Narodowym Funduszu Zdrowia, Nr 76/2010/BK Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 13 grudnia 2010 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie ustalenia zasad rachunkowości w Narodowym Funduszu Zdrowia, Nr 26/2011/BK Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 czerwca 2011 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie ustalenia zasad rachunkowości w Narodowym Funduszu Zdrowia, Nr 64/2011/BK Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 października 2011 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie ustalenia zasad rachunkowości w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz Nr 98/2011/BK Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 22 grudnia 2011 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie ustalenia zasad rachunkowości w Narodowym Funduszu Zdrowia, wprowadza się następujące zmiany:
1)
§ 12 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) na dzień bilansowy - ujmowana jest w księgach rachunkowych w wartości wynikającej z obowiązującego na dzień bilansowy średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski, przy czym w przypadku wartości utworzonych rezerw z tytułu prawdopodobnych przyszłych zobowiązań wobec krajów członkowskich Unii Europejskiej (UE) i Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), wycena przeprowadzana jest w stosunku do globalnej kwoty rezerwy dla danego państwa.";

2)
§ 20a otrzymuje brzmienie:

"§ 20a. Należne zgodnie z ustawą o refundacji kwoty zwrotu, zaliczki lub korekty z tytułu:

1) przekroczenia całkowitego budżetu na refundację leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych;

2) niedotrzymania i niezapewnienia rocznej wielkości dostaw lub ciągłości dostaw leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych;

3) wykonania instrumentów dzielenia ryzyka

- odnosi się na pozostałe przychody operacyjne bieżącego roku obrotowego Centrali, niezależnie od okresu, którego dotyczą.";

3)
w § 31:
a)
w części: Zespół 2 - Rozrachunki i roszczenia, konto 239 Rozrachunki z tytułu kar pieniężnych wynikłych z ustawy o refundacji, otrzymuje brzmienie:

"239 Rozrachunki z tytułu kwot zwrotu oraz kar pieniężnych wynikających z ustawy o refundacji",

b)
w części: Zespół 7 - Przychody i koszty związane z ich osiągnięciem, konto 742-x, otrzymuje brzmienie:

"742-x Dotacje, gdzie x:

1 - refundacja z PFRON

2 - refundacja za azbest

3 - odpisy równoległe do amortyzacji rzeczowych aktywów trwałych

6 - refundacja dofinansowania zakupu leków dla uprawnionych żołnierzy lub pracowników

20 - pozostałe";

4)
w § 34:
a)
w ust. 1 dodaje się zdanie w brzmieniu:

"Ewidencja szczegółowa powinna umożliwiać również ustalenie kwot wydatków występujących w danej jednostce w układzie zgodnym z kodami klasyfikacji wydatków strukturalnych, wydanej w oparciu o właściwe rozporządzenie Ministra Finansów.",

b)
w ust. 8 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

"7) rozrachunki z tytułu kar pieniężnych nałożonych przez ministra właściwego do spraw zdrowia (zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o refundacji) oraz kwot zwrotu, o których mowa w § 20a.";

5)
w § 36 ust. 10 otrzymuje brzmienie:

"10. Konto 425 "Inne usługi obce" - ujmuje się na nim w szczególności koszty poboru składek, koszty usług bankowych, informatycznych, pocztowych, ochrony mienia i innych.";

6)
§ 44 otrzymuje brzmienie:

"§ 44. 1. Terminy przyjęte do szacowania przychodów należnych za miesiąc kalendarzowy ze składek na ubezpieczenie zdrowotne w 2012 r.:

Lp.Przychody należneUznanie rachunku bankowego Centrali Funduszu
za miesiącod dniado dnia
1styczeń2012-01-202012-02-20
2luty2012-02-212012-03-20
3marzec2012-03-212012-04-19
4kwiecień2012-04-202012-05-18
5maj2012-05-192012-06-20
6czerwiec2012-06-212012-07-19
7lipiec2012-07-202012-08-21
8sierpień2012-08-222012-09-20
9wrzesień2012-09-212012-10-18
10październik2012-10-192012-11-20
11listopad2012-11-212012-12-20
12grudzień2012-12-212013-01-18

