Dziennik resortowy

Dz.Urz.MTBiGM.2012.76

| Akt jednorazowy
Wersja od: 24 października 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 62
MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ1)
z dnia 24 października 2012 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zakresu czynności Sekretarza i Podsekretarzy Stanu oraz zakresu zastępowania Ministra przez Sekretarza Stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

Na podstawie art. 37 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) ustalam, co następuje:
§  1. W zarządzeniu Nr 50 Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 19 lipca 2012 r. w sprawie ustalenia zakresu czynności Sekretarza i Podsekretarzy Stanu oraz zakresu zastępowania Ministra przez Sekretarza Stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. Urz. MTBiGM poz. 50, 54 i 67) w § 5 dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

"4) wykonuje zadania Ministra w stosunku do Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich."

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 27 października 2012 r.
______

1) Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej kieruje działami administracji rządowej - budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa, gospodarka morska oraz transport, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 248, poz. 1494).