Zm.: zarządzenie w sprawie ustalenia sposobu sprzedaży drewna przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (czyli... - OpenLEX

Zm.: zarządzenie w sprawie ustalenia sposobu sprzedaży drewna przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (czyli Wewnętrzny Kodeks Leśny Handlowy).

Dzienniki resortowe

B.I.LP.2008.4.25

Akt jednorazowy
Wersja od: 10 kwietnia 2008 r.

ZARZĄDZENIE Nr 17
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
z 26 lutego 2008 r.
w sprawie zmiany zarządzenia nr 52A dyrektora generalnego Lasów Państwowych z 31 października 2007 roku (znak: OM-906-1-349/08) w sprawie ustalenia sposobu sprzedaży drewna przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (czyli WEWNĘTRZNY KODEKS LEŚNY HANDLOWY)

OM-906-1-150/08

Na podstawie § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe1 - w wykonaniu zadania dyrektora generalnego Lasów Państwowych, określonego w § 8, ust. 1, pkt 5 Statutu2, zarządzam, co następuje.

W zarządzeniu nr 52A dyrektora generalnego Lasów Państwowych z 31 października 2007 r. (znak: OM-906-1-349/07) w sprawie ustalenia sposobu prowadzenia sprzedaży drewna przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (czyli WEWNĘTRZNY KODEKS LEŚNY HANDLOWY) wprowadza się zmiany.
§  1.
1.
W rozdziale III, § 7 skreśla się ustępy od 5 do 12 włącznie.
§  2.
Rozdział III, § 8 otrzymuje brzmienie:

1. Komisja Leśno-Drzewna, jako organ opiniodawczo-doradczy dyrektora generalnego Lasów Państwowych zajmuje stanowisko w drodze opinii i uchwał w sprawach bieżących, wynikających z problematyki objętej zarządzeniem nr 52A.

2. Uchwały są przyjmowane w trybie głosowania jawnego lub tajnego podczas posiedzeń stacjonarnych lub zaocznych, prowadzonych z wykorzystaniem Portalu Leśno-Drzewnego.

3. Inicjowanie oraz tryb pracy komisji podano w załączniku 5 do niniejszego zarządzenia.

4. Praca w komisji jest nieodpłatna. Członkom komisji, na ich wniosek, przysługuje zwrot kosztów przejazdów na posiedzenia stacjonarne, stosownie do uregulowań wewnętrznych, obowiązujących w tym zakresie w Lasach Państwowych.

§  3.
Naczelnika Wydziału Marketingu i Promocji Produktów Leśnych w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych zobowiązuje się do doprowadzenia do umieszczenia, bez zbędnej zwłoki, na stronie Portalu Leśno-Drzewnego ujednoliconego tekstu zarządzenia dyrektora generalnego Lasów Państwowych nr 52Az 31 października 2007 r. (znak: OM-906-1-349/07) w sprawie ustalenia sposobu prowadzenia sprzedaży drewna przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (czyli WEWNĘTRZNY KODEKS LEŚNY HANDLOWY).
§  4.
Zgodnie z wykazem, o którym mowa w zarządzeniu nr 41 dyrektora generalnego Lasów Państwowych z 4 lipca 2007 r. (znak: OR-013-3/07) w sprawie ustalenia standardowej klasyfikacji haseł, służących grupowaniu aktów reglamentacji wewnętrznej dyrektora generalnego Lasów Państwowych, niniejsze zarządzenie należy do grupy aktów reglamentacji wewnętrznej, ujętej pod pozycją 1f oraz 9i.
§  5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem umieszczenia ujednoliconego tekstu, o którym mowa w § 1 i 2, na stronie Portalu Leśno-Drzewnego.

______

1 Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego z 18 maja 1994 r.; w § 6 Statutu Lasów Państwowych ustanowiono, że w wykonaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz przez przepisy wykonawcze do ustawy, a także innych przepisów prawnych, dyrektor generalny Lasów Państwowych wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.

2 W § 8, ust. 1, pkt 5 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe określono, że "dyrektor generalny Lasów Państwowych ustala w szczególności (...) zasady sprzedaży drewna przez Lasy Państwowe...".