2. Terminy sporządzania zestawień obrotów i sald kont księgi głównej w 2012 roku:

Lp.MiesiącTermin
1styczeń22 lutego
2luty22 marca
3marzec22 kwietnia
4kwiecień22 maja
5maj22 czerwca
6czerwiec22 lipca
7lipiec22 sierpnia
8sierpień22 września
9wrzesień22 października
10październik22 listopada
11listopad22 grudnia

3. Terminy przyjęte do szacowania przychodów należnych za miesiąc kalendarzowy ze składek na ubezpieczenie zdrowotne w 2013 r.:

Lp.Przychody należneUznanie rachunku bankowego Centrali Funduszu
za miesiącod dniado dnia
1styczeń2013-01-192013-02-20
2luty2013-02-212013-03-20
3marzec2013-03-212013-04-18
4kwiecień2013-04-192013-05-20
5maj2013-05-212013-06-20
6czerwiec2013-06-212013-07-18
7lipiec2013-07-192013-08-21
8sierpień2013-08-222013-09-19
9wrzesień2013-09-202013-10-18
10październik2013-10-192013-11-20
11listopad2013-11-212013-12-19
12grudzień2013-12-202014-01-20

4. Terminy sporządzania zestawień obrotów i sald kont księgi głównej w 2013 roku:

Lp.MiesiącTermin
1styczeń22 lutego
2luty22 marca
3marzec22 kwietnia
4kwiecień22 maja
5maj22 czerwca
6czerwiec22 lipca
7lipiec22 sierpnia
8sierpień22 września
9wrzesień22 października
10październik22 listopada
11listopad22 grudnia
";
7)
w § 47 w ust. 1:
a)
w części: Zespół 4 - Koszty według rodzajów i ich rozliczenie, dodaje się kolejne konto o następującej nazwie:

"491 Rozliczenie kosztów rodzajowych "Akademia NFZ".",

b)
w części: Zespół 5 - Koszty według typów działalności i ich rozliczenie, dodaje się kolejne konto o następującej nazwie:

"557 Koszty POKL - "Akademia NFZ".";

8)
w tabeli zawartej w § 47 ust. 4:
a)
po koncie 490 Rozliczenie kosztów rodzajowych, dodaje się pozycję o treści:
"
491 Rozliczenie kosztów rodzajowych "Akademia NFZ"490 rozliczenie kosztów rodzajowych
",
b)
po koncie 555 Koszty .......... (należy wpisać nazwę programu UE), dodaje się pozycję o treści:
"
557 Koszty POKL - "Akademia NFZ"550 Koszty administracyjne

551 Koszty Rady Funduszu

552 Koszty Rady OW

",
9)
w § 49 w ust. 1:
a)
w części: Zespół 4 - Koszty według rodzajów i ich rozliczenie, dodaje się pozycje o następującej treści:

"Konta pozabilansowe

495-x Kwalifikowane koszty pośrednie zaewidencjonowane pozabilansowo,

gdzie x:

1 - kwalifikowane koszty pośrednie finansowane w wysokości 75% ze środków UE,

2 - kwalifikowane koszty pośrednie finansowane w wysokości 25% ze środków własnych,

496-x-y-z Kwalifikowane koszty bezpośrednie NETC@RDS,

gdzie x:

1 - kwalifikowane koszty bezpośrednie UE NETC@RDS zgodne z planem budżetowym podziału kosztów finansowych umowy nr C046240,

2 - kwalifikowane koszty pośrednie UE NETC@RDS zgodne z planem budżetowym podziału kosztów finansowych umowy nr C046240,

gdzie y:

1 - koszty bezpośrednie finansowane ze środków UE w wysokości 22,3%,

2 - koszty bezpośrednie finansowane ze środków NFZ w wysokości 77,7%,

3 - koszty pośrednie finansowane ze środków UE w wysokości 22,3%,

3 - koszty pośrednie finansowane ze środków NFZ w wysokości 77,7%,

gdzie z:

1 - koszty osobowe (personel),

2 - koszty trwałego wyposażenia,

3 - koszty podwykonawstwa,

4 - koszty podróży służbowych i diety,

5 - inne koszty specjalne (pozostałe),

6 - koszty ogólne (ryczałt personel).",

b)
w części: Zespół 7 - Przychody i koszty związane z ich osiągnięciem, dodaje się kolejne konta:

"766-x-y-z-w Przychody finansowe z tytułu różnic kursowych UE,

gdzie x:

1 - naliczenie różnic kursowych UE,

2 - zrealizowanie różnic kursowych UE,

gdzie y:

1 - różnice kursowe od zobowiązań UE,

2 - różnice kursowe od należności UE,

gdzie z:

1 - koszty administracyjny UE,

2 - należności administracyjne UE,

gdzie w:

1 - program UE DRG - dodatnie,

2 - program NETC@RDS - dodatnie

3 - program EPSOS - dodatnie,

776-x-y-z-w Koszty finansowe z tytułu różnic kursowych UE,

gdzie x:

1 - naliczenie różnic kursowych UE,

2 - zrealizowanie różnic kursowych UE,

gdzie y:

1 - różnice kursowe od zobowiązań UE,

2 - różnice kursowe od należności UE,

gdzie z:

1 - koszty administracyjny UE,

2 - należności administracyjne UE,

gdzie w:

1 - program UE DRG - ujemne,

2 - program NETC@RDS - ujemne

3 - program EPSOS - ujemne.";

10)
w § 49 w ust. 4:
a)
po koncie 490 Rozliczenie kosztów rodzajowych, dodaje się pozycje o treści:
"
495-x Kwalifikowane koszty pośrednie zaewidencjonowane pozabilansowo - konto pozabilansowe400-x Amortyzacja

410-x Zużycie materiałów

415-x Zużycie energii

425-x Inne usługi obce

430-x Podatki i opłaty

440-x Wynagrodzenia

450-x Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

460-x Pozostałe koszty rodzajowe

496-x-y-z Kwalifikowane koszty bezpośrednie NETC@RDS - konto pozabilansowe400-x Amortyzacja

410-x Zużycie materiałów

415-x Zużycie energii

425-x Inne usługi obce

430-x Podatki i opłaty

440-x Wynagrodzenia

450-x Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

460-x Pozostałe koszty rodzajowe

",
b)
po koncie 759-x Przychody z tytułu odsetek, dodaje się pozycje o treści:
"
766-x-y-z-w Przychody finansowe z tytułu różnic kursowych UE765-x Przychody z tytułu różnic kursowych
776-x-y-z-w Koszty finansowe z tytułu różnic kursowych UE775-x Koszty z tytułu różnic kursowych
".
§  2.
W 2012 roku obrotowym za równorzędne wymogowi, o którym mowa w § 1 pkt 4 lit. a, uznaje się prowadzenie ewidencji kwot wydatków strukturalnych w formie ewidencji pozabilansowej lub pomocniczej.
§  3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 r.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, Nr 165, poz. 1316 oraz Dz. U. z 2010 r. Nr 47, poz. 278 oraz Dz. U. z 2011 r. Nr 102, poz. 58, Nr 199, poz. 1175 i Nr 232, poz. 1378.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1367, Nr 225, poz. 1486, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570 i Nr 237, poz. 1654 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 26, poz. 157, Nr 38, poz. 299, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 800, Nr 98, poz. 817, Nr 111, poz. 918, Nr 118, poz. 989, Nr 157, poz.1241, Nr 161, poz.1278, Nr 178, poz. 1374 oraz z Dz. U. z 2010 r. Nr 50, poz. 301, Nr 125 poz. 842, Nr 107, poz. 679, Nr 165, poz. 1116, Nr 127, poz. 857, Nr 205, poz. 1363, Nr 225, poz. 1465, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1723, Nr 182, poz. 1228. Nr 257, poz. 1725 z 2011 r. Nr 45 poz. 235, Nr 73 poz. 390, Nr 81, poz. 440, Nr 106 poz. 622, Nr 112 poz. 654, Nr 113, poz. 657, Nr 122 poz. 696, Nr 138 poz. 808, Nr 149, poz. 887, Nr 171 poz. 1016 i Nr 205, poz. 1203 oraz z 2012 r. poz. 123.